Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - / - 10-10-2008

  Nationaliteit - nationaliteitsverklaring - art. 8 WBN - termijn - overmacht - opheffing

 • - 186.908   - 08-10-2008

  Asielaanvraag - weigering - beroep bij RvV - nieuwe gegevens tijdens beraad - verzoek tot heropening van debatten - geen antwoord - artikel 772 en 773 Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing - artikel 39/76 Vreemdelingenwet - snelle behandeling van asielaanvragen - wil wetgever - geen heropening van debatten- handvest van de grondrechten van de Europese Unie - geen bindende kracht - EU-procesrecht - rechten van de verdediging - niet van toepassing op rechtspleging RvV

 • Raad van State - 186.908 - 08-10-2008

  Asielaanvraag – weigering – beroep bij RvV - nieuwe gegevens tijdens beraad – verzoek tot heropening van debatten – geen antwoord – artikel 772 en 773 Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing – artikel 39/76 Vreemdelingenwet - snelle behandeling van asielaanvragen – wil wetgever – geen heropening van debatten- handvest van de grondrechten van de Europese Unie – geen bindende kracht – EU-procesrecht – rechten van de verdediging – niet van toepassing op rechtspleging RvV

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 35228/03 - 07-10-2008

  (Bogumil) Juridische bijstand – opeenvolgende raadslieden – ambtshalve aanduiding op de procesdag – kwaliteit van de verdediging – schending artikel 6 §3 c EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.891 - 02-10-2008

  Derde asielaanvraag – weigering – twee eerste asielaanvragen frauduleus – geloofwaardigheid – psychiatrische opnames – verband met Conventie van Genève – bewijslast disproportioneel – subjectieve vrees voor vervolging – erkenning als vluchteling

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 34082/02 - 02-10-2008

  (Rusu) Detentie – mededeling motieven die beslissing schragen – onverwijld – 10 dagen - taal die begrijpelijk is – schending artikel 5 §2 EVRM- detentie– criteria voor detentie – afwegen van redelijke argumenten tegen detentie– schending artikel 5 §1, f EVRM

 • Raad van State - 186.704 - 30-09-2008

  Aanvraag artikel 40 Vreemdelingenwet – ouder van een Belgisch kind – weigering – gevaar openbare orde – oude strafrechtelijke veroordeling – beroep bij RvV - gebrek aan belang – gebonden bevoegdheid DVZ - beroep onontvankelijk – cassatieberoep – artikel 43 Vreemdelingenwet – geen gebonden bevoegdheid DVZ – geen gebrek aan belang – vernietiging arrest nr. 2852 van 22 oktober 2007

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.846 - 30-09-2008

  BGV en vrijheidsberoving – schending materiële motiveringsplicht – moeilijk te herstellen ernstig nadeel – minderjarige schoolgaande kinderen – onderbreking schooljaar – schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.600 - 29-09-2008

  Aanvraag gezinshereniging (oud) art. 40 Vreemdelingenwet – ouder van een Belg – weigering vestiging – bewijs “ten laste” – financiële overschrijvingen door echtgenote van Belgische zoon – Belgische zoon en echtgenote feitelijk gescheiden – nauwe band tussen echtgenoten – DVZ moet gezinsinkomsten in aanmerking nemen – arrest C-1/05 (Jia) - overschrijvingen naar echtgenoot van verzoekster – wonen op zelfde adres – geen deugdelijke motivering – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.459 - 26-09-2008

  Art. 40 Vreemdelingenwet - echtgenoot van een EU-burger - vestiging - beslissing tot afneming identiteitskaart voor vreemdelingen - BGV- juridische basis - geen juridische basis - fraus omnia corrumpit - schending motiveringsplicht - kennelijke onredelijkheid - onzorgvuldigheid - schending art. 7 Vreemdelingenwet - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.559 - 26-09-2008

  Aanvraag tot vestiging – gezinshereniging met een Belgische echtgenoot – weigering – verzoek tot herziening – omzetting naar vernietigingsberoep – weigering DVZ vernietigd door RvV – nieuwe weigeringsbeslissing – beginselen behoorlijk bestuur – vernietigde beslissing – bestuur beschikt over volle termijn om nieuwe beslissing te nemen – motief vernietigingsarrest – nieuwe beslissing op basis van andere deugdelijke motieven – hoorplicht – ernstige maatregel op basis van persoonlijk gedrag van die aard om belangen zwaar aan te tasten – weigering vestigingsaanvraag geen dergelijke maatregel – verwerping beroep

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.364 - 25-09-2008

  Afghaans asielzoeker – weigering door CGVS – ongeloofwaardig asielrelaas – lijst onveilige gebieden UNHCR – geen binnenlands vluchtalternatief - subsidiaire bescherming

 • Hof van Justitie - C-453/07 - 25-09-2008

  (Hakan Er) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – artikel 7 Besluit 1/80 van de Associatieraad – verblijfsrecht van meerderjarig kind van Turkse werknemer – geen arbeid in loondienst verricht – voorwaarden voor verlies van verkregen rechten

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2008/PD/118 - 23-09-2008

  Rechtsbijstand – art. 668, sub d) Ger. W. – procedures voorzien in de Vreemdelingenwet – ook toegang tot kosteloze burgerlijke kort gedingprocedure

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.153 - 19-09-2008

  Gezinshereniging artikel 10 Vreemdelingenwet – aanvraag visa voor minderjarige kinderen – geen beslissing - verschillende aanmaningen – ingebrekestelling – schorsing van de aanvraag – noodzaak DNA-test – impliciete weigering – schorsingsberoep – uiterst dringende noodzakelijkheid - artikel 14 § 3 gecoördineerde wetten op de Raad van State – impliciete weigering na maximum 4 maanden na aanmaning – individuele beoordeling – artikel 12bis Vreemdelingenwet – verplichting overheid aanvraag te beantwoorden – langdurig stilzwijgen - impliciete weigering – hoogdringendheid – beroep 6 dagen na beslissing – geen hoogdringendheid – beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 16.056 - 18-09-2008

  Afghaans asielzoeker – weigering door CGVS – gebrekkige kennis over Afghanistan- huisvrouw - onvoldoende rekening met profiel verzoekster – alleenstaande vrouw – sociale groep - erkenning als vluchteling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 15.959 - 16-09-2008

  Aanvraag tot vestiging – artikel 40 Vreemdelingenwet – echtgenoot van een EU-burger – attest van immatriculatie – EU-burger overlijdt – weigering – beroep – beoordeling gezamenlijke vestiging – ogenblik beslissing – verwerping beroep

 • Raad van State - 186.234 - 11-09-2008

  Asielaanvraag – weigering door CGVS – beroep bij RvV – verwerping beroep – RvV antwoordt niet op argumenten aangehaald in verzoekschrift – gebrekkige motivering – cassatie

 • Raad van State - 186.186 - 10-09-2008

  Asielaanvraag – weigering door CGVS – beroep bij RvV – onontvankelijk – eerder verzwegen asielaanvragen – fraus omnia corrumpit – cassatieberoep – ontvankelijk - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 15.634 - 04-09-2008

  Irakese asielzoeker - Griekenland - Dublinverordening - weigering van verblijf - UDN - moeilijk te herstellen ernstig nadeel - garanties Griekse autoriteiten - geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel - beroep verworpen

Pagina's