Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.327 - 14-11-2018

  Unieburger – BGV – geen termijn – inreisverbod – tussenstaatse overbrenging – geen instemming - art. 44ter Vw. - uitzettings- of terugleidingsmaatregel - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-247/17 - 13-11-2018

  (Denis Raugevicius) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Europese Unie – Artikelen 18 en 21 VWEU – Door een derde land aan een lidstaat gericht verzoek tot uitlevering van een Unieburger die onderdaan is van een andere lidstaat en die in eerstgenoemde lidstaat zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend – Verzoek dat is ingediend met het oog op de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf en niet met het oog op strafvervolging – Uitleveringsverbod dat alleen geldt voor eigen staatsburgers – Beperking van het vrije verkeer – Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid – Evenredigheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.122 - 08-11-2018

  Gezinshereniging – echtgenote van een erkende vluchteling – art. 10 Vw. – termijn – gevolg niet naleving – automatische afgifte verblijfskaart – richtlijn 2003/86/EG – HvJ 27 juni 2018, nr. C-246/17, Diallo – prejudiciële vraag

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.145 - 08-11-2018

  Gezinshereniging – vader van een minderjarige Belg – gezinscel – financiële en/ affectieve banden – bewijsstukken – verklaringen moeder – factuur kinderopvang – geldstortingen – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.135 - 08-11-2018

  Beëindiging verblijf – familielid van een Unieburger – art. 44bis, § 2 Vw. – ernstige feiten – openbare orde – actualiteit van de bedreiging – seksueel misbruik minderjarigen - HvJ 22 mei 2012, C-348/09, P.I – verwerping

 • Hof van Justitie - C-380/17 - 07-11-2018

  (K, B t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Bevoegdheid van het Hof – Richtlijn 2003/86/EG – Recht op gezinshereniging – Artikel 12 – Niet-inachtneming van de termijn van drie maanden na de toekenning van internationale bescherming – Subsidiair beschermde persoon – Afwijzing van een visumaanvraag

 • Hof van Justitie - C-257/17 - 07-11-2018

  (C, A t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Bevoegdheid van het Hof – Richtlijn 2003/86/EG – Recht op gezinshereniging – Artikel 15 – Weigering om een autonome verblijfstitel te verlenen – Nationale regeling op grond waarvan een inburgeringsexamen moet worden behaald

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 52548/15 - 06-11-2018

  (K.G. t. België) Geen schending art. 5 §1 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) – administratieve detentie gedurende asielprocedure – “hangende uitwijzingsprocedure” in de zin van art. 5 §1 f) EVRM – terbeschikkingstelling van de regering – oud artikel 54 §2 Vw. – openbare veiligheid – (mentale) gezondheidsproblemen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.023 - 06-11-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Sri Lanka – Tamil – ongeloofwaardige verklaringen over activiteiten bij LTTE – verzoeker kon zonder problemen Sri Lanka in- en uitreizen – art. 3 EVRM – psychologische problemen – medisch attest – geen exlusief causaal verband – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.036 - 06-11-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Eritrea – art. 57/5quater Vw. – opvragen notities CGVS door advocaat – versnelde procedure - notities niet ontvangen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.038 - 06-11-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Pakistan – Ahmadi – geen systematische vervolging – individuele omstandigheden – meest recente informatie – laattijdige indiening verzoek – geen geloof aan voorgehouden profiel - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.919 - 05-11-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Burundi – Tutsi – ongeloofwaardige verklaringen – meerdere malen ongemoeid en legaal Burundi in- en uitgereisd – uit documenten blijkt dat verzoekster vertrek organiseerde voor haar beweerde problemen met autoriteiten – COI Focus – relatie tussen België en Burundi - weigering

 • Raad van State - 242.828 - 30-10-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – minderjarige kinderen als vluchteling erkend – niet-gemotiveerd – eenheid van gezin – geen automatische erkenning vluchtelingenstatus ouder - verwerping

 • Hof van beroep / Gent - 2017/FE/28 - 29-10-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis WBN – negatief advies OM – onvoldoende bewijs talenkennis, maatschappelijke integratie en economische participatie – gewichtige feiten eigen aan persoon – samentellen beroepsopleidingen mogelijk – geen voorwaarde toevoegen aan de wet – voldoende werkdagen – gewichtige feiten wel weerhouden – slagen en verwondingen – herhaaldelijke verkeersinbreuken - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.633 - 26-10-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – bekering tot christendom – geloofwaardigheid bekering – selectieve lezing van verzoekers verklaringen – gradueel proces van geloofsgroei – niet kwalijk genomen dat verzoeker dit bij DVZ nog niet vermeld heeft – geen duidelijk beginpunt bekering – geen puur rationele of verstandelijke afweging – doop – begrip godsdienst – voldoende samenhangende verklaringen – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.650 - 26-10-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Eritrea – ongeloofwaardige verklaringen – onduidelijke verklaringen over reisweg – exit visum – geen negatieve aandacht van autoriteiten – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.726 - 26-10-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Burundi – Tutsi origine – profiel als restauranthouder niet geloofwaardig – politieke overtuiging – Tutsis geviseerd door overheid – politieke evolutie in Burundi – verslechtering relatie tussen Burundi en België - Burundi ziet België als vijand – voordeel van de twijfel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.536 - 25-10-2018

  Niet inoverwegingname 9bis aanvraag – woont niet in gemeente – woonstcontrole – verwijzing – niet noodzakelijk om uiteen te zetten welke initiatieven betrokken ambtenaar nam – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.436 - 24-10-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – hoorplicht is geen verwittigingsplicht – verzoeker dient niet op voorhand in kennis gesteld te worden van redenen waarop aangevoerde argumenten niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheden – verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 7841/14 - 23-10-2018

  (Levakovic t. Denemarken) Geen schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – openbare orde – (jeugd)criminaliteit – ernst van de feiten – vestiging in Denemarken sinds de leeftijd van 9 maanden – belangenafweging – zeer ernstige redenen om uitwijzing te rechtvaardigen

Pagina's