Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van beroep / Antwerpen - 28-06-2006

  Geneesheer - opmaak en gebruik van valse private geschriften - illegalen in de mogelijkheid stellen op onrechtmatige wijze een geldige verblijfstitel in Belgie te bekomen - tenlastenlegging niet bewezen

 • Grondwettelijk Hof - 110/2006 - 28-06-2006

  Sociaal recht - 1. Sociale zekerheid - Gewaarborgde gezinsbijslag - a. Residuair stelsel - b. Vreemdeling - Illegaal op het grondgebied van het Rijk verblijvende ouder van een Belgisch kind - 2. Maatschappelijke dienstverlening.

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 6170/2006 - 26-06-2006

  Illegaal verblijvende Ecuadoriaanse moeder van Belgische kinderen - steunaanvraag in naam van de moeder- artikel 57 § 2 OCMW-wet niet van toepassing - mogelijkheid tot verwijdering van een ouder van een Belgisch kind erg twijfelachtig - nuttig effect verblijfsrecht Belgische kinderen - recht op steun - tarief gezin ten laste

 • Raad van State - 160.322 - 20-06-2006

  Eerste asielaanvraag - bevestigende beslissing tot weigering van verblijf - bedrieglijke verklaringen - tweede asielaanvraag - nieuw element - nieuw element houdt verband met asielrelaas tijdens eerste asielaanvraag - bedrieglijke verklaringen - annulatie

 • Raad van State - 160.153 - 15-06-2006

  Art. 9, lid 3 Vw - onontvankelijk - asielprocedure - buitengewone omstandigheden - tijdstip van beoordeling - wettig verblijf

 • Arbeidsrechtbank / Brugge - 125.642 en 125.876 - 14-06-2006

  Illegaal verblijvend gezin met minderjarige kinderen - opvangvoorstel Fedasil - aanvaarding - gebrek aan plaatsen - doorverwijzing naar noodopvang - niet dezelfde kwaliteit - KB van 24 juni 2004 - procedure niet gevolgd door OCMW - OCMW blijft gehouden tot maatschappelijke dienstverlening tot effectieve opname door Fedasil

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2005/EV/83 - 14-06-2006

  Erkenning buitenlandse akte – internationaal privaatrecht – artikel 27 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – openbare orde – wetsontduiking – schijnhuwelijk

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 0512081/C - 02-06-2006

  Aanvraag artikel 9, lid 3 Vw hangend - 15 maanden wachttijd zonder beslissing - legaal verblijvende partner en kind - administratieve onzekerheid - schade - dringendheid - verplichting voor Belgische staat om binnen 15 dagen na vonnis een beslissing te nemen

 • Raad van State - 159.442 - 01-06-2006

  KB tot uitzetting - annulatieberoep bij de Raad van State - verzoeker heeft vrijwillig het grondgebied verlaten - artikel 26 Vw - behoud actueel belang

 • Hof van beroep / Brussel - 2005/KR/230 - 01-06-2006

  Erkende staatloze - aanvraag artikel 9, lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - kortgeding - voorlopig verblijfsrecht tot beslissing over naturalisatieaanvraag - hoger beroep - artikel 3 EVRM - onmenselijke behandeling - minimum aan ernst - onmogelijke terugkeer - bewijs - geen bewijs - geen schending

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 31-05-2006

  Illegaal verblijvende studente middelbaar onderwijs - toekenning tijdelijke BIVR tot einde schooljaar - deelname laatste examens - diploma middelbaar onderwijs - protocol bij EVRM - recht op erkenning door een staat van het doorlopen onderwijs

 • Raad van State - 159.248 - 29-05-2006

  Richtlijn 2004/83 inzake minimumnormen voor de erkenning als vluchteling – geen directe werking voor verstrijken van omzettingstermijn

 • Hof van Cassatie - P.06.0593.F - 24-05-2006

  Vrijheidsberovende maatregel - beroep - personen die een beroep kunnen instellen

 • Raad van State - 158.812 - 16-05-2006

  Irakese asielzoekers - Bijlage 26 quater - uitwijzing naar Griekenland - risico op refoulement - aanvraag tot schorsing in UDN - geen schorsing

 • Rechtbank van eerste aanleg / Tongeren - 05/100/C - 12-05-2006

  Erkenning – huwelijk afgesloten in Turkije – na aangifte om te huwen in België, maar zonder beslissing na onderzoek af te wachten – wetsontduiking niet aangetoond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 08-05-2006

  Illegaal verblijvende ouders van een Belgisch kind - aanvraag tot vestiging - artikel 40 Vw - niet inoverwegingname - schorsings- en annulatieberoep bij Raad van State - kort geding - manifest illegale beslissing - verplichte aflevering attest van immatriculatie

 • Rechtbank van eerste aanleg / Tongeren - 05/1671/A - 28-04-2006

  Erkenning – huwelijk afgesloten in Marokko – na mislukte poging om in België te huwen – geen twijfel over intentie en toestemming tot huwelijk – wetsontduiking niet aangetoond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 05/4354/B - 20-04-2006

  Geen erkenning – huwelijk afgesloten in Zweden – wetsontduiking – openbare orde

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 20-04-2006

  Artikel 10 WBN - Belgisch kind van een illegaal verblijvende Colombiaanse moeder - weigering gemeente kind in te schrijven in het rijksregister - voorafgaande erkenning als staatloze vereist - rechtsmisbruik

 • Hof van beroep / Gent - 2005/AR/2912  - 20-04-2006

  Erkenning – huwelijk gesloten in Rusland – na mislukte poging om in België te huwen en na beroep tegen de weigering door de ambtenaar om het huwelijk te voltrekken – keuzevrijheid van betrokkenen – geen frauduleuze keuze – bedoeling duurzame levensgemeenschap – geen schijnhuwelijk

Pagina's