Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 48.815 - 30-09-2010

  Gezinshereniging – Art. 40 Vw. – Art. 27 WIPR – Art. 57 WIPR – Art. 144-145 Gw. – bevoegdheid rechtbanken – burgerlijke versus administratieve rechtbanken – weigering visum gezinhereniging wegens niet-erkenning verstoting en huwelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 48.703 - 28-09-2010

  Gevoegde asielzaken – vier Irakese asielzoekers - ouders en twee kinderen – gemengd religieus huwelijk ouders – fotokopieën – geen bewijswaarde – eensluidende verklaringen van de vier verzoekers – ontkenning lidmaatschap van Baathpartij van grootouder tijdens eerste asielaanvraag – expliciete verklaring lidmaatschap tijdens tweede asielaanvraag – plausibele en coherente verklaringen - erkenning als vluchteling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 48.728 - 28-09-2010

  Art. 48/3 Vw. – art. 1 Conventie van Genève – Tsjetsjenen in Daghestan – reële of vermeende banden met rebellenbeweging – algemene situatie – hoge graad van geweld – weinig juridische zekerheid – schending mensenrechten op grote schaal –groot voordeel van de twijfel wegens situatie in Daghestan – consistent en omstandig asielrelaas – vrees voor vervolging – erkenning vluchteling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 48.572 - 27-09-2010

  Gezin gemachtigd tot verblijf van onbepaalde duur – (oud) art. 9, lid drie Vw. – intrekking verblijf vader en twee minderjarige kinderen – BGV - fraude – valse identiteit vader – intrekking verblijf vader afdoende gemotiveerd – recht om gehoord te worden – fraude – geen eigen verklaring verzoeker voor datum bestreden beslissing – geen recht om gehoord te worden – art. 8 EVRM – geen schending art. 8 EVRM - beroep verworpen – intrekking verblijf kinderen – kinderen volgen statuut vader – moeder meest gunstige verblijfsstatuut – gezinsleven - geen motivering – schending formele motiveringsplicht – schending art. 8 EVRM - beslissingen m.b.t. kinderen vernietigd

 • Hof van Cassatie - C.09.0289.N - 24-09-2010

  Art. 12bis § 1, 3° WBN – nationaliteitsverklaring – zeven jaar hoofdverblijf gedekt door een wettig verblijf – erkend vluchteling – tijdelijk verblijf in het buitenland om professionele redenen - regularisatie – geen zeven jaar hoofdverblijf gedekt door een wettig verblijf – afwezigheid geldige verblijfstitels - ambtshalve schrapping uit Vreemdelingenregister – geen onwettig verblijf – cassatieberoep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 48.259 - 20-09-2010

  Weigering visum type C – echtgenote van EU-burger – geldigheid huwelijk met EU-burger niet betwist – geldig paspoort – art. 43 Vw. – geen redenen van openbare orde, van nationale veiligheid en van volksgezondheid – verkeerde toepassing art. 32 Gemeenschappelijke visumcode – miskenning art. 1.2.a Gemeenschappelijke visumcode - schending materiële motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 48.152 - 16-09-2010

  Echtgenote van een gevestigde vreemdeling – art. 10 Vw. – art. 12bis § 1, 3° Vw. – illegaal verblijf – buitengewone omstandigheden – toelaatbaar cassatieberoep tegen bevestiging weigering asielaanvraag - geen buitengewone omstandigheden – cassatieberoep geen schorsende werking - bijlage 15ter – annulatieberoep – gedeeltelijke cassatie arrest RvV inzake asiel tijdens annulatieberoep RvV – retroactieve werking cassatiearrest – hangende asielprocedure op ogenblik bestreden beslissing – wel buitengewone omstandigheden - beslissing vernietigd

 • Arbeidshof / Gent - 2009/AG/288 - 15-09-2010

  Aanvraag tegemoetkoming voor gehandicapten – toekenning – nieuwe beslissing – terugvordering tegemoetkoming – beroep arbrb. – vernietiging terugvorderingsbeslissing – hoger beroep – art. 4 § 1 wet van 27 februari 1987 – art. 1 KB van 17 juli 2006 – Arbitragehof nr. 92/2004 van 19 mei 2004 – GwH nr. 153/2007 van 12 december 2007 – gevestigde vreemdeling heeft recht op tegemoetkoming – KB 9 februari 2009 houdende wijziging van het KB van 17 juli 2006 – vreemdeling met beperkt of onbeperkt verblijfsrecht – geen voldoende sterke overweging – geen recht op tegemoetkoming

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 17489/09 - 14-09-2010

  Peruviaanse moeder met minderjarige dochter – dochter ernstig ziek – aanvraag dringende medische hulp – staat van behoeftigheid – zware medische kosten – onwettig verblijf – ontvankelijke 9ter-aanvraag – geen recht op sociale zekerheid in Peru – geen medische opvolging mogelijk in Peru – vereiste nabijheid van de moeder – reizen afgeraden – absolute medische onmogelijkheid om het land te verlaten – overmacht – art. 57, § 2 OCMW-wet – recht op menswaardig bestaan – art. 1 OCMW-wet – recht maatschappelijke dienstverlening – veroordeling OCMW – dringende medische hulp – betaling uitstaande hospitaalfacturen – betaling uitstaande energiefacturen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 47.906 - 08-09-2010

  Aanvraag art. 9bis Vw. – negatieve woonstcontrole - niet-inoverwegingname – bevoegdheid burgemeester – bevoegdheidsdelegatie – geen wettelijke basis – onbevoegde ambtenaar – middel van openbare orde – ambtshalve opwerping – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 09/1347/B - 06-09-2010

  Naturalisatieaanvraag – geboorteakte – vervangende akte van bekendheid – verzoek tot homologatie bij de rechtbank van eerste aanleg – negatief advies parket – asielzoeker in procedure – onmogelijkheid om geboorteakte te bekomen niet bewezen – zaak wordt verdaagd tot einde asielprocedure

 • Hof van beroep / Luik - 2010/RQ/20 - 06-09-2010

  Draagmoederschap – internationaal privaatrecht – erkenning buitenlandse geboorteakte – artikel 27 WIPR – toepasselijk recht – openbare orde – belang van het kind – erkenning afstamming ten aanzien van biologische vader – geen erkenning afstamming ten aanzien van echtgenoot van biologische vader

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 47.735 - 03-09-2010

  visum m.o.o. afsluiten huwelijk – weigering – doel van de reis onduidelijk – huwelijksdatum – geen bezwaar ABS - negatief advies parket – gearrangeerd huwelijk – geen vermoeden van schijnhuwelijk – manifeste appreciatiefout – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 47.634 - 02-09-2010

  Iranese asielzoekster – beslissing RvV tot terugwijzing naar CGVS – aanvullende onderzoeksdaden – geen erkenning als vluchteling – actieve deelname aan manifestaties in België tegen Iranese regime – betrokkenheid van familie aan manifestaties – toename van sociale en politieke onrusten in Iran – reële vrees voor vervolging als politieke opposant – erkenning als vluchteling

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 32476/06 - 02-09-2010

  (YP & LP t. Frankrijk) Artikel 3 EVRM – verbod op onmenselijke en vernederende behandeling – Wit-Rusland – vooraanstaand lid van de oppositie – reëel risico – schending artikel 3 EVRM mocht Frankrijk verzoekers uitwijzen

 • Raad van State - 206.948 - 26-08-2010

  Art. 52/3 § 2 Vw. – art. 74 § 2 Vb. – asielzoeker - vrijheidsberoving – afgifte BGV – vernietigd door RvV - gebonden bevoegdheid minister – art. 7, eerste lid Vw. – geen gebonden bevoegdheid

 • Raad van State - 206.947   - 26-08-2010

  Aanvraag art. 9ter Vw. – medisch attest verzoeker – medisch attest ambtenaar-geneesheer – tegenstrijdige attesten – mogelijkheid om te reizen – ernst van de aandoening – aanvraag ontvankelijk maar ongegrond – vernietigingsberoep RvV – geen bijkomend medisch onderzoek – kennelijk onredelijke beslissing - vernietiging – cassatieberoep – geen kennelijk onredelijke beslissing – schending formele motiveringsplicht RvV – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 47.089 - 06-08-2010

  Gezinshereniging - art. 10 Vw. – intrekking verblijf met BGV – minderjarige dochter – geen samenwoning met vader – verschillend adres – geen rekening gehouden met bewijzen van gezinsleven uit administratief dossier – art. 17 gezinsherenigingrichtlijn 2003/86/EG – art. 8 EVRM – geen belangenafweging – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 46.940 - 03-08-2010

  Aanvraag gezinsherening – art. 10 Vw. – aanvraag vanuit illegaal verblijf – onontvankelijkheid verblijfsaanvragen moeder en kinderen – beroep RvV – vorderingen minderjarige kinderen – ouderlijk gezag – Turks recht – vertegenwoordiging door 1 ouder – art. 35, § 1 WIPR – art. 4, § 2, 1° WIPR – toepasselijk recht – plaats van hoofdzakelijke vestiging – Belgisch recht – procedure tegen rechtshandeling – vertegenwoordiging door beide ouders – vorderingen minderjarige kinderen onontvankelijk – exceptie van machtsoverschrijding – art. 12bis, § 1, tweede lid, 1° en 2° Vw. – voorwaarden niet vervuld – brief raadsman buitengewone omstandigheden – art. 12bis, § 1, tweede lid, 3° en § 4 Vw. – geen uitspraak gemeente – voorleggen aan staatssecretaris of zijn gemachtigde – geen voorlegging aan staatssecretaris of zijn gemachtigde – overschrijding bevoegdheid gemeente – vernietiging beslissingen moeder en meerderjarig kind

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 46.940 - 03-08-2010

  Aanvraag gezinshereniging – art. 12bis, § 1, tweede lid, 3° – ontvankelijkheid – beoordeeld door gemachtigde van de burgemeester – ambtshalve exceptie van machtsoverschrijding – vernietiging beslissing tot onontvankelijkheidsverklaring

Pagina's