Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 29.370 - 30-06-2009

  Aanvraag van een verklaring van inschrijving als bloedverwant in neerdalende lijn – aanvraag afgewezen – artikel 40bis, § 4, tweede lid VW– EU-burger heeft OCMW-uitkering – onvoldoende inkomsten – geen bewijs voldoende bestaansmiddelen – beroep verworpen

 • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 08/1805/B - 29-06-2009

  Verzoek tot erkenning buitenlandse huwelijkakte – weigering visum gezinshereniging – art. 27§1 laatste lid WIPR – rechtbank bevoegd - verzoek ontvankelijk – negatief advies O.M. – vormgebrek in buitenlandse akte – huwelijksakte geldig – art. 18 WIPR restrictief interpreteren – schijnhuwelijk niet aangetoond – huwelijksakte erkend

 • Raad van State - 194.823 - 29-06-2009

  Aanvraag gezinshereniging met Belgische echtgenote – beslissing tot weigering vestiging met BGV – annulatieberoep bij RvV verworpen – verzoekende partij zelf geen EU-burger – richtlijn 2004/38 niet van toepassing – RvV heeft geen volle beroepsmacht – RvV is annulatierechter – daadwerkelijk rechtsmiddel – motiveringsplicht art. 62 Vreemdelingenwet niet van toepassing – motiveringsplicht art. 39/65 Vreemdelingenwet voldaan – cassatieberoep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 29.110 - 25-06-2009

  Guinees asielzoeker – dochter geboren in België – vrees voor besnijdenis van het kind in geval van terugkeer – kind ingeschreven in bijlage 26 van moeder – weigering door CGVS – beroep bij RvV – nieuwe elementen – vaderschap van verzoeker staat vast – CEDOCA document – documenten UNHCR – vrees in hoofde van verzoeker – vrees om vervolgd te worden omwille van politieke ideeën – verbintenis van verzoeker om zijn dochter niet te laten besnijden – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 29.049 - 24-06-2009

  Asielzoeker uit Iran – vijfde asielaanvraag – bevoegdheid DVZ – geen nieuwe elementen – Vreemdelingenwet art. 51/8 (niet – inoverwegingname nieuwe asielaanvraag) – beroep tot nietigverklaring verworpen – vordering tot schorsing verworpen

 • Hof van Cassatie - P.09.1457.F - 23-06-2009

  Maatregel tot vrijheidsberoving m.o.o. uitwijzing - art. 72, tweede lid Vreemdelingenwet – invrijheidsstelling door KIB – schending art. 6 EVRM – weerslag op andere rechtspleging – strafonderzoek - uitspraak over opportuniteit – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 28.898 - 19-06-2009

  Aanvraag 9 ter VW – geen bewijs van huidige nationaliteit – onontvankelijk – annulatieberoep bij RvV – oud paspoort uit USSR – nationaliteit moet worden beoordeeld in fase ten gronde – vervallen paspoort is voldoende voor ontvankelijkheidsverklaring – bestreden beslissing vernietigd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 28.804 - 17-06-2009

  Afghaans asielzoeker – Dublin verordening – overname door Griekenland – weigering van verblijf met BGV – beroep in uiterst dringende noodzakelijkheid – zorgwekkende situatie van asielzoekers in Griekenland – geen garanties op behandeling asielaanvraag in Griekenland – gebrekkige effectiviteit van de normen die de bescherming van asielzoekers vastleggen – ernstig middel – moeilijk te herstellen ernstig nadeel – schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 28.796 - 16-06-2009

  Afghaans asielzoeker – weigering door CGVS – ongeloofwaardig asielrelaas – tweede asielaanvraag – gezag van gewijsde arrest m.b.t. eerste asielaanvraag – nieuwe elementen – bewijs onmogelijk door ongeloofwaardige verklaringen – vluchtelingenstatus geweigerd – subsidiaire beschermingsstatus geweigerd

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 09/1245/B - 16-06-2009

  Eenzijdig verzoekschrift – Somalisch asielzoeker – uitwijzing naar Griekenland in toepassing van Dublin-verordening – art. 3 EVRM – documenten BCHV – rechtspraak EHRM – verbod uit te wijzen tot definitief arrest RvV

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 28.672 - 15-06-2009

  Iraaks asielzoeker - beslissing tot weigering van verblijf met BGV – vordering tot nietigverklaring - schending art. 62 Vreemdelingenwet – art. 2 en 3 wet van 29 juli 1991 – schending formele motiveringsplicht – bestreden beslissing vernietigd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 28.675 - 15-06-2009

  Weigering verblijf - artikel 52 VW - geen hoorplicht - toepassingsgebied richtlijn 2004/38 - daadwerkelijk beroep - standaardmotivering voldoende - bevoegdheid ambtenaar gemeente - uitdrukkelijk beslissing delegatie nodig - beslissing vernietigd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 28.648 - 14-06-2009

  Aanvraag art. 9ter Vreemdelingenwet – ontvankelijk – ongegrond – risico op zelfdoding - geen reëel risico op onmenselijke of vernederende behandeling – medische behandeling mogelijk in land van herkomst – financiële toegankelijkheid – schorsingsberoep in uiterst dringende noodzakelijkheid – advies ambtenaar-geneesheer – onderzoek niet-medische toegankelijkheid – noodzaak van mantelzorg – verdere evaluatie vereist door DVZ – geen verdere evaluatie door DVZ – bestreden beslissing op het eerste gezicht niet deugdelijk gemotiveerd – schorsing - BGV – bevel verwijst naar eerste bestreden beslissing – schorsing BGV

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 28.541 - 11-06-2009

  Turkse asielzoeker van Koerdische origine – asielaanvraag afgewezen – schending art. 48/3 en art. 48/4 Vreemdelingenwet – geen binnenlands vluchtalternatief – familiale banden – situatie in Zuid-Oost Turkije – etnische origine – politieke ideeën – gegronde vrees van vervolging – vluchtelingenstatus toegewezen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 53541/07 - 11-06-2009

  (S.D. t. Griekenland) Omstandigheden vrijheidsberoving - vernederend en onmenselijk - bewijskracht internationale rapporten; schending artikel 3 EVRM – vrijheidsberoving niettegenstaande hangende asielaanvraag - schending artikel 5 § 1 f) EVRM – geen effectief rechtsmiddel tegen onrechtmatige vrijheidsberoving - schending artikel 5 § 4 EVRM

 • Hof van Cassatie - P.09.0295.F - 10-06-2009

  Voorziening onontvankelijk – geen prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 28.475 - 09-06-2009

  Aanvraag gezinshereniging in functie van Belgische echtgenote – beslissing tot beëindiging verblijfsrecht met BGV – annulatieberoep bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - artikel 42 quater VW – negatief advies parket – huwelijk niet nietig verklaard door rechtbank van eerste aanleg – louter vermoeden van schijnhuwelijk volstaat niet – bestreden beslissing wordt vernietigd

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 08/4263/A - 08-06-2009

  Burgerlijk Wetboek – artikel 64 BW – artikel 194 en 195 BW – aangifte huwelijk – bewijs ongehuwde staat – celibaatsattest – vermelding rijksregister

 • Arbeidsrechtbank / Turnhout - 08/418/A   - 04-06-2009

  Aanvraag tegemoetkoming aan gehandicapten – vreemdeling ingeschreven in het Vreemdelingenregister – tijdelijk verblijfsrecht - niet voldaan aan nationaliteitsvoorwaarde – art. 4 wet van 27 februari 1987 – weigering - beroep – art. 14 EVRM – geen discriminatie op basis van nationaliteit – rechtvaardiging – sterke overwegingen – art. 1 Eerste Aanvullend Protocol bij EVRM – eigendomsrecht – arrest GwH nr. 153/2007 - vreemdeling ingeschreven in het Vreemdelingenregister – onvoldoende banden met België – arrest EHRM (Koua Poirrez t. Frankrijk) – arrest Cass. 8 december 2008 - onderscheid tussen bevolkingsregister en vreemdelingenregister onredelijk - geen sterke overweging – band met België mogelijk - schending art. 14 EVRM

 • Arbeidsrechtbank / Turnhout - 08/418/A - 04-06-2009

  Aanvraag tegemoetkoming aan gehandicapten – vreemdeling ingeschreven in het Vreemdelingenregister – tijdelijk verblijfsrecht - niet voldaan aan nationaliteitsvoorwaarde – art. 4 wet van 27 februari 1987 – weigering - beroep – art. 14 EVRM – geen discriminatie op basis van nationaliteit – rechtvaardiging – sterke overwegingen – art. 1 Eerste Aanvullend Protocol bij EVRM – eigendomsrecht – arrest GwH nr. 153/2007 - vreemdeling ingeschreven in het Vreemdelingenregister – onvoldoende banden met België – arrest EHRM (Koua Poirrez t. Frankrijk) – arrest Cass. 8 december 2008 - onderscheid tussen bevolkingsregister en vreemdelingenregister onredelijk - geen sterke overweging – band met België mogelijk - schending art. 14 EVRM

Pagina's