Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.619 - 29-11-2019

  Dublin III – bijlage 26quater – Finland – terugname – art. 2, g en 9 Dublin III-Vo. – religieus huwelijk met een vluchteling in België – niet erkend – geen duurzame relatie – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.178 - 25-11-2019

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – kind ondertussen meerderjarig geworden – belang bij vernietiging – verzoekende partij komt niet langer in aanmerking voor gezinshereniging – verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 47287/15 - 21-11-2019

  (Ilias en Ahmed t. Hongarije) Verzoekers om internationale bescherming - detentie in transitzone - uitwijzing - art. 3 EVRM - opvangomstandigheden geen schending - beoordeling individuele omstandigheden - schending art. 3 EVRM bij uitwijzing

 • Hof van Justitie - C-706/18 - 20-11-2019

  (X tegen Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 5, lid 4 – Beslissing inzake het verzoek tot gezinshereniging – Gevolgen van de niet-naleving van de beslissingstermijn – Automatische afgifte van een verblijfstitel

 • Grondwettelijk Hof - 186/2019 - 20-11-2019

  Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Rechtspleging - Beroep tegen een beslissing tot weigering van een machtiging tot verblijf om medische redenen - Onderzoek ex tunc van de situatie van de verzoekende partij

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.946 - 19-11-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaald – Palestijnse origine – Gaza – geregi-streerd bij UNRWA – art. 55/2 Vw. – UNRWA is operationeel in Gaza – veiligheidssituatie precair – terugkeer mogelijk – individuele omstandigheden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.949 - 19-11-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaald – Palestijnse origine – Gaza – geregi-streerd bij UNRWA – art. 55/2 Vw. – UNRWA is operationeel in Gaza – veiligheidssituatie precair – terugkeer mogelijk – individuele omstandigheden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.971 - 19-11-2019

  Gezinshereniging – einde verblijf – nog geen echtscheiding – woont nog in hetzelfde huis – geen gezinscel meer – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.889 - 18-11-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaald – Palestijnse origine – Gaza – geregistreerd bij UNRWA – art. 55/2 Vw. – UNRWA is operationeel in Gaza – veiligheidssituatie precair – terugkeer mogelijk – individuele omstandigheden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.888 - 18-11-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaald – Palestijnse origine – Gaza – geregi-streerd bij UNRWA – art. 55/2 Vw. – UNRWA is operationeel in Gaza – veiligheidssituatie precair – terugkeer mogelijk – individuele omstandigheden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.822 - 18-11-2019

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – kennelijk ongegrond – medische filter – art. 9ter, §3, 4° Vw. – onderzoek wanneer medische toestand niet duidelijk is – geen banale situatie – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.858 - 18-11-2019

  Gezinshereniging – familielid van een derdelander – art. 10 Vw. – retributie – administratieve bijdrage – art. 1/1 Vw. – vernietiging door RvS 11 september 2019, nrs. 245.303 en 245.404 – bevoegdheid attaché DVZ – art. 1/1/1 Vb. – bedrag retributie – geen juridische grond – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25244/18 - 14-11-2019

  (N.A. t. Finland) Verzoeker om internationale bescherming - geweigerd - uitwijzing - vermoord in thuisland - art. 2 en 3 EVRM - vrijwillige terugkeer - geen vrije keuze - individuele omstandigheden niet onderzocht - schending art. 2 en 3 EVRM

 • Hof van Justitie - C-233/18 - 12-11-2019

  (Zubair Haqbin t. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers) Prejudiciële verwijzing – Verzoekers om internationale bescherming – Richtlijn 2013/33/EU – Artikel 20, leden 4 en 5 – Ernstige inbreuken op de regels met betrekking tot de opvangcentra of ernstige vormen van geweld – Omvang van het recht van de lidstaten om de toepasselijke sancties vast te stellen – Niet-begeleide minderjarige – Beperking of intrekking van materiële opvangvoorzieningen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.608 - 07-11-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – termijn om documenten neer te leggen – vervaldag op een zaterdag – geen verlenging – art. 52, §2 Vb. – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.460 - 05-11-2019

  Art. 9ter Vw. – weigering verlenging verblijf – openbare orde – verzoeker is zelf niet ziek, kreeg verblijf op basis van medische situatie kinderen – geen toepassing art. 9, §4 Vw. - geen verwijderingsmaatregel – art. 8 EVRM - verwerping

 • Raad van State - 245.263 - 31-10-2019

  Intrekking verblijf – art. 11, § 2, al. 1, 4° Vw. – fraude in hoofde van referentiepersoon – geen beperking in tijd – GwH 22 november 2018, nr. 156/2018 – individuele situatie – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.290 - 30-10-2019

  Weigering verblijf als arbeidsmigrant – bijlage 48 - artikel 61/25-5, §1, 3° Vw. – aanvraag vanuit België met Attest van Immatriculatie – geen toelating of machtiging tot verblijf – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.190 - 29-10-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – India als land van verblijf – Tibetanen – individuele beoordeling – Tibetaanse partner heeft geen ‘registration certificate for Tibetans’ – risico op seksueel geweld – art. 8 EVRM – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.189 - 29-10-2019

  Gezinshereniging – familielid van een erkende vluchteling – art. 10 Vw. – bewijs bestaansmiddelen en huisvesting – niet van toepassing op aanvragen binnen jaar na erkenning als vluchteling – bijzondere omstandigheden – HvJ 7 november 2018, C-380/17, K, B t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie - praktijk DVZ – vernietiging

Pagina's