Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.135 - 03-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – geen objectieve landeninformatie over afpersing in dossier – aanvullende nota met nieuwe informatie - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-930/19 - 02-09-2021

  (X t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 13, lid 2 – Verblijfsrecht van familieleden van een Unieburger – Huwelijk tussen een Unieburger en een derdelander – Behoud, in geval van scheiding, van het verblijfsrecht van een derdelander die het slachtoffer is van huiselijk geweld door zijn echtgenoot – Verplichting om het bestaan van toereikende bestaansmiddelen aan te tonen – Geen dergelijke verplichting in richtlijn 2003/86/EG – Geldigheid – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 20 en 21 – Gelijke behandeling – Verschil in behandeling naargelang de gezinshereniger Unieburger dan wel derdelander is – Geen vergelijkbare situaties

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.062 - 02-09-2021

  BGV – geen termijn voor vrijwillig vertrek – art. 74/14 Vw. – risico op onderduiking – herhaalde aanvragen – misbruik van procedure – verzoeker wist dat nieuwe aanvraag geen slaagkans zou hebben - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.000 - 02-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Iran – bekering – réfugié surplace – berichten op sociale media – opportunistisch karakter van religieuze activiteiten in België – nieuwe verklaring over geaardheid – allerminst ernstig - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 259.869 - 01-09-2021

  Art. 9ter – ongegrond – Armenië – beschikbaarheid medische zorg – gespecialiseerde multidisciplinaire behandeling – bestreden beslissing verwijst enkel naar afzonderlijke behandelingen – systematische tekortkoming – gezocht door politie – toegankelijkheid psychische zorg in gevangenis – onderzoeksplicht - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 21/538/K - 31-08-2021

  Opvang – vijfde verzoek om internationale bescherming – beperking materiële hulp is uitzondering en vereist individuele motivering – recht op opvang – art. 6 Opvangwet – art. 4, § 3 Opvangwet – rekening houden met specifieke situatie – covid-19 – verplichting Fedasil om opvang te voorzien

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 259.842 - 31-08-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – niet-ontvankelijk – art. 57/6, § 3, eerste lid, 3° Vw. – beschermingsstatus in Griekenland – volgend verzoek – art. 57/6/2, § 1 Vw. - nieuwe elementen – psychische kwetsbaarheid – grondig onderzoek vereist - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 259.763 - 31-08-2021

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – bijlage 20 met BGV – documenten met betrekking tot situatie kinderen – hoger belang van het kind – niet relevant in kader van verblijfsaanvraag, maar wel in het kader van bevel om het grondgebied te verlaten - HvJ 11 maart 2021, M.A. t. Belgische Staat , nr. C-112/20 – zorgvuldigheidsbeginsel – art. 74/13 Vw. - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 259.686 - 30-08-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Sri Lanka – uitsluiting – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – Special Motorbike Brigade van de LTTE – soldaat in burgeroorlog – misdrijven tegen de menselijkheid – oorlogsmisdrijven - uitsluiting

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 259.618 - 26-08-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Nicaragua – problemen met Sandinistische autoriteiten – onduidelijkheid over beoordeling geloofwaardigheid – familieleden erkend als vluchteling – toegeschreven politieke overtuiging – geen recente landeninformatie – onvoldoende onderzoek - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 21/86/C - 23-08-2021

  Weigering studentenvisum – kort geding – art. 584 Ger. W. – recht op effectief rechtsmiddel – art. 47 EU-Handvest - UDN procedure bij RvV is geen effectief rechtsmiddel – verplichting Belgische staat om nieuwe beslissing te nemen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 259.452 - 20-08-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – nieuwe elementen – machtsovername taliban – verwesterd – jonge leeftijd – psychologische problemen – geen intern vestigingsalternatief in Kabul – voordeel van de twijfel - erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 259.434 - 18-08-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – volgend verzoek – onontvankelijk - nieuwe elementen – machtsovername taliban - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 259.394 - 16-08-2021

  Beëindiging verblijf – echtgenoot van een Belg – art. 42quater, § 1 Vw. – geen gezamenlijke vestiging meer, maar nog steeds gehuwd – Unierecht niet van toepassing – verwijzing naar rechtspraak HvJ niet relevant – nationaalrechtelijke bepaling - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 259.396 - 16-08-2021

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Unieburger – art. 40bis Vw. – brief van DVZ aan gemeente - voorwaardelijk positieve beslissing – F kaart mag worden afgegeven “behoudens tegenbericht” – weigeringsbeslissing – schijnhuwelijk – geen schending vertrouwensbeginsel - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 259.406 - 16-08-2021

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – toegankelijkheid medische behandeling – Afghaans vluchteling in Iran – onderzoek ten opzichte van Afghanistan en Iran – medische zorgen van Afghanen in Iran – beoordeling alsof verzoeker Iraanse nationaliteit heeft – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 259.120 - 05-08-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – bescherming in Griekenland – medische en psychologische problemen – schizofrenie – onvoldoende onderzoek – toegang gezondheidszorg in Griekenland - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 259.116 - 05-08-2021

  BGV – bijlage 13sexies – art. 74/11 Vw. – inreisverbod 15 jaar – openbare orde – veroordeling voor poging tot moord door Hof van Asissen in 2002 – in 2011 verzet aangetekend – verzet ontvankelijk en veroordeling nietig verklaard – herkwalificatie feiten naar diefstal met geweld – geen rekening gehouden met nietigverklaring veroordeling - actuele weerslag oude feiten – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 259.002 - 04-08-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – bedreiging door bende MS 13 – bendegeweld – voordeel van de twijfel – art. 48/7 Vw. – toekenning subsidiaire bescherming

 • Hof van Justitie - C-262/21 - 02-08-2021

  (A t. B) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Toepassingsgebied – Artikel 2, punt 11 – Begrip “ongeoorloofde overbrenging of niet doen terugkeren van een kind” – Verdrag van ’s-Gravenhage van 25 oktober 1980 – Verzoek tot terugkeer van een jong kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen – Derdelanders – Overdracht van het kind en zijn moeder aan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming overeenkomstig verordening (EU) nr. 604/2013 (Dublin III)

Pagina's