Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 279.716 - 28-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Mali – veiligheidssituatie in het zuiden van Mali – onderscheid naargelang regio van afkomst – geen willekeurig geweld in district Bamako en regio Kayes – wel willekeurig geweld in regio’s Sikasso en Koulikoro – individuele beoordeling – persoonlijke elementen - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 279.512 - 26-10-2022

  Verzoeker om internationale bescherming - asiel – Libanon - partner van erkende vluchteling – seksuele geaardheid – tweede weigeringsbeslissing – verbondenheid met asielrelaas van partner – weerlegbaar vermoeden dat gezinsleden louter door hun verwantschapsband met de vluchteling kwetsbaar zijn – familielid van partner is een actor van vervolging – vader van partner werkzaam bij inlichtingendienst – situatie van LGBTQI-personen in Libanon – erkenning vluchtelingenstatus

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 22105/18 - 22-10-2022

  (M.T. e.a. t. Zweden) Geen schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – gezinshereniging voor begunstigden van subsidiaire bescherming – schorsing van het recht op gezinshereniging tussen 2016 en 2019 – Syrische niet-begeleide minderjarige vreemdeling – Weigering visum moeder en broer – geen bijzondere afhankelijkheidsbanden of kwetsbaarheid – geen sterke banden met Zweden – Geen schending artikel 14 EVRM juncto 8 EVRM – verschil in behandeling tussen erkende vluchtelingen en begunstigden van subsidiaire bescherming – gerechtvaardigd– 6 stemmen tegen 1 – Afwijkende opinie

 • Hof van Justitie - T-316/14 - 21-10-2022

  (PKK t. Raad van de Europese Unie) Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen tegen de PKK in het kader van de strijd tegen het terrorisme – Bevriezing van tegoeden – Bevoegdheid van de Raad – Mogelijkheid voor een instantie van een derde land om te worden aangemerkt als ‚bevoegde instantie’ in de zin van gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB – Feitelijke grondslag voor besluiten tot bevriezing van tegoeden – Verwijzing naar terroristische daden – Rechterlijke toetsing – Motiveringsplicht – Exceptie van onwettigheid

 • Hof van Justitie - C-66/21 - 20-10-2022

  (O. T. E. t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing – Grenscontroles, asiel en immigratie – Asielbeleid – Verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie – Richtlijn 2004/81/EG – Artikel 6 – Werkingssfeer – Onderdaan van een derde land die stelt slachtoffer te zijn geweest van een strafbaar feit in verband met mensenhandel – Toekenning van de bedenktijd van artikel 6, lid 1, van deze richtlijn – Verbod op tenuitvoerlegging van een verwijderingsmaatregel – Begrip – Draagwijdte – Berekening van deze bedenktijd – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend – Overdracht aan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van dit verzoek om internationale bescherming

 • Raad van State - 254.820 - 20-10-2022

  Gezinshereniging – kind van een Belg – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – invaliditeitsuitkering – behoefteanalyse – maandelijkse financiële ondersteuning vader door broer – niet uitsluiten enkel omdat ze afkomstig zijn van broer – beoordeling in hoofde referentiepersoon – gegrond – cassatie

 • Grondwettelijk Hof - 124/2022 - 13-10-2022

  Consulair Wetboek - Intrekking van een paspoort - Houder van de paspoort die het voorwerp uitmaakt van een vrijheidsbeperkende maatregel - Probatie-uitstel dat hem verbiedt zich te begeven naar een land in oorlog - Onmogelijkheid om zich te begeven naar elk land waarvoor een paspoort is vereist

 • Grondwettelijk Hof - 127/2022 - 13-10-2022

  Sociaal recht - Maatschappelijke dienstverlening - Dringende medische hulp - Vreemdelingen - Kandidaten voor regularisatie van het verblijf

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.700 - 13-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – Hazara – Ismaïlisme – geen systematische vervolging van Hazara - taliban – individuele omstandigheden – herkenbare fysieke kenmerken – minderheidsstrekking binnen sjiisme – situatie in provincie Baghlan – verwestersing – jonge leeftijd en verblijf in Europa - (toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.701 - 13-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – taliban – geen nieuw gehoor door CGVS na machtsovername – ex-nunc onderzoek – mogelijkheid om in verzoekschrift, aanvullende nota of ter terechtzitting invloed van machtsovername op persoonlijke situatie te duiden - terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging – westerse waarden en normen – verwestering – nodige voorzichtigheid – geen sociale groep – (toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging – individueel onderzoek – machtsovername niet enige oorzaak van verslechterde socio-economische situatie – multidimensionale crisis – art. 3 EVRM – onderzoek bij afgifte BGV – niveau van willekeurig geweld significant gedaald – geen risico op willekeurig geweld door loutere aanwezigheid – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.653 - 12-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – taliban – terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging – westerse waarden en normen – verwestering – nodige voorzichtigheid – geen sociale groep – (toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging – individueel onderzoek – verblijf in buitenland – geen redelijke bescherming of intern vestigingsalternatief – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.654 - 12-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – taliban – terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging – westerse waarden en normen – verwestering – nodige voorzichtigheid – geen sociale groep – (toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging – individueel onderzoek – machtsovername niet enige oorzaak van verslechterde socio-economische situatie – multidimensionale crisis – art. 3 EVRM – onderzoek bij afgifte BGV – niveau van willekeurig geweld significant gedaald – geen risico op willekeurig geweld door loutere aanwezigheid - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.699 - 12-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – taliban – terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging – westerse waarden en normen – verwestering – nodige voorzichtigheid – geen sociale groep – (toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging – individueel onderzoek – verblijf in buitenland – slechts twee jaar in Afghanistan verbleven – gebrek aan onderzoek naar geloofwaardigheid van verblijf in Pakistan – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 37610/18 - 06-10-2022

  (Liu t. Polen) Artikel 3 EVRM - Voorgenomen uitlevering aan China waarbij verzoeker een reëel risico op mishandeling in detentie zou lopen - Beweringen van verzoeker niet naar behoren onderzocht door binnenlandse autoriteiten - Aanzienlijk gewicht toegekend aan geloofwaardige en samenhangende beweringen van ernstige mishandelingen die worden gelijkgesteld met een algemene geweldssituatie - Voordeel van de twijfel toegekend aan verzoeker die bescherming zoekt - Informele garanties van China die onvoldoende waarborgen bieden - Artikel 5, lid 1, sub f EVRM - Onrechtmatige detentie wegens ongerechtvaardigde vertraging van de procedure

 • Raad van State - 254.655 - 03-10-2022

  KB van 26 november 2021 tot wijziging van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen – videogehoor – gehoor op afstand – verzoek tot schorsing – UDN – voogd – vertrouwelijkheid - schorsing artikel 4, 2° - verwerping voor het overige

 • Raad van State - 254.656 - 03-10-2022

  KB van 26 november 2021 tot wijziging van het KB van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dient gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen – videogehoor – gehoor op afstand – verzoek tot schorsing – UDN – persoon met ouderlijk gezag of voogd – vertrouwelijkheid - schorsing artikel 7 - verwerping voor het overige

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 22/658/B - 30-09-2022

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – gewichtig feit eigen aan de persoon – grondvoorwaarden voldaan - negatieve woonstcontroles – huisbezoek zonder negatieve elementen – daadwerkelijke identificatie – geen twijfel meer omtrent hoofdverblijfsplaats – gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Arbeidshof / Brussel - 2022/KB/14 - 28-09-2022

  Opvang – verzoeker om internationale bescherming – UDN – geen opvang gekregen van Fedasil – art. 3 Opvangwet – gegrond – indien geen opvang binnen 48 uur na betekening arrest, moet code 207 geschrapt worden zodat verzoeker toegang krijgt tot OCMW-steun

 • Hof van Cassatie - P.22.1122.N en P.22.1181.N - 27-09-2022

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – verzoeker intussen vrijgelaten – beroep tegen detentie niet zonder voorwerp – art. 5.4 EVRM – recht op een effectief beroep – recht op definitieve uitspraak over de wettigheid van vrijheidsberoving - art. 5.4 EHRM primeert op art. 71 Vw. – rechtsmiddel ingesteld op ogenblik van vrijheidsberoving – gegrond – cassatie

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 18339/19 - 27-09-2022

  (Otite t. Verenigd Koninkrijk) Artikel 8 EVRM (privé- en gezinsleven) - Uitzettingsbevel tegen migrant na strafrechtelijke veroordeling wegens ernstige fraude - Afweging uitsluitend gemaakt binnen kader van immigratieregels en niet onder verwijzing naar rechtspraak van het EHRM - Gevolgen voor gezinsleven van verzoeker wegen niet op tegen openbaar belang bij uitzetting

Pagina's