Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.962 - 27-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – verwestering – opgegroeid in vluchtelingenkamp – vormende jaren buiten Afghanistan doorgebracht – mogelijkheid om ‘het spel’ te spelen – repressieve beleid taliban – individuele en concrete omstandigheden – lange periode in Pakistan verbleven – risicoprofiel – nader onderzoek noodzakelijk - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 23/45/A - 27-01-2023

  Afstamming – biologische vader van het kind – vader erkend vluchteling in Duitsland – moeder en kind erkend vluchteling in België - religieus huwelijk met moeder niet erkend – gewone verblijfsplaats in België – art. 3 WIPR - toepassing Belgisch recht – erkenning vaderschap – wijziging familienaam - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.974 - 27-01-2023

  BGV – bijlage 13quinquies – Albanië – visumvrij – berekening 90/180 dagen – attest van immatriculatie – geen invloed op berekening verblijfsduur kort verblijf – art. 6, derde lid Vw. – geen verblijfsvergunning of visum lang verblijf - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.977 - 27-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – verwestering – individuele risicobepalende elementen – specifieke omstandigheden – afkomst uit Paktia – jonge leeftijd – NBMV – actieve participatie in samenleving – minstens risico om als verwesterd beschouwd te worden – toegedichte politieke overtuiging – geen intern vestigingsalternatief – taliban is actor van vervolging - erkenning vluchtelingenstatus

 • Grondwettelijk Hof - 13/2023 - 26-01-2023

  Publiek recht - Nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Vervallenverklaring - Beslissing gewezen bij verstek - Verzet - Termijn van verzet

 • Raad van State - 255.600 - 26-01-2023

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – ten laste zijn in land van herkomst - begrip land van herkomst – Nederland als land van gewoonlijk verblijf – geen legaal verblijf – ogenblik van verzoek – daadwerkelijk verblijf – art. 47/2 Vw. - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.740 - 24-01-2023

  Tijdelijke bescherming – huwelijkspartner van een Oekraïense onderdaan – derdelander -afwezigheid Oekraïense partner – geen bijkomende bewijzen van relatie vereist – aanwezigheid niet vereist in Uitvoeringsbesluit en Richtlijn – aantonen huwelijksband volstaat - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.707 - 24-01-2023

  Gezinshereniging – ouder van minderjarige Unieburger – inreisverbod – persoonsverwisseling – AI werd door anderen misbruikt – fraude – verschillende indicaties – handtekeningen – vingerafdrukken - geen zorgvuldig onderzoek – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.757 - 24-01-2023

  Art. 9ter Vw. – uitsluiting – gevaar voor samenleving of nationale veiligheid – art. 55/4, § 2 Vw. – art. 17, lid 1, d Richtlijn 2011/95/EU – actualiteitsvoorwaarde – laatste veroordeling in 2013 – KB tot uitzetting in 2016 – actuele gezondheid – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.799 - 24-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – chauffeur van hoofd van het Directoraat van nomaden en voor Hewad partij – personen verbonden met voormalige Afghaanse regering – voornamelijk personen in centrale posities en van specifieke ministeries – geen objectieve informatie over personen voor wie verzoeker gewerkt heeft - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 7/2023 - 19-01-2023

  Sociale zekerheid - Brussel-Hoofdstad - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Kinderbijslag - Uitsluiting - Buitenlandse kinderen die niet zijn ingeschreven in een door een Belgische gemeente gehouden bevolkingsregister

 • Grondwettelijk Hof - 12/2023 - 19-01-2023

  Publiek recht - Nationaliteit - Toekenning op basis van de nationaliteit van de vader of van de moeder - Verlies van rechtswege van de nationaliteit voor de persoon van wie de afstamming niet langer blijkt vast te staan vóór de leeftijd van 18 jaar – Rechtsmiddelen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.647 - 19-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vrees voor vervolging door Taliban niet aannemelijk - gedachtegoed veranderd door langdurig verblijf in België – verwestering – louter ontwikkelde westerse levensstijl in beginsel geen afdoende reden voor erkenning als vluchteling – aannemelijk maken dat westerse gedragingen een uitingsvorm zijn van een godsdienstige of politieke overtuiging – landeninformatie – individuele elementen – nodige voorzichtigheid – concrete, specifieke en persoonlijke situatie – op ingrijpende wijze geconformeerd aan Westerse levensstijl – toekenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.530 - 19-01-2023

  BGV – bijlage 13 – lopende erkenningsprocedure kind – positief advies procureur des Konings – hoger belang van het kind – gezinscel – onderzoeksplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.659 - 19-01-2023

  Gezinshereniging – visum type D – echtgenoot van erkend vluchteling – Eritrea – art. 10 Vw. – weigering huwelijk te erkennen – art. 146bis BW – art. 21 WIPR – gebrek aan authentieke akte – geen wettelijke grondslag om huwelijk strijdig met openbare orde te bevinden – art. 11 Vw. had moeten worden toegepast - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.451 - 18-01-2023

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1, 3° Vw. – mantelzorg – zorg door Unieburger strikt noodzakelijk – ernstige medische problematiek – advies arts-adviseur – MedCOI – rust- en verzorgingstehuis ook mogelijk in Marokko – beschermenswaardig gezinsleven – afhankelijkheid – verwerping weigeringsbeslissing – vernietiging BGV

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.434 - 18-01-2023

  Gecombineerde vergunning – bijlage 48 – openbare orde – veroordeling bij verstek – geen staat van wettelijke herhaling – blanco strafblad op ogenblik veroordeling – vonnis niet in administratief dossier – materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.444 - 18-01-2023

  BGV – inreisverbod van 10 jaar – Unieburger – dwingende redenen van nationale veiligheid – financiering Turkse Hezbollah in België – zorgvuldigheidsbeginsel – trapsgewijs systeem om einde te stellen aan verblijf – art. 44bis, § 3 Vw. – individueel onderzoek – nota’s staatsveiligheid – blote beweringen – vermoedens of verdenkingen volstaan niet – art. 45 Vw. – actueel gevaar aantonen – geen concrete en bewezen feiten - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 26879/17 - 17-01-2023

  (Minasian e.a. t. Moldavië) Schending artikel 5, lid 1 EVRM - detentie van minderjarige kinderen zonder wettelijke basis - Verzuim van de nationale rechter om te onderzoeken of detentie van kinderen een uiterste maatregel is en of het detentiecentrum geschikt is voor de detentie van gezinnen met minderjarige kinderen. Artikel 5, lid 4 EVRM - Onmogelijkheid voor kinderen om de rechtmatigheid van hun detentie aan te vechten

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.214 - 16-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vrees voor vervolging door Taliban niet aannemelijk - verwestering – individuele elementen – nodige voorzichtigheid – landeninformatie – moeder is leerkracht – familie erkend als vluchteling – onderwijzend personeel behoort tot risicoprofiel – niet onderzocht - vernietiging

Pagina's