Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Cassatie - P.23.0876.N - 12-12-2023

  Onwettig verblijf – art 75 Vw. – art. 76 Vw. – HvJ 17 september 2020, nr. C-806/18, JZ – verzoeker nooit gedwongen gerepatrieerd – constitutief bestanddeel van in art. 76 Vw. bepaalde misdrijf – gegrond - cassatie

 • Hof van Justitie - C-128/22 - 05-12-2023

  (Nordic Info BV t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/38/EG – Artikelen 27 en 29 – Maatregelen die het vrije verkeer van burgers van de Unie beperken om redenen van volksgezondheid – Maatregelen van algemene strekking – Nationale regeling die voorziet in een verbod om het nationale grondgebied te verlaten voor niet-essentiële reizen naar lidstaten die als hoogrisicogebieden zijn aangewezen in de context van de COVID-19-pandemie, en die elke reiziger die het nationale grondgebied vanuit een van die lidstaten binnenkomt, verplicht om screeningtesten te ondergaan en in quarantaine te gaan – Schengengrenscode – Artikel 23 – Uitoefening van de politiebevoegdheid op het gebied van volksgezondheid – Hetzelfde effect als de uitoefening van grenscontroles – Artikel 25 – Mogelijkheid van herinvoering van grenstoezicht aan de binnengrenzen in de context van de COVID-19-pandemie – Controles die in een lidstaat zijn verricht in het kader van maatregelen houdende verbod op het overschrijden van de grenzen voor niet-essentiële reizen vanuit of naar Schengenlanden die als hoogrisicogebieden zijn aangewezen in het kader van de COVID-19-pandemie

 • Raad van State - 258.101 - 04-12-2023

  Gezinshereniging – intrekking ambtshalve afgeleverde F kaart – laattijdige betekening weigeringsbeslissing – bijlage 20 – onrechtmatige aflevering – beoordeling door RvV omvat beoordeling wettigheid brief en niet bestreden beslissing – beoordeling elementen die dateren van na de bestreden beslissing – art. 39/2, § 2 Vw. – overschrijding bevoegdheid als annulatierechter - cassatie

 • Raad van State - 258.103 - 04-12-2023

  Gezinshereniging – intrekking ambtshalve afgeleverde F kaart – laattijdige betekening weigeringsbeslissing – bijlage 20 – onrechtmatige aflevering – beoordeling door RvV omvat beoordeling wettigheid brief en niet bestreden beslissing – beoordeling elementen die dateren van na de bestreden beslissing – art. 39/2, § 2 Vw. – overschrijding bevoegdheid als annulatierechter - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 297.959 - 29-11-2023

  Gecombineerde vergunning – bijlage 48 – toelating tot arbeid goedgekeurd door Vlaams gewest – knelpuntberoep – weigering door DVZ – fraude – art. 74/20 Vw. – Visa Information System – VIS-databank – Schengenvisum voor Nederland aangevraagd – discrepantie in professioneel verleden bij verschillende aanvragen – verschillende beroepen combineerbaar – bevoegdheid gewest op economisch vlak – geen duidelijk intentioneel element of uitdrukkelijke objectieve vaststellingen van valse of leugenachtige verklaringen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 297.592 - 24-11-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Eritrea – uitsluiting – art. 1 F Vluchtelingenconventie – art. 55/2 en 55/4 Vw. – hoge militaire rang – oorlogsmisdaden – hoge bewijsstandaard – ‘redelijke mate van waarschijnlijkheid’ – richtlijnen EASO – geen afdoende bewijs – COI informatie – primaire en secundaire bronnen – zekere vooringenomenheid protection officer – geen onderzoek naar nood aan bescherming - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 22/1817/B - 23-11-2023

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § A, 2° WBN – bewijs talenkennis – niveau A2 niet bereikt – analfabeet – mini-expertise bevolen bij tussenvonnis – verslag en verhoor ter zitting deskundige – GwH 23 maart 2023, nr. 53/2023 – gebrek aan taalkundige basiscompetenties- en inzichten – geen onwil van verzoeker – toekenning Belgische nationaliteit

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 22/1265/B - 23-11-2023

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § A, 5° WBN – meer dan 10 jaar wettig verblijf - bewijs deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap – bewijs door alle middelen – taallessen – bewijzen tewerkstelling – attest van inburgering – periodes van inactiviteit te verklaren door medische redenen – toekenning Belgische nationaliteit

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 22/388/B - 23-11-2023

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § A, 3° WBN – bewijs talenkennis – niveau A2 niet bereikt – analfabeet – attest Ligo Centrum voor Basiseducatie - GwH 23 maart 2023, nr. 53/2023 – gebrek aan taalkundige basiscompetenties- en inzichten – geen onwil van verzoeker – toekenning Belgische nationaliteit

 • Hof van Cassatie - P.23.0977.N - 22-11-2023

  Onwettig verblijf – strafbaarstelling – art. 7 EVRM – Terugkeerrichtlijn – louter onwettig verblijf onvoldoende voor boete - gegrond

 • Hof van beroep / Gent - 2022/FE/16 - 16-11-2023

  Akte van bekendheid – homologatie – vader erkend als vluchteling – vervangend getuigschrift huwelijk van CGVS – juridische vader – vader Belg geworden – geldige geboorteakte nodig voor bekomen Belgische nationaliteit – toepassingsgebied art. 5 WBN – cascadesysteem – niet enkel van toepassing op vrijwillige handeling tot bekomen Belgische nationaliteit – woordkeuze “verwerving” in art. 5 WBN – betrouwbare getuigen – gegrond

 • Raad van State - 257.853 - 13-11-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – in overweging nemen van onvertaalde stukken – art. 8 KB 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Procedurereglement RvV – rechten van verdediging – tegensprekelijk debat – rechter moet partijen vragen naar hun argumenten over al dan niet in overweging nemen van stukken - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 296.837 - 10-11-2023

  Aanvraag status langdurig ingezetene – art. 15bis Vw. – openbare orde – art. 6 Richtlijn 2003/109/EG – rekening houden met duur verblijf en banden met België – echtgenote en kinderen hebben status langdurig ingezetene – geen rekening gehouden met deze elementen - vernietiging

 • Hof van Cassatie - P.23.0939.N - 07-11-2023

  Onwettig verblijf – strafbaarstelling – art. 76 Vw. – HvJ 17 september 2020, nr. C-806/18, JZ – MB tot terugwijzing – grondgebied niet verlaten – gegrond - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 296.222 - 25-10-2023

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – art. 40ter Vw. – vervoegen – geen samenwoonst – kind in pleeggezin – beschermenswaardig gezinsleven – art. 8 EVRM – regelmatige contacten – veroordelingen en repatriëring – inspanningen om te groeien in rol als vader – kwetsbaar profiel referentiepersoon - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Luik - 23/1656/A - 24-10-2023

  Opvang – art. 3 en 11 Opvangwet - verzoeker om internationale bescherming – Palestijn - Gaza – opvangplaats niet aangepast aan medische en psychische noden – menselijke waardigheid – medische afspraken in Brussel – veroordeling tot aangepaste opvang

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 42429/16, 8934/18 en 9886/18 - 24-10-2023

  (Memedova en anderen t. Noord-Macedonië) Schending artikel 2 van Protocol Nr. 4 (vrijheid van verplaatsing) – Verbod om Noord-Macedonië te verlaten om irreguliere migratie naar de EU voor te komen – geen individuele veiligheidsredenen – schending artikel 14 EVRM (discriminatieverbod) – grenscontrole op basis van Roma origine – omgekeerde bewijslast – vermoeden niet weerlegd door de autoriteiten

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 23048/19 - 24-10-2023

  (A.M.A. t. Nederland) Schending artikel 3 EVRM (procedureel) - Uitzetting - Niet-nakoming van procedurele verplichting om in het kader van een "last minute" asielprocedure het vermeende risico op een met artikel 3 EVRM strijdige behandeling naar behoren te beoordelen alvorens de betrokkene naar zijn land van herkomst uit te zetten (Bahrein)

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2022/2501/A - 23-10-2023

  Openbaarheid van bestuur – art. 2 Wet van 11 april 1994 - organigram DVZ – gezag van gewijsde van uitspraak uit 2011 in een zaak van Franse orde van advocaten bij de balie te Brussel – bewijzen dat op heden is voldaan aan toepassingsvoorwaarden – dienstverlening DVZ – bepaalde diensten ontbreken op lijst die ter beschikking wordt gesteld – communicatie en bereikbaarheid DVZ – passend dat volledige lijst ter beschikking wordt gesteld aan advocaten – overhandiging lijst, zonder dat publicatie op website vereist is – geen inbreuk op privésfeer – louter professionele contactgegevens – goede werking overheidsdienst vereist een minimum aan identificatie van de personen die voor deze dienst werken – impliceert geen voortdurende bereikbaarheid – gebrek aan naleving rechterlijke uitspraken in beleidsdomein asiel en migratie - dwangsom – gegrond

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2023/FE/27 - 17-10-2023

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – gewichtige feiten eigen aan de persoon – ongewenstverklaring in Nederland – proportionaliteitstoets – louter administratieve beslissing – deel van Nationale Garde in Afghanistan – geen concreet bewijs voor ernstige misdrijven – blanco strafblad in België – tijdsverloop – gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

Pagina's