Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.439 - 29-11-2021

  Art. 9bis Vw. – huwelijk nietig verklaard – intrekking verblijf op basis van gezinshereniging – integratie in België – langdurig verblijf in België – motiveringsplicht - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 42011/19 - 25-11-2021

  (Melouli t. Frankrijk) Geen schending art. 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – Algerijn in Frankrijk sinds 1977 – wettig verblijf tot 2007 – onvoldoende bewijs verblijfplaats in Frankrijk sinds verblijfstitel verstreken in 2007 – geen positieve verplichting om verblijfstitel af te leveren – bevel om het grondgebied te verlaten – voldoende belangenafweging door nationale rechters – verzoekschrift onontvankelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.217 - 24-11-2021

  Beslissing tot terugdrijving – bijlage 11 – art. 3 Vw. – UDN – artikel 19 Vw. – geldige Belgische verblijfskaart – recht op terugkeer van een jaar – zorgvuldigheidsbeginsel – geen voldoende bestaansmiddelen vereist – Covid-KB niet van toepassing op personen met hoofdverblijfplaats in België – MTHEN – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.188 - 24-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Soedan – dochter erkend als vluchteling – eenheid van gezin – art. 23 Richtlijn 2011/95/EU – geen verplichting voor lidstaten om hetzelfde statuut toe te kennen – procedure gezinshereniging mogelijk - verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 21/803/K - 23-11-2021

  Opvang – recht op opvang – geen verzoek om internationale bescherming kunnen indienen tijdens de kantooruren – wens geuit om verzoek in te dienen via mail - geen bijlage 26 – onvoldoende aangetoond dat het onmogelijk is om bijlage 26 te verkrijgen – geen actie ondernomen om van DVZ bevel tot inschrijving van het verzoek om internationale bescherming te krijgen – ongegrond

 • EVA-Hof - E-16/20 - 23-11-2021

  (Q en anderen t. Noorse regering, vertegenwoordigd door de Commissie van beroep voor vreemdelingenzaken (Utlendingsnemnda - UNE)) Voortgezet verblijfsrecht – Stiefkind, EER-burger – Afgeleide rechten voor verzorgende ouder die onderdaan van een derde land is – Misbruik van rechten – Schijnhuwelijk – Verordening (EU) nr. 492/2011 – Richtlijn 2004/38/EG

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.135 - 23-11-2021

  BGV – bijlage 13 – belang van het kind – art. 8 EVR% - erkenning kind aanvankelijk geweigerd – vonnis Rb. Antwerpen tot akteren van erkenning - gezag van gewijsde – weigering erkenning niet langer dragend motief – praktische haalbaarheid en proportionaliteit maatregel – jonge leeftijd kind - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.134 - 23-11-2021

  BGV – bijlage 13quiquies – Chinese nationaliteit – Oeigoerse etnie – uitgesloten van internationale beschermingsstatus – niet-terugleidingsclausule – terugkeerverplichting geldt niet naar om het even welk derde land – geen andere mogelijkheid dan terugkeren naar China – vervolging – art. 3 EVRM – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.009 - 22-11-2021

  Gezinshereniging – ouder van Belgisch kind – bijlage 20 – veroordelingen – openbare orde – art. 43, § 1, 2° Vw. – actuele en voldoende ernstige bedreiging – individueel onderzoek – niet recente veroordelingen – eerdere vernietiging omwille van niet actueel karakter – geen concreet onderzoek – geen vervolging van laatste feiten door parket – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.018 - 22-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Iran – bekering tot het christendom - HvJ 4 oktober 2018, C-56/17, Fathi – beoordeling drie elementen – omstandigheden waarin godsdienstige overtuiging werd verworven – verhouding tot dogmatische aspecten, rituelen of voorschriften van de godsdienst – wijze van opvatting en beleving van geloof – interesse in andere religie niet voldoende – geloofsovertuiging – weloverwogen en fundamentele levensbeslissing – proces van twijfel en verwarring - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.010 - 22-11-2021

  Beëindiging verblijf – gezinshereniging – huwelijk met een Belg – negatief advies parket erkenning huwelijk – art. 74/20, § 2 Vw. – fraus omnia corrumpit – geen standpunt ingenomen omtrent frauduleuze bedoeling door parket – hoorrecht – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad van State - 252.040 - 21-11-2021

  Bijlage 13quinquies – nieuwe elementen - HvJ 19 juni 2018, nr. C-181/16, Gnandi t. Belgische staat – bevoegdheid RvV – tijdslimiet – prejudiciële vragen

 • Hof van Cassatie - C.20.0292.F - 19-11-2021

  Staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – Montevideo Conventie - gebrek aan erkenning door Belgische staat – bewijs - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.893 - 19-11-2021

  Intrekking subsidiaire bescherming – Afghanistan - art. 55/5/1 Vw. – ernstig misdrijf – drugshandel – advies CGVS over verwijderingsmaatregel – niet-terugleidingsclausule - verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 21/767/K - 18-11-2021

  Opvang – recht op opvang – registratie verzoek om internationale bescherming in aanmeldcentrum – geen opvangplaats toegewezen – verzoeker leeft op straat – urgente situatie – art. 2, 1° Opvangwet – art. 2, b) Opvangrichtlijn – geen antwoord van Fedasil op mails advocaat – gegrond – veroordeling Fedasil tot opvang in een opvangcentrum, een LOI, of een hotel of elke andere aangepaste plaats - dwangsom

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 15670/18 en 43115/18 - 18-11-2021

  (M.H. e.a. t. Kroatië) Schending artikel 2 EVRM (recht op leven) - procedureel - Ondoeltreffend onderzoek naar dood van kind; schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) - materieel – Kinderen meer dan twee maanden vastgehouden in immigratiecentrum met gevangenisachtige elementen in materiële omstandigheden die gelijkaardig zijn aan die van volwassenen – schending artikel 5, lid 1 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) - Verzuim om blijk te geven van de vereiste beoordeling, waakzaamheid en voortvarendheid in de procedures om de bewaring van gezinnen zoveel mogelijk te beperken; Schending artikel 34 EVRM - Effectieve uitoefening van individueel verzoek belemmerd door beperking van contact met gekozen advocaat, en druk op advocaat uitgeoefend om voortzetting van zaak te ontmoedigen; Schending artikel 4 Protocol 4 (verbod op collectieve uitzetting) - Gedwongen terugkeer van ouder en zes kinderen door de Kroatische politie buiten de officiële grensdoorlaatpost en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Servische autoriteiten

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.864 - 18-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – litteken op aangezicht – medisch attest – beoordeling in samenhang met verklaringen – bewijskracht – psychologische aandoening – geen coherent en geloofwaardig vluchtrelaas – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.847 - 18-11-2021

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – ouderdom – palliatieve zorg – geen actieve ziekte – geen actuele behandeling – verzoeker wil geen levensverlengende behandelingen – negatieve wilsverklaring – geen psychologische problematiek - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.795 - 17-11-2021

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – signalisatie op grond van art. 24 SIS II-Vo. – declaratoir recht – begunstigde vrij verkeer – weigering enkel mogelijk omwille van redenen van openbare orde – arrest K.A. enkel van toepassing op statische Unieburgers, niet op Unieburgers die gebruik maken van vrij verkeer – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Namen - 2021/615/B - 17-11-2021

  IPR – geboorteakte – vervangend vonnis - verlies of vernietiging – art. 26, 27 en 35 BW - onmogelijkheid tot voorlegging geboorteakte – bewijs – voormalig erkend vluchteling – bewijs burgerlijke staat – gegrond

Pagina's