Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Cassatie - P.23.1327.N - 10-10-2023

  Woonstbetreding – geïnformeerde toestemming – art. 8 EVRM – art. 15 en 22 GW – Huiszoekingswet – voorafgaande en schriftelijke toestemming – mondelinge toestemming volstaat niet – vasthouding onwettig

 • Hof van Justitie - C-294/22 - 05-10-2023

  (Office français de protection des réfugiés et apatrides t. SW) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 12 – Uitsluiting van de vluchtelingenstatus – Bij de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) geregistreerde persoon – Voorwaarden voor deze persoon om zich op grond van dat feit te beroepen op richtlijn 2011/95 – Ophouden van de bescherming of bijstand van de UNRWA – Geen medische behandeling – Voorwaarden

 • Hof van beroep / Brussel - 2022/FA/689 - 03-10-2023

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN - ononderbroken wettig verblijf en hoofdverblijfsplaats gedurende vijf jaar – art. 7bis WBN – onderbreking in de verblijfstitels zonder BGV – tijdelijke afwezigheid duidt niet op verlies wettig verblijf – BGV niet vereist – geen administratieve tekortkoming – ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 294.939 - 03-10-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Iran – bekering tot christendom – integrale geloofwaardigheidsbeoordeling – welbewuste en weloverwogen keuze – pas na zes jaar in België verzoek om internationale bescherming ingediend – geen geloof aan daadwerkelijkheid en oprechtheid bekering – réfugié surplace – motivering en proces - hernieuwde bekering die samenvalt met indienen beschermingsverzoek – gebrek aan kennis van geloofsleer – activiteiten ten aanzien van nieuwe geloofsovertuiging - sociale media – beperkt gewicht aan verklaringen van kerkelijke instanties en geloofsgenoten – veiligheidssituatie in Iran - verwerping

 • Raad van State - 257.475 - 28-09-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – art. 55/3/1, § 1 Vw. – intrekking vluchtelingenstatus – art. 39/56 Vw. - belang – uit status geputte rechten zijn ruimer dan verblijfsrecht – andere rechten – te beperkte invulling – gegrond – cassatie

 • Hof van Justitie - C-58/23 - 27-09-2023

  (Y.N. t. Republika Slovenija) Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asielbeleid – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikelen 22 en 23 – Recht op rechtsbijstand en vertegenwoordiging – Artikel 46, lid 4 – Redelijke beroepstermijn – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Afwijzing van een verzoek om internationale bescherming als kennelijk ongegrond in het kader van een versnelde procedure

 • Hof van Justitie - C-568/21 - 21-09-2023

  (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. E., S.) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Dublin-systeem – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Verantwoordelijkheid van de lidstaat die de verzoeker een verblijfstitel heeft afgegeven – Artikel 2, onder l) – Begrip ‚verblijfstitel’ – Door een lidstaat verstrekte diplomatieke kaart – Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer

 • Hof van Justitie - C-143/22 - 21-09-2023

  (Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) e.a. t. Ministre de l’Intérieur, in tegenwoordigheid van: Defenseur des droits) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Grenstoezicht, asiel en immigratie – Verordening (EU) 2016/399 – Artikel 32 – Tijdelijke herinvoering door een lidstaat van het grenstoezicht aan zijn binnengrenzen – Artikel 14 – Beslissing tot weigering van toegang – Gelijkstelling van binnengrenzen met buitengrenzen – Richtlijn 2008/115/EG – Werkingssfeer – Artikel 2, lid 2, onder a)

 • Hof van Justitie - C-151/22 - 21-09-2023

  (S, A t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, in tegenwoordigheid van: Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR)) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Gemeenschappelijk asielbeleid – Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 10, lid 1, onder e), en lid 2 – Gronden van vervolging – ‚Politieke overtuiging’ – Begrip – In de lidstaat van ontvangst ontwikkelde politieke overtuiging – Artikel 4 – Beoordeling van de gegronde vrees voor vervolging wegens die politieke overtuiging

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Antwerpen - K/2136/2023 - 18-09-2023

  Verzoek tot invrijheidsstelling – detentie - woonstbetreding – geen geïnformeerde toestemming gegeven – art. 8 EVRM – art. 22 GW – vasthouding onwettig - gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 23/1547/A - 18-09-2023

  Opvang –verzoeker om internationale bescherming – geen opvang ondanks dwangsommen – steunaanvraag bij OCMW – verzoek tot opheffing code 207 onbeantwoord door Fedasil – de facto weigering opheffing code 207 – no show oneigenlijk toegekend – OCMW-steun kan niet geweigerd worden op basis van art. 57ter OCMW-wet – algemene bevoegdheid – Fedasil moet officiële correcte beslissing nemen - gegrond

 • Grondwettelijk Hof - 117/2023 - 14-09-2023

  Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Voorwaarden tot gezinshereniging - Familieleden van een Belgische onderdaan die geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer - Meerderjarige herenigde ten laste van de gezinshereniger

 • Raad van State - 257.300 - 13-09-2023

  Opvang – alleenstaande mannelijke verzoekers om internationale bescherming – beslissing staatsecretaris voor asiel en migratie – recht op opvang – art. 3 Opvangwet – schorsing

 • Raad van State - 257.269 - 11-09-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – art. 39/56 Vw. –opheffing vluchtelingenstatus – belang – uit status geputte rechten zijn ruimer dan verblijfsrecht – andere rechten – te beperkte invulling – gegrond – cassatie

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 37726/21 - 07-09-2023

  (Compaoré t. Frankrijk) Schending artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke en vernederende behandeling), procedureel vlak – uitlevering naar Burkina Faso – risico op levenslange gevangenisstraf en slechte detentieomstandigheden – diplomatieke garanties door vorige regering – geen bevestiging door nieuwe transitieregering na staatsgreep in 2022 – nood aan ex nunc beoordeling door nationale autoriteiten

 • Hof van Justitie - T-600/21 - 06-09-2023

  (WS e.a. tegen Europees Grens- en kustwachtagentschap) Niet-contractuele aansprakelijkheid - Verordening (EU) 2016/1624 - Richtlijn 2013/32/EU - Richtlijn 2008/115/EG - Verplichtingen van Frontex inzake bescherming van grondrechten - Geen misbruik van procesrecht - Ontvankelijkheid - Causaal verband

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 70583/17 - 31-08-2023

  (M.A. t. Italië) Schending artikel 3 EVRM (materieel) - Onmenselijke behandeling - Plaatsing van niet-begeleide minderjarige asielzoeker, vermeend slachtoffer van seksueel misbruik, gedurende bijna acht maanden in opvangcentrum voor volwassenen dat niet is uitgerust om haar passende psychologische bijstand te verlenen - Langdurige passiviteit van nationale autoriteiten met betrekking tot haar situatie en behoeften als bijzonder kwetsbare minderjarige

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 293.326 - 25-08-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Nigeria – verhoor in het Engels zonder tolk – geen bezwaar voor gehoor - niet aangegeven een tolk te verkiezen – opmerking advocaat tijdens gehoor – geen blijk van communicatieproblemen in notities gehoor – geen bezwaar tegen tolk Engels-Nederlands op zitting bij RvV – art. 57/5quater Vw j. art. 17, lid 3 Asielprocedurerichtlijn – art. 508/10 en 508/13 Ger. W. – advocaat kon verzoeker informeren – geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie – vrees voor vervolging niet aannemelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 292.851 - 16-08-2023

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – Ethiopië – buitengewone omstandigheden - etnische groep Amhara – art. 3 EVRM – discriminatie en agressie – voorgelegde informatie – niet beperkt tot loutere bewering - kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 292.545 - 02-08-2023

  Kort verblijf – visum type C – Senegal – vasthouding aan de grens - art. 3 Vw. – SIS seining – geseind door Frankrijk – UDN – nooit in Europa geweest – identiteitsverwisseling – niet getracht alle nuttige elementen te verzamelen om met volledige kennis van zaken uitspraak te doen – MTHEN – huwelijksfeest zoon – schorsing – arrest uitvoerbaar bij voorraad

Pagina's