Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 257.730 - 07-07-2021

  BGV – bijlage 13quinquies – medische en psychologische problemen – art. 74/13 Vw. – motiveringsplicht – wapengelijkheid – bestreden beslissing niet op afdoende wijze gemotiveerd - vernietiging

 • Hof van beroep / Brussel - 2020/FQ/14 - 29-06-2021

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art 12bis, § 1, 1° Vw. - ononderbroken wettelijk verblijf – art. 7bis, § 2 WBN - bewijs wettelijk verblijf – bijzondere identiteitskaart – protocolkaart - lijst in KB 14 januari 2013 – E+ kaart op ogenblik indiening verzoek – gegrond – nationaliteit toegekend

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 21/654/B - 28-06-2021

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – gewichtige feiten eigen aan de persoon – overtreding Covid-19 maatregelen – minnelijke schikking aanvaard en voldaan – geen gewichtig feit – GwH 20 mei 2021, nr. 72/2021 - kosten ten laste van de staat – toekenning nationaliteit

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 257.338 - 28-06-2021

  Dublin – Dublin III-Vo. – bijlage 26quater – moeder heeft tijdelijke verblijfstitel in Spanje – vader verdwenen met onbekende bestemming – kind achtergelaten – eenheid van gezin – geen belang – geen indicatie dat moeder niet voor kind kan zorgen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 257.339 - 28-06-2021

  BGV – bijlage 13septies – openbare orde – arrest Hof van Beroep – voorlopige invrijheidstelling – verbod om Belgisch grondgebied te verlaten – omzendbrief COL nr. 13/2010 – Belgische federale overheid is één en ondeelbaar – art. 6 EVRM – rechten van verdediging - vernietiging

 • Raad van State - 251.051 - 24-06-2021

  Detentie – vasthouding gezinnen met kinderen – gesloten gezinswoningen – art. 13 KB 22 juli 2018 – regime en werkingsmaatregelen van gesloten gezinswoningen – gedeeltelijke vernietiging art. 13 KB 22 juli 2018

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 257.188 - 24-06-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijnse origine – Verenigde Arabische Emiraten – land van gewoonlijk verblijf – staatloos – verwijzing naar rechtspraak gewone rechtbanken – geen Palestijnse nationaliteit – beoordeling ten opzichte van VAE – verwerping

 • Hof van Justitie - C-718/19 - 22-06-2021

  (Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw t. Ministerraad) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Richtlijn 2004/38/EG – Recht van Unieburgers en hun familieleden om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven – Beslissing tot beëindiging van het verblijf van de betrokkene om redenen van openbare orde – Preventieve maatregelen ter voorkoming van het risico dat de betrokkene onderduikt gedurende de termijn waarbinnen hij het grondgebied van de gastlidstaat moet verlaten – Nationale bepalingen die vergelijkbaar zijn met de bepalingen die krachtens artikel 7, lid 3, van richtlijn 2008/115/EG van toepassing zijn op derdelanders – Maximale duur van bewaring met het oog op verwijdering – Nationale bepaling die identiek is aan de bepaling die van toepassing is op derdelanders

 • Hof van Justitie - C-719/19 - 22-06-2021

  (FS t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden – Artikel 15 – Einde van het tijdelijke verblijf van een burger van de Unie op het grondgebied van het gastland – Verwijderingsbesluit – Fysiek vertrek van die burger van de Unie van dat grondgebied – Werking in de tijd van dat verwijderingsbesluit – Artikel 6 – Mogelijkheid voor die burger van de Unie om bij terugkeer naar dat grondgebied opnieuw een verblijfsrecht te genieten

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 257.019 - 22-06-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Brazilië – socio-economische omstandigheden – humanitaire situatie – Covid-19 – art. 3 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 257.051 - 22-06-2021

  Intrekking verblijfsrecht – ander familielid van een Unieburger – feitelijk partner – verkeerdelijk afgeleverde F kaart in plaats van weigeringsbeslissing – beslissing intrekking meer dan 2 jaar na afleveren – gerechtvaardigde verwachting – gezins- en privéleven uitgebouwd – rechtszekerheidsbeginsel – vertrouwensbeginsel - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg - 20/255/B - 18-06-2021

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 15 WBN – ernstige feiten eigen aan de persoon – feiten daterend van na nationaliteitsverklaring – art. 2, 2° KB 14 januari 2013 niet van toepassing – mogelijkheid om hoofdverblijfplaats te controleren – art. 1, § 2, 4°, c WBN – gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 20/4260/A - 18-06-2021

  Nationaliteitsverklaring – verklaring afgelegd voor minderjarig kind – art. 11bis, § 2 WBN – toestemming ouders – vader heeft geen wettig verblijf in België – toestemming geven mogelijk – verklaring afgelegd door moeder met onbeperkt verblijfrecht – gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 256.807 - 18-06-2021

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarig Belgisch kind – art. 40ter Vw. – vervoegen – GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 - vereisen financiële én affectieve band is in strijd met rechtspraak EHRM – art. 8 EVRM – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 256.786 - 18-06-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – Gaza – geen steun van UNRWA – geen toepassing art. 1 D Vluchtelingenverdrag – socio-economische en humanitaire situatie in Gaza – individuele beoordeling – informatie over veiligheidssituatie gedateerd - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 256.552 - 16-06-2021

  Humanitair visum – minderjarige broers van subsidiair beschermde – geen mogelijkheid tot DNA-test voorzien in beslissing – wel voorzien bij gezinshereniging moeder – twijfels over leeftijd en authenticiteit paspoorten – verschil opgegeven leeftijd met paspoorten – geen onderzoek gevoerd naar authenticiteit – schending zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 256.594 - 16-06-2021

  Gezinshereniging – familie van erkend vluchteling – art. 10 Vw. - overmacht – onduidelijk welke reisdocumenten gevraagd worden – Eritrea - mondelinge weigering – termijn soepelere voorwaarden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 256.559 - 16-06-2021

  Gezinshereniging – familie van erkend vluchteling – art. 10 Vw. – Afghanistan - overmacht – Covid-maatregelen in Pakistan - termijn soepelere voorwaarden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 256.555 - 16-06-2021

  Gezinshereniging – kind van een Belg – F kaart ingetrokken en weigeringsbeslissing afgeleverd – termijn van 6 maanden – art. 42 Vw. – art. 52 Vb. – beslissing tijdig genomen – laattijdige betekening niet gesanctioneerd – vertrouwensbeginsel – F kaart is slecht een instrumentum en heeft geen constitutief karakter – gerechtvaardigde verwachting verzoekster – geen gewichtige redenen om het aan verzoekster gegeven voordeel terug te vorderen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 256.569 - 16-06-2021

  NBMV – bijzondere verblijfsprocedure – duurzame oplossing – hoger belang van het kind – art. 8 EVRM - hereniging met ouders in land van verblijf mogelijk, ondanks precair legaal verblijf – verwerping

Pagina's