Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
  • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 20/1603/A - 03-06-2021

    Nationaliteit – oud artikel 12 WBN – nationaliteit kind van ouder die Belg wordt – onterecht toegekend – art. 22bis GW – belang van het kind – fout gemeente – rechtsgevolgen – behoud Belgische nationaliteit

  • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 17/66/B - 08-05-2017

    Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – bijzondere identiteitskaart – protocolkaart - personeelslid EU – ononderbroken wettelijk verblijf – bewijs wettelijk verblijf – lijst in KB 14 januari 2013 - niet limitatief – omzendbrief verbindt hoven en rechtbanken niet – art. 7bis, § 2 WBN - toelating of machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden – discriminatie – lacune in wetgeving – gegrond – nationaliteit toegekend

  • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 13/910/B - 31-03-2014

    Nationaliteitsverklaring – negatief advies OM omgevormd tot gunstig advies - economische participatie – talenkennis – art. 7bis WBN - art. 12bis, §1, 2° WBN – gegrond

  • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 13/1156/B - 17-03-2014

    Nationaliteitsverklaring – negatief advies OM – art. 7bis WBN - art. 12bis, §1, 2° WBN – geen vijf jaar ononderbroken verblijf – geen bewijs maatschappelijke participatie – geen bewijs economische participatie – negatief advies ongegrond

  • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 13/1059/B - 03-03-2014

    Nationaliteitsverklaring – negatief schriftelijk advies – art. 12bis, §1, 2° WBN – talenkennis – mondeling positief advies – gegrond

  • Rechtbank van eerste aanleg / Doornik - RF 12/204B - 03-05-2012

    Art. 23 WIPR – art. 27 WIPR – gezinshereniging – visumaanvraag – weigering DVZ - erkenning buitenlandse akte – Kameroen – duurzame levensgemeenschap – voordeel van twijfel – recht op huwelijk primeert - gegrond

  • Correctionele rechtbank / Leuven - 300 - 27-01-2011

    Schijnhuwelijk – valsheid in geschriften – opmaken en ondertekenen huwelijksakte zonder intentie om duurzame levensgemeenschap op te bouwen – art. 146bis BW – precair verblijf – vrouw zwanger van andere man twee maanden voor huwelijk – samenwoonst tot vlak na bekomen verblijfsvergunning – andere partners – buurtonderzoek – tegenstrijdige verklaringen – veroordeling – strafmaat – ernst van de feiten – strafrechtelijk verleden beklaagden – betaling kosten van het onderzoek – effectieve hoofdgevangenisstraf van 8 maanden – geldboete van 550 eur of vervangende gevangenisstraf

  • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 09/1347/B - 06-09-2010

    Naturalisatieaanvraag – geboorteakte – vervangende akte van bekendheid – verzoek tot homologatie bij de rechtbank van eerste aanleg – negatief advies parket – asielzoeker in procedure – onmogelijkheid om geboorteakte te bekomen niet bewezen – zaak wordt verdaagd tot einde asielprocedure

  • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 08/1805/B - 29-06-2009

    Verzoek tot erkenning buitenlandse huwelijkakte – weigering visum gezinshereniging – art. 27§1 laatste lid WIPR – rechtbank bevoegd - verzoek ontvankelijk – negatief advies O.M. – vormgebrek in buitenlandse akte – huwelijksakte geldig – art. 18 WIPR restrictief interpreteren – schijnhuwelijk niet aangetoond – huwelijksakte erkend

  • Rechtbank van eerste aanleg / Dinant - 09/131/B - 30-04-2009

    Erkenning buitenlands huwelijk – wetboek van internationaal privaatrecht – persoon met illegaal verblijf – geen schijnhuwelijk

  • Rechtbank van eerste aanleg / Tongeren - 08/2250/A - 17-03-2009

    Echtscheiding onherstelbare ontwrichting – wetboek van internationaal privaatrecht – artikel 57 WIPR – verstoting – niet-erkenning Khol

  • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 08/1637/A - 27-10-2008

    Internationaal Privaatrecht – Afstamming – Betwisting vaderschap – Internationaal Privaatrecht – Toepasselijk recht – Artikel 61 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – Artikel 19 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – Zwakke band met Staat waarvan het recht dient te worden toegepast – Marokkaans familierecht (Moudawwana)

  • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 60 - 27-03-2007

    Buitenlandse werknemer - arbeidsongeval - wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - veroordeling werkgever voor onachtzaamheid - sociaalrechtelijke verplichtingen - toezichtsplicht - doelbewust fysieke integriteit van bouwvakker in gevaar gebracht - veroordeling tot geldboete

  • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 06/1070/B - 20-11-2006

    Artikel 11bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - toekenning nationaliteit op grond van geboorte in België - verklaring door beide ouders - feitelijke scheiding - weigerende ouder - vermeend rechtsmisbruik - geen verhaal

  • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 06/90/B - 25-09-2006

    Erkenning – huwelijk afgesloten in Albanië – na mislukte poging om in België te huwen – gevolgtrekking geen schijnhuwelijk

  • Rechtbank van eerste aanleg / Tongeren - 05/100/C - 12-05-2006

    Erkenning – huwelijk afgesloten in Turkije – na aangifte om te huwen in België, maar zonder beslissing na onderzoek af te wachten – wetsontduiking niet aangetoond

  • Rechtbank van eerste aanleg / Tongeren - 05/1671/A - 28-04-2006

    Erkenning – huwelijk afgesloten in Marokko – na mislukte poging om in België te huwen – geen twijfel over intentie en toestemming tot huwelijk – wetsontduiking niet aangetoond