Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Grondwettelijk Hof - 95/2008 - 26-06-2008

  Wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - artikelen 4, 5, 6, 7, 26, 39, 42, 44, 53, 55, 58, 74 en 77 - art. 9ter Vreemdelingenwet - subsidiaire bescherming - verschil in behandeling - gerechtvaardigd - gezinshereniging - uitsluiting - kinderen uit een polygaam huwelijk - vernietiging - leeftijd van gehuwden en partners - evenredige maatregel - ouders van een als vluchteling erkende minderjarige - voorwaarden - vrijstelling voorwaarden beperkt in de tijd - vernietiging - voldoende huisvesting - bevoegdheid gewesten - geen inbreuk - controles -vermoedens van fraude of schijnsituaties - wettig doel - evenredig - interpretatie - subsidiaire bescherming - asielaanvraag - detentie - onderzoek van de verantwoordelijkheid van België voor de behandeling van de asielaanvraag - gevallen - duur - detentie tijdens de asielprocedure - meervoudige asielaanvragen - onderzoek - DVZ - CGVS - art. 52 Vreemdelingenwet - afwijzing asielaanvraag na summier onderzoek of op louter formele gronden - interpretatie - asielaanvraag van een EU-burger - niet inoverwegingname door de CGVS - verschil in behandeling - verantwoord - overgangsregeling - subsidiaire bescherming - nieuw element - interpretatie

 • Arbeidshof / Antwerpen - 2060328 - 25-06-2008

  Vacature – selectie en aanwerving – getuigenbewijs - vermoeden van directe discriminatie – omkering bewijslast - directe discriminatie op grond van etnische origine – geen discriminatie op grond van huidskleur of ras – staking van discriminerende handelingen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 1638/03 - 23-06-2008

  (Maslov t. Oostenrijk) Recht op bescherming van het gezinsleven - uitwijzing - strafbare feiten - band moederland - band gastland - invloed leeftijd - schending art. 8 EVRM

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 07/10816/A - 19-06-2008

  Weigering om huwelijk af te sluiten - schijnhuwelijk - onwettig verblijf - contradicties - geen kennis van schoonfamilie - onvoldoende bewijzen

 • Hof van Cassatie - C.07.0385.F - 06-06-2008

  Staatloosheid – Roemeens onderdaan - artikel 1 Conventie van New York – vrijwillige afstand van nationaliteit – mogelijkheid om nationaliteit opnieuw te bekomen – geen erkenning – uitsluitingsgronden in Conventie van New York - vrijwillige afstand geen reden voor uitsluiting – toevoeging voorwaarde aan Conventie van New York - onwettige beslissing - cassatie

 • Arbeidshof / Brussel - 2008/1189 - 06-06-2008

  Beroep tegen vonnis arbeidsrechtbank - NBMV - territoriale bevoegdheid OCMW - recht op OCMW-steun - verblijf bij grootouder - asielzoeker - code 207 - feitelijke verblijfplaats - betaling steun aan voogd - residuair karakter OCMW-steun - beroep ongegrond - bevestiging eerste beslissing

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 789/08 - 04-06-2008

  Weigering OCMW-steun - illegaal verblijf - Code 207 - regularisatieaanvraag - art. 9bis Vw. - kind met wettige verblijfstitel - overmacht - toekenning maatschappelijke steun

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 08/26362 - 30-05-2008

  Gezinshereniging met derdelander - jurisdictionele bevoegdheid - discretionaire bevoegdheid minister - art. 8 EVRM - subjectief recht - art. 1382 BW - dringend verzoek

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 12.070 - 29-05-2008

  Art. 12 Kinderrechtenverdrag - recht om gehoord te worden - directe werking

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 12.038 - 29-05-2008

  Aanvraag art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - buitengewone omstandigheden - beoordeling in het kader van asielaanvraag - asielaanvraag onontvankelijk - art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet onontvankelijk - schending art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - schending motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 12.032 - 29-05-2008

  Turks-Koerdisch koppel - tegenstrijdige verklaringen - CEDOCA nota - art. 39/76 § 1 Vw - nieuw element - uit de debatten - broer erkend als vluchteling in Duitsland - CEDOCA nota niet recent genoeg - situatie gewijzigd - algemeen bekend feit - bijkomend onderzoek vereist

 • Grondwettelijk Hof - 81/2008 - 27-05-2008

  Wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - art. 80, 154, 157, 175, 180, 185, 186, 189, 192 en 235 - beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid of beroep tot het bevelen van voorlopige maatregelen - mogelijkheid tot gedwongen verwijdering na 72 uur - vernietiging - beroep tegen beslissing van de Commissaris-generaal in zaken van asiel en subsidiaire bescherming - 15 dagen - vernietiging - handhaving gevolgen van vernietigde bepaling - schorsingsberoep bij uiterst dringende noodzakelijkheid tegen verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel - 24 uur - vernietiging - handhaving gevolgen van vernietigde bepaling - gedwongen uitvoering van verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel - 24 uur - vernietiging - handhaving gevolgen van vernietigde bepaling - beroep in asiel en subsidiaire bescherming - nieuwe gegevens - interpretatie - geen beperking volle rechtsmacht Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - meervoudige asielaanvragen - geen schorsingsberoep - interpretatie - enkel van toepassing op bevestigende beslissing van de minister of zijn gemachtigde

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 26565/05 - 27-05-2008

  (N t. VK) Onmenselijke en vernederende behandeling - verwijdering van het grondgebied - ziekte - uitzonderlijke omstandigheden - medische verzorging - geen schending art. 3 EVRM

 • Raad van State - 183.308 - 22-05-2008

  Miskenning bewijswaarde strafregister - herhaalde veroordelingen - eenmalige veroordeling - vernietiging arrest RvV

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 11.552 - 22-05-2008

  Weigering erkenning als vluchteling - weigering status subsidiaire bescherming - gedwongen huwelijk - overspel - sharia - vrees voor vervolging - geen binnenlands vluchtalternatief - sociale groep - vrouwen in Mauretanië

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 11.448 - 21-05-2008

  Schorsingsberoep in uiterst dringende noodzakelijkheid – BGV – belang – geen belang – oud BGV – geen beroep – oud BGV nog steeds uitvoerbaar – uiterst dringende noodzakelijkheid – eerdere repatriëringspoging – gecreëerde tijdsnood – misbruik - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 11.356 - 19-05-2008

  Buitenlands huwelijk - IPR - niet erkenning door de ambtenaar van burgerlijke stand - weigering vestiging door DVZ - art. 18 en 21 WIPR - rechtbank van eerste aanleg - weigering ambtenaar van burgerlijke stand ongegrond - annulatieberoep RvV - beslissingstermijn DVZ - wettelijk toezicht - verwerping beroep

 • Hof van Cassatie - S.07.0078.N - 19-05-2008

  Staatloosheid – artikel 31 Conventie van New York – uitwijzingsverbod – staatlozen zonder wettig verblijf – geen uitwijzingsverbod

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 11.308 - 19-05-2008

  Annulatieverzoek - onontvankelijkheid regularisatieaanvraag - art. 9, lid 3 Vw. - art. 40 Vw. - buitengewone omstandigheden - werkaanbod - art. 8 EVRM - verstoring van het gezinsleven - onontvankelijkheid verzoek tot schorsing - art. 10 en 11 GW - discriminatie - onmogelijkheid tot terugkeer - voldoende motivering - annulatieverzoek aanvaard

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2007/4873/B - 19-05-2008

  erkenning Marokkaans huwelijk - buitenlandse echtscheiding - tweede huwelijk - verstoting - gezinshereniging - art. 10, lid 4 Vw. - draagwijdte art. 57 WIPR

Pagina's