Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 236.222 - 29-05-2020

  BGV – bijlage 13 – verblijf om humanitaire redenen in Italië – verblijfskaart recent vervallen – EHRM 27 april 2010, nr. 16318/07, Moretti en Benedetti / Italië – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – kind erkend door vader van Belgische nationaliteit – rekening houden met gezinssamenstelling – kind zou worden gescheiden van vader – specifieke situatie onderzoeken – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 236.230 - 29-05-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – verzoeker heeft 5 jaar lang bijlage 35 gehad – lange duur behandeling beroep – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 236.220 - 29-05-2020

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – ouder van een Nederlands minderjarig kind - inreisverbod 8 jaar - HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A. – daadwerkelijke zorg – brief procureur des konings waaruit blijkt dat alibi verzoeker voor moord klopt – DVZ kan zich hier niet op beroepen – art. 24 Handvest – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 236.128 - 28-05-2020

  Gezinshereniging – familielid van erkende vluchteling – niet naleven beslissingstermijn – automatische afgifte - art. 12bis, § 2 Vw. - HvJ 20 november 2019, nr. C-706/18, X t. België – verzet tegen afgifte verblijfskaart zonder daadwerkelijk voldoen aan verblijfsvoorwaarden – voorrang EU-recht – geen afgifte visum - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 236.125 - 28-05-2020

  Inreisverbod – inreisverbod van 8 jaar opgelegd 3 dagen na inreisverbod van 3 jaar – correctionele veroordelingen – niet exact dezelfde redenen - eerste inreisverbod impliciet ingetrokken – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 236.159 - 28-05-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – LSP – onontvankelijk – kennelijk ongegrond – art. 57/6/1 Vw. – Georgië – coronavirus – covid-19 – valt niet onder toepassing art. 48/3 en 48/4 Vw. – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 236.016 - 26-05-2020

  Gezinshereniging – ouders van erkende vluchteling – art. 10 Vw. – bewijs afstamming – verwantschapsband – uit eerder arrest RvV blijkt dat verwantschap wordt aangenomen als een feit – kennelijk onredelijk om verwantschap te betwisten – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 236.018 - 26-05-2020

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 40bis Vw. – weigering door gemeente – geen paspoort met geldig inreisvisum voorgelegd - HvJ 25 juli 2002, C-459/99, Brax – vernietiging

 • Arbeidshof - 2020/AB/179 - 20-05-2020

  Opvang - verzoeker om internationale bescherming – meervoudige aanvraag – onontvankelijk verklaard – beroep bij RvV – Coronacrisis – Covid-19 – ernstige medische problematiek – art. 4, 3° Opvangwet – individuele motivering – situatie grondig veranderd door lockdown – risico op besmetting door verblijf op straat – gegrond – verplichting Fedasil om opvang te verlenen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 235.914 - 19-05-2020

  Intrekking vluchtelingenstatus – art. 55/3/1 Vw. – Rusland – Tsjetsjeense origine – informatie OCAD – extremisme en terrorisme – Syriëstrijder – nationale veiligheid – redelijke gronden – onvoldoende concrete en geobjectiveerde elementen – loutere verdenkingen of vermoedens – geen individueel onderzoek naar de werkelijkheid en actualiteit – behoud vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 235.923 - 19-05-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – art. 57/6/2 Vw. – nieuwe elementen – medische problemen – handicap met blijvende arbeidsongeschiktheid – persoonlijke omstandigheden meenemen in beoordeling subsidiaire bescherming - vernietiging

 • Raad van State - 247.555 - 15-05-2020

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – art. 40ter, § 2, 1° Vw. - geen liefdespartners – partnerrelatie niet hetzelfde als liefdesrelatie – naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie – werkelijk samenlevingsproject als koppel – gegrond - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-924/19 en C-925/19 - 14-05-2020

  (FMS e.a. t. Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság and Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság) Prejudiciële verwijzing – Asiel- en immigratiebeleid – Richtlijn 2013/32/EU – Verzoek om internationale bescherming – Artikel 33, lid 2 – Niet-ontvankelijkheidsgronden – Artikel 40 – Volgende verzoeken – Artikel 43 – Grensprocedures – Richtlijn 2013/33/EU – Artikel 2, onder h), en artikelen 8 en 9 – Bewaring – Rechtmatigheid – Richtlijn 2008/115/EU – Artikel 13 – Doeltreffende rechtsmiddelen – Artikel 15 – Bewaring – Rechtmatigheid – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Beginsel van voorrang van het Unierecht

 • EVA-Hof - E-4/19 - 13-05-2020

  (Campbell t. de Noorse regering, vertegenwoordigd door de Commissie van beroep voor vreemdelingenzaken (Utlendingsnemnda — UNE)) Vrij verkeer van werknemers — Richtlijn 2004/38/EG — Verblijfsrecht — Afgeleide rechten voor onderdanen van derde landen

 • Hof van Cassatie - P20.0464.N - 12-05-2020

  Detentie - vasthouding - Terugkeerbeslissing - uitvoerbaarheid - redelijke termijn - corona - verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 42321/15 - 12-05-2020

  (Sudita Keita t. Hongarije) Artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – Staatloosheid - VN-Verdrag betreffende de status van staatlozen – positieve verplichting - Langdurige moeilijkheden voor staatlozen om hun rechtspositie te regulariseren - Onzekerheid van de rechtspositie met negatieve gevolgen voor de toegang tot gezondheidszorg en werk - Gebrek aan een doeltreffende en toegankelijke procedure of een combinatie van procedures die het mogelijk maken om verder verblijf en status vast te stellen met inachtneming van de belangen van het privéleven - Onvermogen om te voldoen aan wettelijke vereisten voor de status van staatlozen in strijd met de internationale publiekrechtelijke verplichtingen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 235.798 - 08-05-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – art. 57/6/2, § 1 Vw. – nieuwe elementen – art. 48/9 Vw. – schrijven van NANSEN – verwesterd – verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 58/2020 - 07-05-2020

  Vreemdelingen - Erkenning van een kind - Frauduleuze erkenning met het oog op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel - Weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand - Belang van het kind - Recht van toegang tot de rechter

 • Hof van Cassatie - P20.0445.F - 06-05-2020

  Detentie - vasthouding - Terugkeerbeslissing - uitvoerbaarheid - redelijke termijn - corona - ver-werping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 3599/18 - 05-05-2020

  (M.N. en anderen t. België) Artikel 1 EVRM – visum met het oog op een verzoek om internationale bescherming - aanvraag bij Belgische ambassade - art. 32 Visumcode - HvJ 7 maart 2017, nr. C-638/16 - art. 3 EVRM - art. 6 EVRM - art. 13 EVRM - geen territoriale bevoegdheid - onontvankelijk

Pagina's