Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Arbeidshof / Luik - 35.545/08 - 21-01-2009

  maatschappelijke integratie - illegaal verblijf - staatloze - niet verwijderbaar - geen overmacht voor vrijwillige terugkeer - Belgisch kind - ouders illegaal - vertraging beslissing verblijf - enkel opvang federaal centrum - artikel 57,§2 OCMW wet

 • Hof van Cassatie - P.08.1787.F - 14-01-2009

  MB tot uitwijzing - BGV met vrijheidsberoving - hangende asielaanvraag - ter beschikking stelling regering - geen onwettige maatregel - geen mensonterende behandeling - openbare orde en veiligheid land

 • Arbeidshof / Gent - 08.057 - 09-01-2009

  Illegaal verblijf - maatschappelijke dienstverlening – OCMW steun – OCMW-wet art. 57 §2 – asielprocedure afgesloten – bevel om grondgebied te verlaten – onmogelijkheid tot repatriëring – overmacht – onmogelijkheid om grondgebied te verlaten – Tibetaanse origine - identificatieprocedure DVZ

 • Grondwettelijk Hof - 1/2009 - 08-01-2009

  Artikel 20 § 3 gecoördineerde wetten op de Raad van State – toelaatbaarheid cassatieberoep – geen openbare terechtzitting – partijen worden niet gehoord – openbaarheid van arresten en vonnissen - geen openbaarheid - artikel 6 EVRM – schorsings- en annulatieberoep - artikel 10, 11 en 191 Grondwet - wapengelijkheid – geen schending

 • Raad van State - 189.174 - 23-12-2008

  Asielaanvraag – weigering – beroep bij RvV – nieuwe stukken neergelegd ter terechtzitting – stukken niet vermeld in arrest RvV – art. 149 GW - art. 39/76 § 1 Vreemdelingenwet – arrest nr. 81/2008 GwH - RvV is verplicht elk nieuw gegeven te onderzoeken - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 20.826 - 19-12-2008

  Aanvraag gezinshereniging art. 10 Vreemdelingenwet vóór 1/06/07 – AI – BIVR – bijkomende documenten vereist voor verlenging BIVR – weigering verlenging – geen medisch attest – geen ziekteverzekering – attest voldoende huisvesting geweigerd – bewijslast – controle voorwaarden moet door bestuur gebeuren – vreemdeling moet niet bewijzen dat hij nog steeds voldoet aan voorwaarden – art. 17 richtlijn 2003/86/EG – afweging van belangen – niet vermeld in bestreden beslissing – schending zorgvuldigheidsbeginsel

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 6690/06 en 22.200/06 - 19-12-2008

  Illegaal verblijvende ouder van een Belgisch kind – witte tewerkstelling – onwettig verblijf – geen arbeidsvergunning – werkloos – aanvraag werkloosheidsuitkering – weigering – opgebouwde prestaties niet inovereenstemming met verblijfswetgeving en wetgeving op tewerkstelling buitenlandse werknemers – beroep - drie prejudiciële vragen aan Hof van Justitie – art. 12, 17 en 18 EG-verdrag – - art. 21, 24 en 34 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - verbod op discriminatie op basis van nationaliteit – recht van EU-burger om vrij te reizen en te verblijven op het grondgebied van de lidstaten – lidstaat waarvan de EU-burger de nationaliteit heeft – EU-burger ten laste van ascendent-derdelander met voldoende bestaansmiddelen en ziekteverzekering – verblijfsrecht ascendent-derdelander - nuttig effect verblijfsrecht EU-burger – vrijstelling arbeidsvergunning ascendent-derdelander

 • Hof van Justitie - C-551/07 - 19-12-2008

  (Sahin) Richtlijn 2004/38 – recht op eerbiediging van familieleven – recht van verblijf van persoon met nationaliteit van derde land die grondgebied van lidstaat is binnengekomen als asielzoeker en vervolgens is gehuwd met persoon met nationaliteit van andere lidstaat

 • Grondwettelijk Hof - 182/2008 - 18-12-2008

  Vernietigingsberoep tegen de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat – art. 1022 Ger. W. –rechtsplegingsvergoeding ten laste van in het ongelijk gestelde partij - juridische tweedelijnsbijstand – door de Koning vastgesteld minimum aan rechtsplegingsvergoeding – afwijking – kennelijk onredelijke situatie – interpretatie – bedrag onder het door Koning vastgestelde minimum

 • Hof van Cassatie - C.05.0238.F - 18-12-2008

  Aanvraag gezinshereniging (oud) art. 10 Vreemdelingenwet – echtgenoot van een vreemdeling toegelaten of gemachtigd tot verblijf van meer dan drie maanden - recht op verblijf – beslissing DVZ – geen volledig gebonden bevoegdheid – mogelijk gevaar openbare orde - beoordelingsvrijheid – geen subjectief recht op verblijf

 • Hof van Justitie - C-337/07 - 18-12-2008

  (Altun) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – artikel 7, eerste alinea, van Besluit 1/80 van Associatieraad – verblijfsrecht van kind van Turks werknemer – werknemer behorend tot legale arbeidsmarkt – onvrijwillige werkloosheid – toepasselijkheid van overeenkomst op Turkse vluchtelingen – valse verklaringen - voorwaarden voor verlies van verkregen rechten

 • Raad van State - 188.931 - 17-12-2008

  MB van 23 september 2002 tot vaststelling van de procedure- en werkingsregels van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen in gesloten centra – annulatieberoep – geen advies afdeling wetgeving Raad van State – hoogdringendheid – geen hoogdringendheid – schending artikels 3 en 84 Gecoördineerde wetten op de Raad van State - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-524/06 - 16-12-2008

  (Huber) Bescherming van persoonsgegevens – Europees burgerschap – beginsel van non-discriminatie op grond van nationaliteit – richtlijn 95/46 – begrip ‘noodzakelijkheid’ – Algemene verwerking van persoonsgegevens inzake burgers van Unie met nationaliteit van andere lidstaat –centraal register van buitenlanders

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 20.433 - 15-12-2008

  Aanvraag studentenvisum – weigering – voldaan aan voorwaarden art. 58 tot 60 Vreemdelingenwet – manifest misbruik van procedure – geen kennis van de geplande studies, doel van de studies en beroep – fraude – geen manifeste fraude – gebrekkige motivering – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2008/8557/A - 12-12-2008

  Echtscheiding – artikel 1254 Ger.W. – internationaal privaatrecht – internationale bevoegdheid – gewoonterechtelijk huwelijk – geen huwelijksakte – wet rijksregister – artikel 24 en 27 WIPR

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 42502/06 - 11-12-2008

  (Muminov) Rapporten Internationale mensenrechtenorganisatie – bewijswaarde – individueel onderzoek niet vereist – geen bijkomend bewijs vereist – patroon van mishandeling – artikel 3 EVRM – schending

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2007/7076/A - 11-12-2008

  Centraal in de dienstverlening staan een breed en levendig info-aanbod, kwalitatief juridisch advies inzake vreemdelingenrecht, gerichte vorming, beleidsopvolging en samenwerking met andere organisaties rond etnisch-culturele minderheden.

 • Hof van beroep / Gent - 2008/AR/828 - 11-12-2008

  nationaliteit - vervallenverklaring - fraude - art. 23 WBN

 • Rechtbank van eerste aanleg / Charleroi - 07/3859/B - 11-12-2008

  Huwelijk - polygamie - Marokkaans recht - openbare orde - erkenning in België - afstamming - discriminatie op basis van afstamming - erkenning geboorteakte

 • Raad van State - 188.705 - 10-12-2008

  KB van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen in gesloten centra – annulatieberoep – vernietiging artikels 2, 21, 29, 35, 36, 72, 98 § 1, 3°, 115 en 127 van het KB – toepassingsgebied – niet van toepassing op INAD-centra – discriminatie - controle briefwisseling - disproportioneel – schending beroepsgeheim - bezoek onder toezicht- schending privacy - bezoek van familieleden op afspraak – schending recht op gezinsleven - geen familiebezoek toegelaten in gesloten centra aan de grens - schending recht op gezinsleven - toegang tot informatie – schending art. 10 EVRM - ordemaatregelen – delegatie aan de minister – overschrijding bevoegdheid - - isolatie i.g.v. risico op zelfmoord – schending art. 8 EVRM – overlijden – overschrijding bevoegdheid

Pagina's