Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 08/1637/A - 27-10-2008

  Internationaal Privaatrecht – Afstamming – Betwisting vaderschap – Internationaal Privaatrecht – Toepasselijk recht – Artikel 61 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – Artikel 19 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – Zwakke band met Staat waarvan het recht dient te worden toegepast – Marokkaans familierecht (Moudawwana)

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 17.236 - 16-10-2008

  EU-burger en familielid - vestigingsaanvraag - geen bewijs aanvraag - mondelinge weigering gemeente - beroep - ontvankelijkheid - aanvechtbare beslissing - schending motiveringsplicht - vernietiging

 • Hof van beroep / Brussel - 2007/AR/1285 - 16-10-2008

  IPR - huwelijk bij volmacht in Marokko - schijnhuwelijk - openbare orde - art. 27 en 31 WIPR - volmacht conform Marokkaanse recht - appreciatie Marokkaanse rechter - art. 21 WIPR - art. 18 WIPR - erkenning huwelijksakte

 • Hof van Justitie - C-353/06 - 14-10-2008

  (Grunkin) Recht om vrij op grondgebied van lidstaten te reizen en te verblijven – internationaal privaatrecht inzake familienaam – vaststelling van het toepasselijk recht uitsluitend aan de hand van nationaliteit – in lidstaat geboren en verblijvende minderjarige met nationaliteit van andere lidstaat – niet-erkenning, in lidstaat waarvan betrokkene staatsburger is, van in lidstaat van geboorte en verblijf verkregen naam

 • Hof van Justitie - C-353/06 - 14-10-2008

  (Grunkin-Paul) Recht om vrij op grondgebied van lidstaten te reizen en te verblijven – internationaal privaatrecht inzake familienaam – vaststelling van het toepasselijk recht uitsluitend aan de hand van nationaliteit – in lidstaat geboren en verblijvende minderjarige met nationaliteit van andere lidstaat – niet-erkenning, in lidstaat waarvan betrokkene staatsburger is, van in lidstaat van geboorte en verblijf verkregen naam

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 17.522 - 13-10-2008

  Burundese asielzoeker – weigering asielaanvraag – beroep bij RvV – vernietiging - aanvullende onderzoeksmaatregelen – geen erkenning als vluchteling – nieuwe beslissing CGVS - weigering erkenning vluchteling en subsidiaire bescherming – ongeloofwaardig asielrelaas – beroep bij RvV - geen erkenning als vluchteling mogelijk – gezag van gewijsde eerste arrest – geen nieuwe gegevens - subsidiaire bescherming – art. 48/4 § 2 c) Vreemdelingenwet – ondertekening staakt-het-vuren – begrip “binnenlands gewapend conflict” – geen definitie – analogie met humanitair recht – einde gewapend conflict - ondertekening staakt-het-vuren onvoldoende – duurzame vrede – geen duurzame vrede - binnenlands gewapend conflict – willekeurig geweld – geen definitie – analogie met richtlijn tijdelijke bescherming – inheems geweld – systematische schending mensenrechten - ernstige bedreiging van burgers – oorzakelijk verband – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 17.120 - 13-10-2008

  Tweede asielaanvraag – Congolese vrouw van Lendu-etnie - weigering erkenning vluchteling en subsidiaire bescherming – ongeloofwaardig asielrelaas – beroep – nieuwe gegevens – art. 39/76 § 1, alinea 2 en 3 Vreemdelingenwet – arrest nr. 81/2008 GwH – geen beperking van de volle rechtsmacht – nieuwe gegevens moeten gegrond karakter van het beroep aantonen - authenticiteit nieuwe gegevens niet betwist – aanwezigheid in Ituri afdoende bewezen – interetnische haat in Ituri – familieleden vervolgd – risico op vergelding – actuele vrees – erkenning als vluchteling

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - / - 10-10-2008

  Nationaliteit - nationaliteitsverklaring - art. 8 WBN - termijn - overmacht - opheffing

 • - 186.908   - 08-10-2008

  Asielaanvraag - weigering - beroep bij RvV - nieuwe gegevens tijdens beraad - verzoek tot heropening van debatten - geen antwoord - artikel 772 en 773 Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing - artikel 39/76 Vreemdelingenwet - snelle behandeling van asielaanvragen - wil wetgever - geen heropening van debatten- handvest van de grondrechten van de Europese Unie - geen bindende kracht - EU-procesrecht - rechten van de verdediging - niet van toepassing op rechtspleging RvV

 • Raad van State - 186.908 - 08-10-2008

  Asielaanvraag – weigering – beroep bij RvV - nieuwe gegevens tijdens beraad – verzoek tot heropening van debatten – geen antwoord – artikel 772 en 773 Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing – artikel 39/76 Vreemdelingenwet - snelle behandeling van asielaanvragen – wil wetgever – geen heropening van debatten- handvest van de grondrechten van de Europese Unie – geen bindende kracht – EU-procesrecht – rechten van de verdediging – niet van toepassing op rechtspleging RvV

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 35228/03 - 07-10-2008

  (Bogumil) Juridische bijstand – opeenvolgende raadslieden – ambtshalve aanduiding op de procesdag – kwaliteit van de verdediging – schending artikel 6 §3 c EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.891 - 02-10-2008

  Derde asielaanvraag – weigering – twee eerste asielaanvragen frauduleus – geloofwaardigheid – psychiatrische opnames – verband met Conventie van Genève – bewijslast disproportioneel – subjectieve vrees voor vervolging – erkenning als vluchteling

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 34082/02 - 02-10-2008

  (Rusu) Detentie – mededeling motieven die beslissing schragen – onverwijld – 10 dagen - taal die begrijpelijk is – schending artikel 5 §2 EVRM- detentie– criteria voor detentie – afwegen van redelijke argumenten tegen detentie– schending artikel 5 §1, f EVRM

 • Raad van State - 186.704 - 30-09-2008

  Aanvraag artikel 40 Vreemdelingenwet – ouder van een Belgisch kind – weigering – gevaar openbare orde – oude strafrechtelijke veroordeling – beroep bij RvV - gebrek aan belang – gebonden bevoegdheid DVZ - beroep onontvankelijk – cassatieberoep – artikel 43 Vreemdelingenwet – geen gebonden bevoegdheid DVZ – geen gebrek aan belang – vernietiging arrest nr. 2852 van 22 oktober 2007

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.846 - 30-09-2008

  BGV en vrijheidsberoving – schending materiële motiveringsplicht – moeilijk te herstellen ernstig nadeel – minderjarige schoolgaande kinderen – onderbreking schooljaar – schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.600 - 29-09-2008

  Aanvraag gezinshereniging (oud) art. 40 Vreemdelingenwet – ouder van een Belg – weigering vestiging – bewijs “ten laste” – financiële overschrijvingen door echtgenote van Belgische zoon – Belgische zoon en echtgenote feitelijk gescheiden – nauwe band tussen echtgenoten – DVZ moet gezinsinkomsten in aanmerking nemen – arrest C-1/05 (Jia) - overschrijvingen naar echtgenoot van verzoekster – wonen op zelfde adres – geen deugdelijke motivering – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.459 - 26-09-2008

  Art. 40 Vreemdelingenwet - echtgenoot van een EU-burger - vestiging - beslissing tot afneming identiteitskaart voor vreemdelingen - BGV- juridische basis - geen juridische basis - fraus omnia corrumpit - schending motiveringsplicht - kennelijke onredelijkheid - onzorgvuldigheid - schending art. 7 Vreemdelingenwet - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.559 - 26-09-2008

  Aanvraag tot vestiging – gezinshereniging met een Belgische echtgenoot – weigering – verzoek tot herziening – omzetting naar vernietigingsberoep – weigering DVZ vernietigd door RvV – nieuwe weigeringsbeslissing – beginselen behoorlijk bestuur – vernietigde beslissing – bestuur beschikt over volle termijn om nieuwe beslissing te nemen – motief vernietigingsarrest – nieuwe beslissing op basis van andere deugdelijke motieven – hoorplicht – ernstige maatregel op basis van persoonlijk gedrag van die aard om belangen zwaar aan te tasten – weigering vestigingsaanvraag geen dergelijke maatregel – verwerping beroep

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.364 - 25-09-2008

  Afghaans asielzoeker – weigering door CGVS – ongeloofwaardig asielrelaas – lijst onveilige gebieden UNHCR – geen binnenlands vluchtalternatief - subsidiaire bescherming

 • Hof van Justitie - C-453/07 - 25-09-2008

  (Hakan Er) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – artikel 7 Besluit 1/80 van de Associatieraad – verblijfsrecht van meerderjarig kind van Turkse werknemer – geen arbeid in loondienst verricht – voorwaarden voor verlies van verkregen rechten

Pagina's