Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-233/19 - 30-09-2020

  (B. t. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Luik) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Derdelander die aan een ernstige ziekte lijdt – Terugkeerbesluit – Beroep in rechte – Schorsende werking van rechtswege – Voorwaarden – Verlening van sociale bijstand – Artikelen 19 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

 • Hof van Justitie - C-402/19 - 30-09-2020

  (LM t. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Seraing) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Ouder van een meerderjarig kind dat aan een ernstige ziekte lijdt – Terugkeerbesluit – Beroep in rechte – Schorsende werking van rechtswege – Waarborgen in afwachting van terugkeer – Elementaire levensbehoeften – Artikelen 7, 19 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 241.656 - 29-09-2020

  Art. 9ter Vw. – uitsluiting – ernstig misdrijf – art. 55/4 Vw. – inbreuk op wetgeving inzake drugs en verdovende middelen – eenmalige veroordeling uit 2007 –openbare orde – proportionaliteitstoets – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 117/2020 - 24-09-2020

  Consulair Wetboek - Consulaire bijstand - Belgen en niet-vertegenwoordigde Unieburgers - 1. Modaliteiten van toekenning - 2. Uitsluitingen

 • Grondwettelijk Hof - 118/2020 - 24-09-2020

  Gerechtelijk recht - Juridische tweedelijnsbijstand - Machtiging aan de Koning - 1. Vergoeding van de advocaten - 2. Persoonsgegevens - 3. Retroactief karakter van de nieuwe maatregelen

 • Raad van State - 248.332 - 23-09-2020

  NBMV – leeftijdsbepaling – leeftijdsonderzoek - motivering – medisch onderzoek als bewijsmiddel ingesteld door de wet – geen schending zorgvuldigheidsplicht – onnauwkeurigheid medisch onderzoek – standaarddeviatie – meervoudig onderzoek – eindconclusie is bepalend – verklaarde leeftijd onder ondergrens leeftijdstest - bevoegdheid Dienst Voogdij - leeftijdsbepaling binnen minderjarigheid - ongegrond - verwerping

 • Hof van Justitie - C-806/18 - 17-09-2020

  (JZ) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 11 – Inreisverbod – Onderdaan van een derde land jegens wie een dergelijk verbod is uitgevaardigd, maar die de betrokken lidstaat nooit heeft verlaten – Nationale regeling die het verblijf van deze onderdaan in die lidstaat terwijl hij kennis heeft van het jegens hem uitgevaardigde inreisverbod met een gevangenisstraf bedreigt

 • Hof van Justitie - C-651/19 - 09-09-2020

  (JP t. Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen) Prejudiciële verwijzing – Asielbeleid – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 46 – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 47 – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Beroep tegen een beslissing waarbij een volgend verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk wordt verklaard – Beroepstermijn – Wijze van kennisgeving

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.127 - 27-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Jemen - NBMV – niet-begeleide minderjarige – beschermingsstatuut in Griekenland – interstatelijk vertrouwensbeginsel – individuele beoordeling – kwetsbaar profiel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.039 - 25-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Nicaragua – loopbaan als politieagent en lijfwacht van de president – ongeloofwaardige verklaringen over einde loopbaan – tegenstrijdige verklaringen – vrees voor gedwongen inlijving bij speciale eenheden – risicoprofiel volstaat niet voor gegronde vrees – legaal vertrek – geen gewapend conflict in de zin van art. 48/4 Vw. – art. 3 EVRM – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.910 - 21-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan - NBMV – niet-begeleide minderjarige – beschermingsstatuut in Griekenland – interstatelijk vertrouwensbeginsel – individuele beoordeling – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.729 - 17-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Kameroen – verontrustende situatie in Engelstalig Kameroen – censuur – lid van organisatie die opkomt voor juridische problemen en mensenrechten – profiel van verzoeker – hervestiging in Franstalig Kameroen niet redelijk – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.574 - 11-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – art. 55/2 Vw. – lidmaatschap IS – medeplichtig aan door IS gepleegde misdrijven – minderjarig - weerlegbaar vermoeden van schuldbekwaamheid vanaf 12 jaar in jeugddelinquentierecht - voldoende maturiteit en verstandelijke vermogens - individuele verantwoordelijkheid – uitsluiting

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.439 - 04-08-2020

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – voorgelegde documenten onvoldoende recent – meest recente aanslagbiljet waar Belgische referentiepersoon over kon beschikken – kennelijk onredelijk – aanzienlijk bedrag op spaarrekening – geen loutere momentopname - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.307 - 30-07-2020

  BGV – bijlage 13 – art. 7 en 8 MB 23 maart 2020 houdende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken – Covid-19 – pandemie - essentiële reizen – vrijwillig vertrek onmogelijk – geen verzoek verlenging BGV ingediend – art. 74/11 Vw. – risico op inreisverbod – eerdere bevelen niet uitgevoerd - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.137 - 29-07-2020

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – aanvraag ingediend tijdens hangende Dublinprocedure – beoordeling ten opzichte van land van overname en niet ten opzichte land van herkomst – had in ondergeschikte orde onderzocht moeten worden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 238.909 - 24-07-2020

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – art. 43, § 1 Vw. – openbare orde – verslag staatsveiligheid – salafist – art. 39/79, § 1 Vw. – schorsend beroep – verwijdering enkel mogelijk bij dwingende redenen van nationale veiligheid – niet kennelijk onredelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 238.960 - 24-07-2020

  BGV – bijlage 13septies – termijn om grondgebied te verlaten – 30 dagen – uitzondering bij gevaar voor openbare orde – niet zomaar gelijk stellen met dringende omstandigheden – art. 44ter Vw. – vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 20/497/K - 23-07-2020

  Opvang - verzoeker om internationale bescherming – online afsprakensysteem voor verzoek om internationale bescherming - eerder negatieve Dublinbeslissing, maar bijlage 26quater verstreken zonder transfer - wettelijke taak Fedasil - Coronacrisis - pandemie - risico op besmetting - precaire daklozenopvang - hoger belang van het kind - organisatorische redenen eigen aan de aangepaste werking DVZ niet afwentelen op gezin - volksgezondheid - gegrond – verplichting Fedasil om opvang te verlenen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 40503/17, 42902/17 en 43643/17 - 23-07-2020

  (M.K. en anderen t. Polen) Schending art. 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling) – gezin Tsjetsjeense asielzoekers – geen toegang tot asielprocedure aan de grens – schending artikel 4, Protocol nr. 4 EVRM (verbod op collectieve uitzetting) – verklaringen en documenten van asielzoekers meermaals genegeerd door de grenspolitie – schending art. 13 EVRM (recht op daadwerkelijk rechtsmiddel) – geen schorsend beroep – schending art. 34 EVRM – uitwijzing en weigering behandeling asielaanvraag ondanks voorlopige maatregelen (art. 39 Procedurereglement)

Pagina's