Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 37.011 - 14-01-2010

  Asielzoeker – CGVS – gegronde vrees voor vervolging – uitsluiting – art. 57/6, eerste lid, 5° Vreemdelingenwet – beroep RvV – profiel niet aannemelijk – geen actuele vrees voor vervolging – onderzoek uitsluiting overbodig

 • Arbeidshof / Luik - 2010/BN/000001 - 07-01-2010

  Eenzijdig verzoekschrift - dringende noodzakelijkheid - sociale bijstand - onwettig verblijvend gezin met minderjarige kinderen - verblijf opvangcentrum - geen plaats - recht op OCMW-steun equivalent aan leefloon tarief persoon met gezin ten laste

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.714 - 07-01-2010

  Voorwaardelijk verblijf familielid EU-burger – geen gezamenlijke vestiging meer – beëindiging verblijfsrecht – DVZ had kennis van indicaties huislijk geweld – niet vermeld in motivering bestreden beslissing – mogelijke toepassing art. 42quater § 4, 4° Vreemdelingenwet –schending motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.753 - 07-01-2010

  Congolese asielzoekster – weigering erkenning als vluchteling – weigering toekenning subsidiaire bescherming – verkrachtingen in Congo – ernstige schade in het verleden – art. 48/4 §2 sub b) - vermoeden van reëel risico op schade bij terugkeer – geen goede redenen om aan te nemen dat ernstige schade zich niet zal herhalen – toekenning subsidiaire bescherming

 • Hof van beroep / Brussel - 2007/AR/1453 - 07-01-2010

  Art. 23, § 1 WBN – vervallenverklaring – nationaliteit – ernstige tekortkomingen – correctionele veroordeling – actieve rol in organisatie met als doel aanslagen tegen personen, eigendommen – levenslange of gevangenisstraf van 20-30, 15-20 jaar of 10-15 jaar – lid van terroristische organisatie – aanhanger extremistische Islam - valsheid – valsheid in geschrifte – extreme tekortkoming aan taken als Belgische burger – vraag tot vervallenverklaring gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.610 - 28-12-2009

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – geen werkelijk gezinsleven meer – feitelijk gescheiden - einde verblijf – art. 11 § 2, 2° Vw. – verbaal en psychologisch geweld – geen fysiek geweld – geen toepassing van art. 11 § 2, lid 4 Vw. - beroep RvV – foutieve interpretatie art. 11 § 2, lid 4 Vw. – geen beperking tot fysiek geweld – schending art. 11 § 2, lid 4 Vw. – vernietiging

 • Hof van beroep / Gent - 2009/AR/341 - 24-12-2009

  Nationaliteitsverklaring – art. 16 § 2, 2° Wetboek van de Belgische Nationaliteit – negatief advies parket – gewichtige feiten eigen aan de persoon – eerder nietig verklaard huwelijk – schijnhuwelijk – drie jaar ononderbroken wettig verblijf – grondvoorwaarde niet voldaan – verblijfstitels op basis van fraude – gebrek aan respect voor Belgische samenleving - gewichtige feiten eigen aan de persoon – beroep ongegrond

 • Hof van beroep / Brussel - 2922 - 23-12-2009

  BGV - repatriëring Griekenland – Dublinverordening - beslissing vasthouding - beslissing heropsluiting na mislukte repatriëring - in vrijheid gesteld - hoger beroep OM - wettigheidscontrole vrijheidsberoving en verwijdering- reëel gevaar schending artikel 3 EVRM bij terugkeer Griekenland - vrijheidsberovingsmaatregel onwettig

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.480 - 22-12-2009

  Gezinshereniging met Belg - einde recht op verblijf - artikel 42quater, §1, 4° Vw - BGV - geen gezamenlijke vestiging - huiselijk geweld - artikel 42quater, §4, 4° Vw - geen mededeling klacht - onrechtstreeks kennis door DVZ - verplichting verder onderzoek - beslissing vernietigd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.527 - 22-12-2009

  Asiel - Senegal - homosexueel - ongeloofwaardig – onjuistheden en incoherenties - subjectieve appreciatie door CGVS - niet toelaatbare motivering - beoordeling over vrees nog nodig - wel geloofwaardige verklaringen - toekenning vluchtelingenstatuut

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.370 - 21-12-2009

  Aanvraag 9 bis Vw - onontvankelijk - geen buitengewone omstandigheden - psychologische problemen - verwijzing naar procedure 9ter Vw - geen medisch attest - onderzoeken als ontvankelijkheidsvoorwaarde - geen voldoende motivering - beroep gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.350 - 21-12-2009

  Asielaanvraag - Dublinverordening - overdracht Polen - vrees voor leven in Polen - geen bewijs - argument niet beantwoord - schending motiveringsplicht artikel 3 wet 29 juli 1991 – toepassing artikel 3.2 Dublinverordening

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.346 - 21-12-2009

  Asielprocedure – Dublinverordening – terugleiding Griekenland uitgevoerd - wel belang aanwezig - vermeende schending artikel 3 EVRM - niet in concreto aangetoond - zorgvuldigheidsbeginsel niet geschonden - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.338 - 21-12-2009

  Aanvraag regularisatie art. 9ter Vw - ongegrond - onduidelijkheid nationaliteit en herkomst - Kosovo - Servische nationaliteit - vrijstelling identiteitsdocument tijdens asielaanvraag - plicht coherente inlichtingen - geen recentelijk verblijf Kosovo - geen afbreuk aan oorspronkelijke herkomst - herkomst kind niet ter discussie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.334 - 21-12-2009

  Aanvraag tot vestiging - weigering - artikel 15bis Vw - openbare orde/veiligheid van het land - artikel 43 Vw niet van toepassing - artikel 6 richtlijn 2003/109 - ernst van de feiten niet beoordeeld - kennelijke beoordelingsfout

 • Hof van Cassatie - C. 09.0082.F - 21-12-2009

  Naam – internationaal privaatrecht – toepasselijk recht – artikel 15, 37 en 38 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – temporeel toepassingsgebied van het buitenlands recht

 • Arbeidsrechtbank / Ieper - 06/28986/A - 18-12-2009

  Aanspraak maatschappelijke dienstverlening - stilzitten OCMW - beslissing binnen maand - beroepstermijn 3 maand - gebrek aan formele beslissingen - beroep laattijdig

 • Arbeidsrechtbank / Ieper - 08/579/A - 18-12-2009

  NBM - Bijzondere Jeugdzorg - dringende medische hulp - geweigerd - behoeftigheid niet aangetoond - verblijfssubsidie begeleid zelfstandig wonen - geen recht op financiële hulp of dringende medische hulp

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.130 - 17-12-2009

  Aanvraag 9bis Vw - onontvankelijk - geen buitengewone omstandigheden - echtgenoot in gevangenis – gezinseenheid – geen antwoord DVZ – post factum motivering- schending materiële motiveringsplicht

 • Grondwettelijk Hof - 198/2009 - 17-12-2009

  Erkende staatloze - geen automatisch verblijfsrecht - geen recht leefloon - vergelijking statuut erkende vluchteling - wel verblijfsrecht - vergelijkbare situatie - verschil behandeling - niet redelijk verantwoord - discriminatie wegens ontstentenis verblijfsbepaling staatlozen - oud art. 49 Vreemdelingenwet schendt art. 10 en 11 Grondwet niet

Pagina's