Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 40.963 - 26-03-2010

  Asielzoeker – DVZ – overname door Griekenland – schorsingsberoep in uiterst dringende noodzakelijkheid - reëel risico loopt op een onmenselijke behandeling – Griekenland – lid EU - rechtsstaat - lid EVRM – lid Conventie van Genève - gebonden door Europese migratie- en asielregelgeving - intracommunautair vertrouwensbeginsel – uitwijzing naar Griekenland geen schending van fundamentele rechten – weerlegbaar vermoeden – verwijzing naar algemene gezaghebbende verslagen onvoldoende – verwijzing naar rechtspraak - bewijs in concreto – verwerping beroep

 • Hof van beroep / Brussel - 2009/AR/1794 - 25-03-2010

  Nationaliteitsverklaring – art. 12bis §1, 3° WBN – negatief advies parket – gewichtige feiten eigen aan de persoon – beroep – advies ongegrond – geen betekening vonnis door procureur des konings - hoger beroep – art. 12bis §4, lid 3 WBN – beroepstermijn voor belanghebbende – 15 dagen na de kennisgeving door toedoen van de procureur des konings – termijn voor kennisgeving – geen termijn – mogelijke discriminatie - prejudiciële vraag aan GwH

 • Raad van State - 202.351 - 25-03-2010

  Buitenlands huwelijk met een Nederlands onderdaan - aanvraag tot vestiging – onontvankelijk – gebrek aan advies parket – gelegaliseerde en vertaalde huwelijksakte – (oud) art. 44 KB van 8 oktober 1981 – voldoende bewijs verwantschap – geen valsheid in geschrifte – vernietiging beslissing gemeente door RVV – cassatieberoep RvS - (oud) art. 49 KB van 8 oktober 1981 – beperking bevoegdheid gemeente – nagaan of bewijzen verwantschap neergelegd werden – bijkomend onderzoek mogelijk door DVZ – art. 31 WIPR - geen afbreuk aan bevoegdheid ambtenaar van de burgerlijke stand – cassatiemiddel ongegrond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 09/2190/B - 25-03-2010

  Nationaliteitsverklaring – negatief advies parket - gewichtige feiten eigen aan de persoon – brief staatsveiligheid – elementen weerlegd door verzoeker – geen gevaar openbare orde – erkend vluchteling – geen toepassing art. 52/4 Vw. – geen gewichtige feiten eigen aan de persoon

 • Rechtbank van eerste aanleg / Dendermonde - 09/2002/B - 25-03-2010

  Ontbreken huwelijksakte verzoekster en geboorteakten kinderen – Angolees huwelijk – huwelijk op afstand – geldig huwelijk – vonnis ter vervanging van akten burgerlijke stand – burgeroorlog Angola – documenten burgerlijke stand vernietigd – art. 47 BW – vonnis vervangt akte burgerlijke stand – geen aanwijzing staat – voorwaarde onmogelijkheid voorleggen akte en niet-weerlegging van de juiste gegevens van het vonnis – vonnis vervangt huwelijksakte – geboorteakten – verwijzing verdere behandeling

 • Raad van State - 202.208 - 22-03-2010

  Aanvraag (oud) art. 9, lid 3 Vw. – onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – Armeens onderdaan – Belgische ambassade in Moskou – geen reisdocumenten – schending formele motiveringsplicht

 • Raad van State - 202.064 - 18-03-2010

  Niet-begeleide minderjarige – leeftijdsonderzoek – meerderjarigheid – beslissing tot beëindiging voogdij van rechtswege - beroepstermijn – 60 dagen na betekening – betekening in het opvangcentrum te Steenokkerzeel – bestreden beslissing niet getekend en gedateerd voor ontvangst – verzoekschrift kosteloze rechtspleging – vermelding datum betekening door verzoeker – laattijdig beroep – beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 40.136 - 15-03-2010

  Tweede asielaanvraag – niet in overwegingname – nieuwe gegevens – geen nieuwe gegevens – art. 51/8 Vreemdelingenwet – ernstige aanwijzing voor gegronde vrees of reëel risico - onderzoek relevantie nieuw gegeven – bewijswaarde, pertinentie of impact op geloofwaardigheid – rekening houden met eerste asielaanvraag - geen machtsoverschrijding

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 40.136 - 15-03-2010

  Tweede asielaanvraag – niet in overwegingname – nieuwe gegevens – geen nieuwe gegevens – art. 51/8 Vreemdelingenwet – ernstige aanwijzing voor gegronde vrees of reëel risico - onderzoek relevantie nieuw gegeven – bewijswaarde, pertinentie of impact op geloofwaardigheid – rekening houden met eerste asielaanvraag - geen machtsoverschrijding

 • Raad van State - 201.849 - 12-03-2010

  Aanvraag gezinshereniging o.b.v. (oud) art. 40 §6 Vw. - illegaal verblijvende ouder van een Belgisch minderjarig kind - weigering - niet "ten laste" - beroep RvV - arrest Chen - niet van toepassing - beide ouders onderhouden familie - niet ten laste - beroep verworpen - cassatieberoep RvS - schending art. 40 §6 Vw. zoals geïnterpreteerd door GwH - cassatie

 • Raad van State - 201.854 - 12-03-2010

  Aanvraag gezinshereniging o.b.v. (oud) art. 40 §6 Vw. - illegaal verblijvende ouder van een Belgisch minderjarig kind - weigering - niet "ten laste" - beroep RvV - arrest Chen - niet van toepassing - beide ouders onderhouden familie - niet ten laste - beroep verworpen - cassatieberoep RvS - schending art. 40 §6 Vw. zoals geïnterpreteerd door GwH - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 40.069 - 11-03-2010

  Koerdische asielzoeker uit zuid-oost Turkije – weigering – beroep RvV – nieuwe elementen – Turkse documenten – geen vertaling – art. 8 Procedurereglement – inoverwegingname in mate van begrijpbaarheid – verschillende familieleden erkend als vluchteling in verschillende Europese landen – lid van familie gekend voor strijd voor de Koerdische zaak – CEDOCA – situatie in zuid-oost Turkije verergerd – erkenning als vluchteling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 39.941 - 09-03-2010

  Ascendent van een Belg – aanvraag gezinshereniging – art. 40ter Vw. - weigering – Belgische zoon ten laste van openbare overheden – beschikt niet over voldoende bestaansmiddelen - werkloosheidsuitkering – arbeidsongevallenpremie – ascendent onrechtstreeks ten laste van openbare overheden - geen kennelijk onredelijke beslissing – beroep verworpen

 • Hof van Cassatie - P.10.0325.F - 04-03-2010

  Detentie – niet begeleide minderjarige – beslissing minderjarigheid door Dienst Voogdij na medisch onderzoek – geboorteakte – attest van woonst – nieuw medisch onderzoek op vraag van KI – meerderjarigheid - authenticiteit documenten twijfelachtig – cassatieberoep – beslissing over minderjarigheid exclusieve bevoegdheid Dienst Voogdij – geen exclusieve bevoegdheid – cassatieberoep verworpen

 • Hof van Justitie - C-578/08 - 04-03-2010

  (Chakroun) Recht op gezinshereniging – richtlijn 2003/86 – begrip “beroep op stelsel voor sociale bijstand” – begrip “gezinshereniging” – gezinsvorming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 57.372 - 04-03-2010

  Aanvraag art. 9ter Vw. – ontvankelijk maar ongegrond - HIV – behandeling beschikbaar en toegankelijk in Kameroen – beroep – tegenstrijdige medische attesten – voorradigheid geneesmiddelen – recente informatie - kostprijs medische behandeling – alleen antiretroviale middelen gratis – geen andre medische problemen – onmogelijkheid om zelf inkomen te verwerven niet bewezen – hogere opleiding – gebrek aan steun door familie niet bewezen –recenter medisch attest van arts werkzaam voor VN in Kameroen – recentere documentatie – beroep verworpen

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 09/1147/B - 04-03-2010

  Staatloze – Tibet – China – India – Nepal – Staatlozenverdrag – bewijslast - geen enkele staat waarmee verzoeker band heeft beschouwt persoon als onderdaan – staat van geboorte – staat van nationaliteit van ouders – staat van verblijf – vrijwillige terugkeer – gedwongen terugkeer – onmogelijk – reisdocument – erkenning staatloze

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 09/605/A - 03-03-2010

  Weigering om huwelijk te voltrekken – valse identiteiten – vals paspoort – geloofwaardigheid eiseres – illegaal verblijf - prostitué – leeftijdsverschil – samenwoning – reëel risico op schijnhuwelijk – mogelijk toch duurzame levensgemeenschap – recht om te huwen – art. 40ter en quater Vw. – mogelijkheid DVZ om verblijfsrecht te beëindigen – beslissing om te weigeren huwelijk te voltrekken ongegrond

 • - C-135/08   - 02-03-2010

  (Rottmann t Freistaat Bayern) Burgerschap van Unie – artikel 17 EG (thans Artikel 20 VWEU) - door geboorte verkregen nationaliteit van lidstaat – door naturalisatie verkregen nationaliteit van andere lidstaat – verlies van oorspronkelijke nationaliteit door deze naturalisatie – verlies met terugwerkende kracht van door naturalisatie verkregen nationaliteit ten gevolge van bedrog bij verwerving ervan – staatloosheid met als gevolg verlies van hoedanigheid van burger van Unie

 • Hof van Justitie - C-175/08, C-176/08, C-178/08 en C-179/08 - 02-03-2010

  (Salahadin Abdulla e.a. t Bundesrepublik Deutschland) Richtlijn 2004/83 – minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon met subsidiaire-beschermingsstatus – beëindiging van vluchtelingenstatus –artikel 11 – verandering van omstandigheden – geen gegronde vrees voor vervolging – intrekking van vluchtelingenstatus – beoordeling

Pagina's