Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 256.559 - 16-06-2021

  Gezinshereniging – familie van erkend vluchteling – art. 10 Vw. – Afghanistan - overmacht – Covid-maatregelen in Pakistan - termijn soepelere voorwaarden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 256.555 - 16-06-2021

  Gezinshereniging – kind van een Belg – F kaart ingetrokken en weigeringsbeslissing afgeleverd – termijn van 6 maanden – art. 42 Vw. – art. 52 Vb. – beslissing tijdig genomen – laattijdige betekening niet gesanctioneerd – vertrouwensbeginsel – F kaart is slecht een instrumentum en heeft geen constitutief karakter – gerechtvaardigde verwachting verzoekster – geen gewichtige redenen om het aan verzoekster gegeven voordeel terug te vorderen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 256.569 - 16-06-2021

  NBMV – bijzondere verblijfsprocedure – duurzame oplossing – hoger belang van het kind – art. 8 EVRM - hereniging met ouders in land van verblijf mogelijk, ondanks precair legaal verblijf – verwerping

 • Hof van Justitie - C-94/20 - 10-06-2021

  (Land Oberösterreich t. KV) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2003/109/EG – Status van langdurig ingezeten derdelanders – Artikel 11 – Recht op gelijke behandeling wat de sociale zekerheid, sociale bijstand en sociale bescherming betreft – Afwijking van het beginsel van gelijke behandeling op het gebied van sociale bijstand en sociale bescherming – Begrip ‘belangrijkste prestaties’ – Richtlijn 2000/43/EG – Beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras en etnische afstamming – Artikel 2 – Begrip ‘discriminatie’ – Artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Regeling van een lidstaat waarbij de toekenning van een woonkostentoeslag aan langdurig ingezeten derdelanders afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat deze derdelanders op een door deze regeling bepaalde wijze aantonen dat zij over een basiskennis van de taal van die lidstaat beschikken

 • Hof van Justitie - C-901/19 - 10-06-2021

  (CF en DN t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Richtlijn 2011/95/EU – Voorwaarden voor de verlening van subsidiaire bescherming – Artikel 15, onder c) – Begrip ‚ernstige en individuele bedreiging’ van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict – Nationale regeling op grond waarvan er sprake dient te zijn van een minimumaantal burgerslachtoffers (doden en gewonden) in de betrokken regio

 • Hof van Justitie - C-921/19 - 10-06-2021

  (LH t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Verzoek van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch om een prejudiciële beslissing - Prejudiciële verwijzing – Grenstoezicht, asiel en immigratie – Asielbeleid – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 40, lid 2 – Volgend verzoek – Nieuwe elementen of bevindingen – Begrip – Documenten waarvan de authenticiteit niet kan worden vastgesteld of waarvan de bron niet objectief verifieerbaar is – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 4, leden 1 en 2 – Beoordeling van het bewijsmateriaal – Verplichting tot samenwerking van de betrokken lidstaat

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 255.998 - 09-06-2021

  BGV – bijlage 13quinquies – nieuwe stukken bij verzoekschrift – ex tunc beoordeling in annulatieberoep – nieuwe stukken ondersteunen slechts eerdere verklaringen – mee in beraad genomen - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 20/1603/A - 03-06-2021

  Nationaliteit – oud artikel 12 WBN – nationaliteit kind van ouder die Belg wordt – onterecht toegekend – art. 22bis GW – belang van het kind – fout gemeente – rechtsgevolgen – behoud Belgische nationaliteit

 • Hof van Justitie - C-546/19 - 03-06-2021

  (BZ t. Westerwaldkreis) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen – Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 2, lid 1 – Werkingssfeer – Onderdaan van een derde land – Strafrechtelijke veroordeling in de lidstaat – Artikel 3, punt 6 – Inreisverbod – Redenen van ‘openbare orde’ en ‘openbare veiligheid’ – Intrekking van het terugkeerbesluit – Wettigheid van het inreisverbod

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 255.308 - 31-05-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijnse origine – de facto onmogelijkheid van UNRWA om opdracht te vervullen – verzoeker heeft nooit beroep gedaan op UNRWA – geregistreerd bij UNRWA – registratie dient voldoende te zijn om in aanmerking te komen voor bescherming en bijstand – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 255.309 - 31-05-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijnse origine – de facto onmogelijkheid van UNRWA om opdracht te vervullen – verzoeker heeft nooit beroep gedaan op UNRWA – geregistreerd bij UNRWA – registratie dient voldoende te zijn om in aanmerking te komen voor bescherming en bijstand – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 255.317 - 31-05-2021

  Gezinshereniging – kind van een Belg – art. 40ter – identiteitsbewijs – wet vereist geldig paspoort – fiche die wordt opgesteld bij aantreffen NBMV of bijlage 26 onvoldoende - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 255.350 - 31-05-2021

  Gezinshereniging – kind van een Belg – art. 40ter – ten laste – gebruik gemiddeld maandloon geeft vertekend beeld – voorzien in basisbehoeften – bewijs onvermogen – niet redelijk om bewijs aan de kant te schuiven omdat het niet over volledig grondgebied van Rusland handelt – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 255.358 - 31-05-2021

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – identiteitsbewijs – nationaliteitsverklaring van Somalische ambassade – uit feit dat verklaring werd afgeleverd op vraag van verzoeker, volgt niet dat zij louter steunt op verklaringen – kennelijk onredelijk – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 255.208 - 28-05-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Eritrea – onontvankelijk – veilig derde land – art. 57/6, § 3 en 57/6/6 Vw. – langdurig verblijf in Zwitserland – GwH 25 februari 2021, nr. 23/2021 – niet noodzakelijk waarborg te verkrijgen - verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 77/2021 - 27-05-2021

  Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Onafgebroken wettelijk verblijf - Gezinshereniging - Familielid van een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer - Hiaat tussen twee verblijfsstatuten

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 255.139 - 27-05-2021

  Gezinshereniging – kind van een Belg – art. 40ter Vw. – voldoende bestaansmiddelen – art. 20 en 2 VWEU – HvJ 8 mei 2018, nr. C82/16, K.A. – afhankelijkheid - niet beperkt tot financiële - beperking – mentale en sociale afhankelijkheid - vernietiging

 • Hof van beroep / Brussel - 2019/CO/50 - 26-05-2021

  Mensensmokkel – transmigranten – migranten die Engeland proberen bereiken - criminele organisatie – vrijwilligers die opvang verlenen – veroordeling mensensmokkel – vrijspraak vrijwilligers

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 255.092 - 26-05-2021

  Instapweigering luchtvaartmaatschappij – e-mail DVZ die bevestigt dat luchtvaartmaatschappij correct gehandeld heeft – controle reisdocumenten – verschil met grenscontrole – geen gezagsuitoefening door DVZ – contractuele verhouding tussen verzoeker en luchtvaartmaatschappij – geen aanvechtbare rechtshandeling – onontvankelijk beroep

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 255.110 - 26-05-2021

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – identiteitsdocument – Afghaans paspoort – afgeleverd op basis van vermoedelijk valse taskara – elk stuk beoordelen op zijn merites - vernietiging

Pagina's