Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 244.774 - 25-11-2020

  BGV – bijlage 13 – art. 74/13 Vw. – gezinshereniging aangevraagd – traag handelen gemeentebestuur – kan verzoeker niet kwalijk worden genomen – retributie betaald – DVZ had zich kunnen informeren – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-225/19 en C-229/19 - 24-11-2020

  (R.N.N.S en K.A. t. Minister van Buitenlandse Zaken) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Gemeenschappelijke visumcode – Verordening (EG) nr. 810/2009 – Artikel 32, leden 1 tot en met 3 – Beslissing tot weigering van een visum – Bijlage VI – Standaardformulier – Motivering – Gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de volksgezondheid, of voor de internationale betrekkingen van een of meer lidstaten – Artikel 22 – Procedure van voorafgaande raadpleging van de centrale autoriteiten van andere lidstaten – Bezwaar tegen de afgifte van een visum – Beroep tegen een beslissing tot weigering van een visum – Omvang van de rechterlijke toetsing – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 244.736 - 24-11-2020

  BGV – covid-19 – corona – verbod op niet-essentiële reizen – staat afgifte BGV niet in de weg – tijdelijke belemmering om uitvoering te geven aan BGV - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 244.569 - 23-11-2020

  BGV – bijlage 13 – inreisverbod – bijlage 13sexies – Covid-19 – corona – grenscontrole – art. 16, § 1, 7° Vlaams Besluit 7 december 2018 – detachering – Pools visum type D – werk in Frankrijk – geen limosa aangifte – geen gecombineerde vergunning – MB 23 maart 2020 – samenscholingsverbod – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 244.566 - 23-11-2020

  Art. 9bis Vw. – weigering verlenging verblijf – openbare orde – erkende staatloze – meer dan 10 jaar in België – minderjarig kind in legaal verblijf – voorwaarden verlenging – zorgvuldigheidsbeginsel – art. 8 EVRM – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-238/19 - 19-11-2020

  (EZ t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asielbeleid – Richtlijn 2011/95/EU – Voorwaarden voor toekenning van de vluchtelingenstatus – Weigering militaire dienst te vervullen – Artikel 9, lid 2, onder e) – Recht van het land van herkomst waarin niet is voorzien in het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaren – Bescherming van personen die hun land van herkomst zijn ontvlucht na het verstrijken van de termijn voor uitstel van militaire dienst – Artikel 9, lid 3 – Verband tussen de in artikel 10 van deze richtlijn genoemde gronden en de in artikel 9, lid 2, onder e), van deze richtlijn bedoelde vervolging en bestraffing – Bewijs

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 244.323 - 17-11-2020

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – art. 40ter Vw. – beslissingstermijn 6 maanden – art. 52, § 4 Verblijfsbesluit – recht op ambtshalve afgifte F kaart – Diallo-arrest niet van toepassing op familielid van een statische Belg - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 889/19 en 43987/16 - 17-11-2020

  (B. en C. t. Zwitserland) Artikel 3 (verbod op foltering) - Uitzetting - Ontoereikende beoordeling van het risico en de beschikbaarheid van bescherming van de staat tegen mishandeling op grond van seksuele geaardheid door niet-overheidsactoren in Gambia - Uitzetting zonder nieuwe beoordeling van deze aspecten zou een schending vormen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.975 - 13-11-2020

  BGV – covid-19 – corona – verbod op niet-essentiële reizen – staat afgifte BGV niet in de weg – tijdelijke belemmering om uitvoering te geven aan BGV - verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Luik - 20/2313/A - 12-11-2020

  OCMW-steun – onwettig verblijf – vluchtelingenstatus ingetrokken – BGV – art. 57, § 2 OCMW-wet – schorsende werking beroep – art. 47 EU-Handvest – prejudiciële vraag aan HvJ

 • Rechtbank van eerste aanleg / Veurne - 18/227/B - 10-11-2020

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis WBN – gewichtige feiten eigen aan persoon – verkeersovertredingen – intrafamiliaal geweld – boetes afbetaald – ware proportie van de feiten – behoorlijke kennis taal – vast werk – drinken pintjes in vrije tijd wijst op een zekere Belgische attitude – gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.796 - 09-11-2020

  BGV – bijlage 13quinquies – gezondheidstoestand verzoeker – zelfmoordpogingen – bijzondere omstandigheden – hoorrecht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.788 - 09-11-2020

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – art. 40ter Vw. – openbare orde – art. 43 Vw. – actueel gevaar – verslag OCAD – leider terroristische organisatie – verlies Belgische nationaliteit – opgesloten in gevangenis – verslagen medewerker CAW, psycholoog en imam - art. 8 EVRM – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.716 - 06-11-2020

  Art. 9ter Vw. – uitsluiting – art. 9ter, § 3 Vw. – art. 55/4 Vw. – ernstig misdrijf – veroordelingen – tijdsverloop – niet noodzakelijk dat het om actuele ernstige misdrijven gaat – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.676 - 05-11-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – art. 48/5, § 2 Vw. – vervolging of ernstige schade uitgaande van niet-overheidsactoren – geen overheidsbescherming – aantonen in individueel geval – verblijf in het buitenland volstaat niet als dusdanig - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.705 - 05-11-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – art. 48/5, § 2 Vw. – vervolging of ernstige schade uitgaande van niet-overheidsactoren – geen overheidsbescherming – aantonen in individueel geval – verblijf in het buitenland volstaat niet als dusdanig - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.704 - 05-11-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – art. 48/5, § 2 Vw. – vervolging of ernstige schade uitgaande van niet-overheidsactoren – geen overheidsbescherming – aantonen in individueel geval – verblijf in het buitenland volstaat niet als dusdanig - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.678 - 05-11-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Venezuela – art. 48/5, § 2 Vw. – vervolging of ernstige schade uitgaande van niet-overheidsactoren – geen overheidsbescherming – aantonen in individueel geval – verblijf in het buitenland volstaat niet als dusdanig - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.631 - 04-11-2020

  Inreisverbod – bijlage 13sexies – 8 jaar – Unieburger – art. 44nonies Vw. - openbare orde – uit vrije wil naar België gekomen om mee te werken met gerecht – verblijf als gevangene – rekening houden met omstandigheden van het geval – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.504 - 30-10-2020

  Gezinshereniging – wettelijke samenwonende partner van een Belg – art. 40ter Vw. – wil van de wetgever om gezinshereniging met Belgen te onderwerpen aan dezelfde voorwaarden als met derdelanders - HvJ 3 oktober 2019, nr. C-302/18, X/ Belgische staat – herkomst bestaansmiddelen – geen beslissend criterium – vernietiging

Pagina's