Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.232 - 18-09-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – ouder van een minderjarige Unieburger – begrip ten laste – herkomst van de bestaansmiddelen – niet afkomstig van gezinshereniger zelf – herkomst irrelevant – art. 7 Richtlijn 2004/38/EG – HvJ 9 oktober 2004, nr. C-200/02, Kunquian Catherine Zhu en Man Lavette Chen t. Secretary of State for the Home Department - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.086 - 13-09-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – veiligheidssituatie in Venezuela – art. 3 EVRM – art. 4 Handvest – begrip buitengewone omstandigheden is ruimer dan verbod op foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing - vernietiging

 • Hof van beroep / Gent - 2018/FA/497 - 12-09-2019

  Wettelijke samenwoning – schijnwettelijke samenwoning – art. 1479quater BW – intentie duurzame en stabiele relatie aan te gaan – samenwoning sinds januari 2016 – politieverslag woonstcontrole – beiden vermeld in huurcontract en verklaring verhuurder – gezinscel – celibaatsattest – ongegrond – wettelijke samenwoning goedgekeurd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.037 - 12-09-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 27 WIPR – bigamie naar Nederlands recht – weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte – referentiepersoon heeft wettelijke samenwoning in België – niet verbonden door huwelijk met andere persoon – definitie bigamie in Nederland - foutieve beoordeling – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad van State - 245.403 - 11-09-2019

  Retributie – administratieve bijdrage – KB 14 februari 2017 – verhoging basisbedragen – redelijke verhouding tot kostprijs van de dienst – gemiddelde kostprijs verblijfsaanvraag – niet op ernstige wijze aangetoond – twijfels aan betrouwbaarheid studie – art. 159 GW – gegrond - vernietiging

 • Raad van State - 245.404 - 11-09-2019

  Retributie – administratieve bijdrage – KB 16 februari 2015 – basisbedragen – redelijke verhouding tot kostprijs van de dienst – gemiddelde kostprijs verblijfsaanvraag – niet op ernstige wijze aangetoond – twijfels aan betrouwbaarheid studie – art. 159 GW – gegrond - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-94/18 - 10-09-2019

  (Nalini Chenchooliah t. Minister for Justice and Equality) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 21 VWEU – Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van een lidstaat voor de burgers van de Unie en hun familieleden – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 3, lid 1, en artikelen 15, 27, 28, 30 en 31 – Begrip ‚begunstigde’ – Onderdaan van een derde land die de echtgenoot is van een burger van de Unie die zijn vrijheid van verkeer heeft uitgeoefend – Terugkeer van de burger van de Unie naar de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit en waar hij een gevangenisstraf uitzit – Vereisten die krachtens richtlijn 2004/38/EG voor het gastland gelden bij het nemen van een besluit tot verwijdering van deze onderdaan van een derde land

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.862 - 09-09-2019

  Einde verblijfsrecht – opheffing subsidiaire bescherming – openbare orde – art. 21 Vw. – ernstige bedreiging – straf met elektronisch toezicht – toont niet aan dat er geen voor de maatschappij gevaarlijke criminele ingesteldheid bestaat – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.807 - 06-09-2019

  Gezinshereniging – familielid van een derdelander – art. 10 Vw. – termijn – verlenging termijn – beslissing mondeling meegedeeld – art. 12bis, § 2, 5e lid Vw. – geen straffe van nietigheid – geen vormvereiste die een beroepstermijn doet ingaan – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.451 - 30-08-2019

  Gezinshereniging – art. 10, § 1, 7° Vw. - ouder van een meerderjarig geworden erkende vluchteling – HvJ 12 april 2018, nr. C-550/16 - minderjarig op moment indienen verzoek om internationale bescherming - termijn voor indiening – redelijke termijn – in concreto beoordeling – art. 12 Gezinsherenigingsrichtlijn - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.308 - 28-08-2019

  Art. 9bis Vw. – ongegrond – gezinsleven – art. 8 EVRM – familie erkend als vluchteling – mantelzorg – daadwerkelijke en concrete belangenafweging – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.152 - 23-08-2019

  Gezinshereniging – art. 47/1 Vw. – ander familielid van een Unieburger - F-kaart gekregen na nieuwe aanvraag – beroep tegen weigering eerdere aanvraag – behoud belang bij beroep – sneller bekomen onvoorwaardelijk verblijfsrecht - ascendenten Unieburger niet uitgesloten als ‘ander familielid’ - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.136 - 23-08-2019

  Art. 9ter Vw. – verblijf van onbeperkt duur na 5 jaar – verzoeker moet gemachtigd zijn tot verblijf van beperkt duur om verblijf van onbeperkte duur te verkrijgen – art. 13 Vw. – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 225.044 - 21-08-2019

  Intrekking subsidiaire bescherming – art. 21 en 23 Vw. – openbare orde – ernstig misdrijf – mensensmokkel – enkel vervolging voorlidmaatschap organisatie – effectieve deelname aan feiten mensensmokkel heeft geen implicatie op beoordeling gevaar voor openbare orde – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.967 - 14-08-2019

  BGV – inreisverbod – 3 jaar – feitelijke partner van een Belg – zoon met ex-partner - procedure tot erkenning van minderjarige dochter – art. 8 EVRM – daadwerkelijke en concrete belangenafweging – vernietiging

 • Raad van State - 245.266 - 01-08-2019

  Verzoek om internationale bescherming – beroep tegen onontvankelijkheidsbeslissing – termijn 10 dagen – recht op effectief beroep – art. 47 Handvest – vermoeden van woonplaats – woonplaats bij CGVS – prejudiciële vraag

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.532 - 31-07-2019

  Unieburger – beschikker over voldoende bestaansmiddelen - art. 40, §4, eerste lid, 2° Vw. – werk in Nederland – interim-arbeid – contracten bepaalde duur – persoonlijke situatie – aard en regelmaat inkomsten – redelijkheidsbeginsel – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-680/17 - 29-07-2019

  (Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, en Kamalaranee Vethanayagam t. Minister van Buitenlandse Zaken) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Gemeenschappelijke visumcode – Verordening (EG) nr. 810/2009 – Artikel 5 – Lidstaat die bevoegd is om een visumaanvraag te onderzoeken en daarover te beslissen – Artikel 8 – Vertegenwoordigingsregeling – Artikel 32, lid 3 – Beroep tegen een besluit tot weigering van een visum – Lidstaat die bevoegd is om in geval van een vertegenwoordigingsregeling over het beroep te beslissen – Houders van het recht om beroep in te stellen

 • Hof van Justitie - C-556/17 - 29-07-2019

  (Alekszij Torubarov t. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 46, lid 3 – Volledig en ex nunc onderzoek – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Omvang van de bevoegdheden van de rechter in eerste aanleg – Geen wijzigingsbevoegdheid – Weigering van het bevoegde semirechterlijke of administratieve orgaan om zich te schikken naar een beslissing van deze rechter

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.344 - 29-07-2019

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – niet-inoverwegingname - inreisverbod – termijn inreisverbod loopt vanaf moment dat verzoeker grondgebied verlaat – verzoeker verliet grondgebied en keerde terug – vergissing – impact binnenkomst die zich gedurende tijdvak inreisverbod voordoen – noch uit beslissing noch uit rechtspraak Hof van Justitie op te maken – vernietiging

Pagina's