Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 255.298 - 19-12-2022

  NBMV – geen toewijzing voogd na leeftijdstest - UDN – gebrek aan opvang – art. 3 Opvangwet – geen uitsluiting van opvang en materiële hulp omwille van leeftijd – voorgehouden nadeel is geen gevolg van bestreden beslissing – schorsing zou niets veranderen – verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 167/2022 - 15-12-2022

  Publiekrecht - Vlaamse Gemeenschap - Volwassenenonderwijs - Inburgeringstraject - Opleiding Nederlands - NT2-test – Inschrijvingsgeld

 • Raad van State - 255.275 - 15-12-2022

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – art. 42 Vw. – beslissingstermijn – termijn 6 maanden – art. 52, § 4 Vb. – gevolgen overschrijding termijn – art. 52, § 4 Vb. vindt geen rechtsgrond in art. 42 Vw. – hiërarchie rechtsnormen – gegrond – cassatie

 • Hof van Cassatie - P.22.1327.F - 15-12-2022

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – verzoeker intussen vrijgelaten – art. 71 Vw. – art. 5.4 EVRM - beroep zonder voorwerp – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 281.931 - 15-12-2022

  Einde verblijf – gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – geen gezamenlijke vestiging meer – art. 42quater Vw. – economische toestand en sociale en culturele verankering – familieband in België – erkend knelpuntberoep wordt veralgemeend tot ‘een job’ - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 34349/18, 34638/18 en 35047/18 - 08-12-2022

  (M.K. en anderen t. Frankrijk) Schending artikel 6 §1 EVRM– recht op toegang tot de rechter – opvang asielzoekers – weigering uitvoering van gerechtelijke beslissingen – opvang pas na voorlopige maatregelen door EHRM (Rule 39) – schadevergoeding 5.000 euro

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 281.546 - 07-12-2022

  Tijdelijke bescherming – art. 57/30 Vw. – Richtlijn 2001/55/EG – Rusland – legaal verblijfsrecht in Oekraïne – mogelijkheid tot terugkeer naar land van herkomst – morele bezwaren, maar geen veiligheidsredenen – vooruitzicht in basisbehoeften te kunnen voorzien en te integreren in samenleving - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 281.282 - 02-12-2022

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – art. 12bis Vw. – buitengewone omstandigheden – aanvraag vanuit België – hoger belang van het kind – gezinsherenigingsrichtlijn – concrete, evenwichtige en redelijke beoordeling van alle in het geding zijnde belangen - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-564/21 - 01-12-2022

  (BU t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Grondrechten – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Asielbeleid – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 11, lid 1, artikel 23, lid 1, en artikel 46, leden 1 en 3 – Toegang tot de informatie in het dossier van de verzoeker – Volledig dossier – Metagegevens – Mededeling van dat dossier in de vorm van ongestructureerde individuele elektronische bestanden – Schriftelijke mededeling – Digitale kopie van de beslissing met een handgeschreven handtekening – Bewaren van het elektronische dossier zonder archivering van een papieren dossier

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 281.160 - 30-11-2022

  Begunstigde terugtrekkingsakkoord – Brexit – TTA – grensarbeider – art. 69duodecies Vb. – niet aangemeld in Dimona – illegale tewerkstelling volgens DVZ – leidinggevende positie – KBO-gegevens – specifieke tewerkstellingssituatie vereist geen Dimona-aangifte – enig ander bewijs – gebrekkig onderzoek – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 281.100 - 29-11-2022

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Spanje – verlenging overdrachtstermijn – niet-medewerking in ICAM-traject – niet meewerken aan vrijwillige terugkeer is niet gelijk aan onderduiken – gekend adres – art. 1, § 2 Vw. niet van toepassing - HvJ 19 maart 2019, Jawo t. Duitsland – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 281.073 - 29-11-2022

  Tijdelijke bescherming – Oekraïne – art. 57/30 Vw. – Richtlijn 2001/55/EG – machtiging verblijf in andere lidstaat die gelijkwaardig is aan tijdelijke bescherming – tijdelijk werkvisum in Polen voor seizoenarbeid – geen gelijkwaardige titel - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 22/189/C - 28-11-2022

  Opvang – verzoekers om internationale bescherming – bezetting gebouw in Schaarbeek – stilzwijgen Belgische staat ondanks vele veroordelingen – EHRM – dwangsom - gegrond

 • Grondwettelijk Hof - 153/2022 - 24-11-2022

  Sociale zekerheid - Brussel-Hoofdstad - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Kinderbijslag - Uitsluiting - Buitenlandse kinderen die niet zijn ingeschreven in een door een Belgische gemeente gehouden bevolkingsregister

 • Hof van Justitie - C-69/21 - 22-11-2022

  (X t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Artikelen 4, 7 en 19 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Verbod van onmenselijke of vernederende behandeling – Eerbiediging van het privéleven en van het familie en gezinsleven – Bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering – Verblijfsrecht op medische gronden – Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven – Richtlijn 2008/115/EG – Derdelander die aan een ernstige ziekte lijdt – Medische behandeling met het oog op pijnbestrijding – Behandeling niet beschikbaar in het land van herkomst – Voorwaarden waaronder de verwijdering moet worden uitgesteld

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2021/2778/A - 21-11-2022

  Verplichting tot inburgering – Vlaanderen – inbreuk – administratieve boete – eenzijdige beweringen – niet voldaan aan inburgeringsplicht – aanwezigheidsgraad – geen louter privaatrechtelijk contract – inburgeringsdecreet 7 juni 2013 – traject op maat aangeboden – correcte toepassing decretale bepalingen – ongegrond

 • Hof van Justitie - C-230/21 - 17-11-2022

  (X, handelend in eigen naam en in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen Y en Z t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 2, onder f) – Artikel 10, lid 3, onder a) – Begrip ‚alleenstaande minderjarige’ – Recht op gezinshereniging – Minderjarige vluchteling die gehuwd is op het ogenblik waarop hij op het grondgebied van een lidstaat aankomt – Kindhuwelijk dat in die lidstaat niet is erkend – Samenwoning met de echtgenoot die rechtsgeldig in die lidstaat verblijft

 • Hof van Justitie - C-646/20 - 15-11-2022

  (Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht t. TB, in tegenwoordigheid van: Standesamt Mitte von Berlin, RD) Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid – Echtscheiding – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 2, punt 4, en artikel 21 – Begrip ‚beslissing’ – Erkenning in een lidstaat van een huwelijksontbinding die is overeengekomen in een overeenkomst tussen echtgenoten en uitgesproken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere lidstaat – Criterium om te bepalen of er sprake is van een ‚beslissing

 • Rechtbank van eerste aanleg / Dendermonde - 21/1085/B - 10-11-2022

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 5° WBN - gewichtige feiten eigen aan de persoon – gebruik valse naam – schijnhuwelijk – witwasonderzoek – identiteit verzoekster staat vast – huwelijk sinds 2012 kan bezwaarlijk een schijnhuwelijk zijn – witwasonderzoek door rechtbank onontvankelijk en ongegrond verklaard – blanco strafregister – gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Hof van Cassatie - P.22.1208.F - 09-11-2022

  Detentie - verzoek tot invrijheidsstelling - art. 5.4 EVRM - opeenvolgende autonome detentiebeslissingen - art. 71 Vw. - vrijlating of uitwijzing - verwerping

Pagina's