Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 789/08 - 04-06-2008

  Weigering OCMW-steun - illegaal verblijf - Code 207 - regularisatieaanvraag - art. 9bis Vw. - kind met wettige verblijfstitel - overmacht - toekenning maatschappelijke steun

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 08/26362 - 30-05-2008

  Gezinshereniging met derdelander - jurisdictionele bevoegdheid - discretionaire bevoegdheid minister - art. 8 EVRM - subjectief recht - art. 1382 BW - dringend verzoek

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 12.070 - 29-05-2008

  Art. 12 Kinderrechtenverdrag - recht om gehoord te worden - directe werking

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 12.038 - 29-05-2008

  Aanvraag art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - buitengewone omstandigheden - beoordeling in het kader van asielaanvraag - asielaanvraag onontvankelijk - art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet onontvankelijk - schending art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - schending motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 12.032 - 29-05-2008

  Turks-Koerdisch koppel - tegenstrijdige verklaringen - CEDOCA nota - art. 39/76 § 1 Vw - nieuw element - uit de debatten - broer erkend als vluchteling in Duitsland - CEDOCA nota niet recent genoeg - situatie gewijzigd - algemeen bekend feit - bijkomend onderzoek vereist

 • Grondwettelijk Hof - 81/2008 - 27-05-2008

  Wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - art. 80, 154, 157, 175, 180, 185, 186, 189, 192 en 235 - beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid of beroep tot het bevelen van voorlopige maatregelen - mogelijkheid tot gedwongen verwijdering na 72 uur - vernietiging - beroep tegen beslissing van de Commissaris-generaal in zaken van asiel en subsidiaire bescherming - 15 dagen - vernietiging - handhaving gevolgen van vernietigde bepaling - schorsingsberoep bij uiterst dringende noodzakelijkheid tegen verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel - 24 uur - vernietiging - handhaving gevolgen van vernietigde bepaling - gedwongen uitvoering van verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel - 24 uur - vernietiging - handhaving gevolgen van vernietigde bepaling - beroep in asiel en subsidiaire bescherming - nieuwe gegevens - interpretatie - geen beperking volle rechtsmacht Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - meervoudige asielaanvragen - geen schorsingsberoep - interpretatie - enkel van toepassing op bevestigende beslissing van de minister of zijn gemachtigde

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 26565/05 - 27-05-2008

  (N t. VK) Onmenselijke en vernederende behandeling - verwijdering van het grondgebied - ziekte - uitzonderlijke omstandigheden - medische verzorging - geen schending art. 3 EVRM

 • Raad van State - 183.308 - 22-05-2008

  Miskenning bewijswaarde strafregister - herhaalde veroordelingen - eenmalige veroordeling - vernietiging arrest RvV

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 11.552 - 22-05-2008

  Weigering erkenning als vluchteling - weigering status subsidiaire bescherming - gedwongen huwelijk - overspel - sharia - vrees voor vervolging - geen binnenlands vluchtalternatief - sociale groep - vrouwen in Mauretanië

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 11.448 - 21-05-2008

  Schorsingsberoep in uiterst dringende noodzakelijkheid – BGV – belang – geen belang – oud BGV – geen beroep – oud BGV nog steeds uitvoerbaar – uiterst dringende noodzakelijkheid – eerdere repatriëringspoging – gecreëerde tijdsnood – misbruik - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 11.356 - 19-05-2008

  Buitenlands huwelijk - IPR - niet erkenning door de ambtenaar van burgerlijke stand - weigering vestiging door DVZ - art. 18 en 21 WIPR - rechtbank van eerste aanleg - weigering ambtenaar van burgerlijke stand ongegrond - annulatieberoep RvV - beslissingstermijn DVZ - wettelijk toezicht - verwerping beroep

 • Hof van Cassatie - S.07.0078.N - 19-05-2008

  Staatloosheid – artikel 31 Conventie van New York – uitwijzingsverbod – staatlozen zonder wettig verblijf – geen uitwijzingsverbod

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 11.308 - 19-05-2008

  Annulatieverzoek - onontvankelijkheid regularisatieaanvraag - art. 9, lid 3 Vw. - art. 40 Vw. - buitengewone omstandigheden - werkaanbod - art. 8 EVRM - verstoring van het gezinsleven - onontvankelijkheid verzoek tot schorsing - art. 10 en 11 GW - discriminatie - onmogelijkheid tot terugkeer - voldoende motivering - annulatieverzoek aanvaard

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2007/4873/B - 19-05-2008

  erkenning Marokkaans huwelijk - buitenlandse echtscheiding - tweede huwelijk - verstoting - gezinshereniging - art. 10, lid 4 Vw. - draagwijdte art. 57 WIPR

 • Hof van Cassatie - S.07.0078.N - 19-05-2008

  Maatschappelijke dienstverlening - financiële hulp - administratieve overmacht - onwettig verblijf - staatloze - erkenning als staatloze heeft niet tot gevolg dat illegaal in het land verblijvende vreemdeling als rechtmatig verblijvende vreemdeling moet worden beschouwd - inschrijving in wachtregister impliceert geen rechtmatig verblijf - overmacht moet bewezen worden - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 11.217 - 15-05-2008

  Tweede asielaanvraag - nieuw element - niet-inoverwegingname - element laat niet toe na te gaan of er vrees is voor vervolging - geen kwalificatie van het element - geen louter bevestigende beslissing - arrest 83/94 ArbitrageHof - art. 51/8 Vw niet van toepassing - machtoverschrijding - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad van State - 182.844 - 09-05-2008

  Bevestigende beslissing tot weigering van verblijf - beroep - fraus omnia corrumpit - ontvankelijkheid - beroep ontvankelijk

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 07/2966/B - 09-05-2008

  Adoptie van meerderjarige – internationaal privaatrecht – toepasselijk recht – artikel 67, lid 3 WIPR – uitzonderingsclausule – hogere belang van geadopteerde – Belgische recht van toepassing

 • Hof van Justitie - C-133/06 - 06-05-2008

  (Parlement t. Raad) Beroep tot nietigverklaring bepalingen richtlijn 2005/85 - procedure in lidstaten voor toekenning en intrekking van vluchtelingenstatus - veilige landen van herkomst - Europese veilige derde landen - gemeenschappelijke minimumlijsten - procedure voor opstelling en wijziging van gemeenschappelijke minimumlijsten

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 08/216/C - 05-05-2008

  Weigering visum gezinshereniging - schijnhuwelijk - duurzame levensgemeenschap - voorlopige maatregelen - subjectief recht - art. 8 EVRM - dringed verzoek - nalatigheid - ongeoorloofde inmenging in het gezinsleven

Pagina's