Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Grondwettelijk Hof - 92/2023 - 15-06-2023

  Sociale huisvesting - Vlaams Gewest - 1. Gemeenten - Sociaal woonbeleidconvenant - Plafond van 15 % - 2. Gegevensbeschermingsautoriteit - Verplichting tot voorafgaand raadplegen - Verwerkingen van persoonsgegevens - 3. Onroerend bezit in het buitenland - Onderzoek - 4. Recht om zich opnieuw in te schrijven op de wachtlijst - 5. Factor voor de toewijzing - Lokale binding - 6. Taalkennisvereiste - 7. Verplichting voor de sociale huurder die niet is tewerkgesteld - Inschrijving bij de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB)

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 22/1160/B - 15-06-2023

  Staatloze – Palestina – kind geboren in België - Montevideo conventie – Palestina is een staat – nationaliteitswetgeving – geen wettekst waaruit blijkt dat verzoeker Palestijnse nationaliteit bezit – cassatierechtspraak – geen Palestijnse documenten – erkenning als staatloze

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 290.058 - 09-06-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Sri Lanka – asielaanvraag vanuit gesloten centrum – aanvraag niet enkel om terugdrijving uit te stellen of te verijdelen – communicatieproblemen – niet bijgestaan door tolk – telefonische vertaling door neef – niet op de hoogte van draagwijdte BGV – versnelde procedure niet van toepassing – art. 57/6/1 Vw. – videogehoor – gebruik MS Teams - art. 13 AVG – RvS 3 oktober 2022, nr. 254.655 - – vertrouwelijkheidsbeginsel – betrouwbaarheid – passende geheimhouding – KB 11 juli 2003 – rapport NOYB – geen privacyverklaring ondertekend – erkenning verzoekers zoon in Frankrijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 289.643 - 31-05-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – verwestering – individuele risico-bepalende elementen – specifieke omstandigheden – modeontwerper – vrouwenkleding – geen intern vestigingsalternatief – taliban is actor van vervolging - erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 289.521 - 30-05-2023

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – geen geldig paspoort – verstreken Iraaks paspoort – art. 52 Vb. – art. 41 Vw. – geldig identiteitsdocument – niet uitsluitend een geldig paspoort – Iraakse identiteitskaart – geen vervaldatum – originele identiteitskaart voorgelegd in kader van asielaanvraag – niet redelijk te vereisen dat voorgelegd identiteitsdocument biometrische gegevens bevat - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 289.552 - 30-05-2023

  Gezinshereniging – geen synthesememorie neergelegd – termijn 8 dagen – kennisgeving via JBox – geen melding van JBox verstuurd naar advocaat – technische overmacht – automatisch e-mailbericht is bijkomende dienstverlening – correcte kennisgeving - verwerping

 • Hof van beroep / Gent - 2021/FA/842 - 25-05-2023

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – talenkennis – niveau A2 – art. 12bis WBN – art. 1 KB 14 januari 2013 – documentair systeem – inburgeringsattest – geen vermelding talenkennis – analfabeet – GwH 23 maart 2023, nr. 53/2023 – onmogelijk talenkennis te verwerven – daartoe ingerichte opleidingen volgen – geen bewijs dat verzoeker niet in staat is niveau te verwerven – gegrond – geen toekenning Belgische nationaliteit

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 22/792/A - 17-05-2023

  Opvang – verzoeker om internationale bescherming – opheffing opvang – meer dan zes maanden tewerkstelling – art. 35/1 Opvangwet – art. 9 KB 12 januari 2011 – interimcontracten – dimonagegevens – zorgvuldigheidsplicht – gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 22/790/A - 17-05-2023

  Opvang – verzoeker om internationale bescherming – opheffing opvang – meer dan zes maanden tewerkstelling – art. 35/1 Opvangwet – art. 9 KB 12 januari 2011 – contract onbepaalde duur – voorwaarden voldaan – redelijkheidsbeginsel – zelfredzaamheid – schaarste op huurmarkt – menselijke waardigheid – recht op huisvesting - gegrond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 22/1287/B - 11-05-2023

  Staatloze – Palestina – kind geboren in België - Verdrag van New York 28 september 1954 – banden met Libanon, Syrië, VAE en Palestina – vluchtelingen in Libanon kunnen geen staatsburgerschap krijgen – geen nationaliteit van Syrië of VAE – Montevideo conventie – Palestina is een staat – advies A-G. Thierry Werquin bij Cass. 19 november 2021, nr. C.21.0095.F – geen Palestijnse documenten – registratie bij UNRWA – Palestina beschouwt verzoekers niet als onderdaan – gegrond – erkenning als staatloze

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.749 - 09-05-2023

  Gezinshereniging – kind van een Belg – Ghana – twijfels over geboorteakte – laattijdig geregistreerde geboorteakten rechtsgeldig volgens Ghanese wetgeving – louter op verklaring - onterechte toepassing art. 18 WIPR – geen wetsontduiking – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 72/2023 - 27-04-2023

  Vreemdelingenrecht - Toegang en verblijf - Recht van terugkeer - Verlies van het recht op verblijf - Vreemdeling die in België is geboren of die vóór de leeftijd van twaalf jaar op het grondgebied is toegekomen

 • Hof van Justitie - C-528/21 - 27-04-2023

  (M.D. t. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága) Prejudiciële verwijzing – Immigratiebeleid – Artikel 20 VWEU – Effectief genot van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven – Artikelen 5, 11 en 13 – Rechtstreekse werking – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Inreis- en verblijfsverbod dat is opgelegd aan een onderdaan van een derde land die familielid is van een minderjarige Europese burger – Bedreiging voor de nationale veiligheid – Niet-inaanmerkingneming van de individuele situatie van deze onderdaan van een derde land – Weigering om een rechterlijke beslissing tot opschorting van de gevolgen van dit verbod ten uitvoer te leggen – Gevolgen

 • Rechtbank van eerste aanleg / Kortrijk - 22/1157/B - 27-04-2023

  Erkenning huwelijksakte – Afghaanse huwelijksakte – geen legalisatie – visum D gezinshereniging verkregen op basis van huwelijksakte – art. 31 WIPR – art. 35 oud BW – Belgische ambassade in Pakistan legaliseert geen Afghaanse aktes - vervangend vonnis

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.183 - 27-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – Turkse Hezbollah – verslag staatsveiligheid – ondergane vervolging – art. 48/7 Vw. – selectieve lezing informatie – toekenning vluchtelingenstatus

 • Raad van State (Nederland) - 202207368/1/V1 - 26-04-2023

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Eritrea – EU binnengekomen via Italië – overnameverzoek aan Italië – interstatelijk vertrouwensbeginsel – Italiaanse autoriteiten hebben diverse malen aangegeven dat Dublinoverdrachten tijdelijk moeten worden opgeschort door gebrek aan opvangfaciliteiten – geen toegang tot basisbehoeften – gegrond - cassatie

 • Raad van State (Nederland) - 202300521/1/V1 - 26-04-2023

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Nigeria – asielaanvragen ingediend in Italië, Zwitserland en Oostenrijk – overnameverzoek aan Italië – interstatelijk vertrouwensbeginsel – Italiaanse autoriteiten hebben diverse malen aangegeven dat Dublinoverdrachten tijdelijk moeten worden opgeschort door gebrek aan opvangfaciliteiten – geen toegang tot basisbehoeften – gegrond - cassatie

 • Hof van Justitie - C-629/22 - 26-04-2023

  (A.L. t. Migrationsverket) Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Immigratiebeleid – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van derdelanders die illegaal op hun grondgebied verblijven – Artikel 6, lid 2 – Terugkeerbesluit dat gepaard gaat met een voor een periode van drie jaar geldend inreisverbod – Derdelander met een door een andere lidstaat afgegeven geldige verblijfstitel – Verzuim van de nationale politieautoriteit om deze derdelander toe te staan zich naar het grondgebied van die andere lidstaat te begeven alvorens jegens hem een terugkeerbesluit uit te vaardigen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.091 - 26-04-2023

  Gecombineerde vergunning – vernieuwing – laattijdige aanvraag – ontvankelijk verklaard en toelating tot arbeid goedgekeurd door Brussels Hoofdstedelijk gewest – artikel 61/25-3 Vw. en art. 21 Samenwerkingsakkoord 2/2/2018 – imam – eerste tijdige vernieuwingsaanvraag geweigerd – onmiddellijk nieuwe vernieuwingsaanvraag ingediend – geen rekening gehouden met eerste aanvraag – onmogelijke verwachting – kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.029 - 25-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – Gaza - socio-economische situatie en veiligheidssituatie onderzoeken in het licht van Vluchtelingenverdrag – landeninformatie – rapporten internationale organisaties – nota NANSEN – geen groepsvervolging van Palestijnen uit Gaza – onderzoek subsidiaire bescherming – COI Focus – instabiele en volatiele veiligheidssituatie – individuele elementen – specifieke woonplaats verzoeker – onderzoek nodig - vernietiging

Pagina's