Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 6292 - 25-01-2008

  Intrekking van een administratieve handeling - geen bewezen onregelmatigheid - ongeldig - vernietiging

 • Arbeidshof / Gent - 07/086 - 25-01-2008

  Uitgeprocedeerde asielzoekers - Onwettig verblijvend gezin met minderjarig kind - OCMW code 207 - stopzetting steun -beroep - veroordeling - steun verplicht tot aanvraag wordt overgemaakt aan bevoegd OCMW (OCMW verblijfplaats) - behoorlijk bestuur - hoger beroep - géén normale aanvraag tot steun bij appellant - géén verplichting tot doorverwijzing - hoger beroep gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 29787/03 & 29810/03 - 24-01-2008

  (Riad en Idiab t. België) Asielzoekers - detentie - wettigheid - transitzone - rechterlijke controle -invrijheidstelling - schending artikel 3 EVRM - schending artikel 5, §1 EVRM

 • Hof van Justitie - C-294/06 - 24-01-2008

  (Payir) Associatieovereenkomst EEG-Turkije - vrij verkeer van werknemers - Besluit nr. 1/80 van Associatieraad - artikel 6, lid 1, eerste streepje - werknemer die tot legale arbeidsmarkt behoort - toelating als student of au pair - gevolgen voor recht van verblijf

 • Raad van State - 178.832 - 23-01-2008

  Asielzoeker - geen erkenning als vluchteling - geen subsidiaire bescherming - cassatieberoep - gebrekkige motivering - schending art. 39/65 Vreemdelingenwet - cassatie

 • Raad van State - 178.831 - 23-01-2008

  Cassatieberoep - geen erkenning als vluchteling - geen subsidiaire bescherming - divergenties en weglatingen - weerlegd door verzoeker - geen bewezen vrees voor vervolging wegens toebehoren aan een sociale groep - intellectuele Hutu familie - strijdigheid met administratief dossier - geen afdoende motivering - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 6033 - 21-01-2008

  Echtgenoot van een Belg – buitenlands huwelijk – art. 27 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – weigering erkenning door DVZ - weigering visum gezinshereniging – beroep bij RvV – art. 41 § 1 gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van talen in bestuurszaken – aanvraag in het Frans – beslissing in het Nederlands - gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 niet van toepassing – middel onontvankelijk – art. 164 GW – DVZ onbevoegd om huwelijk niet te erkennen - art. 164 GW niet van toepassing op erkenning buitenlandse akten - art. 27 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – alle overheden – eerdere erkenning door ambtenaar burgerlijke stand sluit weigering erkenning door DVZ niet uit – geen schending van art. 164 GW – rechtsmacht RvV – beroep tegen weigering erkenning buitenlandse akte – bevoegdheid rechtbank van eerste aanleg – RvV onbevoegd – verwerping beroep

 • Hof van Cassatie - P.07.1884.F - 16-01-2008

  BGV - beslissing om in bepaalde plaats vastgehouden te worden - Nederlands - geen vertaling - rechten van de verdediging - beslissing KIB - geen wettige motivering - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 5766 - 16-01-2008

  Aanvraag op basis van de wet van 22 december 1999 - weigering - aanvraag art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - art. 16 wet van 22 december 1999 - aanvraag zonder voorwerp - automatische toepassing - art. 8 EVRM - schending formele motiveringsplicht

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 16348/05 - 15-01-2008

  (Mostafa e. a. t. Turkije) Voorlopige maatregelen - art. 39 Procedurereglement - niet-naleving - recht op toegang tot het Hof - schending art. 34 EVRM

 • Hof van beroep / Gent - 2007/AR/1409 - 10-01-2008

  Artikel 12bis §1 Wetboek Belgische Nationaliteit - nationaliteitsverklaring - zeven jaar hoofdverblijf - wettig verblijf - asielprocedure - bijlage 26 - attest van immatriculatie - negatief advies parket - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 5379 - 21-12-2007

  Aanvraag artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet - ongegrond - geen schending artikel 3 EVRM - schending formele motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 5393 - 21-12-2007

  Gegronde vrees voor vervolging – uitsluiting – reëel risico op ernstige schade – uitsluiting – genocide – leidende functie binnen politieke partij

 • Raad van State - 178.134 - 20-12-2007

  Twee verknochte zaken - één verzoekschrift in cassatie - onontvankelijk

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25525/03 - 20-12-2007

  (El Majjaoui en Stichting Touba Moskee t. Nederland) Imam – tewerkstellingsvergunning – vereisten Nederlandse rechtsorde – vrijheid van eredienst – geen schending art. 9 EVRM

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 07/1483/B - 18-12-2007

  Erkenning door gemeente - geen erkenning door DVZ - verzoek tot erkenning artikel 27 WIPR zonder voorwerp

 • Hof van beroep / Brussel - 2007/KR/184 - 18-12-2007

  Weigering terugkeervisum i.k.v. gezinshereniging - kort geding - belang bij hoger beroep - belang bij vordering - rechtsmacht - art 40 Vw - echtgenoot van een Belg - schijnhuwelijk - art 146bis BW

 • Arbeidshof / Luik - 8443/2007 - 18-12-2007

  Illegaal verblijvende moeder van een Belgisch kind - materiële steun in opvangcentrum uitgesloten -recht op financiële steun in naam van het kind - equivalent leefloon tarief alleenstaande met persoon ten laste - equivalent gewaarborgde gezinsbijslag

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 4958 - 14-12-2007

  Huwelijk met een Belg - nietigverklaring - tweede huwelijk met een Belg - weigering vestiging -gevaar openbare orde - nietigverklaring eerste huwelijk - kennelijk onredelijke beslissing - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 153/2007 - 12-12-2007

  Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap - gevestigde vreemdeling - geen recht - schending art. 10 en 11 Grondwet - schending art. 14 EVRM en art. 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM

Pagina's