Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.647 - 19-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vrees voor vervolging door Taliban niet aannemelijk - gedachtegoed veranderd door langdurig verblijf in België – verwestering – louter ontwikkelde westerse levensstijl in beginsel geen afdoende reden voor erkenning als vluchteling – aannemelijk maken dat westerse gedragingen een uitingsvorm zijn van een godsdienstige of politieke overtuiging – landeninformatie – individuele elementen – nodige voorzichtigheid – concrete, specifieke en persoonlijke situatie – op ingrijpende wijze geconformeerd aan Westerse levensstijl – toekenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.444 - 18-01-2023

  BGV – inreisverbod van 10 jaar – Unieburger – dwingende redenen van nationale veiligheid – financiering Turkse Hezbollah in België – zorgvuldigheidsbeginsel – trapsgewijs systeem om einde te stellen aan verblijf – art. 44bis, § 3 Vw. – individueel onderzoek – nota’s staatsveiligheid – blote beweringen – vermoedens of verdenkingen volstaan niet – art. 45 Vw. – actueel gevaar aantonen – geen concrete en bewezen feiten - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 26879/17 - 17-01-2023

  (Minasian e.a. t. Moldavië) Schending artikel 5, lid 1 EVRM - detentie van minderjarige kinderen zonder wettelijke basis - Verzuim van de nationale rechter om te onderzoeken of detentie van kinderen een uiterste maatregel is en of het detentiecentrum geschikt is voor de detentie van gezinnen met minderjarige kinderen. Artikel 5, lid 4 EVRM - Onmogelijkheid voor kinderen om de rechtmatigheid van hun detentie aan te vechten

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.214 - 16-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vrees voor vervolging door Taliban niet aannemelijk - verwestering – individuele elementen – nodige voorzichtigheid – landeninformatie – moeder is leerkracht – familie erkend als vluchteling – onderwijzend personeel behoort tot risicoprofiel – niet onderzocht - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 19/360/B - 16-01-2023

  Staatloze – Palestina –Verdrag van New York 28 september 1954 –Palestina – banden met Syrië – geen Syrische nationaliteit - Montevideo conventie – Cass. 24 januari 2022 – Palestina is staat in wording, maar niet noodzakelijk een staat – zelfs indien Palestina een staat is, nog niet automatisch Palestijnse nationaliteit – staatloosheid is gebrek aan nationaliteit, niet aan nationale identiteit – erkenning als staatloze

 • Grondwettelijk Hof - 1/2023 - 12-01-2023

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Gevangenhouding met het oog op de verwijdering van het grondgebied - 1. Cassatieberoep - Termijn om uitspraak te doen - 2. Beslissing tot wederopsluiting - Duur van de gevangenhouding

 • Hof van Justitie - C-321/21, C-324/21 en C-325/21 - 12-01-2023

  (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. B (C‑323/21), F (C‑324/21) en K t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑325/21)) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de lidstaat dieverantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Indieningvan meerdere verzoeken om internationale bescherming in drie lidstaten – Artikel 29 –Overdrachtstermijn – Verstrijken – Overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling van hetverzoek – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing – Mogelijkheid voor deverzoeker om zich te beroepen op de overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling vanhet verzoek

 • Hof van Justitie - C-280/21 - 12-01-2023

  (P.I. t. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Gemeenschappelijk asielbeleid – Voorwaarden om voor de vluchtelingenstatus in aanmerking te komen – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 10, lid 1, onder e), en lid 2 – Gronden van de vervolging – Begrippen ‚politieke overtuiging’ en ‚toegeschreven politieke overtuiging’ – Pogingen van een asielzoeker om zich in zijn land van herkomst met wettige middelen te verdedigen tegen niet-overheidsactoren die illegaal opereren en in staat zijn het repressieve apparaat van de betrokken staat in te zetten

 • Hof van Justitie - C-323/21, C-324/21 en C-325/21 - 12-01-2023

  (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. B (C 323/21), F (C 324/21), en K t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C 325/21)) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Indiening van meerdere verzoeken om internationale bescherming in drie lidstaten – Artikel 29 – Overdrachtstermijn – Verstrijken – Overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing – Mogelijkheid voor de verzoeker om zich te beroepen op de overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 283.023 - 11-01-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – Gaza – socio-economische situatie en veiligheidssituatie onderzoeken in het licht van Vluchtelingenverdrag – CGVS heeft enkel vervolging op basis van individuele feiten onderzocht – landeninformatie – nota NANSEN – vervolging omwille van nationaliteit – schending fundamentele basisrechten - erkenning vluchtelingenstatus

 • Arbeidsrechtbank / Charleroi - 22/65/K - 29-12-2022

  Opvang – verzoeker om internationale bescherming – Afghanistan – eenzijdig verzoekschrift - opheffing opvang door Fedasil omdat verzoeker werkt – opheffing code 207 – art. 35/1 Opvangwet – art. 9 KB 12 januari 2011 - verplichting om individueel motiveren – standaardmotivering – loon lager dan leefloon – dwangsom - schorsing

 • Raad van State - 255.380 - 23-12-2022

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – kind van persoon met internationale bescherming – minderjarig kind dat meerderjarig is geworden tijdens procedure internationale bescherming – HvJ 1 augustus 2022, nr. C-279/20 – termijn 1 jaar na toekenning beschermingsstatus voor indiening aanvraag gezinshereniging – art. 10, § 2, al 5 Vw. – nationale bepaling ruimer dan art. 12 Richtlijn 2003/86/EG – gegrond - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 282.524 - 23-12-2022

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Spanje – verlenging overdrachtstermijn – niet-medewerking in ICAM-traject – niet meewerken aan vrijwillige terugkeer is niet gelijk aan onderduiken – gekend adres – art. 1, § 2 Vw. niet van toepassing - HvJ 19 maart 2019, Jawo t. Duitsland – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 282.525 - 23-12-2022

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Spanje – verlenging overdrachtstermijn – niet-medewerking in ICAM-traject – niet meewerken aan vrijwillige terugkeer is niet gelijk aan onderduiken – gekend adres – art. 1, § 2 Vw. niet van toepassing - HvJ 19 maart 2019, Jawo t. Duitsland – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 20/1055/B - 22-12-2022

  Staatloze – Palestina –Verdrag van New York 28 september 1954 – banden met Palestina, Syrië en Denemarken – geen Belgische, Deense of Syrische nationaliteit – Syrische vrouw kan nationaliteit niet doorgeven – Montevideo conventie – Palestina is een staat – advies A-G. Thierry Werquin bij Cass. 19 november 2021, nr. C.21.0095.F – geen Palestijnse documenten – registratie bij UNRWA – Palestina beschouwt verzoekers niet als onderdaan – gegrond – erkenning als staatloze

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 282.473 - 22-12-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Burundi – louter verblijf in of doortocht door België – voldoende om door Burundese autoriteiten verdacht te worden sympathie voor oppositie te koesteren – risico op vervolging – toegeschreven politieke overtuiging – toekenning vluchtelingenstatus

 • Hof van Justitie - C-279/21 - 22-12-2022

  (X t. Udlændingenævnet) Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Artikel 9 – Besluit nr. 1/80 – Artikel 10, lid 1 – Artikel 13 – Standstillbepaling – Gezinshereniging – Nationale regeling die nieuwe, strengere voorwaarden inzake gezinshereniging invoert voor echtgenoten van Turkse staatsburgers die een permanente verblijfsvergunning hebben verkregen in de betrokken lidstaat – Aan de Turkse werknemer opgelegd vereiste om te slagen voor een test waaruit een bepaald kennisniveau van de officiële taal van die lidstaat blijkt – Rechtvaardiging – Doel van het waarborgen van een succesvolle integratie

 • Arbeidshof / Brussel - 2022/KB/23 - 20-12-2022

  Opvang – verzoeker om internationale bescherming – Palestina – eenzijdig verzoekschrift – code 207 – gebrek aan uitvoering arrest geldt na 48 uur als niet-toewijzing code 207 - gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 37241/21 - 20-12-2022

  (S.H. t. Malta) Artikel 13 EVRM (+ artikel 3 EVRM) - Artikel 3 EVRM (verwijdering) - Afwijzing van asielverzoeken zonder beoordeling van verzoek over het risico dat hij loopt bij terugkeer naar Bangladesh gezien zijn berichtgeving als journalist over onregelmatigheden bij de algemene verkiezingen van 2018 - Tekortkomingen in de nationale asielprocedure - Geen toegang tot een daadwerkelijk rechtsmiddel - Verwijdering zonder nieuwe beoordeling van verzoek zou een schending inhouden

 • Raad van State - 255.298 - 19-12-2022

  NBMV – geen toewijzing voogd na leeftijdstest - UDN – gebrek aan opvang – art. 3 Opvangwet – geen uitsluiting van opvang en materiële hulp omwille van leeftijd – voorgehouden nadeel is geen gevolg van bestreden beslissing – schorsing zou niets veranderen – verwerping

Pagina's