Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.584 - 06-12-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Marokko – uit informatie blijkt niet dat sjiieten in Marokko actief geviseerd of vervolgd worden – discriminatie – belang kinderen – eenheid van gezin – echtgenoot heeft subsidiaire bescherming – individuele beoordeling - weigering

 • Raad van State - 243.123 - 06-12-2018

  Gezinshereniging – termijn beslissing – zes maanden – aflevering F-kaart – declaratief karakter aanvraag gezinshereniging – afgifte F-kaart is geen rechtscheppende handeling – geen voor vernietiging vatbare beslissing – recht van verdediging - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.472 - 04-12-2018

  Gezinshereniging – einde verblijf – intrafamiliaal geweld – art. 42quater, § 4, 4° Vw. – psychisch geweld – niet enkel fysiek geweld beoordelen – geen rekening gehouden met specifieke situatie – vernietiging

 • Hof van beroep / Gent - 2018/FA/58 - 03-12-2018

  Nationaliteit - nationaliteitsverklaring - identiteitsfraude - gewichtig feit eigen aan de persoon - vals paspoort - art. 12bis, § 2 WBN - art. 1, § 2, 4° WBN - KB 14 januari 2013 - niet limitatief - specifieke omstandigheden van de zaak - strafbaar feit - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.342 - 30-11-2018

  BGV – bijlage 13septies – Ethiopië – land van bestemming – geen confrontatie met informatie over Ethiopië – niet duidelijk of verzoeker gehoord werd over mogelijke terugleiding naar Ethiopië – politieke problemen - Oromo gemeenschap - art. 3 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.146 - 29-11-2018

  Asielzoekster – Guinée – FGM – slachtoffer vrouwelijke genitale verminking – gebrek aan geloofwaardigheid identiteit – geen afbreuk aan objectieve risico op vervolging – omkering bewijslast – slachtoffer van vervolging - art. 48/7 Vw. – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.169 - 29-11-2018

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 43 Vw. – openbare orde – uitgesloten van vluchtelingenstatus in Nederland – geen automatische bedreiging voor de samenleving – verzoeker weigert DVZ toestemming te geven om informatie te vragen aan Nederlandse autoriteiten – verhindering onderzoek - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.010 - 27-11-2018

  Aanvraag statuut langdurig ingezetene – art. 15 bis Vw. – ononderbroken legaal verblijf van 5 jaar – onderbreking – 9ter heeft geen terugwerkende kracht – AI is geen verblijfstitel – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.980 - 27-11-2018

  Gezinshereniging – beschikking – geen belang – in bezit gesteld van verblijfskaart na nieuwe tweede aanvraag - art. 42quinquies Vw. – declaratief karakter – start periode van 5 jaar voor onvoorwaardelijk verblijfsrecht – behoud belang – heropening debatten

 • Grondwettelijk Hof - 156/2018 - 22-11-2018

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Beslissing om het verblijfsrecht in te trekken - Termijn - Ontstentenis van beperking in de tijd voor het nemen van de beslissing om het verblijfsrecht in te trekken wanneer er fraude is gepleegd om de verblijfstitel te verkrijgen, zelfs indien de betrokken vreemdeling niet de dader van de fraude is – geen schending

 • Hof van beroep / Brussel - 2017/FA/545 - 22-11-2018

  Wettelijke samenwoning – gemeentelijke praktijk – woonstcontrole door wijkagent – ondertekening verklaring en afgifte ontvangstbewijs – opvragen informatie bij DVZ - artificiële vertraging – wettelijke termijnen – art. 1476quater BW - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.763 - 22-11-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Venezuela – broer als vluchteling erkend – verklaringen in grote lijnen samenhangend en aannemelijk – voordeel van de twijfel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Hof van Justitie - C-713/17 - 21-11-2018

  (Ahmad Shah Ayubi t. Bezirkshauptmannschaft Linz-Land) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2011/95/EU – Normen voor de inhoud van de internationale bescherming – Vluchtelingenstatus – Artikel 29 – Sociale voorzieningen – Verschil in behandeling – Vluchtelingen met een tijdelijk verblijfsrecht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.617 - 21-11-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – bewijs identiteit – paspoort moeder waarin verzoekster vermeld wordt met foto – zelfde situatie als broers – broers wel gemachtigd tot verblijf – paspoort ook geldig voor verzoekster – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.610 - 21-11-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Pakistan – Ahmadi – actief lid van Belgische Ahmadiyya-gemeenschap – documenten afgeleverd door Ahmadiyya-gemeenschap zijn zeer betrouwbare bron – EHRM 13 september 2018, Basra t. België – documenten afkomstig van zelfde organisatie – geen onderzoeksbevoegdheid - vernietiging

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2018/AR/1541 - 21-11-2018

  Art. 9bis Vw. – vrijstelling administratieve bijdrage door bureau juridische bijstand – kosteloze rechtspleging – art. 1/1 Vw. – art. 664, 665, 6° en art. 668, d Ger. W. – retributie is administratieve kost – procedure 9bis valt onder buitengerechtelijke procedures zoals opgenomen in Ger. W. – retributie moet betaald worden op straffe van niet-ontvankelijkheid - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.586 - 20-11-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Venezuela – aangehaalde feiten houden geen verband met criteria vluchtelingenverdrag – uit deelname studentenmanifestaties blijkt niet dat verzoeker hierdoor problemen zal kennen – geen staat van burgeroorlog – crimineel geweld – geen gewapend conflict in de zin van art. 48/4, § 2, c Vw. - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.384 - 19-11-2018

  Art. 9bis Vw. – ongegrond – gezin erkend als vluchteling – uitsluiting verzoeker wegens oorlogsmisdaden – belangenafweging – fair balance - hoger belang van het kind – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.450 - 19-11-2018

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. - feitelijke partner – België-route – rechtsmisbruik – wetsontduiking - verhuis is geen rechtsmisbruik – schijnrelatie – geen uitspraak over oprechtheid relatie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.473 - 19-11-2018

  Art. 9bis Vw. – studies aan private onderwijsinstelling – BGV – UDN – schooljaar reeds gestart – verzoeker niet in detentie – art. 74/8 en 74/9 Vw. - verwerping

Pagina's