Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 15.247 - 28-08-2008

  Aanvraag artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - buitengewone omstandigheden - aanvullend schrijven - criteria federaal regeerakkoord - langdurige procedures - werkaanbieding - geen motivering - schending motiveringsplicht

 • Hof van Cassatie - P.08.1287.F - 26-08-2008

  Vrijheidsberoving – artikel 72, lid 2 Vreemdelingenwet - controle legaliteit – controle opportuniteit

 • Arbeidshof / Brussel - 49.954 - 25-08-2008

  Illegaal verblijf – erkenning minderjarig kind door Belg – OCMW steun – OCMW wet art. 57§2 – absolute onmogelijkheid om terug te keren – geen steun in naam van kind – steun in eigen naam – toekenning financiële steun vanaf datum vonnis in eerste aanleg

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Brussel - 2506 - 13-08-2008

  Irakees gezin - asielaanvraag - Dublinverordening - overname Griekenland - vrijheidsberoving - Raadkamer - vrijlating - beroep bij Kamer van Inbeschuldigingstelling - geen schending van artikel 3 EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 14.727 - 31-07-2008

  Hangende aanvraag art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - BGV - formele motiveringsplicht - goed bestuur - art. 8 EVRM - automatische toepassing art. 7 Vreemdelingenwet - schending art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 14.731 - 31-07-2008

  Hangende aanvraag art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - BGV - formele motiveringsplicht - goed bestuur - art. 8 EVRM - automatische toepassing art. 7 Vreemdelingenwet - schending art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 14.712 - 31-07-2008

  Asielaanvraag - Dublinverordening - verzoek tot overname - medische problemen - schending zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-127/08 - 25-07-2008

  (Metock e.a.) Richtlijn 2004/38 - recht van burgers van de Unie en hun familieleden op vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaat - familieleden met nationaliteit van derde land - personen met nationaliteit van derde land die gastlidstaat zijn binnengekomen alvorens echtgenoot van burger van de Unie te worden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 14.397 - 25-07-2008

  Aanvraag artikel 9ter Vreemdelingenwet - onontvankelijk - geen bewijs identiteit - BGV - vrijheidsberoving - vordering in uiterst dringende noodzakelijkheid - artikel 3 EVRM - absolute bescherming - parlementaire werkzaamheden - verwijderingsmaatregel - geen onderzoek ten gronde - schending artikel 3 EVRM - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 14.367 - 24-07-2008

  Afgewezen asielzoeker - art. 9 lid 3 Vw - onontvankelijk - geen nieuwe elementen t.o.v. asielprocedure - gebrekkige motivering - contradictie - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25904/07 - 17-07-2008

  (NA t. VK) Asielzoeker - afwijzing - verwijdering - toestand in Sri Lanka - schending art. 3 EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 14.245 - 17-07-2008

  Aanvraag gezinshereniging – echtgenote van een Belg – (oud) art. 40 Vw. – voorlopig uitstel beslissing – weigering vestiging – PV politie – eenzijdige verklaringen Belgische echtgenoot en derden – geen behoorlijke feitenvinding – zorgvuldigheidsplicht – schending

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 14.115 - 15-07-2008

  Tsjetsjeense asielzoekers - eerste asielaanvraag in Polen - tweede asielaanvraag in Frankrijk - niet-inoverwegingname - derde asielaanvraag in België - weigering van verblijf - BGV met vrijheidsberoving - terugname door Polen - UDN - schending formele motiveringsplicht - schorsing in UDN

 • Hof van Justitie - C-54/07 - 10-07-2008

  (CGKR t. firma Feryn NV) Richtlijn 2000/43 - discriminatie op grond van ras of etnische afkomst - discriminerende selectiecriteria voor personeel - bewijslast - sanctie

 • Hof van Justitie - C-33/07 - 10-07-2008

  (Jipa) Burgerschap van Unie - artikel 18 EG - richtlijn 2004/38 - recht van burgers van Unie en hun familieleden om vrij te reizen en te verblijven op grondgebied van lidstaten - recht om een lidstaat te verlaten

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 13.874 - 09-07-2008

  Asielaanvraag - Russische vrouw - interfamiliaal geweld - echtscheidingsprocedure - klacht - bescherming Russische overheid - weigering erkenning als vluchteling - geen toepassing Conventie van Genève - beroep - rapporten Amnesty - geen effectieve bescherming Russische overheid - geen binnenlands vluchtalternatief - sociale groep - erkenning

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 13.787   - 07-07-2008

  Aanvraag tot vestiging – artikel 40 Vreemdelingenwet – echtgenoot van een Belg – verschillende bezoeken – oproep – negatief relatieverslag – gezinscel kon niet vastgesteld worden - weigering – schending materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Hasselt - 07/1788/A - 30-06-2008

  Schoolreglement – hoofddekselverbod – sikh-geloof – tulband - godsdienstvrijheid - artikel 9 EVRM – artikel 9, lid 2 EVRM – duidelijke regel – geen doelstelling van algemeen belang – geen evenredigheid – schending artikel 9 EVRM

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 08/4233/A - 27-06-2008

  Weigering opmaak akte van huwelijksaangifte - geen bewijs ongehuwde staat - buitenlands polygaam huwelijk - erkenning - geen erkenning - art. 21 en 27 WIPR - art. 147 BW - huwelijk onbestaande in Belgische rechtsorde - geen schending art. 147 BW

 • Rechtbank van eerste aanleg / Nijvel - 27-06-2008

  Artikel 12bis §1, lid 2 Wetboek van de Belgische Nationaliteit - nationaliteitsverklaring - meerderjarig kind van een Belgische ouder - art. 7bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - begrip wettig verblijf - attest van immatriculatie geldig voor 5 maanden - omzendbrief van 25 mei 2007 - geen verblijfsrecht van meer dan drie maanden - negatief advies parket - ongegrond

Pagina's