Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Arbeidsrechtbank / Turnhout - 22/290/A - 16-03-2023

  Sociale zekerheid – tegemoetkoming voor personen met een handicap – Kazachse nationaliteit – tegemoetkoming geweigerd – eigen inschrijving bij ziekenfonds – art. 1 KB 17 juli 2006 – definitie ten laste zijn - ongegrond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 22/279/B - 10-03-2023

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – gewichtig feit eigen aan de persoon – verklaring over leeftijd tijdens asielprocedure – lijst KB 14 januari 2013 niet exhaustief – geen aanwijzingen dat identiteit onjuist zou zijn – leeftijdsonderzoek uitgevoerd door Dienst Voogdij – niet op frauduleuze wijze getracht Belgische staat te misleiden – toekenning Belgische nationaliteit

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 22/6407/A - 10-03-2023

  Internationale kinderontvoering – vader in Frankrijk, moeder in België - Verdrag van Den Haag van 1980 – gezamenlijk ouderlijk gezag – niet onafgebroken in Frankrijk gewoond – sinds geboorte hoofdzakelijke verblijfplaats in België - gewoonlijke verblijfplaats kinderen in België

 • Grondwettelijk Hof - 38/2023 - 09-03-2023

  Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Voorwaarden tot gezinshereniging - Familieleden van een Belgische onderdaan die geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer - Meerderjarige herenigde ten laste van de gezinshereniger

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.868 - 09-03-2023

  Gezinshereniging – familie van erkend vluchteling – referentiepersoon heeft F kaart verkregen als vader van een Belgisch kind – voorwaarden inkomsten, huisvesting en ziekteverzekering – aanvraag gezinshereniging binnen het jaar na erkenning als vluchteling - vernietiging

 • Raad van State - 15.275 - 09-03-2023

  Gezinshereniging – kind van een Belg – art. 40ter Vw. – zuiver interne situatie – art. 42, § 1 Vw. – art. 52, § 4, Vb. - termijn – 6 maanden – kennelijk ongegrond – niet-toelaatbaar

 • Raad van State - 255.938 - 02-03-2023

  Kort verblijf – aanvraag visum type C – Afghanistan – intussen visum D en F kaart gekregen – belang – verzoeker kan geen voordeel putten uit onderzoek wettigheid van weigering visum C – niet-ontvankelijk

 • Raad van State - 255.939 - 02-03-2023

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – kind ondertussen meerderjarig geworden – moment beoordeling leeftijdsvoorwaarde – DVZ zou na vernietiging door RvV moeten verwerpen doordat referentiepersoon intussen meerderjarig is – bewust verschil in behandeling tussen familieleden Belgen en familieleden Unieburgers – GwH 26 september 2023, nr. 121/2023 – GwH 7 mei 2021, nr. 77/2021 - geen schending gelijkheidsbeginsel of rechtszekerheidsbeginsel – ongegrond - verwerping

 • Raad van State - 255.940 - 02-03-2023

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – voldoende en toereikende bestaansmiddelen - behoefteanalyse – afkomst bestaansmiddelen – inkomen van verzoeker zelf – art. 40ter Vw. – behoefteanalyse strekt er niet toe om bestaansmiddelen die niet in aanmerking komen toch in aanmerking te nemen – gegrond - cassatie

 • Rechtbank van eerste aanleg - NL23.382 - 20-02-2023

  Dublin - België verantwoordelijk voor asielaanvraag - interstatelijk vertrouwensbeginsel - toegang tot opvang niet gegarandeerd - voorlopige maatregelen opgelegd door EHRM - grote getalen volwassen verzoekers die geen opvang krijgen - gegrond

 • Hof van Justitie - C-745/21 - 16-02-2023

  (L.G. t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing – Asielbeleid – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Artikel 6, lid 1 – Belang van het kind – Artikel 16, lid 1 – Afhankelijke persoon – Artikel 17, lid 1 – Discretionaire bepaling – Tenuitvoerlegging door een lidstaat – Derdelander die zwanger was op het moment van indiening van het verzoek om internationale bescherming – Huwelijk – Echtgenoot die in de betrokken lidstaat internationale bescherming geniet – Besluit om het verzoek niet te behandelen en om de verzoeker over te dragen aan een andere lidstaat die wordt geacht voor dat verzoek verantwoordelijk te zijn

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 284.942 - 16-02-2023

  Gezinshereniging – ouder minderjarige Unieburger – art. 40bis Vw. – inreisverbod – Terugkeerrichtlijn niet van toepassing – art. 43 Vw. – geen onderzoek of verzoeker actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor openbare orde vormt - vernietiging

 • Arbeidshof / Gent - 2022/AG/125 - 13-02-2023

  Opvang – volgend verzoek om internationale bescherming – individuele redenen – waardige levensstandaard – menselijke waardigheid – art. 4 Opvangwet – bewijslast bij Fedasil

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 22/644/A - 08-02-2023

  Opvang – verzoeker om internationale bescherming – uitsluiting opvang – niet aanwezig op convocatie door DVZ met oog op vasthouding in kader van Dublin – art. 4 Opvangwet – evenredigheidsbeginsel – artikel 20 Opvangrichtlijn – risico op onrechtmatige detentie – onterechte inperking opvang – oververzadiging netwerk niet dienend – gegrond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 23/45/A - 27-01-2023

  Afstamming – biologische vader van het kind – vader erkend vluchteling in Duitsland – moeder en kind erkend vluchteling in België - religieus huwelijk met moeder niet erkend – gewone verblijfsplaats in België – art. 3 WIPR - toepassing Belgisch recht – erkenning vaderschap – wijziging familienaam - gegrond

 • Grondwettelijk Hof - 13/2023 - 26-01-2023

  Publiek recht - Nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Vervallenverklaring - Beslissing gewezen bij verstek - Verzet - Termijn van verzet

 • Raad van State - 255.600 - 26-01-2023

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – ten laste zijn in land van herkomst - begrip land van herkomst – Nederland als land van gewoonlijk verblijf – geen legaal verblijf – ogenblik van verzoek – daadwerkelijk verblijf – art. 47/2 Vw. - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.740 - 24-01-2023

  Tijdelijke bescherming – huwelijkspartner van een Oekraïense onderdaan – derdelander -afwezigheid Oekraïense partner – geen bijkomende bewijzen van relatie vereist – aanwezigheid niet vereist in Uitvoeringsbesluit en Richtlijn – aantonen huwelijksband volstaat - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 7/2023 - 19-01-2023

  Sociale zekerheid - Brussel-Hoofdstad - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Kinderbijslag - Uitsluiting - Buitenlandse kinderen die niet zijn ingeschreven in een door een Belgische gemeente gehouden bevolkingsregister

 • Grondwettelijk Hof - 12/2023 - 19-01-2023

  Publiek recht - Nationaliteit - Toekenning op basis van de nationaliteit van de vader of van de moeder - Verlies van rechtswege van de nationaliteit voor de persoon van wie de afstamming niet langer blijkt vast te staan vóór de leeftijd van 18 jaar – Rechtsmiddelen

Pagina's