Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van beroep / Antwerpen - 2008/PD/118 - 23-09-2008

  Rechtsbijstand – art. 668, sub d) Ger. W. – procedures voorzien in de Vreemdelingenwet – ook toegang tot kosteloze burgerlijke kort gedingprocedure

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.153 - 19-09-2008

  Gezinshereniging artikel 10 Vreemdelingenwet – aanvraag visa voor minderjarige kinderen – geen beslissing - verschillende aanmaningen – ingebrekestelling – schorsing van de aanvraag – noodzaak DNA-test – impliciete weigering – schorsingsberoep – uiterst dringende noodzakelijkheid - artikel 14 § 3 gecoördineerde wetten op de Raad van State – impliciete weigering na maximum 4 maanden na aanmaning – individuele beoordeling – artikel 12bis Vreemdelingenwet – verplichting overheid aanvraag te beantwoorden – langdurig stilzwijgen - impliciete weigering – hoogdringendheid – beroep 6 dagen na beslissing – geen hoogdringendheid – beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.056 - 18-09-2008

  Afghaans asielzoeker – weigering door CGVS – gebrekkige kennis over Afghanistan- huisvrouw - onvoldoende rekening met profiel verzoekster – alleenstaande vrouw – sociale groep - erkenning als vluchteling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 15.959 - 16-09-2008

  Aanvraag tot vestiging – artikel 40 Vreemdelingenwet – echtgenoot van een EU-burger – attest van immatriculatie – EU-burger overlijdt – weigering – beroep – beoordeling gezamenlijke vestiging – ogenblik beslissing – verwerping beroep

 • Raad van State - 186.234 - 11-09-2008

  Asielaanvraag – weigering door CGVS – beroep bij RvV – verwerping beroep – RvV antwoordt niet op argumenten aangehaald in verzoekschrift – gebrekkige motivering – cassatie

 • Raad van State - 186.186 - 10-09-2008

  Asielaanvraag – weigering door CGVS – beroep bij RvV – onontvankelijk – eerder verzwegen asielaanvragen – fraus omnia corrumpit – cassatieberoep – ontvankelijk - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 15.634 - 04-09-2008

  Irakese asielzoeker - Griekenland - Dublinverordening - weigering van verblijf - UDN - moeilijk te herstellen ernstig nadeel - garanties Griekse autoriteiten - geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel - beroep verworpen

 • Grondwettelijk Hof - 132/2008 - 01-09-2008

  Echtgenoten zonder minderjarig kind ten laste - een van de echtgenoten heeft geen recht op leefloon - echtgenoot in illegaal verblijf - geen tarief samenwonenden - geen discriminatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 15.642 - 01-09-2008

  Aanvraag gezinshereniging artikel 10 Vreemdelingenwet – echtgenoot van een gevestigde vreemdeling – controle samenwoonst - eerste negatief relatieverslag – afvoering van ambtswege – tweede positief relatieverslag – weigering - schending zorgvuldigheidsbeginsel – kennelijk onredelijke beslissing - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 15.247 - 28-08-2008

  Aanvraag artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - buitengewone omstandigheden - aanvullend schrijven - criteria federaal regeerakkoord - langdurige procedures - werkaanbieding - geen motivering - schending motiveringsplicht

 • Hof van Cassatie - P.08.1287.F - 26-08-2008

  Vrijheidsberoving – artikel 72, lid 2 Vreemdelingenwet - controle legaliteit – controle opportuniteit

 • Arbeidshof / Brussel - 49.954 - 25-08-2008

  Illegaal verblijf – erkenning minderjarig kind door Belg – OCMW steun – OCMW wet art. 57§2 – absolute onmogelijkheid om terug te keren – geen steun in naam van kind – steun in eigen naam – toekenning financiële steun vanaf datum vonnis in eerste aanleg

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Brussel - 2506 - 13-08-2008

  Irakees gezin - asielaanvraag - Dublinverordening - overname Griekenland - vrijheidsberoving - Raadkamer - vrijlating - beroep bij Kamer van Inbeschuldigingstelling - geen schending van artikel 3 EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 14.727 - 31-07-2008

  Hangende aanvraag art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - BGV - formele motiveringsplicht - goed bestuur - art. 8 EVRM - automatische toepassing art. 7 Vreemdelingenwet - schending art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 14.731 - 31-07-2008

  Hangende aanvraag art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - BGV - formele motiveringsplicht - goed bestuur - art. 8 EVRM - automatische toepassing art. 7 Vreemdelingenwet - schending art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 14.712 - 31-07-2008

  Asielaanvraag - Dublinverordening - verzoek tot overname - medische problemen - schending zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-127/08 - 25-07-2008

  (Metock e.a.) Richtlijn 2004/38 - recht van burgers van de Unie en hun familieleden op vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaat - familieleden met nationaliteit van derde land - personen met nationaliteit van derde land die gastlidstaat zijn binnengekomen alvorens echtgenoot van burger van de Unie te worden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 14.397 - 25-07-2008

  Aanvraag artikel 9ter Vreemdelingenwet - onontvankelijk - geen bewijs identiteit - BGV - vrijheidsberoving - vordering in uiterst dringende noodzakelijkheid - artikel 3 EVRM - absolute bescherming - parlementaire werkzaamheden - verwijderingsmaatregel - geen onderzoek ten gronde - schending artikel 3 EVRM - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 14.367 - 24-07-2008

  Afgewezen asielzoeker - art. 9 lid 3 Vw - onontvankelijk - geen nieuwe elementen t.o.v. asielprocedure - gebrekkige motivering - contradictie - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25904/07 - 17-07-2008

  (NA t. VK) Asielzoeker - afwijzing - verwijdering - toestand in Sri Lanka - schending art. 3 EVRM

Pagina's