Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Brussel - 2021/760 - 18-02-2021

  Detentie – BGV – risico op onderduiken – inreisverbod – Marokko – geen laissez-passer – art. 7, tweede lid Vw. – art. 15 Terugkeerrichtlijn - geen redelijk vooruitzicht op een reële verwijdering - vrijlating

 • Raad van State - 249.844 - 16-02-2021

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – stabiele en toerekende bestaansmiddelen – IGO – inkomensgarantie voor ouderen – financiële maatschappelijke dienstverlening – aanvullende bijstand – geen rekening mee houden bij beoordelen bestaansmiddelen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 249.056 - 15-02-2021

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – herkomst van de bestaansmiddelen – beschikken – doet wetgever - GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – gelijke behandeling Belgen en derdelanders – HvJ 3 oktober 2019, nr. C-302/18 – herkomst van de middelen is geen beslissend criterium – HvJ 12 december 2019, nrs. C-381/18 en C-382/19, G.S en V.G – HVJ 17 juli 1997, nr. C-28/95, Leur-Bloem – RvS 24 oktober 2017, nr. 239.533 – RvS 17 januari 2017, nr. 237.044 – vermijden uiteenlopende uitleggingen – richtlijnconforme uitlegging – GWH 24 oktober 2019, nr. 149/2019 kon nog geen rekening houden met HvJ 3 oktober 2019, nr. C-302/18 – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.812 - 09-02-2021

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – art. 40ter Vw. – (fictieve) moeder/zoon relatie – geen liefdesrelatie – art. 40bis, § 2, 2° Vw. – samenlevingsproject dat vergelijkbaar is met dat van echtgenoten – GwH 28 januari 2021, nr. 13/2021 – huwelijksbeletsel – niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 20/770/B - 05-02-2021

  Staatloosheid – staatloze - Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – Palestijnse staat niet erkend door België – Montevideo conventie – tegenstrijdige rechtspraak – positie federale overheid doorslaggevend – gegrond – toekenning statuut staatloze

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.730 - 05-02-2021

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – aanvraag in België - buitengewone omstandigheden – art. 12bis, § 7 Vw. – hoger belang van het kind – belangenafweging – jonge kinderen – tijdelijke scheiding – art. 8 EVRM – art. 7 Handvest – ruime beoordelingsmarge vereist nauwgezette motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad van State - 249.734 - 05-02-2021

  Art. 9bis Vw. – zonder voorwerp - inreisverbod – art. 74/11 en 74/12 Vw. - HvJ 26 juli 2017, C-225/16, Ouhrami – rechtsgevolgen inreisverbod – HvJ 8 mei 2018, C-82/16, K.A. – art. 20 VWEU niet relevant voor 9bis aanvraag – vernietiging

 • Raad van State - 249.735 - 05-02-2021

  Art. 9bis Vw. – zonder voorwerp - inreisverbod – art. 74/11 en 74/12 Vw. - HvJ 26 juli 2017, C-225/16, Ouhrami – rechtsgevolgen inreisverbod – HvJ 8 mei 2018, C-82/16, K.A. – art. 20 VWEU niet relevant voor 9bis aanvraag – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 17/2021 - 04-02-2021

  Sociale zekerheid - Kinderbijslag - Toekenning van verhoogde gewaarborgde gezinsbijslag - Voorwaarden - Begrip « feitelijk gezin » - Illegaal op het grondgebied verblijvende persoon

 • Arbeidsrechtbank / Luik - 21/1/C - 03-02-2021

  Opvang – OTP – bijlage 26quater – specifieke traject – document van medewerking – gedwongen om te kiezen tussen twee fundamentele rechten – recht op vrijheid – recht op menselijke waardigheid – effectiviteit beroep – schorsende werking – art. 27 Dublin III-Vo. – art. 3 en 13 EVRM – recht op effectieve opvang is in huidige omstandigheden een illusie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.551 - 02-02-2021

  Derdelands student – aanvraag statuutswijziging naar zoekjaar – art. 9, al. 2 Vw. – art. 25/2 Vb. – art. 25 Richtlijn (EU) 2016/801 – niet omgezet in Belgisch recht - voldoende duidelijke bepaling - rechtstreekse werking - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.519 - 01-02-2021

  Derdelands student – aanvraag statuutswijziging naar zoekjaar – art. 9bis Vw. – art. 25 Richtlijn (EU) 2016/801 – niet omgezet in Belgisch recht - voldoende duidelijke bepaling - rechtstreekse werking - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 13/2021 - 28-01-2021

  Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Gezinshereniging - Wettelijke samenwoning - Uitsluiting - Situatie van een huwelijksbeletsel met de buitenlandse wettelijk samenwonende

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.194 - 26-01-2021

  Gezinshereniging – familieleden van erkende vluchteling – art. 10 Vw. – termijn van 1 jaar na erkenning – hoger belang van het kind – verblijf in vluchtelingenkamp – precaire situatie – geen administratief dossier - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.196 - 26-01-2021

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – behoefteanalyse – mogelijkheid DVZ om inlichtingen te vragen – geen wettelijke verplichting – duidelijk onvoldoende bestaansmiddelen – bijlage 19ter voldoende duidelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.102 - 25-01-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – afpersing en doodsbedreigingen door bendeleden – rekening houden met evolutie van het risico in de tijd – informatie in administratief dossier algemeen en weinig eenduidig - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.104 - 25-01-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – afpersing en doodsbedreigingen door bendeleden – rekening houden met evolutie van het risico in de tijd – informatie in administratief dossier algemeen en weinig eenduidig - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.105 - 25-01-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – afpersing en doodsbedreigingen door bendeleden – rekening houden met evolutie van het risico in de tijd – informatie in administratief dossier algemeen en weinig eenduidig - vernietiging

 • Hof van Cassatie - C.18.0055.N - 25-01-2021

  Schijnhuwelijk - weigering huwelijk te voltrekken – laattijdige beslissing – art. 167 BW – verplichting huwelijk te voltrekken – termijn niet verlengd – verwerping

 • Hof van beroep / Brussel - 2020/FQ/16 - 21-01-2021

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 3° WBN – gewichtige feiten eigen aan de persoon – verkeersovertredingen – verzoeker dacht dat Ghanees rijbewijs geldig was in België – oude feiten – toekenning Belgische nationaliteit

Pagina's