Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 201.849 - 12-03-2010

  Aanvraag gezinshereniging o.b.v. (oud) art. 40 §6 Vw. - illegaal verblijvende ouder van een Belgisch minderjarig kind - weigering - niet "ten laste" - beroep RvV - arrest Chen - niet van toepassing - beide ouders onderhouden familie - niet ten laste - beroep verworpen - cassatieberoep RvS - schending art. 40 §6 Vw. zoals geïnterpreteerd door GwH - cassatie

 • Raad van State - 201.854 - 12-03-2010

  Aanvraag gezinshereniging o.b.v. (oud) art. 40 §6 Vw. - illegaal verblijvende ouder van een Belgisch minderjarig kind - weigering - niet "ten laste" - beroep RvV - arrest Chen - niet van toepassing - beide ouders onderhouden familie - niet ten laste - beroep verworpen - cassatieberoep RvS - schending art. 40 §6 Vw. zoals geïnterpreteerd door GwH - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 40.069 - 11-03-2010

  Koerdische asielzoeker uit zuid-oost Turkije – weigering – beroep RvV – nieuwe elementen – Turkse documenten – geen vertaling – art. 8 Procedurereglement – inoverwegingname in mate van begrijpbaarheid – verschillende familieleden erkend als vluchteling in verschillende Europese landen – lid van familie gekend voor strijd voor de Koerdische zaak – CEDOCA – situatie in zuid-oost Turkije verergerd – erkenning als vluchteling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 39.941 - 09-03-2010

  Ascendent van een Belg – aanvraag gezinshereniging – art. 40ter Vw. - weigering – Belgische zoon ten laste van openbare overheden – beschikt niet over voldoende bestaansmiddelen - werkloosheidsuitkering – arbeidsongevallenpremie – ascendent onrechtstreeks ten laste van openbare overheden - geen kennelijk onredelijke beslissing – beroep verworpen

 • Hof van Cassatie - P.10.0325.F - 04-03-2010

  Detentie – niet begeleide minderjarige – beslissing minderjarigheid door Dienst Voogdij na medisch onderzoek – geboorteakte – attest van woonst – nieuw medisch onderzoek op vraag van KI – meerderjarigheid - authenticiteit documenten twijfelachtig – cassatieberoep – beslissing over minderjarigheid exclusieve bevoegdheid Dienst Voogdij – geen exclusieve bevoegdheid – cassatieberoep verworpen

 • Hof van Justitie - C-578/08 - 04-03-2010

  (Chakroun) Recht op gezinshereniging – richtlijn 2003/86 – begrip “beroep op stelsel voor sociale bijstand” – begrip “gezinshereniging” – gezinsvorming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 57.372 - 04-03-2010

  Aanvraag art. 9ter Vw. – ontvankelijk maar ongegrond - HIV – behandeling beschikbaar en toegankelijk in Kameroen – beroep – tegenstrijdige medische attesten – voorradigheid geneesmiddelen – recente informatie - kostprijs medische behandeling – alleen antiretroviale middelen gratis – geen andre medische problemen – onmogelijkheid om zelf inkomen te verwerven niet bewezen – hogere opleiding – gebrek aan steun door familie niet bewezen –recenter medisch attest van arts werkzaam voor VN in Kameroen – recentere documentatie – beroep verworpen

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 09/1147/B - 04-03-2010

  Staatloze – Tibet – China – India – Nepal – Staatlozenverdrag – bewijslast - geen enkele staat waarmee verzoeker band heeft beschouwt persoon als onderdaan – staat van geboorte – staat van nationaliteit van ouders – staat van verblijf – vrijwillige terugkeer – gedwongen terugkeer – onmogelijk – reisdocument – erkenning staatloze

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 09/605/A - 03-03-2010

  Weigering om huwelijk te voltrekken – valse identiteiten – vals paspoort – geloofwaardigheid eiseres – illegaal verblijf - prostitué – leeftijdsverschil – samenwoning – reëel risico op schijnhuwelijk – mogelijk toch duurzame levensgemeenschap – recht om te huwen – art. 40ter en quater Vw. – mogelijkheid DVZ om verblijfsrecht te beëindigen – beslissing om te weigeren huwelijk te voltrekken ongegrond

 • - C-135/08   - 02-03-2010

  (Rottmann t Freistaat Bayern) Burgerschap van Unie – artikel 17 EG (thans Artikel 20 VWEU) - door geboorte verkregen nationaliteit van lidstaat – door naturalisatie verkregen nationaliteit van andere lidstaat – verlies van oorspronkelijke nationaliteit door deze naturalisatie – verlies met terugwerkende kracht van door naturalisatie verkregen nationaliteit ten gevolge van bedrog bij verwerving ervan – staatloosheid met als gevolg verlies van hoedanigheid van burger van Unie

 • Hof van Justitie - C-175/08, C-176/08, C-178/08 en C-179/08 - 02-03-2010

  (Salahadin Abdulla e.a. t Bundesrepublik Deutschland) Richtlijn 2004/83 – minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon met subsidiaire-beschermingsstatus – beëindiging van vluchtelingenstatus –artikel 11 – verandering van omstandigheden – geen gegronde vrees voor vervolging – intrekking van vluchtelingenstatus – beoordeling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 39.686 - 02-03-2010

  Aanvraag gezinshereniging art. 40ter Vw – vrouw en minderjarige kinderen – art. 27 WIPR – art. 146bis BW – eerder vermeend schijnhuwelijk van man met Belgische vrouw – fraude – weigering afgifte visa – beroep RvV – beroep moeder in naam van minderjarige kinderen – art. 35 WIPR - onontvankelijk – motivering weigeringsbeslissing – manifeste appreciatiefout – lange duur tussen begin vermeende fraude en einde – middel onvoldoende gemotiveerd – geen manifeste appreciatiefout – hoorplicht – geen hoorplicht – beroep verworpen

 • Raad van State - 201.374 - 26-02-2010

  Artikel 10 en 10bis Vreemdelingenwet – geregistreerd partnerschap - criteria duurzame en stabiele relatie – artikel 11 KB van 17 mei 2007 - twee jaar relatie - verbintenis tot tenlasteneming – contra legem - vernietiging

 • Raad van State - 201.375 - 26-02-2010

  Artikel 10 en 10bis Vreemdelingenwet – voorwaarde “voldoende huisvesting” – artikel 26/3 KB van 8 oktober 1981 – regionale wooncodes – andere draagwijdte – voorwaarden gaan verder dan wooncodes en wil wetgever - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 39.369 - 25-02-2010

  Aanvraag gezinshereniging - art. 10 § 1, 7° Vw. - ouder van een erkend vluchteling die land binnenkwam als AMA - minderjarigheid - leeftijdsvoorwaarde - ogenblik waaraan voorwaarde voldaan moet zijn - recht op gezinshereniging - declaratieve werking - voorwaarde onafhankelijk van de wil van het familielid of van de gezinshereniger - moment van de aanvraag

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 56.668 - 24-02-2010

  Familielid van een EU-burger – aanvraag gezinsherening – artikel 52 § 4 Vb. – vervaltermijn vijf maanden – termijn overschreden – verweerder dies a quo niet in termijn begrepen – dies a quo wel in termijn begrepen – schending artikel 52 Vb. – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-310/08 en C-480/08 - 23-02-2010

  (Ibrahim en Teixiera) Vrij verkeer van personen – kinderen van voormalige migrerende werknemers die in het gastland ingeschreven zijn in het onderwijs of een beroepsopleiding volgen – verblijfsrecht moeder van deze kinderen – geen eigen middelen van bestaan – artikel 12 Verordening 1612/68 – richtlijn 2004/38

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 39.180 - 23-02-2010

  Albanese asielzoekster – verpleger – zorgen aan leden rivaliserende bende - georganiseerde misdaad - bedreiging door niet-overheidsactoren – weigering erkenning als vluchteling – weigering toekenning subsidiaire bescherming – art. 48/5 Vw. - bescherming geboden door Albanese overheden – redelijke maatregelen ter voorkoming van het lijden van ernstige schade – toegang tot dergelijke bescherming – eerdere klacht bij politie – represailles - geen toegang tot bescherming - toekenning subsidiaire bescherming

 • Rechtbank van eerste aanleg / Hasselt - 09/142/B - 16-02-2010

  Gewone adoptie – meerderjarige Belgische geadopteerde – Spaanse adoptant – art. 67, lid 1 WIPR – toepasselijk recht – recht van de nationaliteit adoptant – Spaans recht – opvang of samenwoning vereist voor de leeftijd van 14 jaar van kandidaat-geadopteerde – geen samenwoning – art. 67, lid 3 WIPR – bijzondere uitzonderingsbepaling - toepassing Belgisch recht – schade hoger belang geadopteerde – kennelijk nauwe banden van adoptant met België – affectieve banden - adoptie voldoet aan wettelijke voorwaarden

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2008/2962/B - 16-02-2010

  Erkenning buitenlandse huwelijksakte – Marokkaans huwelijk – huwelijk gesloten bij volmacht – geen erkenning

Pagina's