Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 9886/05 - 22-02-2007

  (Ahmed t. Zweden) Bescherming tegen onmenselijke en vernederende behandeling - verwerping asielaanvraag -HIV- moeilijke medische verzorging - artikel 3 EVRM - schrapping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 06/1723/C - 22-02-2007

  Afgewezen asielzoeker - aanvraag artikel 9, lid 3 Vreemdelingenwet hangende - BGV voor beslissing over de aanvraag artikel 9, lid 3 Vreemdelingenwet - administratief gedoogbeleid - prima facie onwettige beslissing

 • Arbeidshof / Brussel - 48.491 - 22-02-2007

  Illegaal verblijvende vreemdeling - aanvraag tot steun - medische redenen - weigering - verbintenis tot tenlastenneming - onmiddellijke behoefte - steunverplichting

 • Raad van State - 168.066 - 21-02-2007

  Aanvraag artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet - omzendbrief van 15 december 1998 - vermoeden van buitengewone omstandigheden - onontvankelijk - gebrekkige motivering - annulatie

 • Hof van beroep / Luik - 2007/RQ/76 - 19-02-2007

  Erkenning - buitenlandse rechterlijke beslissing afstamming - Congolese "jugement supplétif" - bewijs van belang - geen weigeringsgronden

 • Hof van beroep / Brussel - 2005/AR/283 - 15-02-2007

  Huwelijksvermogensrecht - toepasselijk recht – Marokkaans/Belgische man – Marokkaanse vrouw – recht van de eerste gemeenschappelijke woonplaats – recht van de gemeenschappelijke nationaliteit

 • Raad van State - 167.754 - 13-02-2007

  Afghaan - asielaanvraag - subsidiaire bescherming - bevestigende beslissing tot weigering van verblijf - uiterst dringende noodzakelijkheid - landeninfo CEDOCA - informatie UNHCR - willekeurig geweld - schending materiële motiveringsplicht - schorsing

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 12-02-2007

  Langdurige asielprocedure - uitsluiting van de Wet van 22 december 1999 - BGV - art. 8 EVRM - recht op privéleven - art. 3 EVRM - administratieve onmogelijkheid tot terugkeer - art. 13 EVRM - geen daadwerkelijk rechtsmiddel

 • Raad van State - 167.672 - 09-02-2007

  Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - geen buitengewone omstandigheden - negatieve beslissing asielprocedure - geen afdoende motivering

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2006/EV/11 - 07-02-2007

  Erkenning buitenlands huwelijk – Artikel 27 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – Wetsontduiking – Openbare Orde – Schijnhuwelijk

 • Hof van Cassatie - P.06.1660.N - 06-02-2007

  Bijlage 26quater - Dublinverordening - vrijheidberoving - art. 51/5 § 3 Vreemdelingenwet - maximum 2 maanden hechtenis - nieuwe beslissing tot vrijheidsberoving - geen verlenging - autonome titel vrijheidsberoving

 • Arbeidshof / Gent - 06/057 - 26-01-2007

  Erkend staatloze - aanvraag tot regularisatie - art 9, lid 3 Vreemdelingenwet -Verdrag van New York van 28 september 1954 - Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie - KB van 11 juli 2002 - geen verblijfsrecht - geen recht op leefloon

 • Arbitragehof - 21/2007 - 25-01-2007

  Art. 57/17 Vreemdelingenwet - zitting Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen - afwezigheid vreemdeling - afwezigheid minister van Binnenlandse Zaken - geen discriminatie

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 06/908/C - 23-01-2007

  aanvraag art. 9, lid 3 vreemdelingenwet - langdurige asielprocedure - 3 jaar en 11 maanden - onontvankelijk - geen discriminatie - art. 8 evrm - recht op een priveleven - schending - verblijfsrecht tot einde studies

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 60654/00 - 15-01-2007

  (Sisojeva e.a. t. Letland) Artikel 8 EVRM - Recht op bescherming privé-leven - verblijfsvergunning - stateloze- Lange verblijfsduur - sociale, economische en persoonlijke banden - positieve verplichtingen - Niet noodzakelijk in een democratische samenleving - schending

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 06/1468/B - 12-01-2007

  Nationaliteitsverklaring - art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - aanvraag o.b.v. Wet van 22 december 1999 - wettig verblijf - veroordeling door Politierechtbank - geen gewichtig feit eigen aan de persoon

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 1948/04 - 11-01-2007

  (Salah Sheekh) Asielaanvraag - weigering - onmenselijke behandeling bij terugleiding - beroep tegen verwijderingsbeslissing - artikel 3 EVRM - persoonlijk risico - groepsvervolging - intern vluchtalternatief - recht op effectief rechtsmiddel - artikel 13 EVRM - volle rechtsmacht

 • Hof van Justitie - C-208/05 - 11-01-2007

  (ITC) Vrij verkeer van werknemers - betaling door een lidstaat van een vergoeding die voor arbeidsbemiddeling aan een particulier arbeidsbemiddelingsbureau verschuldigd is - voorwaarde dat de bemiddelde arbeid onder de socialezekerheidsregeling van betrokken lidstaat moet vallen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 61259/00 - 11-01-2007

  (Musa e.a. t. Bulgarije) Verblijfsvergunning - intrekking - verwijdering grondgebied - activiteiten die gevaar inhouden voor nationale veiligheid - vreemdelingenwet - afwezigheid rechterlijke toetsing - wettigheid - schending

 • Hof van Justitie - C-1/05 - 09-01-2007

  (Jia) Verblijfsrecht van een derdelands ouder van een derdelands echtgenoot van een EU-burger - Verplichting om legaal in betrokken lidstaat te verblijven op het moment van hereniging - Over te leggen bewijsstukken om te worden beschouwd als ten laste komende verwant

Pagina's