Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 21768/19 - 09-05-2023

  (Ghadamian t. Zwitserland) Schending artikel 8 EVRM (recht op privé- en familieleven) – wettig verblijf sinds 1969 – strafbare feiten – uitwijzingsbeslissing uitvoerbaar sinds 2002 – uitwijzing nooit uitgevoerd – 54 jaar verblijf waaronder 33 jaar in wettig verblijf – geen ernstige inbreuken sinds 2005 – belangenafweging – redenen relevant maar niet voldoende

 • Grondwettelijk Hof - 72/2023 - 27-04-2023

  Vreemdelingenrecht - Toegang en verblijf - Recht van terugkeer - Verlies van het recht op verblijf - Vreemdeling die in België is geboren of die vóór de leeftijd van twaalf jaar op het grondgebied is toegekomen

 • Hof van Justitie - C-528/21 - 27-04-2023

  (M.D. t. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága) Prejudiciële verwijzing – Immigratiebeleid – Artikel 20 VWEU – Effectief genot van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven – Artikelen 5, 11 en 13 – Rechtstreekse werking – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Inreis- en verblijfsverbod dat is opgelegd aan een onderdaan van een derde land die familielid is van een minderjarige Europese burger – Bedreiging voor de nationale veiligheid – Niet-inaanmerkingneming van de individuele situatie van deze onderdaan van een derde land – Weigering om een rechterlijke beslissing tot opschorting van de gevolgen van dit verbod ten uitvoer te leggen – Gevolgen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.183 - 27-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – Turkse Hezbollah – verslag staatsveiligheid – ondergane vervolging – art. 48/7 Vw. – selectieve lezing informatie – toekenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.220 - 27-04-2023

  Art. 9bis Vw. – weigering verlenging verblijf – niet voldaan aan opgelegd voorwaarden – openbare orde – drugsfeiten – ruime discretionaire bevoegdheid – niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.224 - 27-04-2023

  Visum type C met oog op huwelijk met Nederlandse onderdaan – art. 25, lid 1 Vw. – art. 3bis Vw. – attest tenlasteneming – interimarbeid – stabiel inkomen gedurende lange tijd aangetoond – kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Kortrijk - 22/1157/B - 27-04-2023

  Erkenning huwelijksakte – Afghaanse huwelijksakte – geen legalisatie – visum D gezinshereniging verkregen op basis van huwelijksakte – art. 31 WIPR – art. 35 oud BW – Belgische ambassade in Pakistan legaliseert geen Afghaanse aktes - vervangend vonnis

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.198 - 27-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – 9e asielaanvraag – geaardheid – nieuwe elementen – aanwezigheid transgender partner tijdens de terechtzitting – ontbreken persoonlijk onderhoud – sekswerk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.201 - 27-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – rekening houden met daadwerkelijke bestemming – enkel rekening gehouden met veiligheidssituatie in Noord-Irak en provincie Dohuk – specifieke situatie district Zakho – landeninformatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.199 - 27-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Iran – hoofddoek – positie van de vrouw – gewijzigde en actuele politie, maatschappelijke en veiligheidssituatie in Iran – protesten – verder en grondig onderzoek nodig - vernietiging

 • Raad van State (Nederland) - 202207368/1/V1 - 26-04-2023

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Eritrea – EU binnengekomen via Italië – overnameverzoek aan Italië – interstatelijk vertrouwensbeginsel – Italiaanse autoriteiten hebben diverse malen aangegeven dat Dublinoverdrachten tijdelijk moeten worden opgeschort door gebrek aan opvangfaciliteiten – geen toegang tot basisbehoeften – gegrond - cassatie

 • Raad van State (Nederland) - 202300521/1/V1 - 26-04-2023

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Nigeria – asielaanvragen ingediend in Italië, Zwitserland en Oostenrijk – overnameverzoek aan Italië – interstatelijk vertrouwensbeginsel – Italiaanse autoriteiten hebben diverse malen aangegeven dat Dublinoverdrachten tijdelijk moeten worden opgeschort door gebrek aan opvangfaciliteiten – geen toegang tot basisbehoeften – gegrond - cassatie

 • Hof van Justitie - C-629/22 - 26-04-2023

  (A.L. t. Migrationsverket) Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Immigratiebeleid – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van derdelanders die illegaal op hun grondgebied verblijven – Artikel 6, lid 2 – Terugkeerbesluit dat gepaard gaat met een voor een periode van drie jaar geldend inreisverbod – Derdelander met een door een andere lidstaat afgegeven geldige verblijfstitel – Verzuim van de nationale politieautoriteit om deze derdelander toe te staan zich naar het grondgebied van die andere lidstaat te begeven alvorens jegens hem een terugkeerbesluit uit te vaardigen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.091 - 26-04-2023

  Gecombineerde vergunning – vernieuwing – laattijdige aanvraag – ontvankelijk verklaard en toelating tot arbeid goedgekeurd door Brussels Hoofdstedelijk gewest – artikel 61/25-3 Vw. en art. 21 Samenwerkingsakkoord 2/2/2018 – imam – eerste tijdige vernieuwingsaanvraag geweigerd – onmiddellijk nieuwe vernieuwingsaanvraag ingediend – geen rekening gehouden met eerste aanvraag – onmogelijke verwachting – kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.106 - 26-04-2023

  Beëindiging verblijf – gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – polygamie – art. 147 oud BW – art. 74/20 Vw. – eerste huwelijk niet erkend – geen afbreuk aan feit dat hij zonder ontbinding eerste huwelijk een tweede huwelijk is aangegaan – elementen met betrekking tot aard en hechtheid van gezinsband in België – schending motiveringsplicht – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.029 - 25-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – Gaza - socio-economische situatie en veiligheidssituatie onderzoeken in het licht van Vluchtelingenverdrag – landeninformatie – rapporten internationale organisaties – nota NANSEN – geen groepsvervolging van Palestijnen uit Gaza – onderzoek subsidiaire bescherming – COI Focus – instabiele en volatiele veiligheidssituatie – individuele elementen – specifieke woonplaats verzoeker – onderzoek nodig - vernietiging

 • Raad van State (Nederland) - 202107461/1/V2 - 24-04-2023

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Syrië – overnameverzoek aan Duitsland – moeder met kinderen - gezin in Duisland mishandeld en bedreigd door vader – HvJ 16 februari 2017, nr. C-578/16, C.K. t. Slovenië – suîcidepoging - vergewisplicht – belang van het kind – gegrond - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 287.958 - 24-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Nigeria – veiligheidssituatie –deelstaat Delta – geen persoonlijke omstandigheden - Boko Haram – christen – alleenstaande vrouw - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 287.913 - 21-04-2023

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – inkomsten die mee worden gerekend bij beoordeling - behoefteanalyse – werkloosheidsvergoedingen – voorwaarde actief zoeken naar werk – VDAB-opleidingsovereenkomst – GwH 24 oktober 2019, nr. 149/2019 – bewijslast - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 287.923 - 21-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – taliban – negatieve perceptie ten aanzien van terugkeerders – geen algemene vrees voor vervolging – risicoprofielen – louter verblijf in Westers land niet voldoende – bijzondere kwetsbaarheid – ernstige psychologische problemen – geen link met vervolgingsgronden – landeninformatie – taliban is geen actor van bescherming – geen intern vestigingsalternatief in Afghanistan mogelijk – toekenning subsidiaire beschermingsstatus

Pagina's