Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.948 - 10-12-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onontvankelijk - vluchtelingenstatus in Griekenland – art. 57/6, § 3 Vw. - algemene situatie in Griekenland – individuele omstandigheden – HvJ 19 maart 2019, C-297/17, Ibrahim - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 244.323 - 17-11-2020

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – art. 40ter Vw. – beslissingstermijn 6 maanden – art. 52, § 4 Verblijfsbesluit – recht op ambtshalve afgifte F kaart – Diallo-arrest niet van toepassing op familielid van een statische Belg - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Veurne - 18/227/B - 10-11-2020

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis WBN – gewichtige feiten eigen aan persoon – verkeersovertredingen – intrafamiliaal geweld – boetes afbetaald – ware proportie van de feiten – behoorlijke kennis taal – vast werk – drinken pintjes in vrije tijd wijst op een zekere Belgische attitude – gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.676 - 05-11-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – art. 48/5, § 2 Vw. – vervolging of ernstige schade uitgaande van niet-overheidsactoren – geen overheidsbescherming – aantonen in individueel geval – verblijf in het buitenland volstaat niet als dusdanig - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.705 - 05-11-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – art. 48/5, § 2 Vw. – vervolging of ernstige schade uitgaande van niet-overheidsactoren – geen overheidsbescherming – aantonen in individueel geval – verblijf in het buitenland volstaat niet als dusdanig - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.704 - 05-11-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – art. 48/5, § 2 Vw. – vervolging of ernstige schade uitgaande van niet-overheidsactoren – geen overheidsbescherming – aantonen in individueel geval – verblijf in het buitenland volstaat niet als dusdanig - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.678 - 05-11-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Venezuela – art. 48/5, § 2 Vw. – vervolging of ernstige schade uitgaande van niet-overheidsactoren – geen overheidsbescherming – aantonen in individueel geval – verblijf in het buitenland volstaat niet als dusdanig - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.504 - 30-10-2020

  Gezinshereniging – wettelijke samenwonende partner van een Belg – art. 40ter Vw. – wil van de wetgever om gezinshereniging met Belgen te onderwerpen aan dezelfde voorwaarden als met derdelanders - HvJ 3 oktober 2019, nr. C-302/18, X/ Belgische staat – herkomst bestaansmiddelen – geen beslissend criterium – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 20/717/B - 19-10-2020

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – grondvoorwaarden – vijf jaar ononderbroken wettig verblijf – wettig verblijf onder huidige identiteit – rekening houden met bijlage 15 – verbetering naam doet geen afbreuk aan voorafgaandelijk wettig verblijf – gewichtige feiten eigen aan persoon – afgelegd asieltraject en pogingen tot gezinshereniging zijn geen gewichtige feiten – verbetering naam door materiële vergissing van de Belgische asielinstanties – nooit intentie om identiteitsfraude te plegen – negatief advies ongegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 242.317 - 16-10-2020

  Visum type C met oog op wettelijke samenwoning – art. 32 Visumcode – doel en omstandigheden van het verblijf onvoldoende aangetoond – art. 40bis Vw. – visum kort verblijf onderscheiden van gezinshereniging – HvJ 19 december 2013, nr. C-84/12, Koushkaki t. Duitsland - afzonderlijke procedures – kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2020/105/C - 05-10-2020

  Opvang – verzoekers om internationale bescherming – online afspraakformulier – invullen online formulier is uiten van nood aan internationale bescherming – formulier exclusief bedoeld voor verzoekers internationale bescherming – doen van verzoek – recht op opvang – veroordeling Belgische staat – termijn van 30 dagen om maatregelen te nemen - dwangsom

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 241.656 - 29-09-2020

  Art. 9ter Vw. – uitsluiting – ernstig misdrijf – art. 55/4 Vw. – inbreuk op wetgeving inzake drugs en verdovende middelen – eenmalige veroordeling uit 2007 –openbare orde – proportionaliteitstoets – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.127 - 27-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Jemen - NBMV – niet-begeleide minderjarige – beschermingsstatuut in Griekenland – interstatelijk vertrouwensbeginsel – individuele beoordeling – kwetsbaar profiel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.039 - 25-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Nicaragua – loopbaan als politieagent en lijfwacht van de president – ongeloofwaardige verklaringen over einde loopbaan – tegenstrijdige verklaringen – vrees voor gedwongen inlijving bij speciale eenheden – risicoprofiel volstaat niet voor gegronde vrees – legaal vertrek – geen gewapend conflict in de zin van art. 48/4 Vw. – art. 3 EVRM – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.910 - 21-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan - NBMV – niet-begeleide minderjarige – beschermingsstatuut in Griekenland – interstatelijk vertrouwensbeginsel – individuele beoordeling – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.729 - 17-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Kameroen – verontrustende situatie in Engelstalig Kameroen – censuur – lid van organisatie die opkomt voor juridische problemen en mensenrechten – profiel van verzoeker – hervestiging in Franstalig Kameroen niet redelijk – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.574 - 11-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – art. 55/2 Vw. – lidmaatschap IS – medeplichtig aan door IS gepleegde misdrijven – minderjarig - weerlegbaar vermoeden van schuldbekwaamheid vanaf 12 jaar in jeugddelinquentierecht - voldoende maturiteit en verstandelijke vermogens - individuele verantwoordelijkheid – uitsluiting

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.439 - 04-08-2020

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – voorgelegde documenten onvoldoende recent – meest recente aanslagbiljet waar Belgische referentiepersoon over kon beschikken – kennelijk onredelijk – aanzienlijk bedrag op spaarrekening – geen loutere momentopname - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.307 - 30-07-2020

  BGV – bijlage 13 – art. 7 en 8 MB 23 maart 2020 houdende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken – Covid-19 – pandemie - essentiële reizen – vrijwillig vertrek onmogelijk – geen verzoek verlenging BGV ingediend – art. 74/11 Vw. – risico op inreisverbod – eerdere bevelen niet uitgevoerd - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.137 - 29-07-2020

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – aanvraag ingediend tijdens hangende Dublinprocedure – beoordeling ten opzichte van land van overname en niet ten opzichte land van herkomst – had in ondergeschikte orde onderzocht moeten worden - vernietiging

Pagina's