Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.881 - 03-05-2021

  Vertegenwoordiging minderjarige verzoeker – beide ouders – tegenstrijdige belangen tussen ouders – advocaat aangesteld door beide ouders – beroep niet ontvankelijk – afstand van geding

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.776 - 30-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – vrees voor ex-man en schoonfamilie – femicide – gendergerelateerd geweld – onvoldoende bescherming – art. 48/7 Vw. – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.822 - 30-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – minderjarige dochter verkracht door bendelid MS13 – potentieel risicoprofiel – onderzoek met verhoogde aandacht – individuele omstandigheden – dochter niet gehoord door CGVS – art. 48/7 Vw. – geen intern vestigingsalternatief – geen effectieve toegang tot overheidsbescherming – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.771 - 30-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Eritrea – vrees omwille van desertie uit leger en illegale vlucht – art. 48/7 Vw. – samenhangende en aannemelijke verklaringen omtrent vervolgingsfeiten – voordeel van de twijfel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.598 - 30-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Pakistan – verzoekers advocaat toegang tot gebouw CGVS ontzegd – recht om zich te laten bijstaan door advocaat – organisatorische of andere noodwendigheden kunnen niet opwegen tegen recht op bijstand – coronacrisis – art. 13/1 en 19 KB 11 juli 2003 – rechten van verdediging – substantiële onregelmatigheid – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.773 - 30-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Tanzania – geaardheid – prima facie doorleefde, samenhangende en aannemelijke verklaringen – motivering in bestreden beslissing niet overtuigend – context en verloop van het persoonlijk onderhoud - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.714 - 29-04-2021

  Inreisverbod – bijlage 13sexies – schijnrelatie – verschillende procedures gezinshereniging als ander familielid – misbruik procedure – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.389 - 23-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – ouders van verzoeker waren advocaten die bendeleden MS-13 verdedigden en werden vermoord – reeds ernstige schade ondergaan – toekomstgerichte beoordeling – individuele omstandigheden – verhoogd risico in de zin van art. 48/4, § 2, b Vw. – geen effectieve toegang tot doeltreffende en niet-tijdelijke overheidsbescherming – geen intern vestigingsalternatief – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.392 - 23-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – geaardheid – niet in twijfel getrokken – risico in concreto aannemelijk maken – gebrek aan plausibiliteit en coherentie – onduidelijke vraagstelling door CGVS – toegang tot effectieve overheidsbescherming – landeninformatie verouderd en summier – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 58/2021 - 22-04-2021

  Sociaal recht - Vreemdelingen - Minderjarigen wier ouders illegaal op het grondgebied van het Rijk verblijven - Materiële hulp toegekend binnen een collectieve opvangstructuur - Medische situatie van de minderjarige of een gezinslid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.382 - 22-04-2021

  Signalering SIS – nationale veiligheid – spionage Chinese inlichtingendiensten – art. 24, lid 1 en lid 2, b) SIS-Vo. – bijlage 48 is enkel beslissing tot weigering verblijf – nationaal inreis- en verblijfsverbod vereist – voorwaarden voor SIS-signalisering – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 253.110 - 20-04-2021

  Intrekking F kaart – bijlage 20 – echtgenoot van een Unieburger – schijnhuwelijk – impliciete intrekking – onduidelijkheid intentie bestuur – de plano erkenning – art. 27 WIPR – huwelijksakte erkend door DVZ – bevoegdheidsoverschrijding – bijlage 21 - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Luik - 21/12/K - 19-04-2021

  Opvang – open terugkeerplaats na beroep Dublin-overdrachtsbeslissing – bijlage 26quater – principe van de onschendbaarheid van de woonst – recht op juridische bijstand – recht op effectief beroep – verplichting Fedasil om verzoeker in oorspronkelijke opvangcentrum op te vangen

 • Hof van Justitie - C-194/19 - 15-04-2021

  (H. A. t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Inaanmerkingneming van gegevens die dateren van na het overdrachtsbesluit – Effectieve rechterlijke bescherming

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 5560/19 - 15-04-2021

  (K.I. t. Frankrijk) Schending artikel 3, procedurele vlak (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandelingen) – uitwijzing naar Rusland na beëindiging vluchtelingenstatuut na veroordeling wegens terrorisme – Behouden hoedanigheid vluchteling na beëindiging statuut – onvoldoend ex-nunc onderzoek van het non-refoulement beginsel ten aanzien van de bewaring van de hoedanigheid van vluchteling – behoren tot geviseerde groep door Russische autoriteiten

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.913 - 15-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – recht om gehoord te worden – gehoor via videoconferentie – RvS 7 december 2020, nr. 249.163 – substantiële onregelmatigheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.901 - 15-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Venezuela – geaardheid – homofoob geweld en discriminatie – lesbische vrouw die opkomt voor rechten van homoseksuelen – art. 48/7 Vw. – politieke activiteiten – kwetsbaar profiel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.703 - 14-04-2021

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – hoger belang van het kind – in België geboren – reeds 14 jaar in België – geen ambassade in Armenië – schoolgaand kind – geen kennis van taal – stereotiepe motivering – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.780 - 14-04-2021

  Gezinshereniging – ouder van Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – inreisverbod – niet-inoverwegingname - HvJ 2 mei 2018, nr. C-82/16, K.A. – afhankelijkheid – gemeenschappelijk kind – samenwoonst – erkenningsakte zal worden opgemaakt – specifiek profiel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.729 - 14-04-2021

  Gezinshereniging – openbare orde – art. 43, § 1, 2° Vw. – feiten dateren van 2012 – tijdsverloop na de feiten – nieuwe veroordeling in 2018 – elektronisch toezicht – beoordeling actueel gevaar – proportionaliteitstoets - vernietiging

Pagina's