Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 262.951 - 26-10-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaald – geregistreerd bij UNRWA in Libanon – Libanon niet gewoonlijke land van verblijf – verblijf in VAE – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – toepassingsgebied - HvJ 13 januari 2021, nr. C-507/19, Bundesrepublik Deutschland t. XT – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.018 - 26-10-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Venezuela – Syrië – dubbele nationaliteit – gebrek aan overheidsbescherming in Venezuela – geen informatie over Syrië in dossier - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 262.873 - 25-10-2021

  Einde verblijf – echtgenote van een Belg- art. 44bis, § 2 Vw. – openbare orde – art. 44ter Vw. – facultatieve bevoegdheid om een BGV af te geven – Terugkeerhandboek – HvJ 3 juni 2021, nr. C-546/19, BZ t. Westerwaldkreis – art. 6, lid 6 Terugkeerrichtlijn – geen verplichting beëindiging verblijf en terugkeerbesluit in dezelfde beslissing op te leggen – art. 39/79 Vw. - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 262.881 - 25-10-2021

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – niet-inoverwegingname – inreisverbod – art. 47/1 Vw. – geen onderzoek of verzoeker onder toepassingsgebied valt – geen toetsing afhankelijkheidsverhouding – RvS 3 april 2020, nr. 247.370 – art. 20 VWEU - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 262.757 - 21-10-2021

  Gezinshereniging – echtgenote van een erkende vluchteling – Eritrea – visum type D – termijn indiening – meer dan een jaar na erkenning echtgenoot – objectief verschoonbare omstandigheden – zorgvuldigheidsbeginsel – Covid-19 – corona – slechte communicatie VFS – vernietiging

 • Hof van beroep - 2021/QR/46 - 21-10-2021

  Studentenvisum – weigering – kort geding - RvV rechtspraak over ontvankelijkheid van UDN-procedure tegen weigering van een visum – gebrek aan effectief rechtsmiddel - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 262.763 - 21-10-2021

  Dublin – Dublin III-Vo. – verlenging overdrachtstermijn – art. 29.2 Dublinverordening – risico op onderduiken – restrictieve interpretatie – intentioneel element - HvJ 19 maart 2019, nr. C-163/17, Jawo – onduidelijkheid of verzoeker nog in opvangcentrum is – communicatie sociale dienst opvangcentrum en maatschappelijk werker – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 262.714 - 20-10-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia – geaardheid – homoseksualiteit – niet systematisch – bescherming van nationale autoriteiten – individuele beoordeling - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 262.717 - 20-10-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Pakistan – Ahmadi – religie – betrokkenheid binnen Ahmadiyya-gemeenschap in Pakistan en België – intern vestigingsalternatief – Eligibility Guidelines UNHCR – individuele beoordeling – betrouwbare inlichtingen – geen persoonlijke incidenten - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 21/893/B - 18-10-2021

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – gewichtige feiten eigen aan de persoon – veroordeling politierechtbank – verkeersovertredingen – geldboete en rijverbod – schuld vereffend – GwH 20 mei 2021, nr. 72/2021 – art. 1017, lid 4 Ger. W. – advies OM was niet kennelijk onredelijk – kosten ten laste van degene die ze heeft gemaakt – toekenning Belgische nationaliteit

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 262.358 - 18-10-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Albanië – veilig land van herkomst – vluchthuizen – huiselijk geweld – beschermingsmogelijkheden in land van herkomst – covid-19 - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 262.372 - 18-10-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Georgië – art. 17 PR CGVS – geen confrontatie met gedane vaststellingen – minstens eenmaal oproepen voor gehoor – discretionaire bevoegdheid om tweede persoonlijk onderhoud te organiseren – geen afbreuk aan vaststellingen - verwerping

 • Hof van beroep / Gent - 2020/FA/311 - 14-10-2021

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art 12bis, § 1, 5° Vw. – bewijs talenkennis – niveau A2 – documentair systeem – art. 1 KB 14 januari 2013 – attest van inburgering – slechts niveau A1 behaald – wet primeert op KB – negatief advies gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 262.275 - 14-10-2021

  Art. 9ter Vw. – kinder- en jeugdpsychiater – PTSD – adolescente met duidelijk kwetsbaar profiel en zelfmoordrisico – zorgvuldigheidsplicht – algemene verwijzing naar psychiatrische zorg in Italië, maar niet naar kinder- en jeugdpsychiatrie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 262.192 - 13-10-2021

  Verzoek om internationale bescherming – Senegal – ondergane abortus – praktijk strafbaar gesteld door Senegalese overheid – zwaar maatschappelijk en familiaal taboe – bijzondere kwetsbaarheid – sociale groep – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.885 - 08-10-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia – gedwongen rekrutering – afkomst niet betwist – niet beoordeeld in het licht van objectieve landeninformatie – geen informatie over rekrutering in dossier – onzorgvuldig onderzoek – NGO’s niet beschouwen als actoren van bescherming - HvJ 20 januari 2021, C-25519, O.A - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.893 - 08-10-2021

  Opheffing subsidiaire beschermingsstatus – terugkeer – art. 55/5 Vw. – Irak – actueel belang bij beroep – verzoeker heeft intussen verblijf van onbeperkte duur – belang in kader van nationaliteitsprocedure – ononderbroken verblijf – geen rechtstreeks belang – causaal verband – onrechtstreeks belang - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.886 - 08-10-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – volgend verzoek – nieuwe elementen – family record van UNRWA – HvJ 10 juni 2021, nr. C-921/19, LH t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid – gebrek aan authenticatie van document kan niet tot onmiddellijke niet-ontvankelijkheid leiden – onderzoek of document een nieuwe bevinding of nieuw element vormt – geen inhoudelijke beoordeling gemaakt – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.928 - 08-10-2021

  BGV – bijlage 13sexies – inreisverbod – comptabiliteit arrest Kamer van Inbeschuldigingstelling met inreisverbod – rechten van verdediging – aanwezigheid raadsman in België – aanwezigheid verzoekende partij niet onontbeerlijk – schorsing inreisverbod bij hoogdringendheid mogelijk – omzendbrief nr. COL 13/2010 - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.954 - 08-10-2021

  Gezinshereniging – ouder van Belgisch minderjarig kind – inreisverbod – afhankelijkheidsband – hoger belang van het kind – geen tijdelijke scheiding bij jonge kinderen – relatie met elk van de ouders in overweging nemen – band niet betwist – geen bijzondere vorm van afhankelijkheid vereist - HvJ 2 mei 2018 (GK), nr. C-82/16, K.A. - vernietiging

Pagina's