Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.074 - 17-12-2009

  Drie asielaanvragen – tweede en derde asielaanvraag niet in overweging – beroep tegen niet in overwegingname van tweede asielaanvraag – exceptie van onontvankelijkheid – nieuwe beslissing DVZ na niet in overwegingname van tweede asielaanvraag – geen belang – andere motivering – wel belang – nieuw element – medisch attest – geen bewijs van gegronde vrees of reëel risico – geen nieuw element – beslissing tot niet in overwegingname – Minister of zijn gemachtigde staatssecretaris – beslissing getekend door attaché – subdelegatie – onbevoegdheid – KB 24 maart 1972 – staatssecretaris beschikt over zelfde bevoegdheden als minister onder voorbehoud van uitzonderingen – geen uitzondering van toepassing – MB 18 maart 2009 – bevoegdheid DVZ-ambtenaren – ingescande handtekening – elektronische handtekening geplaatst op elektronisch document - eenvoudige elektronische handtekening – equivalent van handgeschreven handtekening - vereisten – identificatie ondertekenaar – auteur inhoud document – briefpapier – naam ambtenaar duidelijk vermeld naast ingescande handtekening – handtekening onderaan beslissing – briefpapier – mogelijkheid ingescande handtekening ingevoerd door ander persoon – begin van bewijs –geen begin van bewijs – BGV – automatische toepassing – medisch attest – mogelijke schending art. 3 EVRM – vernietiging BGV

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.054 - 16-12-2009

  Asielzoeker – CGVS – gegronde vrees voor vervolging – uitsluiting – beroep RvV – vrees voor vervolging niet aannemelijk – ongeloofwaardige, tegenstrijdige en vage verklaringen – geen bewijsstukken van de voorgehouden feiten – geen reëel risico op ernstige schade

 • Hof van beroep / Bergen - 2009/RF/45 - 16-12-2009

  Minderjarige vreemdeling zonder wettig verblijf – lid van zwemclub – verbod van Koninklijke Belgische zwembond om deel te nemen aan wedstrijden wegens illegaal verblijf – kort geding – geen hoogdringendheid – beroep ongegrond – hoger beroep – hoogdringendheid bewezen – art. 10 Gw. – art. 2, 28, 29 en 31 Kinderrechtenverdrag – Belgische interpretatieve verklaring bij art. 2, lid 1 Kinderrechtenverdrag – art. 191 Gw. – Olympisch Handvest – art. 1 Internationaal Handvest voor Lichamelijke Opvoeding en Sport – rechtvaardiging - bescherming openbare orde – eerlijke concurrentie – geen rechtvaardiging – disproportionele en discriminerende maatregel – verplichte deelname wedstrijden onder dwangsom

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 35.640 - 10-12-2009

  Vestiging in functie van echtgenoot - einde recht op verblijf - artikel 42quater, §1, 4° Vw - BGV - geen gezamenlijke vestiging - huiselijk geweld - artikel 42quater, §4, 4° Vw - onrechtstreeks kennis door DVZ - verplichting verder onderzoek - beslissing vernietigd

 • Raad van State - 198.769 - 09-12-2009

  Instructie toepassing artikel 9, 3 VW (oud) en artikelen 9bis en 9 ter VW (nieuw) - verordenende omzendbrief - verplichtende richtlijnen - toevoeging nieuwe regels aan de wet - vrijstelling bepaalde voorwaarde valt onder bevoegdheid wetgever - schending prerogatieven parlementsleden door rechtsregel toe te voegen - vernietiging ‘ongedateerde instructie eind juli 2009’

 • Hof van Cassatie - C.08.0214.F - 04-12-2009

  Marokkaans huwelijk tussen twee Marokkaanse onderdanen – Belgische echtscheiding in 2002 – vereffening-verdeling huwelijksvermogen – toepasselijk recht – rechtbank van eerste aanleg – Belgisch recht – hoger beroep – gemeenschappelijke nationaliteit echtgenoten op ogenblik huwelijk – Marokkaans recht – cassatieberoep – art. 3, lid 3 BW – burgerlijke staat van vreemdelingen beheerst door hun nationale wet – huwelijksvermogen betreft de burgerlijke staat - Marokkaans recht van toepassing

 • Raad van State - 198.507 - 03-12-2009

  Hangende aanvraag artikel 9, lid 3 Vw. – afgifte BGV – formele motiveringsplicht – behoorlijk bestuur – schending

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 35.105 - 30-11-2009

  BGV - beroepstermijn - artikel 39/57 § 2 Vw - gevangenisstraf - geen plaats van vasthouding bedoeld in artikel 74/8 Vw - termijn van 30 dagen - foute vermelding op beslissing - termijn loop niet

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 35.100 - 30-11-2009

  Aanvraag machtiging verblijf - artikel 9bis Vw - BGV na weigering statuut vluchteling - aanvraag 9bis bij gemeente - beginsel behoorlijk bestuur - ingeroepen buitengewone omstandigheden overwegen - schending motiveringsplicht

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 5522/09 - 30-11-2009

  NBMV - illegaal verblijf - - onverwijderbaarheid wegens geen opvanggaranties - geen duurzame oplossing aanwezig - artikel 57, §2 OCMW wet niet van toepassing - recht op financiële steun - artikelen 1 en 57, §1 OCMW wet

 • Hof van Justitie - C-357/09 - 30-11-2009

  (Kadzoev) Terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op grondgebied verblijven – artikel 15, leden 4 tot en met 6 richtlijn nr. 2008/115 – termijn voor bewaring – inaanmerkingneming van tijdvak waarin uitvoering van verwijderingsbeslissing is geschorst – begrip “redelijk vooruitzicht op verwijdering”

 • Grondwettelijk Hof - 193/2009 - 26-11-2009

  Prejudiciële vraag – regularisatie art. 9 ter VW - bewijs identiteit - aanvrager subsidiaire bescherming - onderscheid art. 48/4 VW - schending gelijkheidsbeginsel

 • Hof van beroep / Gent - 2002/AR/298 - 26-11-2009

  Nietigverklaring huwelijk – legalisatie – polygamie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 34.677 - 24-11-2009

  Gezinshereniging - samenwoonst - geen duurzame relatie - voorgaande procedure erkenning huwelijk - niet erkend door DVZ - gehuwd in toepassing van artikel 1475 BW - ongehuwd in toepassing van artikel 16 WIPR - tegenstrijdig - kennelijk onredelijk - vernietiging beslissing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 34.406 - 19-11-2009

  Asielaanvraag - Dublinverordening - bijlage 26 quater - overname Griekenland tacit agreement - vasthouding - voorlopige maatregelen UDN - tijdstip indiening verzoek - ogenblik vasthouding - niet afwachten ogenblik repatriëring - verzoek verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 34.410 - 19-11-2009

  BGV met terugleiding en vasthouding - uiterst dringende noodzakelijkheid - geen repatriëring gepland - tijdig beroep - onderzoek schijnhuwelijk hangende - geen ernstig moeilijk te herstellen nadeel - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 34.329 - 18-11-2009

  Aanvraag machtiging tot verblijf - artikel 9bis Vw - geen identiteitsbewijs - kiezerskaart Congo - niet gelijk aan beoogd identiteitsdocument - geen motivering omtrent onmogelijkheid - geen schending van artikel 9bis Vw - geen schending artikel 8 EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 34.317 - 18-11-2009

  Aanvraag machtiging verblijf - artikel 9bis Vw - onontvankelijk - geen identiteitsdocument - attest verlies identiteitsdocumenten - ratio legis - identiteit niet onzeker - motivering onvoldoende - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 08/6636/B - 17-11-2009

  Erkenning buitenlandse huwelijk – persoon met illegaal verblijf – geen schijnhuwelijk – wetboek van internationaal privaatrecht – erkenning – visum gezinshereniging – bevoegde rechtbanken – overschrijving van huwelijk – rijksregister

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 34.177 - 16-11-2009

  Asielaanvraag - Dublinverordening - uitvoering beslissing door terugleiding naar Griekenland - actueel belang - mandaat advocaat - uitdrukkelijke instructies aan advocaat na terugleiding ontbreken - geen belang aangetoond - onontvankelijk

Pagina's