Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Correctionele rechtbank / Brussel - 16-03-2006

  Inbreuk op artikel 1, 2° Antiracismewet - antisemitisme - opschorting van straf

 • Arbeidshof / Gent - 2004/322 - 16-03-2006

  Illegaal verblijvend gezin met minderjarige kinderen - toekenning steun door arbeidsrechtbank - strijdigheid van de Wet van 22 december 2003 met het Kinderrechtenverdrag - geen strijdigheid met Kinderrechtenverdrag of EVRM - nietigverklaring vonnis

 • Arbeidsrechtbank / Ieper - 28090 - 03-03-2006

  Afgewezen asielzoekers - laattijdig beroep bij Raad van State - "herleving" code 207

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 09-02-2006

  Niet-terugleidingsclausule - medische redenen - artikel 9, lid 3 Vw - onontvankelijk - mogelijke schending artikel 3 EVRM - aanstelling expert - verlenging BGV tot beslissing op basis van bevindingen expert

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 08-02-2006

  Aanvraag artikel 9, lid 3 Vw - nieuw samengesteld gezin - mogelijke schending artikel 8 EVRM - medische redenen - artikel 3 EVRM - toekenning BIVR tot beslissing over aanvraag artikel 9, lid 3 Vw

 • Rechtbank van eerste aanleg / Namen - 03-02-2006

  Gevestigde moeder met illegaal verblijvend kind - aanvraag artikel 10, lid 4 Vw - aanvraag vanuit illegaal verblijf - onontvankelijk - beroep bij Raad van State hangende - onzekerheid - jonge leeftijd kind - belang onderwijs, opvoeding en familiaal kader - toekenning tijdelijk verblijfsrecht

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 05/2795/B - 31-01-2006

  Geen erkenning – huwelijk afgesloten in Denemarken – na twee mislukte pogingen om in België te huwen – wetsontduiking – openbare orde

 • Raad van State - 154.366 - 31-01-2006

  Bevestigende beslissing tot weigering van verblijf - procedure in UDN - artikel 51/4 Vw - artikel 20 en 21 KB van 11 juli 2003 - verzoek om een tolk - geen bijstand van een tolk - verzoek om een andere tolk - geen geldige reden

 • Hof van Justitie - C-503/03 - 31-01-2006

  (Commissie van de Europese Gemeenschappen t. Koninkrijk Spanje) Vrij verkeer van personen - Richtlijn 64/221/EEG - Onderdaan van derde land, gehuwd met onderdaan van lidstaat - Recht van toegang en verblijf - Beperkingen om redenen van openbare orde - Schengeninformatiesysteem - Signalering ter fine van weigering van toegang.

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 13178/03 - 26-01-2006

  (Mitunga t. België) Ontvankelijkheidsbeslissing - minderjarige vreemdeling - toegang tot het grondgebied - ongeldig verblijf - afgewezen asielaanvraag - vrijheidsberoving gedurende twee maanden - terugleiding naar land van herkomst - onmenselijke en vernederende behandeling - artikel 3 evrm - bescherming van het gezinsleven - artikel 8 EVRM - vrijheidsberoving - artikel 5 EVRM - recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel - artikel 13 EVRM

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 05/1397/C - 19-01-2006

  Illegaal gezin - artikel 9, lid 3 Vw op grond van medische redenen moeder - posttraumatische stress - Kosovo - verblijf in opvangcentrum - slechte verblijfsomstandigheden in combinatie met langdurige procedure - schending artikel 3 EVRM - tijdelijke BIVR

 • Rechtbank van eerste aanleg / Mechelen - 05/202/A - 12-01-2006

  Erkenning - Nederlandse flitsscheiding (omzetting huwelijk in geregistreerd partnerschap, gevolgd door beëindiging geregistreerd partnerschap) - geen echtscheiding - geen toepassing van Brussel IIbis - erkenning authentieke akten - geen wetsontduiking - geen schending openbare orde

 • Arbeidshof / Antwerpen - 2050463 - 11-01-2006

  Illegaal verblijvend gezin met minderjarige kinderen - toekenning steun door arbeidsrechtbank - strijdigheid van de Wet van 22 december 2003 met het kinderrechtenverdrag en EVRM - wijziging van de OCMW-wet door de Programmawet van 27 december 2005 - nietigverklaring vonnis

 • Raad van State - 153.368 - 09-01-2006

  Grenscontrole - toelating tot het grondgebied - onderschepping in aankomsthal luchthaven - beslissing tot terugdrijving - schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 05/3266/B - 23-12-2005

  Geen erkenning – huwelijk afgesloten in Marokko – na mislukte poging om in België te huwen – wetsontduiking – openbare orde

 • Arbeidsrechtbank / Namen - 126.576 - 23-12-2005

  Illegaal gezin met minderjarige kinderen - steunaanvraag - opvangvoorstel Fedasil - geen garantie op behoud eenheid van familie - artikel 57 § 2 OCMW-wet zoals gewijzigd door artikel 483 Programmawet van 22 december 2003 - annulatie door arbitragehof met respijt voor de wetgever tot 31 maart 2006 - Arbitragehof heeft geen bevoegdheid om wettelijke bepalingen te handhaven die strijdig zijn met EVRM - recht op financiële steun

 • Arbeidsrechtbank / Namen - 23-12-2005

  Afgewezen asielzoekers - procedure Raad van State hangende - code 207 - zoon psychische en medische problemen - bijzondere opvang zoon - art 8 EVRM - stabiel gezinsleven cruciaal voor zoon - afwijking code 207 - financiële steun gezin ten laste

 • Grondwettelijk Hof - 194/2005 - 21-12-2005

  Sociaal recht - Maatschappelijke dienstverlening - Dringende medische hulp - Vreemdelingen - Ouders die illegaal op het grondgebied van het Rijk verblijven - Ouders van een zwaar gehandicapt minderjarig kind dat in de absolute onmogelijkheid verkeert om het grondgebied te verlaten. # Rechten en vrijheden - a. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - b. Recht om een menswaardig leven te leiden - c. Rechten van het kind.

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 05/2537/B - 18-11-2005

  Geen erkenning – huwelijk afgesloten in Marokko – na mislukte poging om in België te huwen – wetsontduiking – openbare orde

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 05/14.583 - 08-11-2005

  Erkenning – huwelijk gesloten in Zweden – geen wetsontduiking – geen strijdigheid met openbare orde

Pagina's