Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 247.924 - 21-01-2021

  Intrekking verblijfsrecht – art. 11 Vw. – bijlage 14ter – geen werkelijk huwelijksleven – slachtoffer familiaal geweld – uitzonderingsgrond art. 11, § 2, vierde lid Vw. – samenwoonstverslag stad Antwerpen – standaardformulier – van verzoekster kan niet verwacht worden dat ze spontaan partnergeweld aan wijkagent signaleert – stuk daterend van voor bestreden beslissing – vernietiging

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Brussel - 2021/168 - 20-01-2021

  Gedwongen repatriëring – optreden politie – geen klachtbevestiging – geen verder onderzoek – klacht voldoende gedetailleerd en nauwkeurig – gelasting onderzoeksrechter tot voeren verder onderzoek

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 247.609 - 18-01-2021

  Aanvraag status langdurig ingezetene – art. 15bis Vw. – bestaansmiddelen – geen eigen inkomsten – verbintenis tot tenlasteneming – verklaring - Provinciaal Overste Orde van Augustijnen – artikel 5 Richtlijn 2003/109 – HvJ 3 oktober 2019, nr. C-302/18, X v. Belgische Staat – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 247.586 - 15-01-2021

  Einde verblijf – bijlage 21 – art. 42quater, § 1, eerste lid, 4° Vw. – geen gezamenlijke vestiging – belang van het kind – belangenafweging – zeer jonge leeftijd – rekening houden met concrete gezinssituatie – geen evenwichtige beoordeling – vernietiging

 • Raad van State - 249.488 - 14-01-2021

  Gevestigde vreemdeling – einde verblijf – art. 22 Vw. – openbare orde – jonger dan 12 jaar bij aankomst in België – GwH 18 juli 2019, nr. 122/2019 – toepassing art. 22 Vw. enkel mogelijk bij terrorisme of zeer zware criminaliteit - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 247.396 - 14-01-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – gehoor via videoconferentie – RvS 7 december 2020, nr. 249.163 - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-441/19 - 14-01-2021

  (TQ t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven – Artikel 5, onder a), artikel 6, leden 1 en 4, artikel 8, lid 1, en artikel 10 – Terugkeerbesluit dat wordt uitgevaardigd tegen een niet-begeleide minderjarige – Belang van het kind – Verplichting voor de betrokken lidstaat om zich vóór de vaststelling van een terugkeerbesluit ervan te overtuigen dat die minderjarige wordt teruggestuurd naar een familielid, een aangewezen voogd of adequate opvangfaciliteiten in het land van terugkeer – Louter op de leeftijd van de minderjarige gebaseerd onderscheid voor de toekenning van een verblijfsrecht – Terugkeerbesluit waarop geen verwijderingsmaatregelen zijn gevolgd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 247.502 - 14-01-2021

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – openbare orde – deelname terroristische groepering – art. 43 Vw. – reis naar Syrië – gevangenisstraf – art. 8 EVRM – gezinsleven – belangenafweging – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 247.501 - 14-01-2021

  Einde verblijf – bijlage 21 – art. 21 en 23 Vw. – openbare orde – deelname terroristische groepering – veroordeling – goed gedrag in gevangenis – geen indicatie dat verzoeker tot inkeer is gekomen – verslagen VSSE en OCAD – actualiteit bedreiging – niet-terugleidingsclausule – juridisch vacuüm – wettigheid beslissing – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 247.472 - 14-01-2021

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – geen Belgische ambassade in Kosovo – administratieve onmogelijkheid – disproportioneel moeilijk om aanvraag in Bulgarije in te dienen – RvS 9 december 2009, nr. 198.769 – sluiting zaak – zware financiële gevolgen – art. 8 EVRM – vernietiging

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Brussel - 2021/80 - 07-01-2021

  Detentie – BGV – risico op onderduiken – art. 7, tweede lid Vw. – art. 15 Richtlijn 2008/115/EG – minder dwingende maatregelen – geen uitzicht op verwijdering – wil om vrijwillig terug te keren – consulaat-generaal van Algerije in Brussel levert geen laissez-passer af – evenredigheidsbeginsel - vrijlating

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.793 - 23-12-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – hulpbehoevende ex-echtgenoot – geen beroep op zorginstanties mogelijk – niet duidelijk op welke andere familieleden beroep kan worden gedaan – verslag woonstcontrole - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.790 - 23-12-2020

  Gezinshereniging – wettelijk partner van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – behoefteanalyse – eigen woning – invaliditeit – algemene veronderstellingen in bestreden beslissing – kosten onderhoud woning – medische kosten – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 43936/18 - 22-12-2020

  (Usmanov t. Rusland) Schending artikel 8 (recht op privé- en gezinsleven) – vervallenverklaring Russische nationaliteit – onvolledige informatie over familieleden bij verkrijging nationaliteit – formalistische aanpak door nationale autoriteiten – Europees Verdrag inzake nationaliteit – onevenredige maatregel – verwijderingsbeslissing – vrouw en kinderen Russische burgers – geen belangenafweging door nationale autoriteiten – 3.000 euro morele schadevergoeding

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.706 - 22-12-2020

  Gezinshereniging – weigering visum onder voorbehoud DNA-test – art. 12bis Vw. – DNA-test dient te gebeuren binnen termijn aanvraag gezinshereniging – onzorgvuldig – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.626 - 22-12-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – art. 6.4 Terugkeerrichtlijn – schrijnende gevallen – soevereine bevoegdheid – RvS 23 januari 2020, nr. 13.637 - louter nationale bepaling – geen omzetting secundair Unierecht - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.625 - 22-12-2020

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – medische zorg niet toegankelijk in land nationaliteit – verblijfsvergunning in Argentinië – onderzoek met betrekking tot land verblijfsvergunning – decisief criterium - DVZ haalde info uit asielaanvraag – weigering om reden waarop verzoeker onmogelijk kon anticiperen – attest Argentijnse ambassade – geen verblijfsrecht meer in Argentinië – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.624 - 22-12-2020

  Einde verblijf – Unieburger – bijlage 21 – verblijf als werknemer – art. 42bis, § 2, 1° Vw. – tijdelijke arbeidsongeschiktheid – onzorgvuldige bevraging door DVZ – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.677 - 22-12-2020

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – referentiepersoon in collectieve schuldbemiddeling – bewijs welk deel bestaansmiddelen ter beschikking is – informatieverplichting – bewijslast – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.615 - 21-12-2020

  BGV – bijlage 13septies – leidende rol in terroristische organisatie – veroordelingen - verlies Belgische nationaliteit – onbeperkt verblijf voorafgaand aan verkrijgen Belgische nationaliteit – geen toegang tot verblijf bij verlies nationaliteit – art. 3 EVRM – art. 8 EVRM - verwerping

Pagina's