Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 11.308 - 19-05-2008

  Annulatieverzoek - onontvankelijkheid regularisatieaanvraag - art. 9, lid 3 Vw. - art. 40 Vw. - buitengewone omstandigheden - werkaanbod - art. 8 EVRM - verstoring van het gezinsleven - onontvankelijkheid verzoek tot schorsing - art. 10 en 11 GW - discriminatie - onmogelijkheid tot terugkeer - voldoende motivering - annulatieverzoek aanvaard

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2007/4873/B - 19-05-2008

  erkenning Marokkaans huwelijk - buitenlandse echtscheiding - tweede huwelijk - verstoting - gezinshereniging - art. 10, lid 4 Vw. - draagwijdte art. 57 WIPR

 • Hof van Cassatie - S.07.0078.N - 19-05-2008

  Maatschappelijke dienstverlening - financiële hulp - administratieve overmacht - onwettig verblijf - staatloze - erkenning als staatloze heeft niet tot gevolg dat illegaal in het land verblijvende vreemdeling als rechtmatig verblijvende vreemdeling moet worden beschouwd - inschrijving in wachtregister impliceert geen rechtmatig verblijf - overmacht moet bewezen worden - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 11.217 - 15-05-2008

  Tweede asielaanvraag - nieuw element - niet-inoverwegingname - element laat niet toe na te gaan of er vrees is voor vervolging - geen kwalificatie van het element - geen louter bevestigende beslissing - arrest 83/94 ArbitrageHof - art. 51/8 Vw niet van toepassing - machtoverschrijding - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad van State - 182.844 - 09-05-2008

  Bevestigende beslissing tot weigering van verblijf - beroep - fraus omnia corrumpit - ontvankelijkheid - beroep ontvankelijk

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 07/2966/B - 09-05-2008

  Adoptie van meerderjarige – internationaal privaatrecht – toepasselijk recht – artikel 67, lid 3 WIPR – uitzonderingsclausule – hogere belang van geadopteerde – Belgische recht van toepassing

 • Hof van Justitie - C-133/06 - 06-05-2008

  (Parlement t. Raad) Beroep tot nietigverklaring bepalingen richtlijn 2005/85 - procedure in lidstaten voor toekenning en intrekking van vluchtelingenstatus - veilige landen van herkomst - Europese veilige derde landen - gemeenschappelijke minimumlijsten - procedure voor opstelling en wijziging van gemeenschappelijke minimumlijsten

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 08/216/C - 05-05-2008

  Weigering visum gezinshereniging - schijnhuwelijk - duurzame levensgemeenschap - voorlopige maatregelen - subjectief recht - art. 8 EVRM - dringed verzoek - nalatigheid - ongeoorloofde inmenging in het gezinsleven

 • Hof van Cassatie - P.08.0596.F - 30-04-2008

  Vrijheidsberoving – cassatieberoep – verplichting tot het stellen van een prejudiciële vraag – grens – artikel 5.3 EVRM – berechting binnen redelijke termijn – geen prejudiciële vraag Vrijheidsberoving – cassatieberoep – verplichting tot het stellen van een prejudiciële vraag – grens – artikel 5.3 EVRM – berechting binnen redelijke termijn – geen prejudiciële vraag

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.796 - 29-04-2008

  Aanvraag art. 40 Vreemdelingenwet - weigering - meerderjarig kind ten laste - bewijs financiële stortingen naar land van herkomst - zoon verblijft al jaren illegaal bij ouder - onredelijke bewijslast - kennelijk onredelijke beslissing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.684 - 29-04-2008

  Aanvraag art. 10 Vreemdelingenwet - weigering - controle samenwoonst - drie controles - convocatie - controle onmogelijk - geen buurtonderzoek - geen adequate motivering - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.757 - 29-04-2008

  Congolese vluchteling - familie Mobutu-aanhangers - verkrachting - weigering asielaanvraag - annulatie door RvV - bijkomend onderzoek vereist - aanstelling expert - geen aanstelling expert - tweede weigering door CGVS - CGVS in gebreke - erkenning als vluchteling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.791 - 29-04-2008

  Aanvraag gezinshereniging (oud) art. 40 Vreemdelingenwet – echtgenote van een Belg – weigering – relatieverslag – geen gezinscel - relatieverslag niet betekend aan verzoekster - schending formele motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.584 - 28-04-2008

  Art. 40 Vreemdelingenwet - ouder van een Belg - weigering - onvoldoende bewijs "ten laste" - verklaring op eer dochter - gebrekkige motivering - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.543 - 25-04-2008

  Asielzoeker in procedure - BGV - verbod op refoulement - uiterst dringende noodzakelijkheid - geen imminente uitvoering verwijderingsmaatregel

 • Grondwettelijk Hof - 73/2008 - 24-04-2008

  Nationaliteit - kind in België geboren uit vreemde ouders - geen automatische toekenning van de Belgische nationaliteit - recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - rechten van het kind - verwerping beroep

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.406 - 23-04-2008

  Dublinverordening – overname door Polen - schorsingsberoep in uiterst dringende noodzakelijkheid – 11 dagen na kennisgeving beslissing – gelijktijdig gewoon schorsingsberoep – geen uiterst dringende noodzakelijkheid – dringend karakter eigen toedoen – misbruik - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.209 - 21-04-2008

  Aanvraag art. 40 Vreemdelingenwet - ouder ten laste - brief van schoonzoon aan DVZ - weigering -schending materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.216 - 21-04-2008

  Annulatieberoep – gezinshereniging – artikel 10 Vw – wetboek van internationaal privaatrecht – erkenning van buitenlands huwelijk – artikel 27 WIPR – wetsontduiking – fraude

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2007/14039/A - 15-04-2008

  IPR - erkenning vaderschap - vermoeden van vaderschap - rechtzetting geboorteakte - schadevergoeding

Pagina's