Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Rechtbank van eerste aanleg / Kortrijk - 19/807/B - 06-02-2020

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – gewichtig feit eigen aan de persoon – identiteit kan niet gecontroleerd noch gewaarborgd worden – geboortedatum 00.00.1981 – erkende vluchteling – getuigschrift van geboorte afgeleverd door CGVS – geen twijfel over identiteit bij CGVS – art. 57/6, 8° Vw. – geloof behoudens tegenbewijs – geen reden om te twijfelen aan identiteit van verzoeker – economische participatie niet aangetoond – heropening debatten

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.318 - 06-02-2020

  Aanvraag status langdurig ingezetene – art. 15bis Vw. – art. 5 richtlijn 2003/109 – stabiele en toereikende bestaansmiddelen - HVJ 3 oktober 2019, nr. C-302/18, X t. België – ook inkomsten die door derden ter beschikking worden gesteld – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.297 - 06-02-2020

  NBMV – bijlage 38 – duurzame oplossing – art. 61/14 en 74/16 Vw. – hoger belang van het kind – slachtoffer van intrafamiliaal geweld in Marokko – family assessment - onderzoek in bestreden beslissing beperkt tot socio-economische situatie – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.233 - 04-02-2020

  Visum type C met oog op wettelijke samenwoning – art. 32 Visumcode – doel en omstandigheden van het verblijf onvoldoende aangetoond – art. 40bis Vw. – visum kort verblijf onderscheiden van gezinshereniging – HvJ 19 december 2013, nr. C-84/12, Koushkaki t. Duitsland - afzonderlijke procedures – kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.142 - 03-02-2020

  BGV – bijlage 13 – gezondheidstoestand – “not fit to fly” – vrijlating uit gesloten centrum om medische redenen – ook bij afleveren bestreden beslissing rekening houden met gezondheidstoestand – art. 74/13 Vw. - vernietiging

 • Hof van beroep / Luik - 2019/FU/20 - 30-01-2020

  Staatloze – Palestijn uit Libanon – verlies bescherming UNRWA – reden voor verlaten UNRWA beschermingszone niet relevant voor statuut van staatloze – Montevideo verdrag – geen staat – erkenning staatloosheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 231.975 - 30-01-2020

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 40bis Vw. – referentiepersoon heeft domicilie in België, maar hoofdbelangen liggen in Nederland – geen voorwaarde in vreemdelingenwet of richtlijn 2004/38 dat hoofdbelangen in België moeten liggen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 231.809 - 27-01-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – geen Belgische ambassade in Kosovo – aanvraag moet worden ingediend in Sofia in Bulgarije – administratieve en financiële onmogelijkheid om visum voor Bulgarije te verkrijgen – DVZ aanvaardde precaire financiële situatie – stereotiep en te algemeen motief in verband met hulp van verwanten, vrienden of kennissen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 231.742 - 23-01-2020

  BGV – bijlage 13septies – Brazilië - art. 8 EVRM – belangenafweging - man aangehouden wegens openbare orde feiten – tijdelijke scheiding – visumvrij – bezoek in geval van veroordeling mogelijk – verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 20/4/C - 22-01-2020

  Opvang - verzoeker om internationale bescherming – verzoeker met bijlage 26quater - instructie Fedasil – art. 4, § 1, 1° Opvangwet – verblijfsrechtelijke situatie is veranderd – art. 2, 1° Opvangwet – menselijke waardigheid – beslissing niet betekend – Opvangrichtlijn – individuele motivering – verzadiging opvangnetwerk is geen reden om opvang te beperken – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 231.452 - 20-01-2020

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – zich voegen bij de referentiepersoon – verzoeker verblijft niet langer op zelfde adres als referentiepersoon – geen vereiste van samenwoonst – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 231.395 - 17-01-2020

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – termijn 6 maanden – gevolgen niet-naleving termijn - HvJ 27 juni 2018, nr. C-246/17, Diallo – art. 10 richtlijn 2004/38 – art. 52, §4, tweede lid Vb. – buiten toepassing laten - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 231.394 - 17-01-2020

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – voldoende bestaansmiddelen – geen rekening houden met bestaansmiddelen van derde – term ‘beschikken’ – art. 42, § 1 Vw. – behoeftenanalyse – rekening houden met samenwoonst met andere familieleden – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 75953/16 - 14-01-2020

  (D. en anderen t. Roemenië) Geen schending art. 2 (recht op leven) en art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitwijzing van Soenniet naar Irak na veroordeling gerelateerd aan terrorisme – onvoldoende individueel risico – schending art. 13 EVRM (daadwerkelijk rechtsmiddel) – Beroep niet van rechtswege schorsend – geen schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven)

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 19/106/A - 03-01-2020

  OCMW – equivalent leefloon – referentieadres – vrijgelaten uit gesloten centrum Merksplas – effectief verblijf op grondgebied Ieper – op geen enkel ogenblik aangetroffen - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.654 - 20-12-2019

  Einde verblijf – gevaar voor nationale veiligheid – valse identiteit – DVZ al jaren op de hoogte – geen belemmering voor verkrijgen en verlengen verblijf – verdenking van contacten met radicale individuen – geen concrete en zwaarwichtige bewijzen – loutere verdenkingen en vermoedens – art. 21 en 23 Vw. – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 206/2019 - 19-12-2019

  Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Rechtspleging - Beroep tegen een beslissing tot weigering van een machtiging tot verblijf om medische redenen - Onderzoek ex tunc van de situatie van de verzoekende partij

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.556 - 19-12-2019

  BGV – medische problematiek – gezondheidstoestand – aanvraag 9ter negatief – niet enkel bij aanvraag 9ter rekening houden met de gezondheidstoestand – art. 74/13 Vw. - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Hasselt - 19/1895/A - 18-12-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. - termijn 6 maanden – aflevering F kaart – art. 42 Vw. – geen automatisch recht op verblijfskaart – verschil tussen Belg en burger van de Unie in de zin van de vreemdelingenwet – art. 52, § 4 Vb. - beslissing genomen binnen termijn, maar betekend buiten termijn – statische Belg – HvJ 27 juni 2018, nr. C-246/17, Diallo – geen reden om schrapping uit vreemdelingenregister ongedaan te maken – bijlage 35 ontvangen - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.498 - 18-12-2019

  BGV – bijlage 13septies – aangehouden bij aangifte geboorte kind – hoger belang van het kind – zorgvuldigheidsbeginsel – art. 8 EVRM – art. 74/13 Vw. – vernietiging

Pagina's