Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.946 - 19-11-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaald – Palestijnse origine – Gaza – geregi-streerd bij UNRWA – art. 55/2 Vw. – UNRWA is operationeel in Gaza – veiligheidssituatie precair – terugkeer mogelijk – individuele omstandigheden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.949 - 19-11-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaald – Palestijnse origine – Gaza – geregi-streerd bij UNRWA – art. 55/2 Vw. – UNRWA is operationeel in Gaza – veiligheidssituatie precair – terugkeer mogelijk – individuele omstandigheden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.971 - 19-11-2019

  Gezinshereniging – einde verblijf – nog geen echtscheiding – woont nog in hetzelfde huis – geen gezinscel meer – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.889 - 18-11-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaald – Palestijnse origine – Gaza – geregistreerd bij UNRWA – art. 55/2 Vw. – UNRWA is operationeel in Gaza – veiligheidssituatie precair – terugkeer mogelijk – individuele omstandigheden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.888 - 18-11-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaald – Palestijnse origine – Gaza – geregi-streerd bij UNRWA – art. 55/2 Vw. – UNRWA is operationeel in Gaza – veiligheidssituatie precair – terugkeer mogelijk – individuele omstandigheden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.822 - 18-11-2019

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – kennelijk ongegrond – medische filter – art. 9ter, §3, 4° Vw. – onderzoek wanneer medische toestand niet duidelijk is – geen banale situatie – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.858 - 18-11-2019

  Gezinshereniging – familielid van een derdelander – art. 10 Vw. – retributie – administratieve bijdrage – art. 1/1 Vw. – vernietiging door RvS 11 september 2019, nrs. 245.303 en 245.404 – bevoegdheid attaché DVZ – art. 1/1/1 Vb. – bedrag retributie – geen juridische grond – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25244/18 - 14-11-2019

  (N.A. t. Finland) Schending art. 2 (recht op leven) en 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – Soennitische Irakees vermoord na terugkeer – weigering asielaanvraag na twee levensbedreigende incidenten – geen adequaat onderzoek – terugkeer niet echt vrijwillig

 • Hof van Justitie - C-233/18 - 12-11-2019

  (Zubair Haqbin t. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers) Prejudiciële verwijzing – Verzoekers om internationale bescherming – Richtlijn 2013/33/EU – Artikel 20, leden 4 en 5 – Ernstige inbreuken op de regels met betrekking tot de opvangcentra of ernstige vormen van geweld – Omvang van het recht van de lidstaten om de toepasselijke sancties vast te stellen – Niet-begeleide minderjarige – Beperking of intrekking van materiële opvangvoorzieningen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.647 - 08-11-2019

  Gezinshereniging – familielid van een derdelander – art. 10 Vw. – schijnhuwelijk - religieus huwelijk – ander bewijs – art. 12bis, § 5 en § 6 Vw. – omzendbrief 17 juni 2009 – zorgvuldigheidsbeginsel – uit advies procureur des Konings blijkt niet wat in bestreden beslissing wordt vermeld – manifest onjuist – onzorgvuldige feitenvinding - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.608 - 07-11-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – termijn om documenten neer te leggen – vervaldag op een zaterdag – geen verlenging – art. 52, §2 Vb. – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.524 - 07-11-2019

  Gezinshereniging – visumaanvraag – art. 10 Vw. - dochter erkend als vluchteling – dochter was reeds gehuwd in Syrië en verblijft met echtgenoot in België – eigen gezinscel uitgebouwd – onder de hoede staan van een krachtens de wet verantwoordelijke meerderjarige vreemdeling – dochter werd als niet-begeleide minderjarige beschouwd – huwelijksakte werd niet erkend door Belgische overheid – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.460 - 05-11-2019

  Art. 9ter Vw. – weigering verlenging verblijf – openbare orde – verzoeker is zelf niet ziek, kreeg verblijf op basis van medische situatie kinderen – geen toepassing art. 9, §4 Vw. - geen verwijderingsmaatregel – art. 8 EVRM - verwerping

 • Raad van State - 245.263 - 31-10-2019

  Intrekking verblijf – art. 11, § 2, al. 1, 4° Vw. – fraude in hoofde van referentiepersoon – geen beperking in tijd – GwH 22 november 2018, nr. 156/2018 – individuele situatie – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.290 - 30-10-2019

  Weigering verblijf als arbeidsmigrant – bijlage 48 - artikel 61/25-5, §1, 3° Vw. – aanvraag vanuit België met Attest van Immatriculatie – geen toelating of machtiging tot verblijf – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.190 - 29-10-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – India als land van verblijf – Tibetanen – individuele beoordeling – Tibetaanse partner heeft geen ‘registration certificate for Tibetans’ – risico op seksueel geweld – art. 8 EVRM – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.189 - 29-10-2019

  Gezinshereniging – familielid van een erkende vluchteling – art. 10 Vw. – bewijs bestaansmiddelen en huisvesting – niet van toepassing op aanvragen binnen jaar na erkenning als vluchteling – bijzondere omstandigheden – HvJ 7 november 2018, C-380/17, K, B t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie - praktijk DVZ – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.084 - 28-10-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – Belgische vader – art. 40ter Vw. – verzoeker is ouder dan 21 jaar – ten laste – herkomstland – periode voorafgaand aan komst naar België – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 149/2019 - 24-10-2019

  Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Voorwaarden tot gezinshereniging - Familieleden van een Belgische onderdaan die geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer - Stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen

 • Grondwettelijk Hof - 150/2019 - 24-10-2019

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Rechtspleging - Geldboete wegens kennelijk onrechtmatig beroep - Wijzigingen - Vereenvoudiging van de procedure

Pagina's