Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-118/20 - 18-01-2022

  (JY t. Wiener Landesregierung) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Werkingssfeer – Afstand van de nationaliteit van een lidstaat met het oog op het verkrijgen van de nationaliteit van een andere lidstaat overeenkomstig de toezegging van laatstgenoemde lidstaat om de betrokkene te naturaliseren – Intrekking van die toezegging om redenen van openbare orde of openbare veiligheid – Evenredigheidsbeginsel – Staatloosheid

 • Hof van beroep / Brussel - 2019/CO/283 - 12-01-2022

  Art. 77 Vw. – hulp aan mensen zonder wettig verblijf – mensensmokkel – geen vermogensvoordeel – menslievendheid en humanitaire redenen – vrijspraak

 • Grondwettelijk Hof - 187/2021 - 23-12-2021

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Toegang en verblijf - Bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid – Hervormingen

 • Raad van State - 252.462 - 17-12-2021

  Dublin – Dublin III-Vo. – rekening houden met elementen van na bestreden beslissing – HvJ 15 april 2021, nr. C-194/19, HA t. België - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.593 - 16-12-2021

  Beëindiging verblijf – BGV – inreisverbod 15 jaar – ernstig gevaar voor de nationale veiligheid – Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM) – strafvervolging niet-ontvankelijk verklaard omwille van onherstelbare inbreuk op het recht op een eerlijk proces – beslissing gebaseerd op rapporten inlichtingendiensten - geen solide feitelijke basis – zorgvuldigheidsbeginsel – geen concrete en bewezen handelingen vermeld in rapporten inlichtingendiensten – onduidelijk in hoeverre elementen uit de GICM-strafzaak daadwerkelijk buiten beschouwing werden gelaten - vernietiging

 • Raad van State (Nederland) - 202104510/1/V3 - 15-12-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Sudan – onontvankelijk – eerder verzoek ingediend in Malta - interstatelijk vertrouwensbeginsel – detentie en detentieomstandigheden in Malta – Dublin – toegang tot effectief rechtsmiddel – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.578 - 15-12-2021

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – geen stabiele en toereikende bestaansmiddelen – behoefteanalyse – art. 42, § 1, lid 2 Vw. – initiatief moet uitgaan van DVZ – onzorgvuldigheid - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-490/20 - 14-12-2021

  (V.М.А. t. Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo”) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven – Kind dat is geboren in het gastland van zijn ouders – Door deze lidstaat afgegeven geboorteakte waarin voor dat kind twee moeders vermeld staan – Weigering door de lidstaat van herkomst van een van deze twee moeders om voor dat kind een geboorteakte af te geven bij gebreke van informatie over de identiteit van zijn biologische moeder – Bezit van een dergelijke akte dat de voorwaarde vormt voor afgifte van een identiteitskaart of een paspoort – Nationale regeling van deze lidstaat van herkomst waarin het ouderschap van personen van hetzelfde geslacht niet wordt erkend

 • Hof van Cassatie - S.17.0054.F - 13-12-2021

  Art. 9ter Vw. – art. 6 en 8 richtlijn 2008/115 – HvJ 19 juni 2018, nr. C181-16, Gnandi – HvJ 15 februari 2016, nr. C-601/15, J.N. – impliciete intrekking BGV door aflevering attest van immatriculatie? – prejudiciële vraag aan HvJ

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 21/881/K - 10-12-2021

  Opvang – recht op opvang – NBMV – geen verzoek om internationale bescherming kunnen indienen tijdens de kantooruren – wens geuit om verzoek in te dienen via mail - geen bijlage 26 – onvoldoende aangetoond dat het onmogelijk is om bijlage 26 te verkrijgen – geen actie ondernomen om van DVZ bevel tot inschrijving van het verzoek om internationale bescherming te krijgen – ongegrond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 21/261/B - 10-12-2021

  Akte van bekendheid – homologatie – verkrijgen Nederlandse nationaliteit niet mogelijk door niet-gelegaliseerde Jemenitische geboorteakte – overmacht – situatie in Jemen - erkenning als vluchteling in Nederland – art. 26 oud BW – gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 15379/16 - 10-12-2021

  (Abdi Ibrahim t. Noorwegen) Schending artikel 8 EVRM (recht op eerbiediging van privé-leven, familie- en gezinsleven) gelezen in samenhang met artikel 9 EVRM (vrijheid van godsdienst) - Tekortkomingen in besluitvormingsproces dat heeft geleid tot verbreking van de band tussen moeder en kind, in een context van verschillende culturele en religieuze achtergronden van moeder en adoptieouders - onvoldoende belang gehecht aan het belang van moeder en kind om door contact de familiebanden en persoonlijke relaties in stand te houden - Niet naar behoren rekening gehouden met het belang van de moeder om het kind in staat te stellen een zekere band met zijn culturele en religieuze oorsprong te behouden.

 • Grondwettelijk Hof - 179/2021 - 09-12-2021

  Vreemdelingenrecht - Toegang tot het grondgebied - Verplichtingen van luchtvervoerders - Identiteitscontrole bij het inschepen - Burger van de Europese Unie buiten de Schengenzone - Sanctie - Administratieve geldboete

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.069 - 07-12-2021

  Beëindiging verblijf - gezinshereniging – ouder van een minderjarig Belgisch kind – schijnerkenning - erkenning van het kind door Belgische man strijdig met de openbare orde – kind nooit de Belgische nationaliteit bezeten – belangenafweging – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – kind in België geboren – kennelijk onredelijk – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 57467/15 - 07-12-2021

  (Savran t. Denemarken) Geen schending art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – ernstig zieke vreemdelingen – criteria Paposhvili ook van toepassing bij psychische aandoening – ernstdrempel bij gebrek aan zorgen doorslaggevend – intens lijden of ernstige beperking van de levensverwachting – drempel art. 3 EVRM in casu niet bereikt – geen onderzoek naar de toegang tot de zorgen nodig – Schending art. 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – gepleegde feiten gerelativeerd door gebrek aan strafrechtelijke aansprakelijkheid (internering) – sterke banden met Denemarken – onvoldoende belangenafweging door interne rechters

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.781 - 02-12-2021

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – toegankelijkheid medische zorg in Marokko – onzorgvuldig onderzoek naar financiële toegankelijkheid – gezag van gewijsde eerdere vernietigingsarresten – RAMED en EESB verzekeringssystemen – geen zekerheid – onzorgvuldigheid - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 36516/19 - 02-12-2021

  (Jallow t. Noorwegen) Geen schending art. 6 EVRM (recht op een eerlijk proces) – partij in zaak ouderlijk gezag over biologisch kind in Noorwegen – weigering visum – fysieke aanwezigheid aan de zitting onmogelijk – geen substantieel nadeel door verschijning via videoverbinding

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.756 - 01-12-2021

  Beslissing tot terugdrijving – bijlage 11 – UDN - art. 3 Vw. - Brit – houder van een verblijfstitel in Luxemburg – Brexit – art. 6, lid 5 Schengengrenscode – art. 14 Terugtrekkingsakkoord – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.700 - 30-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – huiselijk geweld – discriminatie en geweld tegen vrouwen – individuele omstandigheden – bescherming van nationale overheid - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.711 - 30-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – Koerdische afkomst – HDP-activisme – bekering tot het christendom – vals attest van lidmaatschap doet geen afbreuk aan coherente, doorleefde en aannemelijke verklaringen over HDP-activisme – geen vragen gesteld over concrete inhoud van documenten – zorgvuldigheidsplicht – geen objectieve landeninformatie - vernietiging

Pagina's