Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.346 - 30-03-2009

  Afghaanse asielzoeker – Dublinverordening – overname door Griekenland – termijn waarbinnen overdracht moet plaats vinden – art. 18 Dublinverordening – uitdrukkelijke aanvaarding overnameverzoek na 2 maanden – overdracht niet binnen verplichte termijn – schending art. 19 Dublinverordening – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.421 - 30-03-2009

  Afghaans asielzoeker – Dublinverordening – overname door Griekenland – weigering van verblijf met BGV – annulatieberoep – overdracht niet binnen gestelde termijn van zes maanden – België verantwoordelijk voor behandeling asielaanvraag – annulatieberoep zonder voorwerp – verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 13113/03 - 30-03-2009

  (Ould Dah) Foltering begaan in Mauretanië – Folterverdrag – universele jurisdictie – toepassing Franse strafwet – amnestieregeling – retroactiviteit – legaliteit in strafzaken – artikel 7 EVRM

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Antwerpen - K829/2009 - 27-03-2009

  Kandidaat-staatloze – BGV met vrijheidsberoving – beroep bij raadkamer – beroep ongegrond – beroep bij KI – procedure staatloosheid – positief advies parket – grote kans dat DVZ geen doorlaatbewijs kan bemachtigen – vrijheidsberoving mist doel – schending van de wet

 • Hof van Cassatie - C.07.0583.F - 26-03-2009

  Afgewezen asielzoekers - aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – weigering – hangend beroep bij RvS - tweede aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – procedure in kortgeding – verzoek om verbod uitvoering BGV en verblijfsvergunning in afwachting uitspraak RvS – weigering – beroep bij hof van beroep - afgewezen asielzoekers – BGV – aangehaalde schending subjectieve rechten gevolg van eigen foutief handelen – niemand kan rechten putten uit eigen fout – inoverwegingname door de burgerlijke rechter van een aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet ingediend door afgewezen asielzoekers met BGV – discretionaire bevoegdheid verweerder - weigering – cassatieberoep - art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – mogelijkheid voor afgewezen asielzoekers met BGV om aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet in te dienen – schending art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – bevoegdheid burgerlijke rechter om schending subjectieve rechten te voorkomen of te herstellen

 • Raad van State - 191.840 - 25-03-2009

  Illegaal verblijvende ouders van een Belgisch kind – aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – schorsings- en vernietigingsberoep bij RvS - art. 8 EVRM – geen inmenging in gezinsleven – geen schending – arrest Chen – geen toepassing – vierde protocol EVRM – tijdelijk vertrek uit België – geen schending – schoolgaande kinderen – geen bewijs verlies schooljaar – beslissing niet kennelijk onredelijk – verwerping beroep

 • Grondwettelijk Hof - 59/2009 - 25-03-2009

  Werkloosheidsuitkering – art. 7 §14 besluitwet 28 december 1944 - bijkomende toelaatbaarheidsvereisten voor vreemdelingen gemachtigd tot verblijf op grond van art. 9, lid 3 Vw.- wachttijdvoorwaarden - tewerkstelling - arbeidsdagen verricht met een voorlopige arbeidsvergunning als kandidaat-vluchteling vóór inwerkingtreding van het KB van 6 februari 2003 – uitsluiting – rechtsonzekerheid – onevenredige gevolgen – schending art. 10, 11, 23 en 191 Gw

 • Grondwettelijk Hof - 62/2009 - 25-03-2009

  Sociaal recht - Sociale zekerheid - Gewaarborgde gezinsbijslag - Begunstigden - Vreemdelingen - Toekenningsvoorwaarde - Minimumduur van 5 jaar werkelijk verblijf van de rechthebbende in België

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.861 - 23-03-2009

  Irakees asielzoeker – derde asielaanvraag – weigering tot inoverwegingname met BGV – beroep bij RvV – exceptie van onontvankelijkheid – eerder BGV dat niet werd aangevochten – geen belang – beroep tegen BGV onontvankelijk – nieuwe gegevens – art. 51/8 Vreemdelingenwet – DVZ niet bevoegd om ambtshalve na te gaan of situatie in land van herkomst gewijzigd is

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.851 - 20-03-2009

  Hangende aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet – afgifte BGV – schorsingsberoep in UDN – belang – eerder BGV waartegen geen beroep werd ingediend – rechtstoestand mogelijk gewijzigd – beroep ontvankelijk – materiële motiveringsplicht - aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet geen invloed op verblijfsstatus – BGV mogelijk tenzij dwingende bepalingen van internationaal recht

 • Raad van State - 191.552 - 18-03-2009

  Weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte door DVZ – toetsing door RvV - rechtsmacht RvV – geen rechtsmacht – beroep bij rechtbank eerste aanleg voorzien – art. 27 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – art. 144-146 Grondwet - cassatieberoep – geldigheid huwelijk niet betwist voor RvV – betwisting wettigheid weigering visum gezinshereniging – correcte toepassing art. 146bis Burgerlijk Wetboek – RvV wel bevoegd – cassatie

 • Raad van State - 191.571 - 18-03-2009

  Weigering visum gezinshereniging (oud) art. 40 Vreemdelingenwet – beroep ingesteld door familielid en Belg bij RvV – verwerping beroep - beroep ingesteld door Belg – partij zonder belang – beroep onontvankelijk - beroep bij RvS – geen oproeping ter terechtzitting – schending art. 39/56, 39/65 en 39/66 Vreemdelingenwet – cassatie

 • Raad van State - 191.586 - 18-03-2009

  Iraaks asielzoeker – weigering door CGVS – beroep bij RvV – fraude – geen rechtmatig belang - beroep onontvankelijk – cassatieberoep – beroep zelf niet door bedrog aangetast – wel wettig belang - cassatie

 • Raad van State - 191.532 - 17-03-2009

  Schoolreglement – hoofddekselverbod – beroep RvS – BRAX – doelstellingen vereniging – hoofddekselverbod versterkt doelstellingen – geen belang – beroep onontvankelijk

 • Rechtbank van eerste aanleg / Tongeren - 08/2250/A - 17-03-2009

  Echtscheiding onherstelbare ontwrichting – wetboek van internationaal privaatrecht – artikel 57 WIPR – verstoting – niet-erkenning Khol

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.481 - 13-03-2009

  Aanvraag tot vestiging – gezinshereniging met een Belg – echtelijke problemen – voorlopige maatregelen vrederechter – afzonderlijk adres – afgifte F-kaart – intrekking F-kaart – BGV – beëindiging verblijfsrecht zonder nieuw feit – schending vertrouwensbeginsel

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.490 - 13-03-2009

  Beslissing tot weigering van verblijf met BGV – vordering tot nietigverklaring – vermoeden huwelijk niet gericht op aangaan duurzame verbintenis – schending art. 40bis Vreemdelingenwet – schending materiële motiveringsplicht – criteria duurzaam karakter vastgelegd in art. 3 van het KB van 7 mei 2008 – criteria niet onderzocht – bestreden beslissing vernietigd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.425 - 12-03-2009

  Tsjetsjeense asielzoekster – evolutie van de situatie in Tsjetsjenië – individuele beoordeling – geen geloofwaardigheid – weigering door CGVS – beroep bij RvV – verbetering van algemene veiligheidssituatie – geen vermoeden van vrees meer enkel door nationale afkomst – gerichte vervolgingen van risicogroepen – sociale groep van vrouwen – tegenstrijdigheden kunnen verklaard worden door familiale en culturele context – bedreigingen en poging tot verkrachting – niet onderzochte elementen – vrees door het behoren tot de sociale groep van vrouwen – artikel 1A, § 2 Conventie van Genève – erkenning vluchtelingenstatus

 • Grondwettelijk Hof - 41/2009 - 11-03-2009

  Vernietigingsberoep tegen de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie - bestrijding van discriminatie - discriminatiegronden - limitatieve opsomming – verwerping van het beroep

 • Grondwettelijk Hof - 40/2009 - 11-03-2009

  Vernietigingsberoep tegen de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - bestrijding van racisme en xenofobie - legaliteitsbeginsel in strafzaken - discriminatie - opzettelijke directe discriminatie - opzettelijke indirecte discriminatie - opdracht tot discrimineren - intimidatie - positieve actie - segregatie - behoren tot een groep of een vereniging die discriminatie of segregatie verkondigt - aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld - verspreiding van denkbeelden die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat - behoren tot een groep of vereniging die discriminatie of segregatie verkondigt - positieve actie - omkering van bewijslast - houders van een vorderingsrecht - jurisdictionele waarborgen - recht op een eerlijk proces - vrijheid van meningsuiting - vrijheid van vereniging en van vergadering - verwerping van het beroep onder voorbehoud van interpretatie

Pagina's