Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.841 - 30-04-2009

  Aanvraag machtiging tot verblijf – artikel 9bis VW– onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheid – ouder van kind met Franse nationaliteit – band tussen vader en kind onvoldoende aangetoond – beroep bij RvV – geheel van elementen moet onderzocht worden – schending materiële motiveringsplicht – schending formele motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.762 - 30-04-2009

  Aanvraag machtiging verblijf - medische redenen - artikel 9 ter VW - onontvankelijk - machtsoverschrijding - beoordeling ten gronde over medisch attest - vermelding gezondheidsproblematiek en risico volstaat - recente medische gegevens - schending zorgvuldigheidsbeginsel

 • Rechtbank van eerste aanleg / Dinant - 09/131/B - 30-04-2009

  Erkenning buitenlands huwelijk – wetboek van internationaal privaatrecht – persoon met illegaal verblijf – geen schijnhuwelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.630 - 29-04-2009

  Aanvraag art. 40ter Vreemdelingenwet – weigering – geen bewijs identiteit – art. 41, tweede lid Vreemdelingenwet – andere documenten dan geldige binnenkomstdocumenten - bijlage 26 en vervangende geboorteakte – formele motiveringsplicht – a posteriori motivering – schending formele motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.661 - 29-04-2009

  Aanvraag gezinshereniging (oud) art. 40 Vreemdelingenwet – echtgenote van een in België gevestigde vreemdeling – weigering – niet voldaan aan voorwaarde art. 10§1, 4° Vreemdelingenwet – tewerkstellingsovereenkomst België-Marokko niet van toepassing – bilateraal verdrag - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.554 - 28-04-2009

  Aanvraag art. 9ter Vreemdelingenwet – ontvankelijk – geen bewijs identiteit – hangende asielprocedure op ogenbik aanvraag – asielaanvraag afgewezen op ogenblik beslissing DVZ - geen identiteitsdocumenten - geen bewijs herkomstland – behandelingsmogelijkheden in herkomstland – aanvraag ongegrond – beroep bij RvV – ontvankelijkheidsfase – fase ten gronde – identiteitsbewijs niet aan de orde tijdens onderzoek ten gronde – onderzoek medische toestand – geen onderzoek – geen afdoende motivering – geen beroep op een ambtenaar-geneesheer – art. 9ter Vreemdelingenwet – memorie van toelichting – schending art. 62 Vreemdelingenwet – schending zorgvuldigheidsplicht – vernietiging beslissing - BGV in het Frans – aanvraag art. 9ter Vreemdelingenwet in het Nederlands – Taalwet Bestuurszaken – art. 39/16 Vreemdelingenwet – BGV geen “akte” – ambtshalve politiemaatregel – middel ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.565 - 28-04-2009

  Asielaanvraag – gemengd Kosovaars (origine Goranie)-Bosnisch koppel – incident in 2006 - geen bescherming gevraagd aan nationale autoriteiten – geen etnische vervolgingen van Goranies – weigering door CGVS – beroep bij RvV – onderzoek van de gegrondheid van de vrees van de man ten aanzien van Kosovo – notie van vervolging – art. 48/3 VW – antecedenten – Cedoca document en rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk – aanslagen, pesterijen en discriminaties ten aanzien van goranis – gebrek aan vertrouwen in nationale autoriteiten omwille van een opeenvolging van evenementen - vrees om vervolgd te worden op basis van nationaliteit – art. 48/3, § 4, c) VW – erkenning – onderzoek van de gegrondheid van de vrees van vrouw ten aanzien van Bosnië-Herzegovina – geen ingeroepen vrees ten aanzien van nationale autoriteiten – vraag van gezinshereniging in Bosnië – onvoldoende informatie – geen essentiële elementen – art. 39/2, § 1, alinea 2, 2° VW – annulering en terugwijzing naar CGVS voor onderzoeksmaatregelen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.511 - 27-04-2009

  Afghaans asielzoeker – weigering door CGVS – beroep bij RvV – uitsluitingsclausule Vluchtelingenverdrag – art. 1F(a) – uitzonderingsbepaling – geen tussenkomst rechterlijke overheden - restrictieve interpretatie – persoon met hoge functie – weerlegbaar vermoeden van verantwoordelijkheid – voldoende weerlegd – erkenning als vluchteling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.294 - 24-04-2009

  Niet-begeleide minderjarige – asielaanvraag afgewezen – aanvraag verblijfstitel – bevel tot terugbrenging – annulatieberoep bij RvV – omzendbrief van 15 september 2005 betreffende het verblijf van NBMV – geen onderzoek naar duurzame oplossing – schending motiveringsplicht – principe van behoorlijk bestuur – manifeste beoordelingsfout – vernietiging

 • Raad van State - 4348 - 23-04-2009

  Arrest RvV – vernietiging bestuurlijke beslissing – uitbreiding middel – regelgeving inzake bestuurlijke motiveringsplicht – bevoegdheid RvV als annulatierechter – toetsing aan gegevens dossier – beroep niet toelaatbaar

 • Arbeidshof / Brussel - 50.854 - 23-04-2009

  OCMW-steun - gewoonlijke verblijfplaats - tijdelijk verblijf in het buitenland - OCMW op voorhand op de hoogte gebracht - intentie om terug te keren naar gewoonlijke verblijfplaats - gegrond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2008/9751/A en 2008/9992/A - 21-04-2009

  Buitenlands huwelijk met een Belg – nietigverklaring gevraagd door parket – schijnhuwelijk – geen duurzame levensgemeenschap – bewijs – omstandigheden voor en na afsluiting huwelijk – onderscheid vernietigingsgronden en echtscheidingsgronden – bewijzen gebaseerd op verklaringen van de Belgische echtgenote – gedrag Belgische echtgenote – verzoek om dringende en voorlopige maatregelen na vraag nietigverklaring huwelijk – procedure echtscheiding op basis van duurzame ontwrichting – moeilijkheden verbonden aan de levensgemeenschap – onvoldoende bewijs – verzoek ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.145 - 21-04-2009

  Somalisch asielzoeker – derde asielaanvraag – weigering door CGVS – tegenstrijdige verklaringen – lid van straatbende – zware misdrijven – geen erkenning als vluchteling – slechte veiligheidssituatie in Somalië – reëel risico op ernstige schade – verzoeker uitgesloten van subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.930 - 10-04-2009

  Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – illegale tewerkstelling – inspectie – proces-verbaal – niet in het bezit van een verblijfsvergunning – e-mail van inspecteur aan DVZ – vraag om echtheid BIVR van verzoeker na te gaan – vals document – fraude - aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet ongegrond – BGV – beroep bij RvV – eerder BGV dat niet werd aangevochten – geen belang – beroep tegen BGV onontvankelijk – tegenstrijdigheid tussen proces-verbaal en e-mail – geen fraude – kennelijk onredelijke beslissing – vernietiging beslissing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.960 - 10-04-2009

  Afghaans asielzoeker – eerdere asielaanvraag in Griekenland – Dublinverordening – verzoek tot overname – geen reactie – stilzwijgende toestemming – bijlage 26quater – schorsingsberoep in uiterst dringende noodzakelijkheid – omzetting door Griekenland van richtlijnen 2003/9/EG, 2004/83/EG en 2005/85/EG – rapport Clandestino – brief UNHCR aan minister van asiel en migratie – rapport mensenrechtencommissaris - geen schriftelijke garanties – schending zorgvuldigheidsbeginsel - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.951 - 10-04-2009

  Asielaanvraag - Iraakse vluchteling - Dublinverordening - Griekenland – akkoord overname - Verordening 343/2003 - garantie asielbehandeling - soevereiniteitsclausule geen verplichting - gezondheidstoestand - artikel 3 EVRM - motiveringsplicht - effectieve overdracht - voldoende toegang asielprocedure - structurele problemen - geen schending - beroep verworpen

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 09/307/C   - 07-04-2009

  Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – onontvankelijk – tweede aanvraag – geen beslissing DVZ – derde aanvraag – hepatitis C-besmetting - na 5 jaar nog steeds geen antwoord – aanmaningen – DVZ wacht op advies ambtenaar-geneesheer - kort geding – prima facie schending art. 3 en 8 EVRM – verplichting Belgische staat om binnen 6 maanden een beslissing te nemen – dwangsom – geen verplichting afgifte verblijfsvergunning in afwachting beslissing DVZ – kort geding rechter kan zich niet in plaats van het bestuur stellen

 • Hof van Justitie - C-139/08 - 02-04-2009

  (Kqiku) Visa – persoon met nationaliteit van derde land die houder is van Zwitserse verblijfstitel – binnenkomst en verblijf op grondgebied van lidstaat met andere doelen dan doorreis – Zwitserse verblijfstitel geldt niet als visum voor kort verblijf

 • Raad van State - 191.125 - 01-04-2009

  Weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte door DVZ – weigering visum gezinshereniging - toetsing door RvV - rechtsmacht RvV – geen rechtsmacht – beroep voorzien bij rechtbank eerste aanleg – art. 27 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – cassatieberoep – art. 144 en 145 Grondwet - beroep voorzien bij rechtbank eerste aanleg – geen rechtsmacht – geen schending van de wet - cassatieberoep verworpen

 • Arbeidsrechtbank / Brugge - 08/3.347/A - 01-04-2009

  Illegaal verblijf – OCMW steun – OCMW wet art. 57§2 – Bhutanese afkomst – geen geldig reisdocument – overmacht –geen klaarheid in situatie betrokkene – toekenning financiële steun – sociaal onderzoek

Pagina's