Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 09/998/C - 28-07-2009

  Visum gezinshereniging toegekend – artikel 42 Vreemdelingenwet – inschrijving rijksregister geweigerd – subjectief recht op inschrijving – internationaal privaatrecht – artikel 62 Wetboek van Internationaal Privaatrecht

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 09/20/C - 27-07-2009

  Asielzoekers - dispatching Fedasil - geen verplichte plaats van inschrijving - verzadigd opvangnetwerk - steunaanvraag bij OCMW - weigering - kort geding - art. 3 en 9 Opvangwet - art. 11 § 3 in fine Opvangwet - geen verplichte plaats van inschrijving vereist in bijzondere omstandigheden - verzadigd opvangnetwerk - beoordeling bijzondere omstandigheden in procedure ten gronde - veroordeling Fedasil tot het verlenen van huisvesting en materiële steun

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 30.005 - 17-07-2009

  Gezinshereniger met elektronische F-kaart – geen gezamenlijke vestiging meer – beslissing tot beëindiging van verblijfsrecht met BGV – beroep bij RvV – negatief verslag van samenwoonst – vonnis van vrederechter – dringende en voorlopige maatregelen – geen gezinscel meer – geen verkeerde invulling van begrip gezamenlijke vestiging – geen schending van art. 42quater Vreemdelingenwet – geen schending van materiële motiveringsplicht – geen enkel stuk voorgelegd in verband met huiselijk geweld – geen toepassing van artikel 42quater, §4, 4° VW – beroep verworpen

 • Raad van State - 195.237 - 14-07-2009

  Aanvraag gezinshereniging met ouders van Belgische nationaliteit – weigering van vestiging met BGV – annulatieberoep bij RvV – annulatieberoep verworpen – verzoekers zijn geen EU-onderdaan – Richtlijn 2004/38/EG niet van toepassing – niet voldaan aan voorwaarden voor gelijkstelling bepaald in art. 40§6 Vreemdelingenwet – bestreden arrest was gemotiveerd – cassatieberoep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 29.861 - 14-07-2009

  EU-buger – aanvraag tot vestiging – beslissing tot weigering van vestiging met BGV – schending openbare orde – strafrechtelijke veroordeling – art. 43 Vreemdelingenwet – gevaar openbare orde niet onderzocht – bestreden beslissing vernietigd – vordering tot schorsing zonder voorwerp

 • Arbeidsrechtbank / Dendermonde - 07/54282 en 07/54283 - 01-07-2009

  Mindervalide - integratietegemoetkoming - Moldavische nationaliteit - artikel 4, §2 wet 27 februari 1987 - artikel 1 KB 9 februari 2009 – vreemdeling ingeschreven in bevolkingsregister - - GwH 12 december 2007 - inschrijving vreemdelingenregister - BIVR onbepaalde duur - geen gerechtvaardigd onderscheid - toekenning integratiesteun

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 29.374 - 30-06-2009

  Beslissing tot weigering van verblijf met BGV – vordering tot nietigverklaring – art. 64 §1 gemeentedecreet – delegatie van bevoegdheid steeds expliciet – beslissing genomen door onbevoegde ambtenaar – bestreden beslissing vernietigd

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2008/AR/2692 - 30-06-2009

  Erkenning buitenlands huwelijk - artikel 27, §1, 1° WIPR - inschrijving register burgerlijke stand - weigering erkenning door DVZ - weigering visum gezinshereniging - recht op huwen - vermoeden schijnhuwelijk - aparte bevoegdheid DVZ - beroep ongegrond

 • Raad van State - 194.962 - 30-06-2009

  Aanvraag verblijf (oud) artikel 9 derde lid VW - onontvankelijk - geen buitengewone omstandigheden - zelfde elementen tijdens eerdere asielprocedure - artikel 3 EVRM vs artikel 1 Vluchtelingenverdrag - verschillend toepassingsgebied - cassatie verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 29.370 - 30-06-2009

  Aanvraag van een verklaring van inschrijving als bloedverwant in neerdalende lijn – aanvraag afgewezen – artikel 40bis, § 4, tweede lid VW– EU-burger heeft OCMW-uitkering – onvoldoende inkomsten – geen bewijs voldoende bestaansmiddelen – beroep verworpen

 • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 08/1805/B - 29-06-2009

  Verzoek tot erkenning buitenlandse huwelijkakte – weigering visum gezinshereniging – art. 27§1 laatste lid WIPR – rechtbank bevoegd - verzoek ontvankelijk – negatief advies O.M. – vormgebrek in buitenlandse akte – huwelijksakte geldig – art. 18 WIPR restrictief interpreteren – schijnhuwelijk niet aangetoond – huwelijksakte erkend

 • Raad van State - 194.823 - 29-06-2009

  Aanvraag gezinshereniging met Belgische echtgenote – beslissing tot weigering vestiging met BGV – annulatieberoep bij RvV verworpen – verzoekende partij zelf geen EU-burger – richtlijn 2004/38 niet van toepassing – RvV heeft geen volle beroepsmacht – RvV is annulatierechter – daadwerkelijk rechtsmiddel – motiveringsplicht art. 62 Vreemdelingenwet niet van toepassing – motiveringsplicht art. 39/65 Vreemdelingenwet voldaan – cassatieberoep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 29.110 - 25-06-2009

  Guinees asielzoeker – dochter geboren in België – vrees voor besnijdenis van het kind in geval van terugkeer – kind ingeschreven in bijlage 26 van moeder – weigering door CGVS – beroep bij RvV – nieuwe elementen – vaderschap van verzoeker staat vast – CEDOCA document – documenten UNHCR – vrees in hoofde van verzoeker – vrees om vervolgd te worden omwille van politieke ideeën – verbintenis van verzoeker om zijn dochter niet te laten besnijden – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 29.049 - 24-06-2009

  Asielzoeker uit Iran – vijfde asielaanvraag – bevoegdheid DVZ – geen nieuwe elementen – Vreemdelingenwet art. 51/8 (niet – inoverwegingname nieuwe asielaanvraag) – beroep tot nietigverklaring verworpen – vordering tot schorsing verworpen

 • Hof van Cassatie - P.09.1457.F - 23-06-2009

  Maatregel tot vrijheidsberoving m.o.o. uitwijzing - art. 72, tweede lid Vreemdelingenwet – invrijheidsstelling door KIB – schending art. 6 EVRM – weerslag op andere rechtspleging – strafonderzoek - uitspraak over opportuniteit – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 28.898 - 19-06-2009

  Aanvraag 9 ter VW – geen bewijs van huidige nationaliteit – onontvankelijk – annulatieberoep bij RvV – oud paspoort uit USSR – nationaliteit moet worden beoordeeld in fase ten gronde – vervallen paspoort is voldoende voor ontvankelijkheidsverklaring – bestreden beslissing vernietigd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 28.804 - 17-06-2009

  Afghaans asielzoeker – Dublin verordening – overname door Griekenland – weigering van verblijf met BGV – beroep in uiterst dringende noodzakelijkheid – zorgwekkende situatie van asielzoekers in Griekenland – geen garanties op behandeling asielaanvraag in Griekenland – gebrekkige effectiviteit van de normen die de bescherming van asielzoekers vastleggen – ernstig middel – moeilijk te herstellen ernstig nadeel – schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 28.796 - 16-06-2009

  Afghaans asielzoeker – weigering door CGVS – ongeloofwaardig asielrelaas – tweede asielaanvraag – gezag van gewijsde arrest m.b.t. eerste asielaanvraag – nieuwe elementen – bewijs onmogelijk door ongeloofwaardige verklaringen – vluchtelingenstatus geweigerd – subsidiaire beschermingsstatus geweigerd

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 09/1245/B - 16-06-2009

  Eenzijdig verzoekschrift – Somalisch asielzoeker – uitwijzing naar Griekenland in toepassing van Dublin-verordening – art. 3 EVRM – documenten BCHV – rechtspraak EHRM – verbod uit te wijzen tot definitief arrest RvV

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 28.672 - 15-06-2009

  Iraaks asielzoeker - beslissing tot weigering van verblijf met BGV – vordering tot nietigverklaring - schending art. 62 Vreemdelingenwet – art. 2 en 3 wet van 29 juli 1991 – schending formele motiveringsplicht – bestreden beslissing vernietigd

Pagina's