Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 24-10-2007

  Adoptie – Wet van 24 april 2003 – overgangsbepalingen – artikelen 365-1 en 361-1 tot 361-4 BW – internationaal privaatrecht – belang van het kind – rol van de federale centrale autoriteit

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 2940 - 23-10-2007

  Afgaanse asielzoeker - weigering - subsidiaire bescherming - UNHCR-lijst van onveilige gebieden - toekenning subsidiaire bescherming

 • - 2969 - 23-10-2007

  Aanvraag vestiging artikel 40 Vw - aanvraag "zonder voorwerp" - buitenlands huwelijk - schijnhuwelijjk - artikel 146bis BW - geen erkenning - artikel 170ter BW - schending zorgvuldigheidsbeginsel - onderzoek schijnhuwelijk door de DVZ - RVV niet bevoegd - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 2970 - 23-10-2007

  Weigering visum gezinshereniging - schijnhuwelijk - artikel 27 WIPR - verzoek tot herziening - weigering - beroep bij RvV - rechtsmacht - erkenning buitenlands huwelijk - geen rechtsmacht - geen echtgenoot van een Belg - geen recht op verzoek tot herziening - geen aanvechtbare rechtshandeling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 2852 - 22-10-2007

  Aanvraag artikel 40 Vreemdelingenwet - ouder van een Belgisch kind - weigering - gevaar openbare orde - oude strafrechtelijke veroordeling - beroep bij RvV - gebrek aan belang - beroep onontvankelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 2813 - 20-10-2007

  Irakese asielzoeker - tweede asielaanvraag - Dublinverordening - overname door Griekenland - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid - moeilijk te herstellen ernstig nadeel - behandeling asielaanvraag in Griekenland - onderzoek UNHCR - louter hypothetisch nadeel - geen schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 2769 - 19-10-2007

  Irakese asielzoeker - tweede asielaanvraag - Dublinverordening- overname door Griekenland - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid - advies UNHCR - moeilijk te herstellen ernstig nadeel - onvoldoende bescherming in Griekenland - schorsing

 • Raad van State - 175.886 - 18-10-2007

  Scholengroep - verbod voor leerkrachten om religieuze symbolen te dragen buiten de godsdienstklas - neutraliteitsverklaring Gemeenschapsonderwijs - toevoeging voorwaarde aan neutraliteitsverklaring - exclusieve bevoegdheid Raad van het Gemeenschapsonderwijs - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 2752 - 18-10-2007

  Asielzoeker – CGVS – ongeloofwaardig profiel – beroep RvV – specifieke verklaringen – geloofwaardig profiel - gegronde vrees voor vervolging – lid van Iraakse Baath partij - uitsluiting

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 2684 - 16-10-2007

  Gezinshereniging - artikel 40 Vreemdelingenwet - controle samenwoonst - Belgische partner in het buitenland - controle niet mogelijk - weigering - gezinscel - aanwezigheid niet per se noodzakelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 2679 - 16-10-2007

  Verplichte vermeldingen in het verzoekschrift - nationaliteit verzoeker - relatieve nietigheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 2667 - 16-10-2007

  Aanvraag visum gezinshereniging - artikel 40 Vw - weigering - Turks huwelijk - weigering erkenning door DVZ - artikel 27 WIPR - bevoegdheid DVZ - eerdere erkenning door gemeente - niet relevant

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 2665 - 16-10-2007

  Aanvraag artikel 40 Vreemdelingenwet - eerste negatief woonstverslag - tweede positief woonstverslag - weigering - verzoek tot herziening - onontvankelijk - tweede vestigingsaanvraag - niet in aanmerking - geen nieuw element - geen schending van artikel 40 Vreemdelingenwet - geen schending van de motiveringsplicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 2541 - 12-10-2007

  Verplichte vermeldingen in het verzoekschrift - gekozen woonplaats - relatieve nietigheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 2550 - 12-10-2007

  Aanvraag visum gezinshereniging - artikel 40 Vw - weigering - huwelijk in Macedonië - weigering erkenning door DVZ - artikel 27 WIPR - bevoegdheid DVZ - bevoegdheid RvV - bevoegdheid rechtbank eerste aanleg

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 2416 - 09-10-2007

  Verplichte vermeldingen in het verzoekschrift - gekozen woonplaats - relatieve nietigheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 2398 - 08-10-2007

  Aanvraag visum gezinshereniging - artikel 40 Vw - weigering - buitenlands huwelijk - weigering erkenning door DVZ - artikel 27 WIPR - bevoegdheid DVZ

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 07/1010/A - 05-10-2007

  Aanvraag art. 40 Vreemdelingenwet - ouders van een Belg - weigering - onvertaalde nationale identiteitskaart - 3 jaar bijlage 35 - MRAX - schending EG-recht - hangende aanvraag artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet - zes jaar - onredelijke termijn - precair verblijf - schade - fout - causaal verband - verlies discretionaire bevoegdheid overheid - gedwongen aflevering gele kaart

 • Hof van Justitie - C-349/06 - 04-10-2007

  (Polat) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – artikel 59 Aanvullend Protocol – artikelen 7, eerste alinea en 14 van Besluit 1/80 van Associatieraad – verblijfsrecht van een kind van een Turkse werknemer – meerderjarig kind dat niet meer ten laste is van zijn ouders – veelvoud van strafrechtelijke veroordelingen – rechtmatigheid van besluit tot verwijdering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 2255 - 02-10-2007

  Taal van de rechtspleging - Belgische staat - wet op het gebruik van talen in bestuurszaken

Pagina's