Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 39.686 - 02-03-2010

  Aanvraag gezinshereniging art. 40ter Vw – vrouw en minderjarige kinderen – art. 27 WIPR – art. 146bis BW – eerder vermeend schijnhuwelijk van man met Belgische vrouw – fraude – weigering afgifte visa – beroep RvV – beroep moeder in naam van minderjarige kinderen – art. 35 WIPR - onontvankelijk – motivering weigeringsbeslissing – manifeste appreciatiefout – lange duur tussen begin vermeende fraude en einde – middel onvoldoende gemotiveerd – geen manifeste appreciatiefout – hoorplicht – geen hoorplicht – beroep verworpen

 • Raad van State - 201.374 - 26-02-2010

  Artikel 10 en 10bis Vreemdelingenwet – geregistreerd partnerschap - criteria duurzame en stabiele relatie – artikel 11 KB van 17 mei 2007 - twee jaar relatie - verbintenis tot tenlasteneming – contra legem - vernietiging

 • Raad van State - 201.375 - 26-02-2010

  Artikel 10 en 10bis Vreemdelingenwet – voorwaarde “voldoende huisvesting” – artikel 26/3 KB van 8 oktober 1981 – regionale wooncodes – andere draagwijdte – voorwaarden gaan verder dan wooncodes en wil wetgever - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 39.369 - 25-02-2010

  Aanvraag gezinshereniging - art. 10 § 1, 7° Vw. - ouder van een erkend vluchteling die land binnenkwam als AMA - minderjarigheid - leeftijdsvoorwaarde - ogenblik waaraan voorwaarde voldaan moet zijn - recht op gezinshereniging - declaratieve werking - voorwaarde onafhankelijk van de wil van het familielid of van de gezinshereniger - moment van de aanvraag

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 56.668 - 24-02-2010

  Familielid van een EU-burger – aanvraag gezinsherening – artikel 52 § 4 Vb. – vervaltermijn vijf maanden – termijn overschreden – verweerder dies a quo niet in termijn begrepen – dies a quo wel in termijn begrepen – schending artikel 52 Vb. – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-310/08 en C-480/08 - 23-02-2010

  (Ibrahim en Teixiera) Vrij verkeer van personen – kinderen van voormalige migrerende werknemers die in het gastland ingeschreven zijn in het onderwijs of een beroepsopleiding volgen – verblijfsrecht moeder van deze kinderen – geen eigen middelen van bestaan – artikel 12 Verordening 1612/68 – richtlijn 2004/38

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 39.180 - 23-02-2010

  Albanese asielzoekster – verpleger – zorgen aan leden rivaliserende bende - georganiseerde misdaad - bedreiging door niet-overheidsactoren – weigering erkenning als vluchteling – weigering toekenning subsidiaire bescherming – art. 48/5 Vw. - bescherming geboden door Albanese overheden – redelijke maatregelen ter voorkoming van het lijden van ernstige schade – toegang tot dergelijke bescherming – eerdere klacht bij politie – represailles - geen toegang tot bescherming - toekenning subsidiaire bescherming

 • Rechtbank van eerste aanleg / Hasselt - 09/142/B - 16-02-2010

  Gewone adoptie – meerderjarige Belgische geadopteerde – Spaanse adoptant – art. 67, lid 1 WIPR – toepasselijk recht – recht van de nationaliteit adoptant – Spaans recht – opvang of samenwoning vereist voor de leeftijd van 14 jaar van kandidaat-geadopteerde – geen samenwoning – art. 67, lid 3 WIPR – bijzondere uitzonderingsbepaling - toepassing Belgisch recht – schade hoger belang geadopteerde – kennelijk nauwe banden van adoptant met België – affectieve banden - adoptie voldoet aan wettelijke voorwaarden

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2008/2962/B - 16-02-2010

  Erkenning buitenlandse huwelijksakte – Marokkaans huwelijk – huwelijk gesloten bij volmacht – geen erkenning

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 43.225 - 11-02-2010

  Aanvraag art. 9bis Vw. – actualisatie o.b.v. instructie van 19 juli 2009 – aanvraag art. 9ter Vw. – ontvankelijk maar ongegrond – BGV – nog geen beslissing over aanvraag art. 9bis Vw. en actualisatie - redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel – aanvraag art. 9bis Vw. schorst uitvoerbaarheid BGV niet op – geen invloed op verblijfsstatus - instructie vernietigd – schending van materieel recht in casu niet bewezen – beroep verworpen

 • Raad van State - 200.640 - 09-02-2010

  Staatloze – regularisatieaanvraag – onontvankelijk – BGV – beroep RvV – schending art. 3 EVRM – enkel vernietiging BGV – Belgische staat in cassatie – BGV – declaratief – geen discretionaire bevoegdheid – geen schending art. 3 EVRM – onontvankelijkheid regularisatieaanvraag – mogelijke schending art. 3 EVRM – tegenstrijdige motivering – cassatie

 • Raad van State - 200.610 - 08-02-2010

  Aanvraag art. 9bis Vw – onontvankelijk – geen bewijs identiteit – beroep RvV – eerdere aanvraag art. 9bis Vw – onontvankelijk wegens geen buitengewone omstandigheden – geen vermelding gebrek bewijs identiteit – schending formele motiveringsplicht – vernietiging - cassatieberoep – twee ontvankelijkheidsvoorwaarden – geen onderlinge hiërarchie – schending art. 9bis Vw – cassatie

 • Raad van State - 200.547 - 05-02-2010

  Verklaring wettelijke samenwoning – weigering tot akteren door ambtenaar van de burgerlijke stand – vordering tot schorsing in UDN bij RvS - art. 1475 en 1476 §1 BW – voorwaarden voor vermelding in bevolkingsregisters – geen discretionaire bevoegdheid ambtenaar van de burgerlijke stand – geschil over subjectief recht – geen rechtsmacht – beroep verworpen

 • Hof van Justitie - C-14/09 - 04-02-2010

  (Genc) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – besluit 1/80 Associatieraad – artikel 6, lid 1 – begrip ‘werknemer’ – verrichten van arbeid in geringe omvang – voorwaarde voor verlies van verkregen rechten

 • Rechtbank van eerste aanleg / Hasselt - 09/1333/B - 26-01-2010

  Nationaliteitsverklaring – art. 12bis WBN – 7 jaar wettig verblijf – attest van immatriculatie – geen wettig verblijf - negatief advies parket – rechtbank van eerste aanleg – begrip “wettig verblijf” - art. 7bis §2 WBN – toelating of machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden – definitie van toepassing op alle artikels van WBN - advies gegrond

 • Hof van Justitie - C-462/08 - 21-01-2010

  (Bekleyen) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – artikel 7, lid 2 Besluit 1/80 Associatieraad – recht van kind van Turkse werknemer om te werken in lidstaat van ontvangst waar het een beroepsopleiding heeft voltooid – begin van beroepsopleiding na definitief vertrek van ouders uit deze lidstaat - verblijfsrecht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 37.255 - 20-01-2010

  Vijfde asielaanvraag – nieuw element – Afghaans paspoort – nationaliteit nooit betwist – verblijfplaatsen voor vertrek – ongeloofwaardig – gezag van gewijsde eerder arrest – methodiek CGVS – achtergrondkennis – specifiek profiel asielzoeker – plicht tot medewerking – onderzoek verblijfsalternatief door CGVS – gebrekkige medewerking asielzoeker – geen subsidiaire bescherming

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 41442/07 - 19-01-2010

  (Muskhadzhiyeva e.a. t. België) Asielaanvraag - Dublinverordening – opsluiting in gesloten centrum – moeder met vier minderjarige kinderen – medisch attest AZG - post traumatische stress kinderen- ernstige psychische en psychosomatische klachten – Raadkamer – KI – weigering tot invrijheidsstelling – cassatieberoep – uitwijzing naar Polen – beroep zonder voorwerp – rapport Poolse psycholoog – verergering psychische toestand t.g.v. opsluiting in België – EHRM – verplichting om rechten en vrijheden in EVRM te waarborgen – arrest Tabitha - opsluiting langer dan een maand – omgeving onaangepast aan kinderen – geen rekening met medische attesten van onafhankelijke artsen – schending art. 3 EVRM in hoofde van de kinderen – schending art. 5, § 1 EVRM in hoofde van de kinderen – morele schadevergoeding

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 21896/08 - 19-01-2010

  (Z.N.S. t. Turkije) Uitwijzing - gevaar voor vervolging wanneer uitwijzing plaatsvindt - schending artikel 3 EVRM – onrechtmatige detentie - schending van artikel 5 § 1 EVRM – rechterlijke controle - geen rechtsmiddel beschikbaar - schending artikel 5 § 4 EVRM – detentieomstandigheden - geen schending van artikel 3 EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 37.088 - 18-01-2010

  Nationaliteitsverklaring – negatief advies parket – beroep rechtbank eerste aanleg – persoonlijke verschijning vereist – aanvraag visum kort verblijf – weigering – onvoldoende bestaansmiddelen – schorsingsberoep in UDN – UDN – persoonlijke verschijning op vastgestelde zitting – ernstig middel – onvoldoende motivering – MTEN – geen effectief beroep – schorsing

Pagina's