Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 14.245 - 17-07-2008

  Aanvraag gezinshereniging – echtgenote van een Belg – (oud) art. 40 Vw. – voorlopig uitstel beslissing – weigering vestiging – PV politie – eenzijdige verklaringen Belgische echtgenoot en derden – geen behoorlijke feitenvinding – zorgvuldigheidsplicht – schending

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 14.115 - 15-07-2008

  Tsjetsjeense asielzoekers - eerste asielaanvraag in Polen - tweede asielaanvraag in Frankrijk - niet-inoverwegingname - derde asielaanvraag in België - weigering van verblijf - BGV met vrijheidsberoving - terugname door Polen - UDN - schending formele motiveringsplicht - schorsing in UDN

 • Hof van Justitie - C-54/07 - 10-07-2008

  (CGKR t. firma Feryn NV) Richtlijn 2000/43 - discriminatie op grond van ras of etnische afkomst - discriminerende selectiecriteria voor personeel - bewijslast - sanctie

 • Hof van Justitie - C-33/07 - 10-07-2008

  (Jipa) Burgerschap van Unie - artikel 18 EG - richtlijn 2004/38 - recht van burgers van Unie en hun familieleden om vrij te reizen en te verblijven op grondgebied van lidstaten - recht om een lidstaat te verlaten

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 13.874 - 09-07-2008

  Asielaanvraag - Russische vrouw - interfamiliaal geweld - echtscheidingsprocedure - klacht - bescherming Russische overheid - weigering erkenning als vluchteling - geen toepassing Conventie van Genève - beroep - rapporten Amnesty - geen effectieve bescherming Russische overheid - geen binnenlands vluchtalternatief - sociale groep - erkenning

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 13.787   - 07-07-2008

  Aanvraag tot vestiging – artikel 40 Vreemdelingenwet – echtgenoot van een Belg – verschillende bezoeken – oproep – negatief relatieverslag – gezinscel kon niet vastgesteld worden - weigering – schending materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Hasselt - 07/1788/A - 30-06-2008

  Schoolreglement – hoofddekselverbod – sikh-geloof – tulband - godsdienstvrijheid - artikel 9 EVRM – artikel 9, lid 2 EVRM – duidelijke regel – geen doelstelling van algemeen belang – geen evenredigheid – schending artikel 9 EVRM

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 08/4233/A - 27-06-2008

  Weigering opmaak akte van huwelijksaangifte - geen bewijs ongehuwde staat - buitenlands polygaam huwelijk - erkenning - geen erkenning - art. 21 en 27 WIPR - art. 147 BW - huwelijk onbestaande in Belgische rechtsorde - geen schending art. 147 BW

 • Rechtbank van eerste aanleg / Nijvel - 27-06-2008

  Artikel 12bis §1, lid 2 Wetboek van de Belgische Nationaliteit - nationaliteitsverklaring - meerderjarig kind van een Belgische ouder - art. 7bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - begrip wettig verblijf - attest van immatriculatie geldig voor 5 maanden - omzendbrief van 25 mei 2007 - geen verblijfsrecht van meer dan drie maanden - negatief advies parket - ongegrond

 • Grondwettelijk Hof - 95/2008 - 26-06-2008

  Wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - artikelen 4, 5, 6, 7, 26, 39, 42, 44, 53, 55, 58, 74 en 77 - art. 9ter Vreemdelingenwet - subsidiaire bescherming - verschil in behandeling - gerechtvaardigd - gezinshereniging - uitsluiting - kinderen uit een polygaam huwelijk - vernietiging - leeftijd van gehuwden en partners - evenredige maatregel - ouders van een als vluchteling erkende minderjarige - voorwaarden - vrijstelling voorwaarden beperkt in de tijd - vernietiging - voldoende huisvesting - bevoegdheid gewesten - geen inbreuk - controles -vermoedens van fraude of schijnsituaties - wettig doel - evenredig - interpretatie - subsidiaire bescherming - asielaanvraag - detentie - onderzoek van de verantwoordelijkheid van België voor de behandeling van de asielaanvraag - gevallen - duur - detentie tijdens de asielprocedure - meervoudige asielaanvragen - onderzoek - DVZ - CGVS - art. 52 Vreemdelingenwet - afwijzing asielaanvraag na summier onderzoek of op louter formele gronden - interpretatie - asielaanvraag van een EU-burger - niet inoverwegingname door de CGVS - verschil in behandeling - verantwoord - overgangsregeling - subsidiaire bescherming - nieuw element - interpretatie

 • Arbeidshof / Antwerpen - 2060328 - 25-06-2008

  Vacature – selectie en aanwerving – getuigenbewijs - vermoeden van directe discriminatie – omkering bewijslast - directe discriminatie op grond van etnische origine – geen discriminatie op grond van huidskleur of ras – staking van discriminerende handelingen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 1638/03 - 23-06-2008

  (Maslov t. Oostenrijk) Recht op bescherming van het gezinsleven - uitwijzing - strafbare feiten - band moederland - band gastland - invloed leeftijd - schending art. 8 EVRM

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 07/10816/A - 19-06-2008

  Weigering om huwelijk af te sluiten - schijnhuwelijk - onwettig verblijf - contradicties - geen kennis van schoonfamilie - onvoldoende bewijzen

 • Hof van Cassatie - C.07.0385.F - 06-06-2008

  Staatloosheid – Roemeens onderdaan - artikel 1 Conventie van New York – vrijwillige afstand van nationaliteit – mogelijkheid om nationaliteit opnieuw te bekomen – geen erkenning – uitsluitingsgronden in Conventie van New York - vrijwillige afstand geen reden voor uitsluiting – toevoeging voorwaarde aan Conventie van New York - onwettige beslissing - cassatie

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 2008/1189 - 06-06-2008

  Beroep tegen vonnis arbeidsrechtbank - NBMV - territoriale bevoegdheid OCMW - recht op OCMW-steun - verblijf bij grootouder - asielzoeker - code 207 - feitelijke verblijfplaats - betaling steun aan voogd - residuair karakter OCMW-steun - beroep ongegrond - bevestiging eerste beslissing

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 789/08 - 04-06-2008

  Weigering OCMW-steun - illegaal verblijf - Code 207 - regularisatieaanvraag - art. 9bis Vw. - kind met wettige verblijfstitel - overmacht - toekenning maatschappelijke steun

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 08/26362 - 30-05-2008

  Gezinshereniging met derdelander - jurisdictionele bevoegdheid - discretionaire bevoegdheid minister - art. 8 EVRM - subjectief recht - art. 1382 BW - dringend verzoek

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 12.070 - 29-05-2008

  Art. 12 Kinderrechtenverdrag - recht om gehoord te worden - directe werking

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 12.038 - 29-05-2008

  Aanvraag art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - buitengewone omstandigheden - beoordeling in het kader van asielaanvraag - asielaanvraag onontvankelijk - art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet onontvankelijk - schending art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - schending motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 12.032 - 29-05-2008

  Turks-Koerdisch koppel - tegenstrijdige verklaringen - CEDOCA nota - art. 39/76 § 1 Vw - nieuw element - uit de debatten - broer erkend als vluchteling in Duitsland - CEDOCA nota niet recent genoeg - situatie gewijzigd - algemeen bekend feit - bijkomend onderzoek vereist

Pagina's