Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 52.063 - 30-11-2010

  EU-burger – verblijfsaanvraag – weigering na drie maanden maar binnen vijf maanden – bijkomende termijn om vereiste documenten over te maken – weigering verblijfsaanvraag na meer dan vijf maanden - art. 51 § 3 Vb. – vervaltermijn – verplichte afgifte verklaring van inschrijving – schending art. 51 § 3 Vb. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 52.062 - 30-11-2010

  EU-echtgenoot van EU-burger – verblijfsaanvraag – art. 51 § 3 Vb. - weigering na meer dan vijf maanden – vervaltermijn – verplichte afgifte verklaring van inschrijving – verblijfsrecht EU-burger zelf ook geweigerd – uitzondering – geen uitzondering – analogie met art. 12bis Vw. – algemeen regime – analogie met art. 10 richtlijn 2004/38/EG - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 09/584/B - 25-11-2010

  Erkenning – Echtscheiding – Verstoting – Artikel 25 WIPR – Artikel 57 WIPR – Artikel 24, 2° WIPR – Betekening aan niet verschenen partij – Bilaterale overeenkomst betreffende wederzijds rechtshulp in burgerlijke zaken en in handelszaken tussen België en Algerije – Bewijs van overhandiging – Schending rechten van verdediging

 • Hof van Justitie - C-145/09 - 23-11-2010

  (Tsakouridis) Vrij verkeer van personen – artikelen 28, lid 2 en 28, lid 3, sub a richtlijn 2004/38 – Unieburger die is geboren in gastlidstaat en er meer dan 30 jaar heeft verbleven – perioden van afwezigheid uit gastlidstaat – strafrechtelijke veroordelingen – besluit tot verwijdering – dwingende redenen van openbare veiligheid

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2009/AR/3058 - 17-11-2010

  artikel 23, § 1, 2° WBN - vervallenverklaring - nationaliteit - terrorisme - ernstige tekortkoming aan verplichtingen als Belgisch burger

 • Hof van Justitie - C-57/09 en C-101/09 - 09-11-2010

  (Bondsrepubliek Duitsland t. B. en D.) Richtlijn 2004/83 – minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – artikel 12 – uitsluiting van vluchtelingenstatus – begrip ‚ernstig, niet-politiek misdrijf’ – begrip ‚handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties’ – behoren tot organisatie die betrokken is bij terroristische daden – individuele verantwoordelijkheid voor deel van daden van deze organisatie – asielrecht op grond van nationaal constitutioneel recht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 50.797 - 05-11-2010

  Art. 48/3 Vw. - art. 57/6, eerste lid, 5° Vw. - Art. 1 A Conventie van Genève - Koerdisch asielzoeker - Turkije - strafrechtelijke veroordeling - kopie vonnis - twijfel over echtheid - voordeel van de verzoeker - weigering dienstplicht - broer erkend vluchteling in Nederland - cumulatieve gronden - toekenning vluchtelingenstatus

 • Grondwettelijk Hof - 128/2010 - 04-11-2010

  Echtgenoot van een Belg - aanvraag gezinshereniging art. 40ter Vw. - aanvraag ingediend in buitenland - art. 40 tot 47 Vw. - geen behandelingstermijn - uitblijven van beslissing - gevolg - art. 12bis Vw. - wel behandelingstermijn - art. 10 en 11 Gw. - schending - lacune in de wet

 • Arbeidsrechtbank / Veurne - 10/01/C - 04-11-2010

  Asielzoeker – geen toewijzing – verzadigd opvangnetwerk – art. 10 Opvangwet – art. 11 § 3 Opvangwet – bijzondere omstandigheden – geïndividualiseerde situaties - art. 11 § 4 Opvangwet – structureel probleem – geen MB – veroordeling Fedasil tot materiële opvang - dwangsom vanaf derde werkdag na betekening beschikking

 • Raad van State - 208.587 - 29-10-2010

  Art. 42quater Vw. – beëindiging verblijf gedurende eerste twee jaar van verblijf in hoedanigheid van familielid EU-burger - aanvang termijn – rechtspraak HvJ - verblijfsrecht familielid vloeit rechtstreeks voort uit EG-recht – F-kaart declaratieve werking – termijn vangt aan vanaf afgifte bijlage 19ter – gelijkstelling familielid van Belg aan familielid van – MvT – niet conform rechtspraak HvJ – geen schending van art. 42quater Vw. – cassatieberoep verworpen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 40080/07 - 28-10-2010

  (Fawsie t. Griekenland) Artikel 8 EVRM & artikel 14 EVRM – recht op een gezinsleven – verbod van discriminatie – toelage aan moeders van grote gezinnen – nationaliteitsvoorwaarde – ongelijke behandeling vluchtelingen – toepassingsgebied artikel 14 EVRM – uitoefening van een gewaarborgd recht – demografische doel van de ongelijke behandeling – geen redelijke rechtvaardiging – discriminatie – schending van artikel 8 EVRM samen met artikel 14 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 41553/08 - 28-10-2010

  (Bubullima t. Griekenland) Artikel 5 § 4 EVRM – spoedige beslissing over onrechtmatige vrijheidsberoving door rechtbank – termijn van 14 dagen – niet spoedig - schending

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 50.390 - 28-10-2010

  Aanvraag art. 9ter Vw. – aanvraag ingediend tijdens verblijf in gesloten centrum in grensgebied – transitzone luchthaven - vreemdeling verblijft niet op het grondgebied – aanvraag verworpen – beroep RvV – RvS 21 januari 2002, nr. 102.722 - transitzone luchthaven maakt deel uit van Belgisch grondgebied – juridische fictie – zelfde rechten als vreemdeling op grondgebied in onwettig verblijf – volheid van bevoegdheid van Belgische overheid - manifeste appreciatiefout – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 09/148/B - 25-10-2010

  Akte van de burgerlijke stand – vervanging ontbrekende geboorteakte – geboorte in het buitenland – artikel 46 BW – bewijs van staat

 • Raad van State - 208.337 - 21-10-2010

  Artikel 16 KB 30 november 2006 – art. 149 Gw. – art. 39/65 Vw. – 1320 en 1322 BW – art. 40 Vw – verkeerde rechtsopvatting – manifeste beoordelingsfout – art. 39/2 Vw. - opportuniteitsoordeel – motivering bestuurshandelingen – art. 40 en 42 Vw. - artikel 61 van het KB van 8 oktober 1981 – cassatieberoep verworpen

 • Raad van State - 208.281 - 20-10-2010

  KB 8 juni 2009 houdende wijziging van het KB van 2 augustus 2002 inzake regime gesloten centra – annulatieberoep – art. 30 KB 8 juni 2009 - fouillering op andere ogenblikken tijdens verblijf – art. 74/8 § 1 Vw. - fouillering slechts mogelijk in drie gevallen - geen wettige basis – annulatie van de woorden “op andere ogenblikken tijdens zijn verblijf”

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2010/EV/29 - 20-10-2010

  Exequatur buitenlands vonnis – onderhoudsuitkering – EEX-verdrag – Verdrag van Den Haag van 15 april 1958 – bewijs van betekening

 • Hof van beroep / Brussel - 2007/AR/3031 - 14-10-2010

  Wet van 25 februari 2003 – praktijktest discriminatie – afwezigheid uitvoeringsbesluit – foutieve nalatigheid – schade – vergoeding van schade – eerste minister buiten de zaak gesteld – hoger beroep – incidenteel beroep – eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid eerste minister – dringendheid uitvoeringsbesluit – schorsing van uitvoering van wet – art. 108 Gw. - geen wettelijke uitvoeringstermijn bepaald – uitvoering binnen redelijke termijn – vier jaar geen redelijke termijn - wet voldoende duidelijk – initiatief tot wetswijziging geen rechtvaardiging – nieuwe federale verkiezingen geen rechtvaardiging – verzuim – fout – art. 1382 en 1383 BW – morele schade - vergoeding

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 49.394 - 12-10-2010

  Russisch asielzoeker - Polen - eerste land van asiel - regularisatie - art. 9ter Vw. - toegang tot medische zorg - financiële toegankelijkheid - redelijkheidsbegingsel - zorgvuldigheidsbeginsel - materiële motiveringsplicht - manifeste beoordelingsfout - art. 3 EVRM - artikel 3, § 2 Dublin-II-verordening - vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring verworpen

Pagina's