Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.543 - 25-04-2008

  Asielzoeker in procedure - BGV - verbod op refoulement - uiterst dringende noodzakelijkheid - geen imminente uitvoering verwijderingsmaatregel

 • Grondwettelijk Hof - 73/2008 - 24-04-2008

  Nationaliteit - kind in België geboren uit vreemde ouders - geen automatische toekenning van de Belgische nationaliteit - recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - rechten van het kind - verwerping beroep

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.406 - 23-04-2008

  Dublinverordening – overname door Polen - schorsingsberoep in uiterst dringende noodzakelijkheid – 11 dagen na kennisgeving beslissing – gelijktijdig gewoon schorsingsberoep – geen uiterst dringende noodzakelijkheid – dringend karakter eigen toedoen – misbruik - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.209 - 21-04-2008

  Aanvraag art. 40 Vreemdelingenwet - ouder ten laste - brief van schoonzoon aan DVZ - weigering -schending materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.216 - 21-04-2008

  Annulatieberoep – gezinshereniging – artikel 10 Vw – wetboek van internationaal privaatrecht – erkenning van buitenlands huwelijk – artikel 27 WIPR – wetsontduiking – fraude

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2007/14039/A - 15-04-2008

  IPR - erkenning vaderschap - vermoeden van vaderschap - rechtzetting geboorteakte - schadevergoeding

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 9796 - 10-04-2008

  Irakese asielzoeker - tweede asielaanvraag - Dublinverordening- overname door Griekenland - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid - behandeling asielaanvraag - garantie - geen garantie - geen afdoende motivering - schorsing

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 07/4296/A - 10-04-2008

  Weigering om een huwelijk te voltrekken - schijnhuwelijk - art. 12 EVRM - bewijslast ambtenaar van de burgerlijke stand - illegaal verblijf is op zich geen reden om een huwelijk te weigeren - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-398/06 - 10-04-2008

  (Commissie t. Nederland) Verblijfsrecht van economisch niet-actieve en gepensioneerde EU-onderdanen - nationale regelgeving en administratieve praktijk die toereikende eigen middelen voor verblijf van ten minste één jaar in ontvangende lidstaat vereist

 • Raad van State - 181.821 - 08-04-2008

  Onderzoeksbevoegdheid Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen - wet van 15 september 2006 - internet - algemeen bekend - niet algemeen bekend - overschrijding bevoegdheid - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-212/06  - 01-04-2008

  Vlaamse Zorgverzekering - uitsluiting van personen die in Wallonië wonen - verenigbaarheid met de artikelen 18, 39 en 43 EG-Verdrag en met Verordening nr. 1408/71 - omgekeerde discriminatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 9462 - 01-04-2008

  Aanvraag studentenvisum – weigering – privé-instelling – omzendbrief van 15/09/98 – andere criteria dan art. 58 Vreemdelingenwet – aard van de instelling – discriminatie –geen discriminatie – geen prejudiciële vraag aan GWH – continuïteit van de studies – afwezigheid studies in herkomstland – adequate motivering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 9111 - 21-03-2008

  Aanvraag art. 9ter Vreemdelingenwet - lopende asielprocedure - geen identiteitsdocument - asielprocedure afgesloten - aanvraag art. 9ter Vreemdelingenwet onontvankelijk - geen identiteitsdocument - behoorlijk bestuur - redelijke termijn - vertrouwensbeginsel - ogenblik beoordeling ontvankelijkheid - geen schending

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 9099 - 21-03-2008

  Aanvraag art 9ter Vw - onontvankelijk - geen bewijs identiteit - hangende asielprocedure - oud annulatieberoep RvS - art 9ter § 1, 3°lid, alinea 1 Vw geen toepassing - beroep tegen administratieve beslissing - beroep tegen gerechtelijke beslissing - bewijs identiteit - KB 17/05/07 - nationaal paspoort of identiteitskaart - rijbewijs - toevoeging voorwaarde art 9ter Vw - voorbereidende werken - advies RvS - geen toevoeging voorwaarde - precisering art 9ter Vw - BGV - art 3 EVRM - absolute bescherming - BGV op zich geen schending art 3 EVRM - politiemaatregel - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 9098 - 21-03-2008

  Aanvraag art 9ter Vw - onontvankelijk - geen bewijs identiteit - hangende asielprocedure - oud annulatieberoep RvS - art 9ter § 1, 3°lid, alinea 1 Vw geen toepassing - beroep tegen administratieve beslissing - beroep tegen gerechtelijke beslissing - BGV - art 3 EVRM - absolute bescherming - BGV op zich geen schending art 3 EVRM - politiemaatregel - art. 13 EVRM - geen schending - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 9097 - 21-03-2008

  Aanvraag art 9ter Vw - onontvankelijk - geen bewijs identiteit - KB 17/05/07 - nationaal paspoort of identiteitskaart - toevoeging voorwaarde art 9ter Vw - voorbereidende werken - advies RvS - geen toevoeging voorwaarde - precisering art 9ter Vw - vrijstelling IDdoc - onmogelijkheid om ID te bekomen - Kosovaar met Servische nationaliteit - attest ambassade - onmogelijkheid om Servisch paspoort te bekomen - erkende staatloze - automatische onmogelijkheid - art 3 EVRM - absolute bescherming - grond van de aanvraag - medische redenen - geen onderzoek naar grond van de aanvraag - verwerping beroep

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 8905 - 19-03-2008

  Aanvraag tot vestiging – artikel 40 Vreemdelingenwet – weigering – openbare orde – strafrechtelijke veroordelingen – artikel 8 EVRM – actueel gevaar – gebrekkige motivering - vernietiging

 • Raad van State - 181.244 - 18-03-2008

  Aanvraag art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - buitengewone omstandigheden - burgeroorlog - niet-terugleidingsclausule - niet actueel - geen afdoende motivering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 8758 - 14-03-2008

  Albanese vendetta - geen erkenning als vluchteling - subsidiaire bescherming

 • Raad van State - 180.746 - 10-03-2008

  Aanvraag art. 40 Vw - ouder ten laste - geen akte van echtscheiding - geen attest burgerlijke stand - weigering visum type D - andere bewijsstukken - gebrekkige motivering

Pagina's