Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 191.571 - 18-03-2009

  Weigering visum gezinshereniging (oud) art. 40 Vreemdelingenwet – beroep ingesteld door familielid en Belg bij RvV – verwerping beroep - beroep ingesteld door Belg – partij zonder belang – beroep onontvankelijk - beroep bij RvS – geen oproeping ter terechtzitting – schending art. 39/56, 39/65 en 39/66 Vreemdelingenwet – cassatie

 • Raad van State - 191.586 - 18-03-2009

  Iraaks asielzoeker – weigering door CGVS – beroep bij RvV – fraude – geen rechtmatig belang - beroep onontvankelijk – cassatieberoep – beroep zelf niet door bedrog aangetast – wel wettig belang - cassatie

 • Raad van State - 191.532 - 17-03-2009

  Schoolreglement – hoofddekselverbod – beroep RvS – BRAX – doelstellingen vereniging – hoofddekselverbod versterkt doelstellingen – geen belang – beroep onontvankelijk

 • Rechtbank van eerste aanleg / Tongeren - 08/2250/A - 17-03-2009

  Echtscheiding onherstelbare ontwrichting – wetboek van internationaal privaatrecht – artikel 57 WIPR – verstoting – niet-erkenning Khol

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.481 - 13-03-2009

  Aanvraag tot vestiging – gezinshereniging met een Belg – echtelijke problemen – voorlopige maatregelen vrederechter – afzonderlijk adres – afgifte F-kaart – intrekking F-kaart – BGV – beëindiging verblijfsrecht zonder nieuw feit – schending vertrouwensbeginsel

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.490 - 13-03-2009

  Beslissing tot weigering van verblijf met BGV – vordering tot nietigverklaring – vermoeden huwelijk niet gericht op aangaan duurzame verbintenis – schending art. 40bis Vreemdelingenwet – schending materiële motiveringsplicht – criteria duurzaam karakter vastgelegd in art. 3 van het KB van 7 mei 2008 – criteria niet onderzocht – bestreden beslissing vernietigd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.425 - 12-03-2009

  Tsjetsjeense asielzoekster – evolutie van de situatie in Tsjetsjenië – individuele beoordeling – geen geloofwaardigheid – weigering door CGVS – beroep bij RvV – verbetering van algemene veiligheidssituatie – geen vermoeden van vrees meer enkel door nationale afkomst – gerichte vervolgingen van risicogroepen – sociale groep van vrouwen – tegenstrijdigheden kunnen verklaard worden door familiale en culturele context – bedreigingen en poging tot verkrachting – niet onderzochte elementen – vrees door het behoren tot de sociale groep van vrouwen – artikel 1A, § 2 Conventie van Genève – erkenning vluchtelingenstatus

 • Grondwettelijk Hof - 41/2009 - 11-03-2009

  Vernietigingsberoep tegen de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie - bestrijding van discriminatie - discriminatiegronden - limitatieve opsomming – verwerping van het beroep

 • Grondwettelijk Hof - 40/2009 - 11-03-2009

  Vernietigingsberoep tegen de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - bestrijding van racisme en xenofobie - legaliteitsbeginsel in strafzaken - discriminatie - opzettelijke directe discriminatie - opzettelijke indirecte discriminatie - opdracht tot discrimineren - intimidatie - positieve actie - segregatie - behoren tot een groep of een vereniging die discriminatie of segregatie verkondigt - aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld - verspreiding van denkbeelden die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat - behoren tot een groep of vereniging die discriminatie of segregatie verkondigt - positieve actie - omkering van bewijslast - houders van een vorderingsrecht - jurisdictionele waarborgen - recht op een eerlijk proces - vrijheid van meningsuiting - vrijheid van vereniging en van vergadering - verwerping van het beroep onder voorbehoud van interpretatie

 • Grondwettelijk Hof - 39/2009 - 11-03-2009

  Vernietigingsberoep tegen de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie – bestrijding van discriminatie - legaliteitsbeginsel in strafzaken - opzettelijke directe discriminatie - wezenlijke en bepalende beroepsvereisten - wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde beroepsvereiste - positieve actie - opzettelijke indirecte discriminatie - opdracht tot discrimineren - intimidatie - weigering tot het maken van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap - sanctieregeling - burgerlijke maatregelen - forfaitaire schadevergoeding - organisatie waarvan de grondslag op geloof of levensbeschouwing is gebaseerd - positieve actie - omkering van de bewijslast - houders van een vorderingsrecht - jurisdictionele waarborgen - recht op een eerlijk proces - beroep verworpen onder voorbehoud van interpretaties

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.319 - 11-03-2009

  Terugwijzing (MB) – gevangenisstraf van vijf jaar – openbare orde – geen advies Commissie voor de Vreemdelingen vereist – geen termijn in akte van kennisgeving – geen afbreuk aan rechtmatig karakter beslissing – geen schending art. 8 EVRM – recht op eerbiediging gezinsleven is niet absoluut – beroep verworpen

 • Grondwettelijk Hof - 50/2009 - 11-03-2009

  Prejudiciële vraag - maatschappelijke dienstverlening - vreemdelingen in onwettig verblijf - dringende medische hulp - onderzoek behoeftigheid vereist

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 08/73/B - 11-03-2009

  Nationaliteitsverklaring – art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit – zeven jaar wettig verblijf – begrip “wettig verblijf” – asielprocedure – attest van immatriculatie – negatief advies parket – art. 7bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit – toelating of machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden – Memorie van Toelichting – art. 7bis § 2 Wetboek van de Belgische Nationaliteit alleen van toepassing op moment van de aanvraag – negatief advies ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.324 - 11-03-2009

  Aanvraag artikel 10 Vw - gezinshereniging - onontvankelijk - geen buitengewone omstandigheden - artikel 12bis Vw - BGV artikel 7, eerste lid, 1° Vw - vernietiging levert geen nut op - gebonden bevoegdheid - beroep onontvankelijk - gebrek aan belang

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.316 - 11-03-2009

  Huwelijk met EU-onderdaan - aanvraag vestiging artikel 40 Vw - bijlage 19ter - weigering verblijf met BGV - paspoort verzoeker ontbreekt - schending artikel 8 EVRM - huwelijk niet betwist - geen bewijs van identiteit - attest nationaliteit niet voldoende - afwezigheid verwerende partij - beroep verworpen

 • - 44256/06  - 10-03-2009

  (Cakir) Racisme en xenofobie – optreden politiediensten – mishandeling – materiële inhoud grondrecht - schending artikel 3 EVRM - gebrekkig gerechtelijk onderzoek – verjaring – procedurele inhoud grondrecht- schending artikel 3 EVRM - gebrekkig gerechtelijk onderzoek – verjaring – racistische motieven – procedurele inhoud grondrecht- schending artikel 3 EVRM iuncto 14 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 45413/07 - 10-03-2009

  (Yula) Kosteloze juridische bijstand – onwettig verblijfsstatuut – recht op toegang tot de rechter- recht op een eerlijk proces – artikel 6 §1 iuncto 14 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 1869/04 - 10-03-2009

  (Botan) Schrapping van de rol – Gezinsleven – tijdelijke verblijfsvergunning – bescherming van het gezinsleven – artikel 8 EVRM

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 08/731/B - 06-03-2009

  Afwezigheid van geboorteakte – attest van geboorte – document van diplomatieke of consulaire origine - geen aanleiding tot homologatie akte van bekendheid – aanvaarding buitenlands attest van geboorte

 • Grondwettelijk Hof - 36/2009 - 04-03-2009

  Prejudiciële vraag – artikel 20 § 3 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State – procedure toelaatbaarheid cassatieberoepen - bestaanbaarheid met art. 10, 11 en 191 GW juncto art. 6 EVRM – geen recht om gehoord te worden – geen uitspraak in openbare terechtzitting – gerechtelijke achterstand – dilatoire beroepen – afwijkende procedureregels gerechtvaardigd – geen onevenredige beperking rechten rechtzoekenden – wapengelijkheid – rechtspraak EHRM – arresten en beschikkingen toegankelijk voor het publiek – beknopte motivering weigering toelating - geen schending

Pagina's