Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 190.783 - 25-02-2009

  Tweede asielaanvraag - twee nieuwe elementen - eerste element - fraude - tweede element niet onderzocht - verwerping asielaanvraag door VBV - beroep bij RvS - van elkaar losstaande elementen - schending motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad van State - 190.789 - 25-02-2009

  Aanvraag verlenging bevel om medische redenen – weigering – verslag controlegeneesheer – verslag niet aangehecht aan bestreden beslissing – inhoud verslag niet opgenomen in beslissing – schending formele motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.684 - 25-02-2009

  Asielaanvraag – oproeping voor gehoor – geen geldige reden voor afwezigheid - art. 57/10 Vreemdelingenwet – weigering – oproeping aangetekend verstuurd naar gekozen woonplaats – verzending onbesteld terugbezorgd aan CGVS door De Post – verzoekers “onbekend” op vermeld adres – ongerijmdheid – bestreden beslissingen wel correct bezorgd door De Post op gekozen woonplaats – onderzoek van De Post – oorzaak onbekend – betrokken postbode inmiddels ontslagen – geen rechtsgeldige betekening – substantiële onregelmatigheid - vernietiging

 • Raad van State - 190.783 - 25-02-2009

  Tweede asielaanvraag - twee nieuwe elementen - eerste element - fraude - tweede element niet onderzocht - verwerping asielaanvraag door VBV - beroep bij RvS - van elkaar losstaande elementen - schending motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.715 - 25-02-2009

  Aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet – onontvankelijk – buitengewone omstandigheid – marginale toetsing – beslissing kennelijk onredelijk

 • Hof van Cassatie - P.08.1671.F - 25-02-2009

  Buitenlandse werknemer - illegaal verblijf - gelijkstelling EU onderdaan - vader EU kind - vrijstelling arbeidsvergunning - artikel 2, 2°, b KB 9 juni 1999 - wettig verblijf - aanvraag vestiging is geen verblijfsvergunning - bloedverwant ten laste van Belgisch kind - niet van toepassing op vreemdeling met Belgisch kind ten laste

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.720 - 25-02-2009

  BGV - artikel 7, eerste lid, 2° Vw - erkenning huwelijk hangende - positief advies parket - illegaal verblijf - aanvraag visum gezinshereniging nog mogelijk - geen schending redelijkheidsbeginsel - geen schending artikel 8 EVRM - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.714 - 25-02-2009

  Aanvraag vestiging als echtgenoot - geen samenwoonst meer - einde recht van verblijf - bijlage 21 - nog geen verblijfskaart - houder van attest immatriculatie - 5 maanden verstreken - verblijfsrecht wel ontstaan - beslissing terecht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.596 - 25-02-2009

  Aanvraag art. 9ter Vw. – medisch attest verzoeker – medisch attest ambtenaar-geneesheer – tegenstrijdige attesten – mogelijkheid om te reizen – ernst van de aandoening – aanvraag ontvankelijk maar ongegrond – vernietigingsberoep RvV – geen bijkomend medisch onderzoek – kennelijk onredelijke beslissing – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.525 - 24-02-2009

  Aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet – onontvankelijk – lange asielprocedure – ogenblik beoordeling buitengewone omstandigheden – ogenblik van de beslissing - twee asielprocedures – optelling – geen optelling – toelichting van de DVZ van 7 december 2006 betreffende de toepassing van artikel 9, lid 3 Vreemdelingenwet – afwijking van eigen gedragslijn – motivering – niet kennelijk onredelijk – regeerakkoord – geen bindende kracht – geen schending motiveringsplicht

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 246/07 - 24-02-2009

  (Ben Khemais) Rapporten Internationale mensenrechtenorganisatie – bewijswaarde – individueel onderzoek niet vereist – geen bijkomend bewijs vereist – patroon van mishandeling – artikel 3 EVRM – schending

 • Hof van Cassatie - C.08.0115.N - 20-02-2009

  Nationaliteitsverklaring - art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - zeven jaar wettig verblijf - attest van immatriculatie - negatief advies parket - begrip "wettig verblijf" - voorlopige verblijfsvergunning - toelating om voorlopig in het land te verblijven - schending art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - cassatie

 • - C.07.0641.N - 20-02-2009

  Nationaliteitsverklaring - art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - zeven jaar wettig verblijf - bijlage 35 - negatief advies parket - begrip "wettig verblijf" - voorlopige verblijfsvergunning - toelating om voorlopig in het land te verblijven - schending art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - cassatie

 • Hof van Cassatie - C.07.0641.N - 20-02-2009

  Nationaliteitsverklaring - art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - zeven jaar wettig verblijf - attest van immatriculatie – asielprocedure - negatief advies parket - begrip "wettig verblijf" - voorlopige verblijfsvergunning - toelating om voorlopig in het land te verblijven - schending art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.255 - 19-02-2009

  EU-werknemer en echtgenote – 3de verblijfsaanvraag – weigering – aanvechtbare beslissing – mogelijkheid om nieuwe aanvraag in te dienen – weigering gemeente 3de aanvraag in ontvangst te nemen op uitdrukkelijke instructie DVZ – onwettige beslissing – schending motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.208 - 19-02-2009

  Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – ontvankelijk – ongegrond – BGV – materiële motivering – ruime appreciatiebevoegdheid – geen willekeurig optreden – genoegzame afweging van gegevens en belangen – correctionele veroordelingen – geen belangenafweging gemaakt – geen rekening met ernst van de gepleegde feiten – scholing en opleiding – familie wel geregulariseerd – schending materiële motiveringsplicht – vernietiging weigeringsbeslissing – BGV steunt op eigen motieven – vernietiging weigeringsbeslissing impliceert geen vernietiging van het BGV

 • Raad van State - 190.688 - 19-02-2009

  Aanvraag gezinshereniging (oud) art. 40 Vreemdelingenwet – echtgenoot van een Belg – weigering – annulatieberoep bij RvS – voorstel auditeur om prejudiciële vraag te stellen aan HvJ – art. 15 en 31 richtlijn 2004/38/EG – controle proportionaliteit van de verwijderingsmaatregel – wettigheidscontrole door RvS – controle van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht – geen rekening met elementen die dateren van na de bestreden beslissing – annulatieprocedure conform art. 31 richtlijn 2004/38/EG - prejudiciële vraag onnodig

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 23.216 - 19-02-2009

  Aanvraag art. 9ter Vreemdelingenwet – ontvankelijk – verslag ambtenaar-geneesheer – aanvraag ongegrond – BGV – aids patiënte - hypertensie - behandeling mogelijk in land van herkomst – toegankelijkheid behandeling – schrijven aan ambassade – geen afdoende antwoord van ambassade – schending materiële motiveringsplicht – bestreden beslissing vernietigd

 • Hof van Justitie - C-228/06 - 19-02-2009

  (Soysal en Savatli) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – vrij verrichten van diensten – visumplicht voor toegang tot lidstaat – stand-stillbepaling van artikel 41, lid 1 Aanvullend Protocol

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 3455/05 - 19-02-2009

  (A. en anderen t. Verenigd Koninkrijk) Detentie - terrorisme - geen schending art. 3 EVRM - schending art. 5 EVRM

Pagina's