Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 8433 - 07-03-2008

  Cubaanse onderdaan - aanvraag tot machtiging verblijf onontvankelijk – BGV – buitengewone omstandigheid – schending bewijskracht geschreven stukken is algemeen rechtsbeginsel – schending materiële motiveringsplicht is algemeen beginsel van behoorlijk bestuur – verwijzing naar wettelijke of reglementaire bepaling niet vereist – middel verzoekster behoorlijk onderbouwd – bestreden beslissing vernietigd – BGV vernietigd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 8404 - 06-03-2008

  Aanvraag art 40 Vreemdelingenwet - ascendent - weigering - termijn om bewijsstukken voor te leggen - zorgvuldigheidsbeginsel - schending - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Hasselt - 07/1328/B - 25-02-2008

  Niet-begeleide minderjarige – bewijs minderjarigheid - medisch onderzoek door dienst Voogdij – meerderjarig - bewijs van identiteit – art. 46 Burgerlijk Wetboek – art. 34 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – staat van de persoon – identiteitsgegevens – geboortegegevens – geboorteattest – Afghaanse taskara – paspoort – minderjarig - bewijswaarde groter dan medisch leeftijdsonderzoek

 • Raad van State - 179.935 - 21-02-2008

  Aanvraag art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - ontvankelijk - ongegrond - integratie gevolg van lange asielprocedure - geen afdoende motivering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 7511 - 20-02-2008

  BGV - beroep in uiterst dringende noodzakelijkheid - verzoekschrift ingediend na drie dagen - onbereikbaarheid advocaat - géén bewezen overmacht - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 7425 - 18-02-2008

  Aanvraag artikel 40 Vreemdelingenwet - ouder ten laste - weigering - aanvraag in het Frans - weigering in het Nederlands - schending artikel 41 § 1 gecoöordineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in de bestuurszaken - vernietiging

 • Hof van beroep / Brussel - 2005/AR/1485 - 14-02-2008

  Langdurige asielprocedure - zes jaar - veroordeling Belgische staat tot schadevergoeding - bevestiging vonnis in eerste aanleg

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 7173 - 11-02-2008

  Aanvraag artikel 40 Vreemdelingenwet - ouder ten laste - weigering - onvoldoende bewijs - nieuwe bewijsstukken -RvV niet bevoegd - nieuwe vestigingsaanvraag - begrip "ten laste" - een zekere duurzaamheid - geen toevoeging aan de wet

 • Raad van State - 179.454 - 11-02-2008

  Aanvraag hernieuwing arbeidskaart B tijdens illegaal verblijf - art 31 lid twee KB van 9 juni 1999 - nieuwe werkgever - weigering door minister van werk - geen inlichtingenblad wegens illegaal verblijf - geen internationale overeenkomst met China - beroep - schending materiële motivering - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 7065 - 08-02-2008

  Aanvraag art. 40 Vreemdelingenwet - echtgenoot van een Belg - weigering - gevaar openbare orde - oude strafrechtelijke veroordeling - actueel gevaar - geen bewijs - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 7007 - 07-02-2008

  Schorsingsberoep in uiterst dringende noodzakelijkheid – 4 dagen na kennisgeving beslissing tot terugdrijving – schorsingsberoep ingediend op dag repatriëring en 2 dagen na contact raadsman – niet diligent - uiterst dringende noodzakelijkheid niet bewezen – dringend karakter eigen toedoen – misbruik - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 6936 - 06-02-2008

  Aanvraag art. 40 Vreemdelingenwet - weigering - openbare orde - veroordeling in Spanje - ter Schengen gesignaleerd - gebrekkige motivering - vernietiging

 • Raad van State - 2097 - 06-02-2008

  Cassatieberoep – rechtsmacht RvV in asielzaken – geen volle rechtsmacht – kennelijk ongegrond – beroep ontoelaatbaar

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 6743 - 30-01-2008

  Aanvraag art 40 Vreemdelingenwet - descendent - weigering - correctionele veroordeling - gebrekkige motivering - art. 43 Vreemdelingenwet - rechtspraak Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 6445 - 29-01-2008

  Aanvraag art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - Congolese ouder van Belgisch kinderen - onontvankelijk - toelichting DVZ betreffende de toepassing van art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - schending formele motiveringsplicht - schending art. 8 EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 6551 - 29-01-2008

  Asielzoekster - Guinee - risico op besnijdenis - weigering erkenning door CGVS - vrouwen - sociale groep - erkenning als vluchteling

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 13229/03 - 29-01-2008

  (Saadi t. V.K.) Asielaanvraag - detentie tijdens de (versnelde) procedure - criteria voor detentie - redelijke duur procedure - geen schending artikel 5 §1, f EVRM - detentie - mededeling motieven die beslissing schragen - onverwijld - 76 uren - schending artikel 5 §2 EVRM

 • Raad van State - 178.960 - 25-01-2008

  Onderzoeksbevoegdheid RvV - geen onderzoeksbevoegdheid - rapport UNHCR - internet - niet algemeen bekend - cassatie

 • Raad van State - 178.960 - 25-01-2008

  Onderzoeksbevoegdheid RvV - rapport UNHCR - internet - algemeen bekend - niet algemeen bekend - cassatie

Pagina's