Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • - 32733/08  - 02-12-2008

  (K.R.S. t. Verenigd Koninkrijk) Dublin II – Iraans asielzoeker - terugleiding naar Griekenland – rapport VN Hoge Commissaris Vluchtelingen – tussentijdse maatregelen – mishandeling – artikel 3 EVRM – artikel 13 EVRM – geen schending

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.688 - 28-11-2008

  Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – familieleven – kinderen in België – recht van bewaring – vonnis van de jeugdrechtbank – effectieve uitoefening bezoekrecht – geen bewijs – informatieplicht m.b.t. vereiste bewijzen – mogelijkheid om dossier te vervolledigen – geen adequate motivering

 • Raad van State - 188.355 - 28-11-2008

  Aanvraag artikel 40 § 6 (oud) Vreemdelingenwet – illegaal verblijvende ouder van een Belgisch kind – weigering – beroep bij RvV verworpen – cassatieberoep – noodzakelijkheidstoets art. 8 EVRM – motiveringsplicht – schending motiveringsplicht - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.745 - 28-11-2008

  Hangende aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – aanvraag nog niet door de stad overgemaakt aan de DVZ – afgifte BGV – kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2008/10515/A - 28-11-2008

  Echtscheiding – internationaal privaatrecht – internationale bevoegdheid – burgerlijke staat – onmogelijkheid om buitenlandse huwelijksakte voor te leggen – huwelijk wel ingeschreven in rijksregister – Wet van 8 augustus 1983 – artikel 24 WIPR – vrijstelling overleggen huwelijksakte – echtscheiding mogelijk

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 298/07 - 27-11-2008

  (Rashed t. Tsjechië) Detentie– rechterlijke controle – afwezigheid controle – schending artikel 5 §4 EVRM detentie - toegankelijke en precieze criteria – beoordeling - schending artikel 5 §1, f EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.440 - 27-11-2008

  Afwezigheid - gevestigde vreemdeling - vijf jaar gevangenisstraf in België – ontsnapping naar Spanje gedurende 9 maanden – arrestatie – uitlevering – straf in België verder uitgezeten – vrijlating – verstreken verblijfsvergunning - aanmelding bij gemeente – ambtshalve schrapping uit bevolkingsregister tijdens gevangenschap in België – weigering afgifte nieuwe verblijfsvergunning – BGV – afwezigheid van meer dan een jaar – geen bewijs dat verzoeker België gedurende meer dan een jaar verlaten heeft – houder van een geldige verblijfsvergunning op ogenblik terugkeer uit Spanje – art. 19 Vreemdelingenwet - recht op terugkeer – (oud) art. 33 KB 8 oktober 1981 – art. 7 Vreemdelingenwet niet van toepassing - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.385 - 27-11-2008

  Art. 10 Vw. - gezinshereniging - geldige Duitse verblijfstitel - paspoort - onontvankelijkheidsbeslissing - BGV - geen geldig visum - geen appreciatie over geldigheid verblijf - art. 12bis Vw. - art. 20, § 1 Schengenuitvoeringsovereenkomst - kort verblijf - maximaal drie maanden - manifeste appreciatiefout - vernietiging bestreden beslissingen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.307 - 26-11-2008

  Servische Kosovaar – Rom – asielaanvraag – weigering erkenning vluchteling en subsidiaire bescherming – ongeloofwaardig asielrelaas – beroep – nota UNHCR van 16 juni 2006 betreffende de bescherming van minderheden in Kosovo – geen actuele informatie – onafhankelijkheid Kosovo – vernietiging – aanvullende onderzoeksmaatregelen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.331 - 26-11-2008

  Aanvraag tot vestiging – gezinshereniging met een Belg – weigering met BGV – geen identiteitsbewijs – geboorteakte – attest nationaliteit – celibaatsattest – akte van gwoonterecht – Belgische huwelijksakte – identiteit vastgesteld in kader van asielprocedure - geen foto - Brax-arrest – omzendbrief van 21 oktober 2002 – art. 8 EVRM – recht op familieleven – onvoldoende gemotiveerd – schending formele motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 18.873 - 20-11-2008

  Aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet – Pakistaan – aanvraag onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – vrees voor vervolging – geen antwoord DVZ – schending formele motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 18.742 - 18-11-2008

  Stiefschoondochter van een Belg – overlijden echtgenoot – aanvraag tot vestiging – artikel 40 Vreemdelingenwet – verbreking wettelijke band – aanvraag wordt niet verder behandeld – beroep – ontvankelijkheid – beïnvloeding rechtstoestand - aanvechtbare beslissing – verzoek voor prejudiciële vraag aan GwH – procedurele waarborgen – artikel 28, 30 en 31 Richtlijn 2004/38/EG – gelijke behandeling – gezinshereniging met Belgen en EU-burgers – geen feitelijke grondslag – artikel 206 en 227 BW - artikel 40 § 6 Vreemdelingenwet – artikel 44 Vreemdelingenbesluit – wettelijke band niet verbroken - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 18.774 - 18-11-2008

  Palestijn afkomstig uit Libanon – aanvraag erkenning staatloze hangende - aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet – onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – zelfverklaarde staatloosheid – attesten ambassades - stilzwijgen m.b.t. nationaliteit - gebrekkige motivering – schending motiveringsplicht

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 17-11-2008

  Afghaanse onderdanen - vrijheidsberoving met het oog op verwijdering - art. 39 Procedurereglement - interim measures

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 18.657   - 14-11-2008

  Buitenlands huwelijk met een Nederlands onderdaan - aanvraag tot vestiging – onontvankelijkheid – gebrek aan advies parket – gelegaliseerde en vertaalde huwelijksakte – artikel 44 KB van 8 oktober 1981 – voldoende bewijs verwantschap – geen valsheid in geschrifte - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 18.597 - 10-11-2008

  Iraaks asielzoeker - Dublinverordening - overname door Griekenland - weigering van verblijf met BGV - beroep in uiterst dringende noodzakelijkheid - zorgwekkende situatie van Iraakse asielzoekers in Griekenland - schending zorgvuldigheidsbeginsel - ernstig middel - moeilijk te herstellen ernstig nadeel - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad van State - 187.814 - 07-11-2008

  Aanvraag beroepskaart in Belgische ambassade – negatief advies Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen – economisch nut aanwezig - strafrechtelijke veroordeling in Duitsland – geen morele integriteit om firma te leiden – weigering beroepskaart door minister van middenstand – beroep bij RvS – art. 4 wet van 19 februari 1965 - noodzaak van een verblijfsvergunning – gelijktijdige aanvraag beroepskaart en verblijfsvergunning vereist – geen uitzonderingen – gebonden bevoegdheid minister of gemachtigde ambtenaar – geen belang – beroep onontvankelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 18.419 - 06-11-2008

  Albanese vendetta - sociale groep - advies UNHCR - erkenning als vluchteling

 • Arbeidshof / Brussel - 51.239 - 06-11-2008

  Niet-begeleide minderjarige – verblijf in opvangtehuis voor buitenlandse niet-begeleide minderjarige – eerste zelfstandige woning – aanvraag voor installatiepremie – weigering – beroep – KB van 21 september 2004 – begrip dakloze – begrip tijdelijk tehuis - opvangtehuis voor minderjarigen – tijdelijke opvangformule – beroep gegrond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Dendermonde - 08/1229/B - 04-11-2008

  Verzoek tot erkenning buitenlands huwelijk – Erkenning – Internationaal Privaatrecht (IPR) – Artikel 23 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – Artikel 27 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – Weigering visum gezinshereniging – Wetsontduiking – Openbare Orde – Geen schijnhuwelijk

Pagina's