Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.560 - 30-10-2020

  BGV – bijlage 13 – C kaart – aanvraag verlenging na hechtenis – art. 33, § 2, 2° Vb. – ambtshalve schrapping – verzoek tot herinschrijving – geen recht op terugkeer – art. 39, § 3 Vb. – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.534 - 30-10-2020

  Dublin III – verlenging overdrachtstermijn – art. 29.2 Dublin III-Vo. – risico op onderduiken - HvJ 19 maart 2019, nr. C-163/17, Abubacarr Jawo t. Duitsland – verzoeker gaf spontaan nieuw adres aan DVZ – eenmalige woonstcontrole – zorgvuldigheidsplicht – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 19/3431/A - 29-10-2020

  Afstamming – bewijs biologisch vaderschap – art. 332quinquies, § 3 BW – DABS - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.251 - 28-10-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – verzoeker voert aan nooit in Afghanistan te hebben gewoond – ter terechtzitting verklaart verzoeker Pakistaan te zijn – Hazara – geen veralgemeende vervolging Hazara in Pakistan – 5 jaar lang leugenachtige verklaringen volgehouden gedurende procedures voor RvV en RvS - weigering

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 19656/18 - 27-10-2020

  (M.A. t. België) Soedanese transitmigrant – verwijdering naar Soedan zonder onderzoek van het risico op slechte behandeling– afstand van verzoek tot internationale bescherming– ondertekening verklaring van “vrijwillige” terugkeer na gerechtelijk verbod tot verwijdering – terugkeer niet vrijwillig – positieve procedurele verplichtingen – schending art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – schending art. 13 EVRM (recht op daadwerkelijk rechtsmiddel) juncto 3 EVRM – geen schorsend rechtsmiddel

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.175 - 27-10-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – herkomst niet aannemelijk – nieuwe documenten tegenstrijdig met verklaringen – verklaringen met ingestudeerd karakter – FGM – psychologische gevolgen van genitale verminking – geen gegronde vrees aangetoond - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.176 - 27-10-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – NBMV – Afghanistan – vingers verzoeker geamputeerd – Istanbul Protocol – ongeloofwaardige verklaringen – psychologische toestand – onmogelijkheid duidelijk beeld te krijgen over herkomst verzoeker - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 242.985 - 26-10-2020

  Einde verblijf – BGV – inreisverbod – art. 22 en 23 Vw. – openbare orde – actueel gevaar voor de openbare orde niet aangetoond – nota VSSE – nota OCAD – geen terroristische bedreiging – onzorgvuldige analyse stukken – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 242.974 - 26-10-2020

  NBMV – bijlage 38 – art. 59/56 Vw. – art. 61/14 Vw. – duurzame oplossing – verzoeker was minderjarig op moment bestreden beslissing, maar meerderjarig op ogenblik uitspraak – bevel niet meer uitvoerbaar – geen actueel belang – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 242.963 - 26-10-2020

  Derdelands student – BGV – overdreven verlenging studies – art. 61 Vw. – zwangerschap – niet gehoord – audi alteram partem – hoorrecht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 242.795 - 23-10-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – financiële toegankelijkheid medische zorg in Kenia – verzoeker is werkonbekwaam – verzekering afhankelijk van werkvergunning – niet aannemelijk dat verzoeker werkvergunning zal krijgen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 242.762 - 22-10-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Guinée – psychische kwetsbaarheid – gehoor van zes uur – ‘Handvest van het persoonlijk onderhoud’ van het CGVS – maximaal vier uur - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 242.733 - 22-10-2020

  Weigering verlenging BGV – art. 74/14, § 1 Vw. – medische problematiek – beroep tegen weigering 9ter verworpen – COVID-19 – corona – bescherming in Griekenland – sluiting luchthavens in Irak irrelevant – verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 20/717/B - 19-10-2020

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – grondvoorwaarden – vijf jaar ononderbroken wettig verblijf – wettig verblijf onder huidige identiteit – rekening houden met bijlage 15 – verbetering naam doet geen afbreuk aan voorafgaandelijk wettig verblijf – gewichtige feiten eigen aan persoon – afgelegd asieltraject en pogingen tot gezinshereniging zijn geen gewichtige feiten – verbetering naam door materiële vergissing van de Belgische asielinstanties – nooit intentie om identiteitsfraude te plegen – negatief advies ongegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 242.317 - 16-10-2020

  Visum type C met oog op wettelijke samenwoning – art. 32 Visumcode – doel en omstandigheden van het verblijf onvoldoende aangetoond – art. 40bis Vw. – visum kort verblijf onderscheiden van gezinshereniging – HvJ 19 december 2013, nr. C-84/12, Koushkaki t. Duitsland - afzonderlijke procedures – kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 242.301 - 16-10-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijnse origine – uitsluiting – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – art. 55/2 Vw. – UNRWA – onduidelijk of verzoeker bij UNRWA geregistreerd was – geen UNRWA-kaart - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 80982/12 - 15-10-2020

  (Muhammad en Muhammad t. Roemenië) Schending artikel 1 Protocol 7 (Procedurele waarborgen met betrekking tot de uitzetting van vreemdelingen) – uitzetting om redenen van nationale veiligheid – niet op de hoogte van feitelijke beschuldigingen – geen doeltreffende compenserende maatregelen - Recht om op de hoogte te worden gesteld van de relevante feitelijke elementen die aan het verwijderingsbesluit ten grondslag liggen - Recht op toegang tot de inhoud van de documenten en de informatie waarop de bevoegde nationale autoriteit zich beroept - Vereiste dat beperkingen van deze rechten naar behoren worden gemotiveerd door de bevoegde onafhankelijke autoriteit en voldoende worden gecompenseerd door tegenwichtmaatregelen, met inbegrip van procedurele waarborgen - Ondoeltreffende verdediging door advocaten zonder toegang tot informatie over het dossier - Betrokkenheid van de hoogste gerechtelijke instantie een aanzienlijke waarborg, maar onvoldoende bij gebrek aan informatie over de aard en de omvang van het toegepaste toezicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 242.296 - 15-10-2020

  Arbeidsmigrant - weigering gecombineerde vergunning – bijlage 48 – art. 61/25-4 en 61/25-5 Vw. – geen verblijfsvergunning – aanvraag vanuit België niet mogelijk – artikel 6, eerste lid Associatieovereenkomst EG-Turkije (besluit nr. 1/80) – niet voldaan aan voorwaarde legale arbeid – AI ikv VIB – weigeringsbeslissing CG – artikel 5 van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden - HvJ 26 november 1998, nr. C-1-97, Birden – verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 39495/18 - 15-10-2020

  (T.K. t. België) Verzoek om internationale bescherming - asiel - medische stukken - bewijswaarde - kennelijk ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 242.217 - 14-10-2020

  Derdelands student – BGV – overdreven verlenging studies – art. 61 Vw. – niet gehoord – audi alteram partem – hoorrecht – geen elementen die aanleiding hadden kunnen geven tot andere beslissing – verwerping

Pagina's