Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 19/360/B - 16-01-2023

  Staatloze – Palestina –Verdrag van New York 28 september 1954 –Palestina – banden met Syrië – geen Syrische nationaliteit - Montevideo conventie – Cass. 24 januari 2022 – Palestina is staat in wording, maar niet noodzakelijk een staat – zelfs indien Palestina een staat is, nog niet automatisch Palestijnse nationaliteit – staatloosheid is gebrek aan nationaliteit, niet aan nationale identiteit – erkenning als staatloze

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.221 - 16-01-2023

  Opheffing vluchtelingenstatus – art. 21 Vw. – openbare orde – onbeperkt verblijfsrecht in België – beslissing heeft geen invloed op verblijfsrecht – actueel belang – bekomen van documenten – rechtstreeks karakter van het belang – onontvankelijk - verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 1/2023 - 12-01-2023

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Gevangenhouding met het oog op de verwijdering van het grondgebied - 1. Cassatieberoep - Termijn om uitspraak te doen - 2. Beslissing tot wederopsluiting - Duur van de gevangenhouding

 • Hof van Justitie - C-321/21, C-324/21 en C-325/21 - 12-01-2023

  (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. B (C‑323/21), F (C‑324/21) en K t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑325/21)) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de lidstaat dieverantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Indieningvan meerdere verzoeken om internationale bescherming in drie lidstaten – Artikel 29 –Overdrachtstermijn – Verstrijken – Overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling van hetverzoek – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing – Mogelijkheid voor deverzoeker om zich te beroepen op de overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling vanhet verzoek

 • Hof van Justitie - C-280/21 - 12-01-2023

  (P.I. t. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Gemeenschappelijk asielbeleid – Voorwaarden om voor de vluchtelingenstatus in aanmerking te komen – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 10, lid 1, onder e), en lid 2 – Gronden van de vervolging – Begrippen ‚politieke overtuiging’ en ‚toegeschreven politieke overtuiging’ – Pogingen van een asielzoeker om zich in zijn land van herkomst met wettige middelen te verdedigen tegen niet-overheidsactoren die illegaal opereren en in staat zijn het repressieve apparaat van de betrokken staat in te zetten

 • Hof van Justitie - C-323/21, C-324/21 en C-325/21 - 12-01-2023

  (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. B (C 323/21), F (C 324/21), en K t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C 325/21)) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Indiening van meerdere verzoeken om internationale bescherming in drie lidstaten – Artikel 29 – Overdrachtstermijn – Verstrijken – Overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing – Mogelijkheid voor de verzoeker om zich te beroepen op de overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.100 - 12-01-2023

  Gezinshereniging – ander familielid Unieburger – Franse oom – ten laste of deel uitmaken van gezin – HvJ 15 september 2022, nr. C-22/21, SRS, AA t. Minister for Justice and Equality – afhankelijkheid gebaseerd op nauwe, duurzame persoonlijke band – tijdelijk samenwonen op praktische redenen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.070 - 12-01-2023

  Gezinshereniging – visum type D – echtgenote/kinderen van erkende vluchteling – art. 10, § 2 Vw. – laattijdige indiening – aanvraag niet binnen het jaar na erkenning – kinderen op internaat in India – verzoeker verblijft in Nepal, maar is Tibetaan – Covid – moeilijkheden om aan stukken te geraken en zich persoonlijk aan te melden – zorgvuldigheidsbeginsel – vertrouwensbeginsel – art. 12 richtlijn 2003/86/EG – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.023 - 11-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – Gaza – socio-economische situatie en veiligheidssituatie onderzoeken in het licht van Vluchtelingenverdrag – CGVS heeft enkel vervolging op basis van individuele feiten onderzocht – landeninformatie – nota NANSEN – vervolging omwille van nationaliteit – schending fundamentele basisrechten - erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 282.725 - 09-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Marokko – homoseksuele geaardheid – seksueel getinte foto’s – niet aanvaard als bewijs – afbreuk aan menselijke waardigheid - HvJ 2 december 2014, zaken C-148/13 tot en met C-150/13 – facebookprofiel - verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Charleroi - 22/65/K - 29-12-2022

  Opvang – verzoeker om internationale bescherming – Afghanistan – eenzijdig verzoekschrift - opheffing opvang door Fedasil omdat verzoeker werkt – opheffing code 207 – art. 35/1 Opvangwet – art. 9 KB 12 januari 2011 - verplichting om individueel motiveren – standaardmotivering – loon lager dan leefloon – dwangsom - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 282.525 - 23-12-2022

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Spanje – verlenging overdrachtstermijn – niet-medewerking in ICAM-traject – niet meewerken aan vrijwillige terugkeer is niet gelijk aan onderduiken – gekend adres – art. 1, § 2 Vw. niet van toepassing - HvJ 19 maart 2019, Jawo t. Duitsland – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad van State - 255.380 - 23-12-2022

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – kind van persoon met internationale bescherming – minderjarig kind dat meerderjarig is geworden tijdens procedure internationale bescherming – HvJ 1 augustus 2022, nr. C-279/20 – termijn 1 jaar na toekenning beschermingsstatus voor indiening aanvraag gezinshereniging – art. 10, § 2, al 5 Vw. – nationale bepaling ruimer dan art. 12 Richtlijn 2003/86/EG – gegrond - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 282.524 - 23-12-2022

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Spanje – verlenging overdrachtstermijn – niet-medewerking in ICAM-traject – niet meewerken aan vrijwillige terugkeer is niet gelijk aan onderduiken – gekend adres – art. 1, § 2 Vw. niet van toepassing - HvJ 19 maart 2019, Jawo t. Duitsland – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 282.506 - 23-12-2022

  Gezinshereniging – kind van erkend vluchteling – art. 10 Vw. – jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance – geboortedatum wijkt af van verklaringen moeder – grote discrepantie (21 in plaats van 17 jaar) – art. 27 en 28 WIPR – manipulatie leeftijd - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 20/1055/B - 22-12-2022

  Staatloze – Palestina –Verdrag van New York 28 september 1954 – banden met Palestina, Syrië en Denemarken – geen Belgische, Deense of Syrische nationaliteit – Syrische vrouw kan nationaliteit niet doorgeven – Montevideo conventie – Palestina is een staat – advies A-G. Thierry Werquin bij Cass. 19 november 2021, nr. C.21.0095.F – geen Palestijnse documenten – registratie bij UNRWA – Palestina beschouwt verzoekers niet als onderdaan – gegrond – erkenning als staatloze

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 282.473 - 22-12-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Burundi – louter verblijf in of doortocht door België – voldoende om door Burundese autoriteiten verdacht te worden sympathie voor oppositie te koesteren – risico op vervolging – toegeschreven politieke overtuiging – toekenning vluchtelingenstatus

 • Hof van Justitie - C-279/21 - 22-12-2022

  (X t. Udlændingenævnet) Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Artikel 9 – Besluit nr. 1/80 – Artikel 10, lid 1 – Artikel 13 – Standstillbepaling – Gezinshereniging – Nationale regeling die nieuwe, strengere voorwaarden inzake gezinshereniging invoert voor echtgenoten van Turkse staatsburgers die een permanente verblijfsvergunning hebben verkregen in de betrokken lidstaat – Aan de Turkse werknemer opgelegd vereiste om te slagen voor een test waaruit een bepaald kennisniveau van de officiële taal van die lidstaat blijkt – Rechtvaardiging – Doel van het waarborgen van een succesvolle integratie

 • Arbeidshof / Brussel - 2022/KB/23 - 20-12-2022

  Opvang – verzoeker om internationale bescherming – Palestina – eenzijdig verzoekschrift – code 207 – gebrek aan uitvoering arrest geldt na 48 uur als niet-toewijzing code 207 - gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 37241/21 - 20-12-2022

  (S.H. t. Malta) Artikel 13 EVRM (+ artikel 3 EVRM) - Artikel 3 EVRM (verwijdering) - Afwijzing van asielverzoeken zonder beoordeling van verzoek over het risico dat hij loopt bij terugkeer naar Bangladesh gezien zijn berichtgeving als journalist over onregelmatigheden bij de algemene verkiezingen van 2018 - Tekortkomingen in de nationale asielprocedure - Geen toegang tot een daadwerkelijk rechtsmiddel - Verwijdering zonder nieuwe beoordeling van verzoek zou een schending inhouden

Pagina's