Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 14165/16 - 13-06-2019

  (Sh.D. e.a. t. Griekenland, Oostenrijk, Kroatië, Hongarije, Noord-Macedonië, Servië en Slovenië) Griekenland – detentie – schending artikel 5§1 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) - schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) - Geen schendingen ten aanzien van Oostenrijk, Kroatië, Hongarije, Noord-Macedonië, Servië en Slovenië

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.606 - 13-06-2019

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – ouder van een minderjarige Belg – samenwoning niet noodzakelijk – financiële en/of affectieve banden – bijzondere omstandigheden – referentiepersoon verblijft in centrum voor personen met mentale beperking – art. 8 EVRM – volgens EHRM wordt gezinsband tussen ouder en minderjarig kind in principe verondersteld – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.502 - 12-06-2019

  BGV – verblijfsvergunning in Italië – art. 2 Vw. – art. 6 Schengengrenscode – niet-visumplichtig – niet in bezit van geldig paspoort – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.504 - 12-06-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – Kosovo – buitengewone omstandigheden – geen ambassade in Kosovo – administratieve en financiële onmogelijkheid om naar Bulgarije te reizen om daar visum aan te vragen – kringredenering – ingeroepen element is geen buitengewone omstandigheid omdat verzoeker geen buitengewone omstandigheden aantoont – geen concreet antwoord op ingeroepen elementen – formele motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad van State - 13.359 - 11-06-2019

  Beschikking - ontvankelijk - Gaza - niet kennelijk onontvankelijk - cassatieberoep toelaatbaar

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 42305/18 - 11-06-2019

  (Ozdil e.a. t. Moldavië) Schending art. 5 §1 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) – Turkse asielzoekers – vermoedelijke leden van de Gülen-beweging – onrechtmatige arrestatie en uitwijzing naar Turkije voor beslissing asiel – operatie van geheime diensten – Schending art. 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – onrechtmatige uitlevering – niet voorzien door de wet

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 18/165/A - 07-06-2019

  OCMW – equivalent leefloon – geweigerd omdat verzoeker geen geldige verblijfsdocumenten heeft – moeder van een Belgisch kind – aanvraag gezinshereniging niet in overweging genomen wegens inreisverbod – geen automatisch verblijfsrecht – geen automatisch recht op equivalent leefloon - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.302 - 06-06-2019

  Gezinshereniging – niet-inoverwegingname wegens inreisverbod - HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami – start inreisverbod – verzoeker werd gerepatrieerd – duur inreisverbod was verstreken op ogenblik nemen van bestreden beslissing – vernietiging

 • Raad van State - 244.688 - 04-06-2019

  Art. 9bis Vw. – buitengewone omstandigheden – verblijf op basis van ontvankelijke 9ter-aanvraag – retroactieve toepassing door vernietiging ongegrondheidsbeslissing 9ter door RvV – gezag van gewijsde – legaal verblijf is op zichzelf een buitengewone omstandigheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.122 - 29-05-2019

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – verwijzing naar MedCOI-documenten – niet ter kennis gebracht van verzoeker – niet-publieke databank – stukken zijn aanwezig in dossier – verzoeker kon inzage vragen in dossier – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.049 - 28-05-2019

  Student – BGV – art. 61, § 2, 1° Vw. – art. 58 Vw. – voorbereidend taaljaar kan enkel voor zover het een voorbereiding is op een specifieke opleiding aan een hogere onderwijsinstelling - verwerping

 • Hof van Justitie - C-720/17 - 23-05-2019

  (Mohammed Bilali t. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asielbeleid – Subsidiaire bescherming – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 19 – Intrekking van de subsidiairebeschermingsstatus – Vergissing van de overheid ten aanzien van de feitelijke omstandigheden

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 49450/17 - 21-05-2019

  (O.C.I. en anderen t. Roemenië) Schending artikel 8 EVRM (recht op familie- en privéleven) - onderzoek risico op intra-familiaal geweld bij terugkeer van kinderen naar vader in Italië - Verdrag betreffende burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering (Verdrag van Den Haag) - Brussel II Bis Verordening - beginsel van wederzijds vertrouwen – belang van het kind

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 221.533 - 21-05-2019

  BGV – Nederland – openbare orde – art. 43 Vw. – strafrechtelijke veroordeling voor drugsgerelateerde feiten – actuele bedreiging – tijd verstreken tussen plegen misdrijf en veroordeling – HvJ 27 oktober 1977, nr. C-30/77, Bouchereau – HvJ 23 november 2010, nr. C-145/09, Tsakouridis - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 221.508 - 21-05-2019

  BGV – inreisverbod – 3 jaar – art. 74/11, § 1 Vw. – openbare orde – betrapping op heterdaad – wapens aangetroffen bij huiszoeking – verzoeker was niet bewoner van het huis en wapens waren niet van hem – vermeldingen in proces-verbaal voor interpretatie vatbaar – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-391/16, C-77/17 en C-78/17 - 14-05-2019

  (M t. Ministerstvo vnitra en X. en X. t. Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asielbeleid – Internationale bescherming – Richtlijn 2011/95/EU – Vluchtelingenstatus – Artikel 14, leden 4 tot en met 6 – Weigering van verlening of intrekking van de vluchtelingenstatus wanneer er sprake is van een gevaar voor de veiligheid of de samenleving van de lidstaat van toevlucht – Geldigheid – Artikel 18 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 78, lid 1, VWEU – Artikel 6, lid 3, VEU – Verdrag van Genève

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 221.123 - 14-05-2019

  BGV – inreisverbod – poging tot doodslag – voorwaardelijke invrijheidsstelling – aanwezigheid in België vereist voor gerechtelijk onderzoek – mogelijkheid om terug te keren naar België teneinde te voldoen aan gerechtelijk onderzoek – schending formele motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 221.080 - 14-05-2019

  Gezinshereniging – art. 47/1, 2° Vw. – ander familielid van een Unieburger – schoonbroer van een Nederlandse onderdaan – HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A. e.a. - niet verduidelijkt op basis van welke bepaling de bijlage 19ter kan worden ingetrokken – niet voorzien in art. 47/1 Vw. of art. 52 Vb. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 221.015 - 13-05-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – wettelijk samenwonende partner - art. 40ter Vw. – art. 40bis Vw. - inreisverbod - geen enkele nationale wetsbepaling, noch Europese regelgeving met directe werking voorziet dat een aanvraag tot gezinshereniging niet in overweging kan genomen worden wanneer de verzoekende partij het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod – geen bepaling die toelaat bijlage 19ter als onbestaande te beschouwen - HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A. – vernietiging

Pagina's