Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 196.092 - 15-09-2009

  Schoolreglement – hoofddekselverbod – beroep RvS – kennisname schoolreglement – termijn om annulatieberoep in te stellen – exceptie van laattijdigheid – feitelijke beslissingen – geen aanvechtbare rechtshandelingen – beroep onontvankelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 31.532 - 15-09-2009

  Aanvraag gezinshereniging - artikelen 10 en 12bis VW - onontvankelijk - vertegenwoordiging minderjarige kinderen - bevoegd bestuur - aanvang termijn 9 maanden - materiële vergissing bestuur - schending materiële motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 31.564 - 15-09-2009

  Visumaanvraag - gezinshereniging ascendent - visum type D - artikelen 40bis en 40ter VW - begrip ‘ten laste’ - bewijs - ruime appreciatiebevoegdheid - visum geweigerd - redelijke invulling wettelijke voorwaarde - beroep verworpen

 • Hof van Cassatie - S.07.0003.F - 10-09-2009

  Afgewezen asielzoeker – steunaanvraag – weigering - onwettig verblijf – beslissingen DVZ en CGVS onwettig - geen onwettig verblijf – recht op steun - arbeidshof niet bevoegd om beslissingen DVZ en CGVS te controleren – cassatieberoep – art. 159 GW – administratieve handeling – bevoegdheid en verplichting van rechtbanken om interne en externe wettigheid te controleren – wettigheidscontrole niet beperkt door arrest RvS dat schorsingsberoep verwerpt, gevolgd door afstand van geding annulatieberoep – weigering arbeidshof om wettigheid administratieve beslissingen te controleren – geen wettige motivering – schending art. 159 GW

 • Rechtbank van eerste aanleg / Hasselt - 09/245/B - 08-09-2009

  Akte van bekendheid ter vervanging van geboorteakte – vordering tot homologatie – verzoekster in bezit van originele geboorteakte – legalisatie – geen apostille – onmogelijkheid om geboorteakte te voorzien van apostille – gespannen politieke situatie in geboorteland – oorlog – administratieve archieven vernietigd – homologatie

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 08/3439/A - 07-09-2009

  Niet-begeleide minderjarigen – weigering tot verlenging van verblijf – bevel tot terugbrenging - vordering tot aflevering van een geldig verblijfsdocument van onbepaalde duur – rechtsmacht van de rechtbank – subjectief recht – artikel 1382 e.v. BW – geen duurzame oplossing – hoger belang van de kinderen – artikelen 3 en 20 IVRK – artikel 3 EVRM- artikelen 28 en 29 IVRK – artikel 2 EVRM – vordering gedeeltelijk gegrond – Belgische Staat veroordeeld tot afgifte tijdig verblijfsdocument

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 09/1464/A - 04-09-2009

  Aanvraag visum gezinshereniging - onredelijk lange behandelingstermijn - foutieve vertraging - morele schade - schadevergoeding

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 31.194 - 04-09-2009

  Wetboek van Internationaal Privaatrecht – gezinshereniging art. 40 Vreemdelingenwet –weigering erkenning Marokkaanse verstoting of echtscheiding – vernietiging weigeringsbeslissing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 31.064 - 03-09-2009

  Kosovaars asielzoeker – Roma-zigeuner – weigering door CGVS – beroep bij RvV – tegenstrijdige verklaringen – ongeloofwaardig asielrelaas – broers zijn erkend vluchteling in België - individuele beoordeling van elke asielaanvraag – situatie van Roma-zigeuners in Kosovo verbeterd – vluchtelingenstatus geweigerd – subsidiaire beschermingsstatus geweigerd

 • Arbeidshof / Bergen - 21079 - 03-09-2009

  Gezin in illegaal verblijf – vroeger ontvankelijk verklaarde asielzoekers – aansluiting ziekenfonds – uitgeprocedeerd – niet langer rechthebbend - ziekenfonds niet op de hoogte - prestaties medische zorgen – terugvordering door ziekenfonds – beroep arbeidsrechtbank – beroep ongegrond – hoger beroep – arrest Arbitragehof 30/06/99 – recht op steun bij onmogelijke terugkeer om medische redenen – ZIV-wet – KB 3 juli 1996 – vreemdelingen in illegaal verblijf uitgesloten van toepassing - arrest Arbitragehof 30/06/99 niet naar analogie van toepassing op ZIV-wet – hoger beroep ongegrond

 • Arbeidshof / Bergen - 21342 - 03-09-2009

  Kafala – geen erkenning als adoptie – kinderbijslag

 • Arbeidsrechtbank / Luik - 383.192 - 02-09-2009

  federale opvangcentra - artikel 57§2 OCMW wet - uitzondering - niet toepasselijk - overmacht niet inroepen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 30.943 - 01-09-2009

  Aanvraag 9ter Vreemdelingenwet – aanvraag onontvankelijk – vordering tot nietigverklaring - medisch attest niet voldoende – inhoud medisch getuigschrift behoort tot beoordelingsbevoegdheid van ambtenaar-geneesheer – betreft gegrondheid van de zaak – verzoekende partij legde wel medisch getuigschrift voor – schending art. 9ter Vreemdelingenwet – bestreden beslissing vernietigd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 30.819 - 31-08-2009

  Aanvraag vestiging - artikel 10 VW - samenwoonst - geen intentie duurzaam partnerschap - artikel 11, §1, 4° VW - machtiging geweigerd - geen cumulatieve voorwaarden - niet kennelijk onredelijke beslissing - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 30.836 - 31-08-2009

  Wettelijke samenwoning met een Belg - aanvraag gezinshereniging – weigering – geen bewijs duurzame en stabiele relatie – art. 40ter Vw. – art. 3 KB van 7 mei 2008 – correcte feitenvinding – informatieplicht gemeente – geen informatieplicht - zorgvuldigheidsplicht – geen schending

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 30.759 - 28-08-2009

  Gezinshereniging – aanvraag artikel 40bis VW – weigering visum type D – annulatieberoep – artikelen 27 en 46 WIPR – niet erkenning buitenlands huwelijk – schijnhuwelijk – kennelijk onredelijke kwalificatie als schijnhuwelijk – vernietiging weigering visumaanvraag

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 30.626 - 26-08-2009

  NBM - weigering afgifte bijlage 3 - duurzame oplossing minderjarige - bevoegdheid DVZ/voogd - nog geen effectieve terugzending - mogelijkheid verlenging BGV - omzendbrief NBMV - EU resolutie NBMV - adequate opvang als modaliteit terugkeer - geen schending artikel 8 EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 30.302 - 06-08-2009

  Iraans asielzoeker – bekering tot christendom – erkend vluchteling door Vaste Beroepscommissie - intrekking vluchtelingenstatus door CGVS – documenten overgemaakt door Federale Politie – islamitisch huwelijk met Iraanse onderdaan – legalisatie huwelijk bij Iraans consulaat – geen schending artikel 8 EVRM en artikel 17 BUPO – geen schending van de artikelen 22 en 29 Grondwet – geen geloof aan oprechtheid van bekering tot christendom – geen medewerking – geen vrees ten aanzien van Iraanse autoriteiten – geen gegronde vrees voor vervolging – vluchtelingenstatus geweigerd – subsidiaire beschermingsstatus geweigerd

 • Arbeidshof / Brussel - 50.874 - 31-07-2009

  Gezinshereniging art. 10 Vw. – minderjarige kinderen – voldoende huisvesting - DNA-testen – vliegtuigtickets – steunaanvraag – gedeeltelijke steunverlening – terug te betalen steun – beroep arbeidsrechtbank – beroep gedeeltelijk gegrond - art. 8 EVRM – OCMW moet kost DNA-testen ten laste nemen – hoger beroep – procedure gezinshereniging georganiseerd door Belgische staat – gevolgen procedure mogen niet ten laste gelegd worden van OCMW – gezinshereniging werd niet bemoeilijkt – territoriaal karakter steunverlening - DNA-testen en vliegtuigtickets niet ten laste van OCMW

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 30.207 - 30-07-2009

  Aanvraag visum gezinshereniging geweigerd – Taalwet Bestuurszaken – bestreden beslissing in Nederlands – art. 39§1 en art. 17§1 Taalwet Bestuurszaken – taal behandelende ambtenaar doorslaggevend – beslissing vernietigd

Pagina's