Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Cassatie - S.07.0114.F - 08-12-2008

  Aanvraag tegemoetkoming aan gehandicapten – vreemdeling ingeschreven in het Vreemdelingenregister – niet voldaan aan nationaliteitsvoorwaarde – art. 4 wet van 27 februari 1987 – beroep – beroep verworpen – cassatieberoep – art. 14 EVRM – geen discriminatie op basis van nationaliteit – rechtvaardiging – sterke overwegingen – art. 1 Eerste Aanvullend Protocol bij EVRM – eigendomsrecht – voldoende banden met betrokken land – andere uitkeringen van gelijk bedrag – verdeling lasten tussen verschillende overheden – budgettaire beleidskeuze – rechters onbevoegd - geen zeer sterke overweging die discriminatie rechtvaardigt – schending art. 14 EVRM - cassatie

 • Hof van Cassatie - S.07.0114.F - 08-12-2008

  Aanvraag tegemoetkoming aan gehandicapten – vreemdeling ingeschreven in het vreemdelingenregister – niet voldaan aan nationaliteitsvoorwaarde – art. 4 wet van 27 februari 1987 – beroep – beroep verworpen – cassatieberoep – art. 14 EVRM – geen discriminatie op basis van nationaliteit – rechtvaardiging – sterke overwegingen – art. 1 Eerste Aanvullend Protocol bij EVRM – eigendomsrecht – voldoende banden met betrokken land – andere uitkeringen van gelijk bedrag – verdeling lasten tussen verschillende overheden – budgettaire beleidskeuze – rechters onbevoegd - geen zeer sterke overweging die discriminatie rechtvaardigt – schending art. 14 EVRM - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 20.029 - 05-12-2008

  Afghaans asielzoeker – recent verblijf in Afghanistan – bewijs – geografische kennis – Wikipedia-artikel – gedetailleerd artikel van verzoeker – voordeel van de twijfel – asielrelaas – ongeloofwaardig – stereotiep – onwaarschijnlijk – geen erkenning als vluchteling – Iran – geen veilig derde land – lijst UNHCR – geen binnenlands vestigingsalternatief – subsidiaire bescherming

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2008/7809/A - 05-12-2008

  Echtscheiding – internationaal privaatrecht – internationale bevoegdheid – burgerlijke staat – onmogelijkheid om buitenlandse huwelijksakte voor te leggen – huwelijk wel ingeschreven in rijksregister – Wet van 8 augustus 1983 – artikel 24 WIPR – vrijstelling overleggen huwelijksakte – echtscheiding mogelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.964 - 04-12-2008

  Aanvraag tot vestiging – artikel 40 Vreemdelingenwet – ascendent van een Belgisch kind – weigering – tweede aanvraag – mondelinge weigering om beslissing te treffen – ombudsdienst stad Antwerpen – brief stad Antwerpen aan ombudsdienst – vernietigingsberoep – ontvankelijkheid – verwerende partij – nadelige beïnvloeding rechtstoestand – aanvechtbare beslissing – belang – wettelijke verplichting om aanvraag in ontvangst te nemen – machtsoverschrijding - vernietiging

 • Raad van State - 188.491 - 04-12-2008

  Illegaal verblijvende ouder van een Belgisch kind – aanvraag tot vestiging – weigering – beroep bij RvV – beroep verworpen - cassatieberoep – verenigbaarheid art. 40 § 6 Vreemdelingenwet met art. 10, 11, 22 en 191 Grondwet - verenigbaarheid art. 40 § 6 Vreemdelingenwet met art. 22 Grondwet en art. 8 EVRM – twee prejudiciële vragen aan Grondwettelijk Hof

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 20113/07 - 04-12-2008

  (Y t. Rusland) Rapporten Internationale mensenrechtenorganisatie – bewijswaarde – individueel onderzoek nodig – vereiste bewijs – dreiging mishandeling – art. 3 EVRM – geen schending

 • - 32733/08  - 02-12-2008

  (K.R.S. t. Verenigd Koninkrijk) Dublin II – Iraans asielzoeker - terugleiding naar Griekenland – rapport VN Hoge Commissaris Vluchtelingen – tussentijdse maatregelen – mishandeling – artikel 3 EVRM – artikel 13 EVRM – geen schending

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.688 - 28-11-2008

  Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – familieleven – kinderen in België – recht van bewaring – vonnis van de jeugdrechtbank – effectieve uitoefening bezoekrecht – geen bewijs – informatieplicht m.b.t. vereiste bewijzen – mogelijkheid om dossier te vervolledigen – geen adequate motivering

 • Raad van State - 188.355 - 28-11-2008

  Aanvraag artikel 40 § 6 (oud) Vreemdelingenwet – illegaal verblijvende ouder van een Belgisch kind – weigering – beroep bij RvV verworpen – cassatieberoep – noodzakelijkheidstoets art. 8 EVRM – motiveringsplicht – schending motiveringsplicht - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.745 - 28-11-2008

  Hangende aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – aanvraag nog niet door de stad overgemaakt aan de DVZ – afgifte BGV – kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2008/10515/A - 28-11-2008

  Echtscheiding – internationaal privaatrecht – internationale bevoegdheid – burgerlijke staat – onmogelijkheid om buitenlandse huwelijksakte voor te leggen – huwelijk wel ingeschreven in rijksregister – Wet van 8 augustus 1983 – artikel 24 WIPR – vrijstelling overleggen huwelijksakte – echtscheiding mogelijk

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 298/07 - 27-11-2008

  (Rashed t. Tsjechië) Detentie– rechterlijke controle – afwezigheid controle – schending artikel 5 §4 EVRM detentie - toegankelijke en precieze criteria – beoordeling - schending artikel 5 §1, f EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.440 - 27-11-2008

  Afwezigheid - gevestigde vreemdeling - vijf jaar gevangenisstraf in België – ontsnapping naar Spanje gedurende 9 maanden – arrestatie – uitlevering – straf in België verder uitgezeten – vrijlating – verstreken verblijfsvergunning - aanmelding bij gemeente – ambtshalve schrapping uit bevolkingsregister tijdens gevangenschap in België – weigering afgifte nieuwe verblijfsvergunning – BGV – afwezigheid van meer dan een jaar – geen bewijs dat verzoeker België gedurende meer dan een jaar verlaten heeft – houder van een geldige verblijfsvergunning op ogenblik terugkeer uit Spanje – art. 19 Vreemdelingenwet - recht op terugkeer – (oud) art. 33 KB 8 oktober 1981 – art. 7 Vreemdelingenwet niet van toepassing - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.385 - 27-11-2008

  Art. 10 Vw. - gezinshereniging - geldige Duitse verblijfstitel - paspoort - onontvankelijkheidsbeslissing - BGV - geen geldig visum - geen appreciatie over geldigheid verblijf - art. 12bis Vw. - art. 20, § 1 Schengenuitvoeringsovereenkomst - kort verblijf - maximaal drie maanden - manifeste appreciatiefout - vernietiging bestreden beslissingen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.307 - 26-11-2008

  Servische Kosovaar – Rom – asielaanvraag – weigering erkenning vluchteling en subsidiaire bescherming – ongeloofwaardig asielrelaas – beroep – nota UNHCR van 16 juni 2006 betreffende de bescherming van minderheden in Kosovo – geen actuele informatie – onafhankelijkheid Kosovo – vernietiging – aanvullende onderzoeksmaatregelen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 19.331 - 26-11-2008

  Aanvraag tot vestiging – gezinshereniging met een Belg – weigering met BGV – geen identiteitsbewijs – geboorteakte – attest nationaliteit – celibaatsattest – akte van gwoonterecht – Belgische huwelijksakte – identiteit vastgesteld in kader van asielprocedure - geen foto - Brax-arrest – omzendbrief van 21 oktober 2002 – art. 8 EVRM – recht op familieleven – onvoldoende gemotiveerd – schending formele motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 18.873 - 20-11-2008

  Aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet – Pakistaan – aanvraag onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – vrees voor vervolging – geen antwoord DVZ – schending formele motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 18.742 - 18-11-2008

  Stiefschoondochter van een Belg – overlijden echtgenoot – aanvraag tot vestiging – artikel 40 Vreemdelingenwet – verbreking wettelijke band – aanvraag wordt niet verder behandeld – beroep – ontvankelijkheid – beïnvloeding rechtstoestand - aanvechtbare beslissing – verzoek voor prejudiciële vraag aan GwH – procedurele waarborgen – artikel 28, 30 en 31 Richtlijn 2004/38/EG – gelijke behandeling – gezinshereniging met Belgen en EU-burgers – geen feitelijke grondslag – artikel 206 en 227 BW - artikel 40 § 6 Vreemdelingenwet – artikel 44 Vreemdelingenbesluit – wettelijke band niet verbroken - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 18.774 - 18-11-2008

  Palestijn afkomstig uit Libanon – aanvraag erkenning staatloze hangende - aanvraag art. 9bis Vreemdelingenwet – onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – zelfverklaarde staatloosheid – attesten ambassades - stilzwijgen m.b.t. nationaliteit - gebrekkige motivering – schending motiveringsplicht

Pagina's