Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 12-02-2007

  Langdurige asielprocedure - uitsluiting van de Wet van 22 december 1999 - BGV - art. 8 EVRM - recht op privéleven - art. 3 EVRM - administratieve onmogelijkheid tot terugkeer - art. 13 EVRM - geen daadwerkelijk rechtsmiddel

 • Raad van State - 167.672 - 09-02-2007

  Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - geen buitengewone omstandigheden - negatieve beslissing asielprocedure - geen afdoende motivering

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2006/EV/11 - 07-02-2007

  Erkenning buitenlands huwelijk – Artikel 27 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – Wetsontduiking – Openbare Orde – Schijnhuwelijk

 • Hof van Cassatie - P.06.1660.N - 06-02-2007

  Bijlage 26quater - Dublinverordening - vrijheidberoving - art. 51/5 § 3 Vreemdelingenwet - maximum 2 maanden hechtenis - nieuwe beslissing tot vrijheidsberoving - geen verlenging - autonome titel vrijheidsberoving

 • Arbeidshof / Gent - 06/057 - 26-01-2007

  Erkend staatloze - aanvraag tot regularisatie - art 9, lid 3 Vreemdelingenwet -Verdrag van New York van 28 september 1954 - Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie - KB van 11 juli 2002 - geen verblijfsrecht - geen recht op leefloon

 • Arbitragehof - 21/2007 - 25-01-2007

  Art. 57/17 Vreemdelingenwet - zitting Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen - afwezigheid vreemdeling - afwezigheid minister van Binnenlandse Zaken - geen discriminatie

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 06/908/C - 23-01-2007

  aanvraag art. 9, lid 3 vreemdelingenwet - langdurige asielprocedure - 3 jaar en 11 maanden - onontvankelijk - geen discriminatie - art. 8 evrm - recht op een priveleven - schending - verblijfsrecht tot einde studies

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 60654/00 - 15-01-2007

  (Sisojeva e.a. t. Letland) Artikel 8 EVRM - Recht op bescherming privé-leven - verblijfsvergunning - stateloze- Lange verblijfsduur - sociale, economische en persoonlijke banden - positieve verplichtingen - Niet noodzakelijk in een democratische samenleving - schending

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 06/1468/B - 12-01-2007

  Nationaliteitsverklaring - art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - aanvraag o.b.v. Wet van 22 december 1999 - wettig verblijf - veroordeling door Politierechtbank - geen gewichtig feit eigen aan de persoon

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 1948/04 - 11-01-2007

  (Salah Sheekh) Asielaanvraag - weigering - onmenselijke behandeling bij terugleiding - beroep tegen verwijderingsbeslissing - artikel 3 EVRM - persoonlijk risico - groepsvervolging - intern vluchtalternatief - recht op effectief rechtsmiddel - artikel 13 EVRM - volle rechtsmacht

 • Hof van Justitie - C-208/05 - 11-01-2007

  (ITC) Vrij verkeer van werknemers - betaling door een lidstaat van een vergoeding die voor arbeidsbemiddeling aan een particulier arbeidsbemiddelingsbureau verschuldigd is - voorwaarde dat de bemiddelde arbeid onder de socialezekerheidsregeling van betrokken lidstaat moet vallen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 61259/00 - 11-01-2007

  (Musa e.a. t. Bulgarije) Verblijfsvergunning - intrekking - verwijdering grondgebied - activiteiten die gevaar inhouden voor nationale veiligheid - vreemdelingenwet - afwezigheid rechterlijke toetsing - wettigheid - schending

 • Hof van Justitie - C-1/05 - 09-01-2007

  (Jia) Verblijfsrecht van een derdelands ouder van een derdelands echtgenoot van een EU-burger - Verplichting om legaal in betrokken lidstaat te verblijven op het moment van hereniging - Over te leggen bewijsstukken om te worden beschouwd als ten laste komende verwant

 • Arrondissementsrechtbank / Brussel - 06/108/E - 08-01-2007

  Wetboek van internationaal privaatrecht– artikel 23 WIPR – artikel 27 WIPR – rechterlijke erkenning – eenzijdig verzoekschrift – territoriale bevoegdheid – adoptie

 • Hof van beroep / Gent - 2006/EV/42 - 04-01-2007

  Kandidaat staatloze - Kosovo - staatsburgerschap - bewijslast - documenten UNMIK - Servische ambassade - medewerking appellante - onvoldoende medewerking

 • Arbeidsrechtbank / Brugge - 127618 - 27-12-2006

  Kandidaat staatloze - aanvraag voor OCMW-steun - onmogelijke terugkeer - onverwijderbaar - recht op OCMW-steun

 • Hof van Justitie - C-97/05 - 14-12-2006

  (Gattoussi) Euro-mediterane overeenkomsten - Tunesische werknemer - verkorting van geldigheidsduur van verblijfsvergunning - toepassing niet-discriminatie-beginsel

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 72177/01 - 14-12-2006

  (Bogdanovski t. Italië) Erkend vluchteling - internationaal aanhoudingsbevel - uitlevering - duur onderzoek - artikel 5 §1, f EVRM - onmiddellijke vrijlating - artikel 5 §1 EVRM - geen schending

 • Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen - 04-1421/W12.171/SB4 - 13-12-2006

  Afghanistan - UNHCR lijst - zorgwekkende veiligheidssituatie - geen vestigingsalternatief - subsidiaire bescherming

 • Raad van State - 165.896 - 13-12-2006

  Aanvraag artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - buitengewone omstandigheden - elementen uit afgewezen asielaanvraag - bijkomend stuk - schending artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet - gebrekkige motivering - annulatie

Pagina's