Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 161.271 - 12-07-2006

  Aanvraag artikel 9, lid 3 Vw hangende - BGV - schorsing in UDN

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 8751/06 - 12-07-2006

  aanvraag ocmw-steun - weigering - onderhoudsplichtige ouders - zwangerschap buiten huwelijk - angst voor eerwraak - geen vrijwillig vertrek - nederlandse werkloosheidsuitkering - informatieplicht ocmw- artikel 60 § 2 ocmw-wet

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 13229/03 - 11-07-2006

  (Saadi t. VK) Asielaanvraag - detentie tijdens de (versnelde) procedure - criteria voor detentie - redelijke duur procedure - geen schending artikel 5, §1, f EVRM- detentie - mededeling motieven die beslissing schragen - onverwijld - 76 uren - schending artikel 5, §2 EVRM

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 7896/06 - 06-07-2006

  Illegaal verblijvende moeder met kind - steunaanvraag - weigering - geen formeel opvangvoorstel Fedasil - veroordeling tot retroactieve betaling steun tarief alleenstaande met persoon ten laste - veroordeling tot maken van formeel opvangvoorstel

 • Raad van State - 160.917 - 05-07-2006

  Hoedanigheid van vluchteling - bewijs van een persoonlijke vervolgingsvrees - situatie van mensenrechten in een bepaalde staat - feitenrechter - beoordeling informatiebronnen - beslissingen Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen - gelijkluidend passages - individueel onderzoek

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 30-06-2006

  Erkenning - huwelijk gesloten in Zweden - geen wetsontduiking - geen strijdigheid met openbare orde

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 2517/06 - 30-06-2006

  Gezinshereniging met Belgische ouder - vestiging - aanvraag leefloon - weigering - verbintenis tot tenlastenneming in kader van kort verblijf - omzendbrief van 9 september 1998

 • Hof van beroep / Antwerpen - 28-06-2006

  Geneesheer - opmaak en gebruik van valse private geschriften - illegalen in de mogelijkheid stellen op onrechtmatige wijze een geldige verblijfstitel in Belgie te bekomen - tenlastenlegging niet bewezen

 • Grondwettelijk Hof - 110/2006 - 28-06-2006

  Sociaal recht - 1. Sociale zekerheid - Gewaarborgde gezinsbijslag - a. Residuair stelsel - b. Vreemdeling - Illegaal op het grondgebied van het Rijk verblijvende ouder van een Belgisch kind - 2. Maatschappelijke dienstverlening.

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 6170/2006 - 26-06-2006

  Illegaal verblijvende Ecuadoriaanse moeder van Belgische kinderen - steunaanvraag in naam van de moeder- artikel 57 § 2 OCMW-wet niet van toepassing - mogelijkheid tot verwijdering van een ouder van een Belgisch kind erg twijfelachtig - nuttig effect verblijfsrecht Belgische kinderen - recht op steun - tarief gezin ten laste

 • Raad van State - 160.322 - 20-06-2006

  Eerste asielaanvraag - bevestigende beslissing tot weigering van verblijf - bedrieglijke verklaringen - tweede asielaanvraag - nieuw element - nieuw element houdt verband met asielrelaas tijdens eerste asielaanvraag - bedrieglijke verklaringen - annulatie

 • Raad van State - 160.153 - 15-06-2006

  Art. 9, lid 3 Vw - onontvankelijk - asielprocedure - buitengewone omstandigheden - tijdstip van beoordeling - wettig verblijf

 • Arbeidsrechtbank / Brugge - 125.642 en 125.876 - 14-06-2006

  Illegaal verblijvend gezin met minderjarige kinderen - opvangvoorstel Fedasil - aanvaarding - gebrek aan plaatsen - doorverwijzing naar noodopvang - niet dezelfde kwaliteit - KB van 24 juni 2004 - procedure niet gevolgd door OCMW - OCMW blijft gehouden tot maatschappelijke dienstverlening tot effectieve opname door Fedasil

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2005/EV/83 - 14-06-2006

  Erkenning buitenlandse akte – internationaal privaatrecht – artikel 27 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – openbare orde – wetsontduiking – schijnhuwelijk

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 0512081/C - 02-06-2006

  Aanvraag artikel 9, lid 3 Vw hangend - 15 maanden wachttijd zonder beslissing - legaal verblijvende partner en kind - administratieve onzekerheid - schade - dringendheid - verplichting voor Belgische staat om binnen 15 dagen na vonnis een beslissing te nemen

 • Raad van State - 159.442 - 01-06-2006

  KB tot uitzetting - annulatieberoep bij de Raad van State - verzoeker heeft vrijwillig het grondgebied verlaten - artikel 26 Vw - behoud actueel belang

 • Hof van beroep / Brussel - 2005/KR/230 - 01-06-2006

  Erkende staatloze - aanvraag artikel 9, lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - kortgeding - voorlopig verblijfsrecht tot beslissing over naturalisatieaanvraag - hoger beroep - artikel 3 EVRM - onmenselijke behandeling - minimum aan ernst - onmogelijke terugkeer - bewijs - geen bewijs - geen schending

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 31-05-2006

  Illegaal verblijvende studente middelbaar onderwijs - toekenning tijdelijke BIVR tot einde schooljaar - deelname laatste examens - diploma middelbaar onderwijs - protocol bij EVRM - recht op erkenning door een staat van het doorlopen onderwijs

 • Raad van State - 159.248 - 29-05-2006

  Richtlijn 2004/83 inzake minimumnormen voor de erkenning als vluchteling – geen directe werking voor verstrijken van omzettingstermijn

 • Hof van Cassatie - P.06.0593.F - 24-05-2006

  Vrijheidsberovende maatregel - beroep - personen die een beroep kunnen instellen

Pagina's