Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.792 - 17-11-2021

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 40bis Vw. – inreisverbod - HvJ 8 mei 2018, nr. C82/16, K.A. – afhankelijkheidsverhouding – art. 8 EVRM – geen toetsing of aan grondvoorwaarden is voldaan – art. 74/11 Vw. – art. 11 Terugkeerrichtlijn – niet van toepassing op Unieburgers en familieleden – enkel weigering mogelijk indien redenen van openbare orde – art. 43 Vw. - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-821/19 - 16-11-2021

  (Europese Commissie t. Hongarije) Beroep wegens niet-nakoming – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asielbeleid – Richtlijnen 2013/32/EU en 2013/33/EU – Procedure voor de toekenning van internationale bescherming – Gronden voor niet-ontvankelijkheid – Begrippen ‚veilig derde land’ en ‚eerste land van asiel’ – Hulpverlening aan asielzoekers – Strafbaarstelling – Inreisverbod voor de grenszone van de betrokken lidstaat

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.741 - 16-11-2021

  Gezinshereniging – familielid van erkend vluchteling – termijn 12 maanden – art. 10, § 2, 5e lid Vw. – laattijdige indiening visumaanvraag – overmacht – zorgvuldigheidsplicht – gebrek aan transparantie bij visumpartner TLS – onveilig situatie tussen Somalië en Kenia – hoger belang van het kind - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.748 - 16-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Brazilië – vrees voor broer – Capinho bende – mogelijkheid tot overheidsbescherming – nooit klacht ingediend - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.745 - 16-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – geaardheid – homoseksualiteit – ongeloofwaardige verklaringen – UNHCR richtlijnen – rechtspraak HvJ – integrale geloofwaardigheidsbeoordeling - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.727 - 16-11-2021

  Unieburger – art. 40 Vw. – werkzoekende – reële kans op tewerkstelling – art. 14 richtlijn 2004/38 – art. 50 Vb. - HvJ 17 december 2020, nr. C710/19, G.M.A. – artikel 45VWEU – redelijke termijn – bewijs werk zoeken – pas na redelijke termijn kan bewijs reële kans op tewerkstelling geëist worden – redelijke termijn niet minder dan zes maanden – RvS 10 september 2021, nr. 251.458 - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.627 - 10-11-2021

  Beslissing tot terugdrijving – visum type D - derdelands student – grenscontrole – art. 3, lid 3° Vw. – UDN – staving doel van de reis – toegelaten voor academiejaar – geen bewijs dat school op de hoogte is van laattijdige aankomst – onduidelijkheid over verblijfplaats na de eerste drie nachten op hotel - kennelijk onredelijk – zorgvuldigheid – prima facie schending materiële motiveringsplicht - schorsing

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 21/51/K - 09-11-2021

  Opvang – recht op opvang – registratie verzoek om internationale bescherming in aanmeldcentrum – geen opvangplaats toegewezen – verzoeker leeft op straat – urgente situatie – art. 2, 1° Opvangwet – art. 2, b) Opvangrichtlijn – geen antwoord van Fedasil op mails advocaat – gegrond – veroordeling Fedasil tot opvang in een opvangcentrum, een LOI, of een hotel of elke andere aangepaste plaats - dwangsom

 • Hof van Justitie - C-91/20 - 09-11-2021

  (LW t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten – Richtlijn 2011/95/EU – Artikelen 3 en 23 – Gunstiger normen die door de lidstaten kunnen worden gehandhaafd of vastgesteld om het recht op asiel of subsidiaire bescherming uit te breiden tot de gezinsleden van de persoon die internationale bescherming geniet – Toekenning aan een minderjarig kind van de vluchtelingenstatus die is afgeleid van die van een van zijn ouders – Instandhouding van het gezin – Belang van het kind

 • Raad van State - 252.072 - 09-11-2021

  Verzoeker om internationale bescherming - NBMV – leeftijdsbepaling – twijfel omtrent leeftijd - medisch onderzoek – art. 7, §3 Voogdijwet NBMV – drie tests – uiteenlopende resultaten – niet af te leiden hoe eindresultaat bereikt werd – motiveringsplicht – schorsing

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 21/633/K - 05-11-2021

  Opvang – recht op opvang – registratie verzoek om internationale bescherming in aanmeldcentrum – geen opvangplaats toegewezen – art. 2, 1° Opvangwet – art. 2, b) Opvangrichtlijn – aantonen dat individuele vraag tot opvang aan Fedasil werd gericht - weigeringsbeslissing of aanvraag niet beantwoord binnen redelijke termijn - geen aanvraag gedaan - onontvankelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.382 - 05-11-2021

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – art. 8 EVRM – verwantschap met kind niet bewezen – feitelijke vormen van gezinsleven kunnen ook bescherming genieten – effectieve beleefde gezinsbanden – gebrek aan onderzoek – bezit van staat – art. 331nonies BW – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.359 - 05-11-2021

  Weigering verlenging verblijf – verblijf op basis van humanitair visum – art. 9 Vw. – voorwaarde niet ten laste zijn van de openbare overheden – leefloon – niet actief naar werk zoeken – zeven kinderen – geen BGV – hoger belang minderjarige kinderen niet geschonden – aanvraag gezinshereniging mogelijk - verwerping

 • Raad van State - 252.042 - 04-11-2021

  Verzoeker om internationale bescherming – asiel – detentie – UDN beroepstermijn – HvJ 11 februari 2021, nr. C-755/19 – art. 39/57 Vw. – niet blind toepassen – eerste advocaat weigerde beroep in te dienen – tweede advocaat kreeg geen toegang tot dossier voor verstrijken beroepstermijn – gegrond – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.352 - 04-11-2021

  Beslissing tot terugdrijving – visum type D - derdelands student – grenscontrole – art. 3, lid 3° Vw. – UDN – staving doel van de reis – kennelijk onredelijk – visum type D geeft geen automatisch recht op binnenkomst – administratieve formaliteiten – voldoende stukken voorgelegd om reisdoel te staven discretionaire beoordeling – binnenkomstvoorwaarden – prima facie schending materiële motiveringsplicht - schorsing

 • Raad van State - 252.043 - 04-11-2021

  Verzoeker om internationale bescherming – asiel – detentie – UDN beroepstermijn – HvJ 11 februari 2021, nr. C-755/19 – art. 39/57 Vw. – niet blind toepassen – recht op daadwerkelijk beroep – gegrond – vernietiging

 • Raad van State - 252.002 - 28-10-2021

  Art. 9ter Vw. – ministerieel besluit tot terugwijzing – uitsluiting van 9ter – beroep bij RvV onontvankelijk – gelijkstelling ministerieel besluit tot terugwijzing met inreisverbod – art. 74/11 Vw. – GwH 24 oktober 2019, nr. 151/2019 – HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-462/20 - 28-10-2021

  (ASGI e.a. t. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia en Ministero dell'Economia e delle Finanze) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2003/109/EG – Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen – Artikel 11 – Richtlijn 2011/98/EU – Rechten van werknemers uit derde landen met een gecombineerde vergunning – Artikel 12 – Richtlijn 2009/50/EG – Rechten van onderdanen van derde landen met een Europese blauwe kaart – Artikel 14 – Richtlijn 2011/95/EU – Rechten van personen die internationale bescherming genieten – Artikel 29 – Gelijke behandeling – Sociale zekerheid – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Coördinatie van socialezekerheidsstelsels – Artikel 3 – Gezinsbijslagen – Sociale bijstand – Sociale bescherming – Toegang tot goederen en diensten – Regeling van een lidstaat die onderdanen van derde landen uitsluit van het recht op een gezinskaart

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 262.953 - 26-10-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Libanon – UNRWA – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – minderjarige dochters hebben niet de Libanese nationaliteit – bescherming Libanese autoriteiten – geen informatie in administratief dossier – toekenning vluchtelingenstatus dochters - vernietiging met betrekking tot ouder

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.009 - 26-10-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Nicaragua – HvJ 22/11/2012, nr. C-277/11, M.M. tegen Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General – samenwerkingsplicht – informatie aangebracht door verzoeker – afkomstig van dezelfde bron als geciteerd in COI Focus – deelname aan protesten niet betwist – verder onderzoek noodzakelijk - vernietiging

Pagina's