Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 20.102 - 09-12-2008

  medische regularisatie - art. 9ter Vw. - onontvankelijk - kopie van een kopie van een identiteitsdocument - gebrek aan authenticiteit - vereenzelviging - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 20.029 - 05-12-2008

  Afghaans asielzoeker – recent verblijf in Afghanistan – bewijs – geografische kennis – Wikipedia-artikel – gedetailleerd artikel van verzoeker – voordeel van de twijfel – asielrelaas – ongeloofwaardig – stereotiep – onwaarschijnlijk – geen erkenning als vluchteling – Iran – geen veilig derde land – lijst UNHCR – geen binnenlands vestigingsalternatief – subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.964 - 04-12-2008

  Aanvraag tot vestiging – artikel 40 Vreemdelingenwet – ascendent van een Belgisch kind – weigering – tweede aanvraag – mondelinge weigering om beslissing te treffen – ombudsdienst stad Antwerpen – brief stad Antwerpen aan ombudsdienst – vernietigingsberoep – ontvankelijkheid – verwerende partij – nadelige beïnvloeding rechtstoestand – aanvechtbare beslissing – belang – wettelijke verplichting om aanvraag in ontvangst te nemen – machtsoverschrijding - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.688 - 28-11-2008

  Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – familieleven – kinderen in België – recht van bewaring – vonnis van de jeugdrechtbank – effectieve uitoefening bezoekrecht – geen bewijs – informatieplicht m.b.t. vereiste bewijzen – mogelijkheid om dossier te vervolledigen – geen adequate motivering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.745 - 28-11-2008

  Hangende aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – aanvraag nog niet door de stad overgemaakt aan de DVZ – afgifte BGV – kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.440 - 27-11-2008

  Afwezigheid - gevestigde vreemdeling - vijf jaar gevangenisstraf in België – ontsnapping naar Spanje gedurende 9 maanden – arrestatie – uitlevering – straf in België verder uitgezeten – vrijlating – verstreken verblijfsvergunning - aanmelding bij gemeente – ambtshalve schrapping uit bevolkingsregister tijdens gevangenschap in België – weigering afgifte nieuwe verblijfsvergunning – BGV – afwezigheid van meer dan een jaar – geen bewijs dat verzoeker België gedurende meer dan een jaar verlaten heeft – houder van een geldige verblijfsvergunning op ogenblik terugkeer uit Spanje – art. 19 Vreemdelingenwet - recht op terugkeer – (oud) art. 33 KB 8 oktober 1981 – art. 7 Vreemdelingenwet niet van toepassing - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.385 - 27-11-2008

  Art. 10 Vw. - gezinshereniging - geldige Duitse verblijfstitel - paspoort - onontvankelijkheidsbeslissing - BGV - geen geldig visum - geen appreciatie over geldigheid verblijf - art. 12bis Vw. - art. 20, § 1 Schengenuitvoeringsovereenkomst - kort verblijf - maximaal drie maanden - manifeste appreciatiefout - vernietiging bestreden beslissingen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.307 - 26-11-2008

  Servische Kosovaar – Rom – asielaanvraag – weigering erkenning vluchteling en subsidiaire bescherming – ongeloofwaardig asielrelaas – beroep – nota UNHCR van 16 juni 2006 betreffende de bescherming van minderheden in Kosovo – geen actuele informatie – onafhankelijkheid Kosovo – vernietiging – aanvullende onderzoeksmaatregelen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.331 - 26-11-2008

  Aanvraag tot vestiging – gezinshereniging met een Belg – weigering met BGV – geen identiteitsbewijs – geboorteakte – attest nationaliteit – celibaatsattest – akte van gwoonterecht – Belgische huwelijksakte – identiteit vastgesteld in kader van asielprocedure - geen foto - Brax-arrest – omzendbrief van 21 oktober 2002 – art. 8 EVRM – recht op familieleven – onvoldoende gemotiveerd – schending formele motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 18.873 - 20-11-2008

  Aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet – Pakistaan – aanvraag onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – vrees voor vervolging – geen antwoord DVZ – schending formele motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 18.742 - 18-11-2008

  Stiefschoondochter van een Belg – overlijden echtgenoot – aanvraag tot vestiging – artikel 40 Vreemdelingenwet – verbreking wettelijke band – aanvraag wordt niet verder behandeld – beroep – ontvankelijkheid – beïnvloeding rechtstoestand - aanvechtbare beslissing – verzoek voor prejudiciële vraag aan GwH – procedurele waarborgen – artikel 28, 30 en 31 Richtlijn 2004/38/EG – gelijke behandeling – gezinshereniging met Belgen en EU-burgers – geen feitelijke grondslag – artikel 206 en 227 BW - artikel 40 § 6 Vreemdelingenwet – artikel 44 Vreemdelingenbesluit – wettelijke band niet verbroken - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 18.774 - 18-11-2008

  Palestijn afkomstig uit Libanon – aanvraag erkenning staatloze hangende - aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet – onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – zelfverklaarde staatloosheid – attesten ambassades - stilzwijgen m.b.t. nationaliteit - gebrekkige motivering – schending motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 18.657   - 14-11-2008

  Buitenlands huwelijk met een Nederlands onderdaan - aanvraag tot vestiging – onontvankelijkheid – gebrek aan advies parket – gelegaliseerde en vertaalde huwelijksakte – artikel 44 KB van 8 oktober 1981 – voldoende bewijs verwantschap – geen valsheid in geschrifte - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 18.597 - 10-11-2008

  Iraaks asielzoeker - Dublinverordening - overname door Griekenland - weigering van verblijf met BGV - beroep in uiterst dringende noodzakelijkheid - zorgwekkende situatie van Iraakse asielzoekers in Griekenland - schending zorgvuldigheidsbeginsel - ernstig middel - moeilijk te herstellen ernstig nadeel - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 18.419 - 06-11-2008

  Albanese vendetta - sociale groep - advies UNHCR - erkenning als vluchteling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 17.987 - 29-10-2008

  Aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet – onontvankelijk – geen identiteitsdocument – geen vrijstelling identiteitsbewijs – attest van verlies van identiteitsdocument, afgeleverd door de stad Kinshasa – Memorie van Toelichting bij wet van 15 september 2006 – ratio legis art. 9bis Vreemdelingenwet - geen verblijfstitel om onduidelijkheid identiteit te regulariseren – duidelijke identiteit – onvoldoende motivering - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 17.236 - 16-10-2008

  EU-burger en familielid - vestigingsaanvraag - geen bewijs aanvraag - mondelinge weigering gemeente - beroep - ontvankelijkheid - aanvechtbare beslissing - schending motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 17.522 - 13-10-2008

  Burundese asielzoeker – weigering asielaanvraag – beroep bij RvV – vernietiging - aanvullende onderzoeksmaatregelen – geen erkenning als vluchteling – nieuwe beslissing CGVS - weigering erkenning vluchteling en subsidiaire bescherming – ongeloofwaardig asielrelaas – beroep bij RvV - geen erkenning als vluchteling mogelijk – gezag van gewijsde eerste arrest – geen nieuwe gegevens - subsidiaire bescherming – art. 48/4 § 2 c) Vreemdelingenwet – ondertekening staakt-het-vuren – begrip “binnenlands gewapend conflict” – geen definitie – analogie met humanitair recht – einde gewapend conflict - ondertekening staakt-het-vuren onvoldoende – duurzame vrede – geen duurzame vrede - binnenlands gewapend conflict – willekeurig geweld – geen definitie – analogie met richtlijn tijdelijke bescherming – inheems geweld – systematische schending mensenrechten - ernstige bedreiging van burgers – oorzakelijk verband – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 17.120 - 13-10-2008

  Tweede asielaanvraag – Congolese vrouw van Lendu-etnie - weigering erkenning vluchteling en subsidiaire bescherming – ongeloofwaardig asielrelaas – beroep – nieuwe gegevens – art. 39/76 § 1, alinea 2 en 3 Vreemdelingenwet – arrest nr. 81/2008 GwH – geen beperking van de volle rechtsmacht – nieuwe gegevens moeten gegrond karakter van het beroep aantonen - authenticiteit nieuwe gegevens niet betwist – aanwezigheid in Ituri afdoende bewezen – interetnische haat in Ituri – familieleden vervolgd – risico op vergelding – actuele vrees – erkenning als vluchteling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.891 - 02-10-2008

  Derde asielaanvraag – weigering – twee eerste asielaanvragen frauduleus – geloofwaardigheid – psychiatrische opnames – verband met Conventie van Genève – bewijslast disproportioneel – subjectieve vrees voor vervolging – erkenning als vluchteling

Pagina's