Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Comité voor Sociale Rechten - 58/2009 - 25-06-2010

  Artikel 16, 19§1, 19, § 4 c., 19, § 8, 30, 31, § 2 en 31, § 3 en artikel E HESH - Roma - Sinti - Pacts for Security - Security Measures - Nomad state of emergency Decrees - achteruitgang ten opzichte van eerdere veroordeling - recht op huisvesting - gedwongen uithuiszettingen - toegang tot huisvesting en gezinsuitkeringen - bescherming van gezinsleven - volkstelling - identificatieprocedures - xenofobe en racistische propaganda - sociale uitsluiting - segregatie - toegang en behoud van wettig verblijf - criminele daden - door overheidsactoren - collectieve uitzetting - uitzetting arbeidsmigrant - geen automatische uitzetting van de familieleden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 45.397 - 24-06-2010

  Volle rechtsmacht – rechtspleging – pleit- of replieknota – geen voorzien procedurestuk – art. 47 en 52, lid 3 Handvest van de Grondrechten – geen schending – replieknota met nieuw middel van openbare orde – geen nieuw middel, zelfs van openbare orde, ter terechtzitting of in een niet voorzien procedurestuk – nieuwe gegevens – geen nieuwe gegevens – gegevens dienstig aangebracht – in het beraad betrokken - Irakese asielzoeker – beoordeling asielaanvraag in functie van Jordanië - veilig derde land – eerste land van asiel – reëel vestigingsalternatief - geen wettelijke basis in interne wetgeving – art. 26 en 27 Procedurerichtlijn – niet omgezet in Belgisch recht – geen directe werking – vernietiging – aanvullende onderzoeksmaatregelen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 45.395 - 24-06-2010

  Tweede asielaanvraag – nieuw element – vrees voor besnijdenis dochter - Somalische nationaliteit niet aannemelijk – weigering – beroep – rechtspleging – pleitnota – geen voorzien procedurestuk – RvV niet verplicht om prejudiciële vraag te stellen aan HvJ – beslissing vatbaar voor cassatieberoep – advies UNHCR geen “nieuw gegeven” – procedurestuk - vrouwenbesnijdenis – daad van vervolging – politieke overtuiging – nationaliteit – betwisting motieven eerste asielbeslissing – administratieve rechtshandeling - geen gezag van gewijsde - taalanalyse – geen nationaliteitsonderzoek – gebrek aan essentiële elementen – aanvullende onderzoeksmaatregelen

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 09/1867/B - 22-06-2010

  Erkenning buitenlands huwelijk – internationaal privaatrecht – artikel 27 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – tegenstrijdige beslissingen – bevoegdheid erkenning buitenlandse akten – respect voor eerdere erkenning – gezinshereniging – visum

 • Hof van Justitie - C-188/10 en C-189/10 - 22-06-2010

  (Melki en Abdeli) Vrij verkeer van personen – opheffing van de controles aan de binnengrenzen van de EU – verordening 562/2006 (Schengengrenscode) – artikelen 20 en 21 – nationale reglementering die controle toelaat in een gebied tot 20 km. van de landsgrens

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 10/2432/A - 21-06-2010

  Vreemdeling in illegaal verblijf – detentie m.o.o. repatriëring – huwelijksaangifte met volmacht – weigering huwelijk te voltrekken – schijnhuwelijk – motivering weigering in apart schrijven van latere datum – art. 167 BW – schending motiveringsplicht – sanctie niet wettelijk bepaald – niet voorgeschreven op straffe van nietigheid – rechten partijen niet geschaad – beslissing niet nietig – art. 12 EVRM - illegaal verblijf geen reden om huwelijk te weigeren – schijnhuwelijk onvoldoende bewezen – vernietiging beslissing – verlenging termijn conform art. 165 § 3 BW

 • Raad van State - 5.778 - 21-06-2010

  Nieuw middel in memorie van wederantwoord voor RvV – cassatieberoep RvS - rechten van verdediging – cassatiemiddel voor het eerst ingeroepen voor RvS – nieuw middel – onontvankelijk – nieuw middel voor RvV – bevoegdheidsoverschrijding – openbare orde – kan in elke stand van het geding voor de bodemrechter opgeworpen worden – cassatieberoep ontoelaatbaar

 • Hof van Justitie - C-31/09 - 17-06-2010

  (Bolbol) Staatloze van Palestijnse afkomst die de bescherming of bijstand van het UNRWA niet heeft ingeroepen – recht van deze staatloze op de vluchtelingenstatus op basis van artikel 12, lid 1, sub a van richtlijn 2004/83

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 44.868 - 16-06-2010

  Familielid van een EU-burger – aanvraag gezinshereniging – aanvraag via elektronisch “inlichtingenblad” – uitnodiging voor aanvraag gezinshereniging 8 maanden later – weigering om een beslissing te nemen – beroep RvV – geen rechtsgeldige aanvraag gezinshereniging bewezen – aanvraag via website stad Antwerpen geen geldige aanvraag – geen impliciete weigering – geen verzoek om aanvraag sneller te behandelen – geen bewijs van onmogelijkheid om aanvraag in te dienen zonder afspraak - geen aanvechtbare beslissing – beroep onontvankelijk

 • Rechtbank van eerste aanleg / Bergen - 10/1472/A - 16-06-2010

  Belgische echtscheiding – voor echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde tweede huwelijk in Pakistan – bigamie – weigering erkenning huwelijk – weigering visum gezinshereniging – huwelijksaangifte in België – geen attest ongehuwdheid - weigering ambtenaar van de burgerlijke stand – niet erkenning buitenlands huwelijk – niet beschouwd als gehuwd in Belgische rechtsorde - bewijs ongehuwdheid - celibaatsattest - veroordeling ABS om huwelijksakte op te maken

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 44.835 - 15-06-2010

  EU-burger – aanvraag verklaring van inschrijving – familieleden – aanvraag verblijfskaart familielid van EU-burger – weigering na meer dan 5 maanden – BGV – bevel tot terugbrenging t.a.v. minderjarige kinderen – behandelingstermijn van 5 maanden – vervaltermijn - schending art. 51 §3 en 52 §4 Vb. – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 69/2010 - 10-06-2010

  Art. 4, 6° wet van 22/03/01 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen – Congolese ouders van een Belg – aanvraag – weigering – voldoen niet aan voorwaarden – personen van buitenlandse nationaliteit – inschrijving in het bevolkingsregister – bijkomende voorwaarde – recht op een Belgisch pensioen – IGO - residuaire sociale zekerheidsprestatie – niet-contributieve karakter IGO-stelsel – voldoende sterke band met België – Koua Poirrez – art. 14 EHRM – art. 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM – verschil in behandeling op basis nationaliteit in geval van zeer sterke overwegingen – geleidelijke uitbreiding door wetgever – voorwaarde niet onevenredig - recht op OCMW-steun – geen schending

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2010/997/A - 08-06-2010

  Kinderen geboren uit een polygaam huwelijk – internationaal privaatrecht – afstamming – toepasselijk recht – artikel 27, 35 en 62 WIPR – Belgische nationaliteit – uitoefenen van ouderlijk gezag – Marokkaans familierecht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 44.260 - 29-05-2010

  Chinese toerist – tweede beslissing tot terugdrijving aan de grens – vrijheidsberoving - art. 3, eerste lid, 3° Vw. – doel van de reis – hoofdreisdoel – bevoegde diplomatieke post – visumcode – art. 6 Vw. - ontoereikende bestaansmiddelen – geen feitelijke grondslag - gebrekkige communicatie met grenscontrole – gebrekkige vertaling door landgenoot – schending materiële motiveringsplicht – MTEN – financieel nadeel – herstelbaar via burgerlijke rechtbank – emotioneel nadeel – schorsing in UDN

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 44.239 - 28-05-2010

  Valse identiteit tijdens asielprocedure – aanvraag oud art. 9, lid 3 Vw - machtiging tot verblijf van onbepaalde duur – vraag om rechtzetting valse identiteit - BGV – art. 13 § 2bis Vw – valse informatie doorslaggevend voor machtiging verblijf – schending formele motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 44.115 - 28-05-2010

  Chinese toerist – beslissing tot terugdrijving aan de grens – vrijheidsberoving - art. 3, eerste lid, 3° Vw. – doel van de reis – omstandigheden van het verblijf – geen hotelreservatie - uitnodigingsbrief – deelname conferentie in België en Frankrijk – wel bewijs doel van de reis – gebrekkige communicatie met grenscontrole – gebrekkige vertaling door landgenoot – schending materiële motiveringsplicht – MTEN – financieel nadeel – herstelbaar via burgerlijke rechtbank – emotioneel nadeel – schorsing in UDN

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 44.247 - 28-05-2010

  Echtgenoot van Belg – aanvraag verblijfskaart – afgifte AI – afgifte F-kaart – feitelijke scheiding – beëindiging verblijf meer dan twee jaar na aanvraag verblijfskaart – art. 42quater Vw. - eerste twee jaar verblijf in hoedanigheid familielid EU-burger - aanvang termijn – MvT – aanvang termijn vanaf afgifte AI – niet conform EG-recht - verblijfsrecht familielid vloeit rechtstreeks voort uit EG-recht – rechtspraak HvJ - F-kaart declaratieve werking – termijn vangt aan vanaf afgifte bijlage 19ter – familielid van Belg – bepalingen inzake familie van EU-burgers ook van toepassing op familie van Belgen – interpretatie conform rechtspraak HvJ – familielid van een Belg – dezelfde bepalingen van toepassing – zelfde interpretatie - beslissing vernietigd

Pagina's