Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 08-05-2006

  Illegaal verblijvende ouders van een Belgisch kind - aanvraag tot vestiging - artikel 40 Vw - niet inoverwegingname - schorsings- en annulatieberoep bij Raad van State - kort geding - manifest illegale beslissing - verplichte aflevering attest van immatriculatie

 • Rechtbank van eerste aanleg / Tongeren - 05/1671/A - 28-04-2006

  Erkenning – huwelijk afgesloten in Marokko – na mislukte poging om in België te huwen – geen twijfel over intentie en toestemming tot huwelijk – wetsontduiking niet aangetoond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 05/4354/B - 20-04-2006

  Geen erkenning – huwelijk afgesloten in Zweden – wetsontduiking – openbare orde

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 20-04-2006

  Artikel 10 WBN - Belgisch kind van een illegaal verblijvende Colombiaanse moeder - weigering gemeente kind in te schrijven in het rijksregister - voorafgaande erkenning als staatloze vereist - rechtsmisbruik

 • Hof van beroep / Gent - 2005/AR/2912  - 20-04-2006

  Erkenning – huwelijk gesloten in Rusland – na mislukte poging om in België te huwen en na beroep tegen de weigering door de ambtenaar om het huwelijk te voltrekken – keuzevrijheid van betrokkenen – geen frauduleuze keuze – bedoeling duurzame levensgemeenschap – geen schijnhuwelijk

 • Raad van State - 157.452 - 10-04-2006

  Langdurige asielprocedure - verklaringen minister over regularisatiebeleid - aanvraag artikel 9, lid 3 Vw - onontvankelijk - BGV met vrijheidsberoving - UDN - arbitraire behandeling - rechtsonzekerheid - schorsing</Trefwoord>

 • Hof van Cassatie - P.06.0396.N - 04-04-2006

  Vrijheidsberoving - kamer van inbeschuldigingstelling - advies openbaar ministerie - vrijlating in strijd met advies - geen motivering voor afwijking advies - geen verplichting

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 05/4837/B - 31-03-2006

  Geen erkenning – huwelijk afgesloten in Nigeria – na mislukte poging om in België te huwen – wetsontduiking – openbare orde

 • Raad van State - 156.677 - 21-03-2006

  BGV - opsluiting m.o.o. repatriëring - partner in asielprocedure - traditioneel huwelijk - art. 8 EVRM - schending - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Correctionele rechtbank / Brussel - 16-03-2006

  Inbreuk op artikel 1, 2° Antiracismewet - antisemitisme - opschorting van straf

 • Arbeidshof / Gent - 2004/322 - 16-03-2006

  Illegaal verblijvend gezin met minderjarige kinderen - toekenning steun door arbeidsrechtbank - strijdigheid van de Wet van 22 december 2003 met het Kinderrechtenverdrag - geen strijdigheid met Kinderrechtenverdrag of EVRM - nietigverklaring vonnis

 • Arbeidsrechtbank / Ieper - 28090 - 03-03-2006

  Afgewezen asielzoekers - laattijdig beroep bij Raad van State - "herleving" code 207

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 09-02-2006

  Niet-terugleidingsclausule - medische redenen - artikel 9, lid 3 Vw - onontvankelijk - mogelijke schending artikel 3 EVRM - aanstelling expert - verlenging BGV tot beslissing op basis van bevindingen expert

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 08-02-2006

  Aanvraag artikel 9, lid 3 Vw - nieuw samengesteld gezin - mogelijke schending artikel 8 EVRM - medische redenen - artikel 3 EVRM - toekenning BIVR tot beslissing over aanvraag artikel 9, lid 3 Vw

 • Rechtbank van eerste aanleg / Namen - 03-02-2006

  Gevestigde moeder met illegaal verblijvend kind - aanvraag artikel 10, lid 4 Vw - aanvraag vanuit illegaal verblijf - onontvankelijk - beroep bij Raad van State hangende - onzekerheid - jonge leeftijd kind - belang onderwijs, opvoeding en familiaal kader - toekenning tijdelijk verblijfsrecht

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 05/2795/B - 31-01-2006

  Geen erkenning – huwelijk afgesloten in Denemarken – na twee mislukte pogingen om in België te huwen – wetsontduiking – openbare orde

 • Raad van State - 154.366 - 31-01-2006

  Bevestigende beslissing tot weigering van verblijf - procedure in UDN - artikel 51/4 Vw - artikel 20 en 21 KB van 11 juli 2003 - verzoek om een tolk - geen bijstand van een tolk - verzoek om een andere tolk - geen geldige reden

 • Hof van Justitie - C-503/03 - 31-01-2006

  (Commissie van de Europese Gemeenschappen t. Koninkrijk Spanje) Vrij verkeer van personen - Richtlijn 64/221/EEG - Onderdaan van derde land, gehuwd met onderdaan van lidstaat - Recht van toegang en verblijf - Beperkingen om redenen van openbare orde - Schengeninformatiesysteem - Signalering ter fine van weigering van toegang.

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 13178/03 - 26-01-2006

  (Mitunga t. België) Ontvankelijkheidsbeslissing - minderjarige vreemdeling - toegang tot het grondgebied - ongeldig verblijf - afgewezen asielaanvraag - vrijheidsberoving gedurende twee maanden - terugleiding naar land van herkomst - onmenselijke en vernederende behandeling - artikel 3 evrm - bescherming van het gezinsleven - artikel 8 EVRM - vrijheidsberoving - artikel 5 EVRM - recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel - artikel 13 EVRM

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 05/1397/C - 19-01-2006

  Illegaal gezin - artikel 9, lid 3 Vw op grond van medische redenen moeder - posttraumatische stress - Kosovo - verblijf in opvangcentrum - slechte verblijfsomstandigheden in combinatie met langdurige procedure - schending artikel 3 EVRM - tijdelijke BIVR

Pagina's