Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 07/518/C - 24-05-2007

  Aanvraag art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - kort geding in afwachting beslissing - beslissing - gerechtskosten ten laste van de Belgische staat

 • Rechtbank van eerste aanleg / Mechelen - 07/523/B - 24-05-2007

  Nationaliteitsverklaring - Artikel 12bis WBN - negatief advies PK - opzettelijke slagen en verwondingen - feiten - sfeer van delinquentie - zwaarwegend of gewichtig karakter - eigen aan de persoon - familiale ruzie tussen vader en zoon - beiden veroordeeld - geen gewichtige feiten - geen uiting van een uitgesproken weigering om de Belgische wetten na te leven - lange periode tussen feiten en nationaliteitsverklaring - verzoek ontvankelijk en gegrond - negatief advies procureur des Konings ongegrond

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 22204/06 - 21-05-2007

  Palestijns gezin in illegaal verblijf - kandidaat staatlozen - aanvraag voor OCMW-steun - onmogelijke terugkeer - interne richtlijnen DVZ - autonome Palestijnse gebieden - art. 57 § 2 OCMW-wet niet van toepassing - recht op OCMW-steun

 • Arbeidsrechtbank / Ieper - 28414 - 18-05-2007

  Onwettig verblijvend gezin met minderjarig kind - recht op OCMW-steun - materiële opvang - artikel 57 § 2, 2° OCMW-wet - KB van 24 juni 2004 - wet van 27 december 2005 - aanwezigheid van de ouders

 • Hof van beroep / Luik - 2006/RQ/72 - 14-05-2007

  Erkenning – huwelijk gesloten in Denemarken - geen wetsontduiking - huwelijk reeds eerder erkend in Duitsland - schending van het Europees Gemeenschapsrecht indien geen overschrijving door België - schending artikel 8 EVRM

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 06/3845/B - 11-05-2007

  Kosovaars gezin - geen bescherming of bijstand van Servië - geen bescherming of bijstand van UNMIK - feitelijke staatloosheid - de iure erkenning

 • Arbeidshof / Gent - 06/224 - 11-05-2007

  Buthanese vreemdeling - illegaal verblijf - erkende staatloze - administratieve onmogelijkheid tot terugkeer - recht op OCMW-steun - illegaal verblijf - recht op dringende medische hulp

 • Raad van State - 170.969 - 09-05-2007

  Beslissing tot uitlevering - uiterst dringende noodzakelijkheid - rechten van gevangenen - Armenië - art. 3 EVRM - mogelijke schending - motiveringsplicht - schending

 • Hof van Cassatie - C.06.0100.F - 03-05-2007

  Onafhankelijkheid - Burgerlijke zaken - Nationaliteit - Beoordelingsbevoegdheid - Beoordeling door de rechter

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25389/05 - 26-04-2007

  (Gebremedhin t. Frankrijk) erkend vluchteling - internationaal aanhoudingsbevel - uitlevering - duur onderzoek - artikel 5 §1, f EVRM - onmiddellijke vrijlating - artikel 5 §1 EVRM - Geen schending

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 89/2007 - 25-04-2007

  Illegaal verblijvende Ecuadoriaan - Belgische kinderen - arrest Chen - Richtlijn 90/364/EG - vereiste van voldoende inkomsten - Belgen - EU-burgers - discriminatie - rechtsmisbruik - geen rechtsmisbruik - recht op OCMW-steun

 • Hof van Cassatie - P.07.0320.F - 18-04-2007

  Vrijheidsberoving - art. 149 Grondwet - motivering vonnis - niet van toepassing - aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet - geen schorsende werking

 • Rechtbank van eerste aanleg / Hasselt - 17-04-2007

  Internationaal privaatrecht - huwelijken afgesloten in Zweden - geen wetsontduiking - erkenning in België

 • Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen - 04-0579/ANN004 - 10-04-2007

  Armeens christene - Turkse nationaliteit - zuid-oost Turkije - binnenlands vluchtalternatief in Turkije - bijkomend onderzoek - terugwijzing naar CGVS

 • Hof van beroep / Brussel - 2006/QR/120 - 05-04-2007

  Art. 12bis § 1 Wetboek van de Belgische nationaliteit - nationaliteitsverklaring - 7 jaar hoofdverblijf - wettig verblijf - asielprocedure - bijlage 26 - attest van immatriculatie - onderbroken verblijf - negatief advies parket - ongegrond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 07/432/C - 30-03-2007

  Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet - recht op terugkeer - K.B. van 7 augustus van 1995 - meer dan 9 jaar geen antwoord - kort geding - verplichting beslissing te nemen

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 07/432/C - 30-03-2007

  Aanvraag artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet – recht op terugkeer – KB van 7 augustus 1995 – meer dan 8 jaar zonder antwoord – feitelijkheid – verplichting om beslissing te nemen

 • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 60 - 27-03-2007

  Buitenlandse werknemer - arbeidsongeval - wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - veroordeling werkgever voor onachtzaamheid - sociaalrechtelijke verplichtingen - toezichtsplicht - doelbewust fysieke integriteit van bouwvakker in gevaar gebracht - veroordeling tot geldboete

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 176.893 - 26-03-2007

  Sollicitatieprocedure - discriminatie - objectieve en redelijke rechtvaardiging - geen objectieve en redelijke rechtvaardiging - directe discriminatie op basis van nationaliteit en/of etnische origine - bevel tot staking - publicatie

 • Raad van State - 169.294 - 22-03-2007

  Vreemde student - aanvraag toelating tot verblijf - niet-erkende school - art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - ongegrond - verzoek tot herziening - onontvankelijk - art. 64 8° Vreemdelingenwet - annulatie

Pagina's