Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.104 - 28-02-2022

  Weigering visum kinderen – vaderlijke toestemming om te reizen – vertegenwoordigingsbevoegdheid volgens Wit-Russisch recht – art. 34 en 35 WIPR – gezamenlijk optreden ouders niet vereist – hoger belang van de kinderen - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 22/14/K - 25-02-2022

  Opvang – recht op opvang – kort geding – uitsluiting van materiële hulp als sanctie – HvJ 12 november 2019, nr. C-233/18, Zubair Haqbin t. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers - Arbh. 7 oktober 2021, nr. 2017/AB/277 – schorsing – verplichting verzoeker terug in het opvangnetwerk op te nemen – gerechtsdeurwaarder aangesteld

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.049 - 25-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – achtste asielaanvraag – bekering tot christendom – louter opportunistische redenen – volharding in verklaringen omtrent bekering – integrale geloofwaardigheidsbeoordeling – documenten ter staving van bekering – feitelijke informatie van de kerkelijke gemeenschap – persoonlijke overtuiging geworden na verloop van tijd – ex nunc beoordeling – volgehouden en werkelijk engagement – UNHCR-richtlijnen – perceptie – geen beschermingsmogelijkheden door Iraakse overheden – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.035 - 25-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – afkomst niet aannemelijk – rekening houden met verzoekers specifieke profiel en individuele situatie – geboren in VAE en steeds in VAE en China verbleven – onvoldoende grond om nationaliteit als ongeloofwaardig te beschouwen – voordeel van de twijfel inzake Somalische nationaliteit - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.062 - 25-02-2022

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – minderjarig op ogenblik aanvraag – meerderjarig op ogenblik bestreden beslissing – buitengewone omstandigheden – voorwaarden moeten voldaan zijn – bewijs recht van bewaring – art. 10, § 1, 4° Vw. – moment aanvraag bepalend – niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.059 - 25-02-2022

  Einde verblijf – art. 22 Vw. – nationale veiligheid – nota’s staatsveiligheid – verplichting van verregaand individueel onderzoek – geen duidelijkheid over concrete feiten in nota’s – gebrekkige motivering – tweemaal invrijheidsstelling door België omdat uitlevering aan Turkije niet kan – beschermingsstatus in België - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.026 - 25-02-2022

  Gezinshereniging – echtgenote begunstigde internationale bescherming - weigering visum D – geen gelegaliseerde huwelijksakte – cascaderegeling – art. 12bis, § 5 en § 6 Vw. – beoordeling door bestuur van bestaan huwelijksband – alle relevante elementen betrekken – verwijzing naar WIPR is bijkomstig – zorgvuldig onderzoek - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.853 - 23-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Rusland – weigering om gebruik te maken van tolk Russisch – medewerkingsplicht – evenmin zelf een tolk Avaars meegebracht – verklaring zelf nodige stappen te ondernemen – geen verplichting verzoeker in moedertaal te horen – geen tolk Avaars beschikbaar – geen schending zorgvuldigheidsplicht - verwerping

 • Hof van Justitie - C-483/20 - 22-02-2022

  (XXXX t. Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk asielbeleid – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 33, lid 2, onder a) – Niet-ontvankelijkheid van een verzoek om internationale bescherming dat in een lidstaat is ingediend door een derdelander die in een andere lidstaat de vluchtelingenstatus heeft verkregen, terwijl het minderjarige kind van die derdelander, dat de subsidiairebeschermingsstatus geniet, in de eerste lidstaat verblijft – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 7 – Recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven – Artikel 24 – Belangen van het kind – Geen schending van de artikelen 7 en 24 van het Handvest van de grondrechten wegens de niet-ontvankelijkheid van het verzoek om internationale bescherming – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 23, lid 2 – Verplichting voor de lidstaten om ervoor te zorgen dat het gezin van personen die internationale bescherming genieten in stand wordt gehouden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.773 - 22-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – Gaza - geen UNRWA-registratie – beoordeling individuele situatie – hulpbehoevend – kwetsbaar profiel – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.787 - 22-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Sri Lanka – ex-man als vluchteling erkend – verzuurde relatie – elk verzoek op eigen merites beoordelen – hoger belang van het kind – onderzoeksplicht – activiteiten van vader van de kinderen – niet te verwijten aan verzoekster dat ze deze niet kent gezien verzuurde relatie – toekomstgericht onderzoek - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.772 - 22-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – Gülenist – ex-cadet op militaire school – profiel als Gülenist niet beoordeeld – toekomstgerichte beoordeling - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.786 - 22-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia - COI Focus bij aanvullende nota toegevoegd – rechten van verdediging – onzorgvuldig van CGVS – geen schending doordat RvV tot ongeloofwaardigheid van relaas besloten heeft zonder gebruik te maken van de landeninformatie in kwestie - weigering

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 22/10/K - 21-02-2022

  Opvang – recht op opvang – kort geding – uitsluiting van materiële hulp als sanctie – HvJ 12 november 2019, nr. C-233/18, Zubair Haqbin t. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers - Arbh. 7 oktober 2021, nr. 2017/AB/277 – schorsing – verplichting verzoeker terug in het opvangnetwerk op te nemen – gerechtsdeurwaarder aangesteld

 • Raad van State - 253.038 - 21-02-2022

  Wraking rechter RvV – verzoek om internationale bescherming van broer van verzoeker verworpen – verwevenheid dossiers – art. 828, 1° en 9° Ger. W. – wettig verdenking – partijdigheid – geen raad gegeven, gepleit of geschreven over het geschil – niet hetzelfde geschil – mede dezelfde feiten inroepen volstaat niet om aan te nemen dat magistraat reeds uitspraak gedaan heeft over geschil – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.580 - 21-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – bescherming in Griekenland – art. 57/6, § 3 Vw. – minderjarige – kwetsbaar profiel – geen steun meer van familie in Grienland – onderzoek noodzakelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.581 - 21-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Bulgarije – EU-onderdaan – niet ontvankelijk – art. 57/6, § 3 Vw. – transvrouw van Noord-Macedonische en Bulgaarse nationaliteit – geen systematische vervolging – discriminatie niet dusdanig dan zij gelijkgeschakeld kan worden met daad van vervolging of ernstige schade – beschermingsmogelijkheden - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.433 - 16-02-2022

  Intrekking vluchtelingenstatus – Irak – essentiële informatie en documenten achtergehouden – intern vestigingsalternatief – Dohuk – niet te beschouwen als verzoekers regio van herkomst – Yezidi - - niet nagegaan of verzoeker op zich op wettige en permanente wijze kan vestigen in Dohuk – humanitaire situatie – UNHCR rapport – intern vestigingsalternatief algemeen niet redelijk – nader onderzoek noodzakelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.153 - 11-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Guatemala – homoseksualiteit – bendegeweld – discriminatie – geen zwaarwegend persoonlijk incident – geen daden van vervolging – geen gewapend conflict – geen willekeurig geweld - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.141 - 11-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – litteken dat compatibel is met schotwonde – medisch attest – geen objectief en causaal verband – integrale geloofwaardigheidsbeoordeling – geen coherent en geloofwaardig vluchtrelaas - verwerping

Pagina's