Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 24404/05 - 29-07-2010

  (Mengesha Kimfe t. Zwitserland) Administratieve toewijzing asielzoeker aan kanton; huwelijk - weigeren wijziging naar kanton echtgenoot - recht op een gezinsleven; schending artikel 8 EVRM

 • Hof van Cassatie - P.10.1206.F - 27-07-2010

  Aanvraag art. 9bis Vw. bij gemeente – afgifte BGV met vrijheidsberoving - detentie – invrijheidsstelling door KI – twijfel over wettigheid BGV – hangende aanvraag art. 9bis Vw. – cassatieberoep – aanvraag nog niet overgemaakt aan DVZ – geen kennisname op ogenblik beslissing BGV – schending art. 9bis en 72 Vw. - cassatie

 • Arbeidsrechtbank / Brugge - 10/330/A - 20-07-2010

  Onwettig verblijvend gezin met minderjarig kind – steunaanvraag – geen opvangvoorstel door Fedasil – verzadiging opvangnetwerk – overmacht – weigering maatschappelijke dienstverlening door OCMW – dringende medische hulp – beroep – OCMW gehouden tot maatschappelijke dienstverlening vanaf de datum van de aanvraag tot effectieve opvang door Fedasil – OCMW natuurlijke verschaffer van maatschappelijke dienstverlening – hotel onredelijk duur alternatief – schadevergoeding - geen maatschappelijke dienstverlening of materiële hulp – overmacht Fedasil niet voorzien in OCMW-wet - veroordeling OCMW tot maatschappelijke dienstverlening tot opvang in federaal opvangcentrum – tarief persoon met gezin ten laste

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 23505/09 - 20-07-2010

  (N. t. Zweden) Afghaanse vluchtelinge – uitwijzing - positie van de (gescheiden) vrouw - bewijswaarde internationale verslagen - schending artikel 3 EVRM

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 6522/10 - 16-07-2010

  Asielzoeker – opvang – verzadigd opvangnetwerk – art. 13 Opvangwet – instructies Fedasil 16 oktober 2009 – vrijwillige opheffing verplichte plaats van inschrijving - tijdelijke maatregel om hoofd te bieden aan opvangcrisis - steunaanvraag OCMW Brusel – weigering registratie steunaanvraag – beroep tegen OCMW en Fedasil - bijzondere omstandigheden – art. 11 en art. 13 Opvangwet – andere betekenis - art. 11 Opvangwet - bijzondere omstandigheden sensu lato - art. 13 Opvangwet – bijzondere omstandigheden eigen aan de asielzoeker – nauwe band vereist met persoonlijke situatie asielzoeker - verzadigd opvangnetwerk – geen bijzondere omstandigheid in de zin van art. 13 Opvangwet – instructies Fedasil – geen toepassing mogelijk - restrictieve interpretatie – bedoeling wetgever – wettelijke verplichtingen Fedasil – niet-respecteren van eigen instructies – geen bewijs nieuwe huisvesting asielzoeker – vrijwillig karakter vertrek asielzoeker geen bijzondere omstandigheid – fout Fedasil – schade – causaal verband – betaling achterstallige huur – financiele steun tarief alleenstaande tot materiële opvang

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 33526/08 - 13-07-2010

  (D.B. t. Turkije) Opsluiting vluchteling in vluchtelingencentrum; schending artikel 5 EVRM – solitaire opsluiting gedurende 8 maanden; onvoldoende aangetoond onmenselijk en vernederend karakter; geen schending artikel 3 EVRM – weigering contact met raadsman, niettegenstaande bevel EHRM – schending artikel 34 EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 46.051 - 08-07-2010

  Aanvraag verklaring van inschrijving door EU-burger – weigering van verblijf na 5 maanden na de aanvraag – afgifte bijlage 20 – art. 51 § 3 Vb. – art. 42bis Vw. – schending art. 51 § 3 Vb. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 46.038 - 08-07-2010

  Gezinshereniging met een Belg – duurzame relatie – relatie van tenminste 2 jaar – bewijs – onvoldoende bewijs - 2 verklaringen op eer van derden – gesolliciteerd karakter – bewijslast – geen kennelijk onredelijke beslissing – beroep verworpen

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 3825/10 - 07-07-2010

  Behoeftigheid staat vast – toegang tot maatschappelijke dienstverlening – onwettig verblijf – familie met minderjarig kind – weigering aanvraag door OCMW – geen beslissing OCWM – art. 58, § 1 OCMW-wet – art. 62bis OCMW-wet – recht op dringende medische hulp – artikel 57, § 2 OCMW-wet – rechten van het kind – informatieplicht OCMW – recht op materiële hulp – recht op financiële steun

 • Raad van State - 206.434 - 06-07-2010

  Reglement centraal loket Antwerpen waarin recht ontzegd wordt om meteen een verblijfsaanvraag in te dienen - schorsingsberoep in UDN – gedragslijn – maatregel m.o.o. goede werking van dienst - geen bindend karakter – geen rechtsgevolgen voor onderhorigen – geen handeling vatbaar voor nietigverklaring of schorsing - beroep verworpen

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 3825/10 - 01-07-2010

  Onwettig verblijvend gezin met minderjarig kind – steunaanvraag – mondelinge weigering door OCMW - beroep – verplichting OCMW om aanvraag te registreren – art. 58 § 1 OCMW-wet – verplichting OCMW om gemotiveerde beslissing te betekenen - art. 62bis OCMW-wet – art. 57 § 2 OCMW-wet – materiële opvang door Fedasil – rol OCMW – handvest van de sociaal verzekerde - periode tussen steunaanvraag en effectieve opvang – lacune in de wet – recht op steun gewaarborgd door Gw en Kinderrechtenverdrag – algemene steunverlening - veroordeling OCMW tot maatschappelijke dienstverlening tot opvang in federaal opvangcentrum – tarief persoon met gezin ten laste – medische kaart – vrije keuze zorgverstrekker - afgifte medische kaart voor medische kosten minderjarig kind

 • Raad van State - 206.308 - 01-07-2010

  Asielzoeker – tweede asielaanvraag - bevestigende beslissing tot weigering van verblijf – geloofwaardigheid asielrelaas – buitenlands opsporings- en aanhoudingsdocument – bewijs kan geloofwaardigheid niet herstellen – bewijs niet afdoende voor vermoeden gegronde vrees – manifeste beoordelingsfout – onvoldoende motivering – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 45.742 - 30-06-2010

  Albanese asielzoeker – geen erkenning als vluchteling – geen toekenning status subsidiaire bescherming – mishandelde vrouw – vrouwen - sociale groep – bescherming in herkomstland – bescherming door NGO – geen bescherming in zin van art. 48/5 §1 Vw – geen binnenlands vestigingsalternatief – erkenning als vluchteling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 45.831 - 30-06-2010

  Familielid van een EU burger – art. 40ter Vw. – aanvraag gezinshereniging – geen paspoort of identiteitskaart - attest ambassade van Liberia – onmogelijkheid om paspoort of identiteitskaart af te leveren – attest ambassade met alle identiteitsgegevens – geen informatie over bron gegevens – aanvraag geweigerd – geen motivering over noodzakelijkheid informatie herkomstbron - schending van de formele motiveringsplicht – vernietiging

 • - 45.874   - 30-06-2010

  Niet-begeleide minderjarige – aankomstverklaring – aanvraag voor een BIVR – weigering – beroep – belang – meerderjarigheid – programmawet van 24 december 2002 enkel ten behoeve van minderjarigen - geen belang bij vernietiging – beroep onontvankelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 45.618 - 29-06-2010

  Aanvraag gezinshereniging - art. 10 Vw. - onwettig verblijf - uitzonderlijke omstandigheden - minderjarig kind - onderbreking schooljaar - onwettig verblijf te wijten aan moeder - aanvraag onontvankelijk - beroep - tegenstrijdige motivering - art. 12bis §7 Vw. - hoger belang kind - toevoeging voorwaarde aan art. 12bis Vw. - schending formele motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 45.887 - 29-06-2010

  Ouder van een Belg – aanvraag gezinshereniging vanuit het buitenland – art. 40ter Vw. – weigering afgifte visum type D – behandelingtermijn – meer dan 17 maanden – art. 12bis §2 Vw. ook van toepassing op art. 40 e.v. Vw. – memorie van toelichting – Titel I van toepassing indien geen afwijkende bepalingen in Titel II - art. 10 § 1, 1° Vw. – maximale behandelingstermijn van 9 maanden - geen wettelijke verlenging – termijn overschreden - vernietiging

 • Raad van State - 206.046 - 29-06-2010

  Asielaanvraag – weigering tot in overwegingname – beroep RvV – advies Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen – art. 57/23bis Vw. – toevoeging advies aan rechtsplegingsdossier – geen kopie aan verzoeker – art. 9 KB 21 december 2006 – mededeling advies aan verzoeker verplicht – schending art. 9 KB 21 december 2006 – cassatie

 • Raad van State - 205.932 - 28-06-2010

  Aanvraag art. 9ter Vw – onontvankelijk – medisch attest – geen vermelding medische behandeling - beroep RvV – vernietiging – cassatieberoep – art. 9ter §3 Vw. – art. 7 §1 KB 17 mei 2007 – medische behandeling - appreciatiebevoegdheid ambtenaar-geneesheer – evolutie medische toestand tijdens behandeling aanvraag – geen schending art. 9ter Vw en art. 7 §1 KB 17 mei 2007 – cassatieberoep verworpenvereist – aanvraag visum kort verblijf – weigering – onvoldoende bestaansmiddelen – schorsingsberoep in UDN – UDN – persoonlijke verschijning op vastgestelde zitting – ernstig middel – onvoldoende motivering – MTEN – geen effectief beroep – schorsing

 • Raad van State - 205.924 - 28-06-2010

  Gezinshereniging - art. 40bis Vw. - weigeringsbeslissing - BGV - art. 8 EVRM - beslissing - één en ondeelbaar - vernietiging

Pagina's