Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 26.145 - 21-04-2009

  Somalisch asielzoeker – derde asielaanvraag – weigering door CGVS – tegenstrijdige verklaringen – lid van straatbende – zware misdrijven – geen erkenning als vluchteling – slechte veiligheidssituatie in Somalië – reëel risico op ernstige schade – verzoeker uitgesloten van subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.930 - 10-04-2009

  Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – illegale tewerkstelling – inspectie – proces-verbaal – niet in het bezit van een verblijfsvergunning – e-mail van inspecteur aan DVZ – vraag om echtheid BIVR van verzoeker na te gaan – vals document – fraude - aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet ongegrond – BGV – beroep bij RvV – eerder BGV dat niet werd aangevochten – geen belang – beroep tegen BGV onontvankelijk – tegenstrijdigheid tussen proces-verbaal en e-mail – geen fraude – kennelijk onredelijke beslissing – vernietiging beslissing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.960 - 10-04-2009

  Afghaans asielzoeker – eerdere asielaanvraag in Griekenland – Dublinverordening – verzoek tot overname – geen reactie – stilzwijgende toestemming – bijlage 26quater – schorsingsberoep in uiterst dringende noodzakelijkheid – omzetting door Griekenland van richtlijnen 2003/9/EG, 2004/83/EG en 2005/85/EG – rapport Clandestino – brief UNHCR aan minister van asiel en migratie – rapport mensenrechtencommissaris - geen schriftelijke garanties – schending zorgvuldigheidsbeginsel - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.951 - 10-04-2009

  Asielaanvraag - Iraakse vluchteling - Dublinverordening - Griekenland – akkoord overname - Verordening 343/2003 - garantie asielbehandeling - soevereiniteitsclausule geen verplichting - gezondheidstoestand - artikel 3 EVRM - motiveringsplicht - effectieve overdracht - voldoende toegang asielprocedure - structurele problemen - geen schending - beroep verworpen

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 09/307/C   - 07-04-2009

  Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – onontvankelijk – tweede aanvraag – geen beslissing DVZ – derde aanvraag – hepatitis C-besmetting - na 5 jaar nog steeds geen antwoord – aanmaningen – DVZ wacht op advies ambtenaar-geneesheer - kort geding – prima facie schending art. 3 en 8 EVRM – verplichting Belgische staat om binnen 6 maanden een beslissing te nemen – dwangsom – geen verplichting afgifte verblijfsvergunning in afwachting beslissing DVZ – kort geding rechter kan zich niet in plaats van het bestuur stellen

 • Hof van Justitie - C-139/08 - 02-04-2009

  (Kqiku) Visa – persoon met nationaliteit van derde land die houder is van Zwitserse verblijfstitel – binnenkomst en verblijf op grondgebied van lidstaat met andere doelen dan doorreis – Zwitserse verblijfstitel geldt niet als visum voor kort verblijf

 • Raad van State - 191.125 - 01-04-2009

  Weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte door DVZ – weigering visum gezinshereniging - toetsing door RvV - rechtsmacht RvV – geen rechtsmacht – beroep voorzien bij rechtbank eerste aanleg – art. 27 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – cassatieberoep – art. 144 en 145 Grondwet - beroep voorzien bij rechtbank eerste aanleg – geen rechtsmacht – geen schending van de wet - cassatieberoep verworpen

 • Arbeidsrechtbank / Brugge - 08/3.347/A - 01-04-2009

  Illegaal verblijf – OCMW steun – OCMW wet art. 57§2 – Bhutanese afkomst – geen geldig reisdocument – overmacht –geen klaarheid in situatie betrokkene – toekenning financiële steun – sociaal onderzoek

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.430 - 31-03-2009

  Aanvraag 9 ter Vreemdelingenwet – onontvankelijk – beroep bij RvV – medische getuigschrift – geen informatie aangaande de medische aandoening – geen risico bij eventuele terugkeer vastgesteld – geen schending motiveringsplicht – artikel 7, §§ 1 en 2 KB 17 mei 2007 – geen schending artikelen 3, 5 en 8 EVRM – verwerping beroep

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.346 - 30-03-2009

  Afghaanse asielzoeker – Dublinverordening – overname door Griekenland – termijn waarbinnen overdracht moet plaats vinden – art. 18 Dublinverordening – uitdrukkelijke aanvaarding overnameverzoek na 2 maanden – overdracht niet binnen verplichte termijn – schending art. 19 Dublinverordening – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.421 - 30-03-2009

  Afghaans asielzoeker – Dublinverordening – overname door Griekenland – weigering van verblijf met BGV – annulatieberoep – overdracht niet binnen gestelde termijn van zes maanden – België verantwoordelijk voor behandeling asielaanvraag – annulatieberoep zonder voorwerp – verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 13113/03 - 30-03-2009

  (Ould Dah) Foltering begaan in Mauretanië – Folterverdrag – universele jurisdictie – toepassing Franse strafwet – amnestieregeling – retroactiviteit – legaliteit in strafzaken – artikel 7 EVRM

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Antwerpen - K829/2009 - 27-03-2009

  Kandidaat-staatloze – BGV met vrijheidsberoving – beroep bij raadkamer – beroep ongegrond – beroep bij KI – procedure staatloosheid – positief advies parket – grote kans dat DVZ geen doorlaatbewijs kan bemachtigen – vrijheidsberoving mist doel – schending van de wet

 • Hof van Cassatie - C.07.0583.F - 26-03-2009

  Afgewezen asielzoekers - aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – weigering – hangend beroep bij RvS - tweede aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – procedure in kortgeding – verzoek om verbod uitvoering BGV en verblijfsvergunning in afwachting uitspraak RvS – weigering – beroep bij hof van beroep - afgewezen asielzoekers – BGV – aangehaalde schending subjectieve rechten gevolg van eigen foutief handelen – niemand kan rechten putten uit eigen fout – inoverwegingname door de burgerlijke rechter van een aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet ingediend door afgewezen asielzoekers met BGV – discretionaire bevoegdheid verweerder - weigering – cassatieberoep - art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – mogelijkheid voor afgewezen asielzoekers met BGV om aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet in te dienen – schending art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – bevoegdheid burgerlijke rechter om schending subjectieve rechten te voorkomen of te herstellen

 • Raad van State - 191.840 - 25-03-2009

  Illegaal verblijvende ouders van een Belgisch kind – aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – schorsings- en vernietigingsberoep bij RvS - art. 8 EVRM – geen inmenging in gezinsleven – geen schending – arrest Chen – geen toepassing – vierde protocol EVRM – tijdelijk vertrek uit België – geen schending – schoolgaande kinderen – geen bewijs verlies schooljaar – beslissing niet kennelijk onredelijk – verwerping beroep

 • Grondwettelijk Hof - 59/2009 - 25-03-2009

  Werkloosheidsuitkering – art. 7 §14 besluitwet 28 december 1944 - bijkomende toelaatbaarheidsvereisten voor vreemdelingen gemachtigd tot verblijf op grond van art. 9, lid 3 Vw.- wachttijdvoorwaarden - tewerkstelling - arbeidsdagen verricht met een voorlopige arbeidsvergunning als kandidaat-vluchteling vóór inwerkingtreding van het KB van 6 februari 2003 – uitsluiting – rechtsonzekerheid – onevenredige gevolgen – schending art. 10, 11, 23 en 191 Gw

 • Grondwettelijk Hof - 62/2009 - 25-03-2009

  Sociaal recht - Sociale zekerheid - Gewaarborgde gezinsbijslag - Begunstigden - Vreemdelingen - Toekenningsvoorwaarde - Minimumduur van 5 jaar werkelijk verblijf van de rechthebbende in België

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.861 - 23-03-2009

  Irakees asielzoeker – derde asielaanvraag – weigering tot inoverwegingname met BGV – beroep bij RvV – exceptie van onontvankelijkheid – eerder BGV dat niet werd aangevochten – geen belang – beroep tegen BGV onontvankelijk – nieuwe gegevens – art. 51/8 Vreemdelingenwet – DVZ niet bevoegd om ambtshalve na te gaan of situatie in land van herkomst gewijzigd is

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 24.851 - 20-03-2009

  Hangende aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet – afgifte BGV – schorsingsberoep in UDN – belang – eerder BGV waartegen geen beroep werd ingediend – rechtstoestand mogelijk gewijzigd – beroep ontvankelijk – materiële motiveringsplicht - aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet geen invloed op verblijfsstatus – BGV mogelijk tenzij dwingende bepalingen van internationaal recht

 • Raad van State - 191.552 - 18-03-2009

  Weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte door DVZ – toetsing door RvV - rechtsmacht RvV – geen rechtsmacht – beroep bij rechtbank eerste aanleg voorzien – art. 27 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – art. 144-146 Grondwet - cassatieberoep – geldigheid huwelijk niet betwist voor RvV – betwisting wettigheid weigering visum gezinshereniging – correcte toepassing art. 146bis Burgerlijk Wetboek – RvV wel bevoegd – cassatie

Pagina's