Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.893 - 21-05-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – banden met Hizmet beweging – groepsvervolging – contact CGVS met advocaat in Turkije – gegevens doorgespeeld aan plaatselijke gerechtelijke autoriteiten – veiligheid verzoeker in gevaar gebracht door CGVS – erkenning vluchtelingenstatus

 • Grondwettelijk Hof - 72/2021 - 20-05-2021

  Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Verkrijging door nationaliteitsverklaring - Statuut van het openbaar ministerie in de procedure - Onmogelijkheid om de Staat te doen veroordelen tot de betaling van de rechtsplegingsvergoeding

 • Hof van Justitie - C-8/20 - 20-05-2021

  (L.R. t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Grenscontroles, asiel en immigratie – Asielbeleid – Richtlijn 2013/32/EU – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Verzoek om internationale bescherming – Niet-ontvankelijkheidsgronden – Artikel 2, onder q) – Begrip ‚volgend verzoek’ – Artikel 33, lid 2, onder d) – Afwijzing door een lidstaat van een verzoek om internationale bescherming wegens de niet-ontvankelijkheid ervan omdat een vorig verzoek van de betrokkene is afgewezen in een derde land dat met de Europese Unie een overeenkomst heeft gesloten betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat is ingediend in een van de staten die partij zijn bij die overeenkomst – Definitieve beslissing van het Koninkrijk Noorwegen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 47715/13 - 20-05-2021

  (Hassane Gana t. België) Artikel 8 (recht op privé- en gezinsleven) – ouder van Belgisch kind – geen verblijfsrecht wegens fraude of openbare orde – bevel om het grondgebied te verlaten niet uitgevoerd – Arrest K.A. t. België van Hof van Justitie – Verblijf uiteindelijk toegekend op basis van art. 40ter Vw. (F kaart) – geen risico (meer) van uitwijzing – adequaat herstel – geschil opgelost – verzoekschrift van de rol geschrapt (artikel 37 §1 b) van het EVRM)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 45848/19 - 20-05-2021

  (E.G. t. België) Artikel 8 (recht op privé- en gezinsleven) – ouder van Belgisch kind – geen verblijfsrecht wegens fraude of openbare orde – bevel om het grondgebied te verlaten niet uitgevoerd – Arrest K.A. t. België van Hof van Justitie – Verblijf uiteindelijk toegekend op basis van art. 40ter Vw. (F kaart) – geen risico (meer) van uitwijzing – adequaat herstel – geschil opgelost – verzoekschrift van de rol geschrapt (artikel 37 §1 b) van het EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.798 - 20-05-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – NBMV – belang van het kind -ongeloofwaardig wat betreft gedwongen rekrutering – medische attesten – bewijswaarde – inhoud attesten onderling tegenstrijdig – persoonlijke omstandigheden – geen groter risico - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.738 - 20-05-2021

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – Kosovo – verklaring directeur neurologische kliniek – complexe neurologische aandoening – niet behandelbaar in openbare gezondheidsinstellingen – voldoende gezaghebbend – systeem terugbetaling medische kosten in Kosovo nog niet in werking – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.753 - 20-05-2021

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – Kameroen – terugname verzoek aanvaard door Nederland – geen land van verblijf in de zin van art. 9ter Vw. – geen absolute zekerheid over overdracht aan Nederland – onderzoek exclusief op Nederland gericht – zorgvuldigheidsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.828 - 20-05-2021

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – geen schending vrij verkeer – referentiepersoon reeds sinds 2008 in België – determinerend motief – art. 3.2 Burgerschapsrichtlijn - HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.722 - 19-05-2021

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – affectieve banden – regelmatig contact te wijten aan houden van de vader – contact verhinderd door vader – bevel Hof van Beroep tot contactherstel - EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.645 - 18-05-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Albanië – uitsluiting – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – art. 55/2 Vw. – art. 55/4, eerste lid, c) Vw. – ernstig niet-politiek misdrijf buiten het land van toevlucht – opzettelijke poging tot moord – straf reeds uitgezeten – geen beperking in art. 1 F - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.665 - 18-05-2021

  Einde verblijf – bijlage 21 – familielid van een Unieburger – stopzetting wettelijke samenwoning – art. 42quater Vw. – omgangsrecht met minderjarig kind – jonge leeftijd kind – weigering erkenning door ambtenaar burgerlijke stand – vonnis familierechtbank – DNA onderzoek – hoger belang van het kind – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.427 - 12-05-2021

  Intrekking single permit – mededeling DVZ – instructie tot aflevering bijlage 51 – louter betekening van gewestelijke beslissing om toelating tot arbeid te beëindigen – art. 36 Samenwerkingsakkoord 2 februari 2018 – enkel beroep mogelijk bij bevoegde gewestelijke overheid – geen aanvechtbare rechtshandeling – beroep onontvankelijk

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 20/1693/B - 07-05-2021

  Akte van bekendheid – verzoeker was vroeger erkend vluchteling, maar is Belg geworden – geboorteakte nodig in kader van huwelijk - aflevering geboorteakte door CGVS niet meer mogelijk – getuigen – vader en oudere broer – homologatie akte van bekendheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 254.183 - 07-05-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – seksuele geaardheid – relatie niet betwist – landeninformatie in administratief dossier te summier – incidenten volgens CGVS onvoldoende zwaarwichtig – onredelijke bewijslast opgelegd aan verzoekers - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 69/2021 - 06-05-2021

  Sociale zekerheid - OCMW - Maatschappelijke dienstverlening - Niet-toekenning van maatschappelijke dienstverlening (andere dan dringende medische hulp) aan een vreemdeling die illegaal op het grondgebied verblijft en die ouder is van een kind dat getroffen is door een ernstige ziekte die het onmogelijk maakt om gevolg te geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten

 • Hof van Justitie - C-641/20 - 05-05-2021

  (VT t. Centre public d’action sociale de Liège (CPAS)) Prejudiciële vraag - ruimte van vrijheid, veiligheid en gerechtigheid - Richtlijn 2008/115 - terugkeer onwettig verblijvende derdelanders - beroep tegen terugkeerbesluit - schorsende werking - recht op maatschappelijke dienstverlening tijdens beroepsprocedure

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.966 - 04-05-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – seksuele geaardheid - homofoob geweld in El Salvador – interne tegenstrijdigheid in bestreden beslissing – verzoeker heeft ook Costa Ricaanse nationaliteit – geen zorgvuldig onderzoek ten aanzien van Costa Rica - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.968 - 04-05-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – art. 48/7 Vw. – activiteiten in project ter ondersteuning van arme families – doodsbedreigingen – landeninformatie – redelijke mate van waarschijnlijkheid – geen redelijke overheidsbescherming – geen intern vestigingsalternatief – art. 48/4, § 2, b) Vw. – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.965 - 04-05-2021

  BGV – bijlage 13quinquies – Palestijnse origine – uitgesloten van vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming – Gaza – UNRWA – art. 3 EVRM – geen bescherming of bijstand – vernietiging

Pagina's