Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 38121/20 - 14-06-2022

  (L.B. t. Litouwen) Artikel 2 Protocol 4 EVRM (Vrijheid om het land te verlaten) - Formalistische weigering om vreemdelingenpaspoort opnieuw af te leveren aan langdurig ingezetene van Tsjetsjeense afkomst, voormalig begunstigde van subsidiaire bescherming en bang om contact op te nemen met Russische autoriteiten - Verzuim om afweging te maken en ervoor te zorgen dat maatregel gerechtvaardigd en evenredig is in individuele omstandigheden - Geen onderzoek naar situatie in land van herkomst en naar mogelijkheid om Russisch paspoort te verkrijgen in de praktijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.047 - 14-06-2022

  Gezinshereniging – gezinshereniging met subsidiair beschermde – Afghanistan – vrouw en kinderen – ontbreken uittreksel strafregister – Afghaanse context – machtsovername Taliban – gebrek aan procedurele bescherming wanneer visum geweigerd wordt in afwachting van DNA-test - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-673/20 - 09-06-2022

  (EP t. Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), in tegenwoordigheid van: Maire de Thoux) Prejudiciële verwijzing – Unieburgerschap – In een lidstaat verblijvende onderdaan van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland – Artikel 9 VEU – Artikelen 20 en 22 VWEU – Actief en passief stemrecht bij gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat van verblijf – Artikel 50 VEU – Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie – Gevolgen van de terugtrekking van een lidstaat uit de Unie – Schrapping van de kiezerslijsten in de lidstaat van verblijf – Artikelen 39 en 40 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Geldigheid van besluit (EU) 2020/135

 • Grondwettelijk Hof - 75/2022 - 09-06-2022

  Publiek recht - Zeevaart - Opvarenden - Verstekelingen aan boord van Belgische schepen - Verstekelingen in een Belgische haven - 1. Gelijke behandeling van verstekelingen - 2. Vasthouden van verstekelingen aan boord van een schip - 3. Verschil in behandeling tussen verstekelingen en personen die worden teruggedreven aan een landgrens en tussen verstekelingen en vliegtuigpassagiers - 4. Herinschepen van een verstekeling - 5. Verwijdering van de verstekelingen door de reder - 6. Inlichtingen die door de gezagvoerder aan de autoriteiten worden meegedeeld - 7. Optreden van de scheepvaartpolitie - 8. Machtiging aan de Koning

 • Grondwettelijk Hof - 79/2022 - 09-06-2022

  Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Verkrijging door nationaliteitsverklaring - Voorwaarden - Bewijs van de maatschappelijke integratie - Onafgebroken tewerkstelling gedurende vijf jaar - Onderbreking door ouderschapsverlof - ouderschap is geen onderbreking van de tewerkstelling

 • Raad van State - 253.942 - 09-06-2022

  BGV – art. 74/13 Vw. – samenhang met 9bis – verschillende beslissing - hoger belang van het kind – gezinsleven – gezondheidstoestand – motivering met betrekking tot grondrechten art. 74/13 in BGV – cassatie

 • Hof van beroep / Brussel - 2022/AR/209 - 09-06-2022

  Vrijstelling administratieve bijdrage – art. 9bis Vw. – beslissing tot vrijstelling door bureau juridische bijstand – beslissing onontvankelijk verklaard door DVZ wegens niet betaling retributie – derdenverzet door DVZ – nieuwe beslissing BJB: geen vrijstelling retributie – art. 664 en 665 Ger. W. – administratieve procedure inbegrepen – art. 667 Ger. W. – behoeftigheid – 9bis procedure valt onder juridische bijstand – heropening debatten

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.777 - 08-06-2022

  Gezinshereniging – echtgenote van erkend vluchteling – art. 10 Vw. - Zuid-Soedan - bewijs huwelijk – schijnhuwelijk – schending gezag van gewijsde eerder vernietigingsarrest – minimale wijzigingen ten aanzien van vernietigde beslissing – louter rechtstheoretische toelichtingen - motiveringsplicht – zorgvuldigheidsplicht – hoger belang van het kind – DVZ wist dat verzoekster reeds bevallen moest zijn – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 22/1217/K - 07-06-2022

  Opvang – verzoeker om internationale bescherming – uiterst dringende noodzakelijkheid – eenzijdig verzoekschrift – algemene praktijk Fedasil om geen opvang te verlenen – dwangsommen – doelbewuste en systematische schending door Fedasil – schending strafwetboek – melding aan openbaar ministerie – veroordeling met dwangsom van 1000 euro per dag

 • Rechtbank van eerste aanleg / Mechelen - 21/447/B - 02-06-2022

  Erkenning buitenlandse huwelijksakte – Ghanese huwelijksakte – schijnhuwelijk – art. 27 WIPR – art. 46 WIPR – samenwoonst sinds 2016 - niet enkel en alleen gericht op verblijfsrechtelijk voordeel - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.526 - 31-05-2022

  Einde verblijf – gezinshereniging – bijlage 21 – kind in pleegzorg – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – beschermingswaardige band tussen kind en moeder wordt vermoed – gezinscel vereist geen samenwoning – fair balance test – ouderlijk gezag blijft bewaard tijdens pleegzorg – DVZ heeft geen contact opgenomen met pleegzorg – onderzoeksplicht – zorgvuldigheidsplicht – kennelijk onredelijk – geen objectieve aanwijzingen dat verzoekster via pleegzorg geregelde bezoek niet daadwerkelijk zou hebben uitgeoefend - vernietiging

 • Hof van Cassatie - P.22.0616.F - 25-05-2022

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – minderjarige kinderen – art. 7, al. 3 Vw. – minder dwingende maatregelen – art. 74/9 Vw. – detentie aangepast aan noden gezinnen met minderjarige kinderen – risico op onderduiken – objectieve motivering – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.097 - 23-05-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Soedan – COI Focus bij aanvullende nota toegevoegd – rechten van verdediging – recht op inzage in administratief dossier – substantiële onregelmatigheid - vernietiging

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Brussel - 2022/2267 - 23-05-2022

  Detentie – verzoek tot vrijlating – erkend als vluchteling – niet in bezit van geldig reisdocument bij inreis – beslissing tot terugdrijving – vordering tot schorsing bij UDN afgewezen door RvV – ongestructureerd dossier voorgelegd door Dienst Vreemdelingenzaken – wettigheidscontrole onmogelijk – grensautoriteiten beschikten over nodige informatie – onevenredigheid – art. 5 en 8 EVRM – gegrond – invrijheidsstelling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.049 - 20-05-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – Koerdische afkomst – financiering van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) – uitsluiting – art. 1F Vluchtelingenverdrag - PKK is geen terroristische organisatie – Cass. 28 januari 2020, nr. P.19.0310.N – onderzoek naar individuele verantwoordelijkheid voor eventuele oorlogsmisdrijven - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.908 - 18-05-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Mali – belangrijke wijzigingen in veiligheidssituatie – ernstig verslechterd – ex nunc analyse – noorden en centrum van Mali - risico op ernstige schade – geen specifieke omstandigheden noodzakelijk – geen intern vestigingsalternatief - toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.907 - 18-05-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Mali – belangrijke wijzigingen in veiligheidssituatie – ernstig verslechterd – ex nunc analyse – noorden en centrum van Mali - risico op ernstige schade – geen specifieke omstandigheden noodzakelijk – geen intern vestigingsalternatief - toekenning subsidiaire bescherming

 • Hof van Justitie - C-451/19 en C-532/19 - 05-05-2022

  (Subdelegación del Gobierno en Toledo t. XU (C‑451/19), QP (C‑532/19)) Prejudiciële verwijzing – Artikel 20 VWEU – Burgerschap van de Europese Unie – Unieburger die nooit gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer – Aanvraag voor een verblijfskaart voor een gezinslid dat onderdaan van een derde land is – Afwijzing – Verplichting van voldoende bestaansmiddelen voor de Unieburger – Samenwoonverplichting van de echtgenoten – Minderjarig kind, burger van de Unie – Nationale wettelijke regeling en praktijk – Effectief genot van de belangrijkste aan de Unieburgers toegekende rechten – Verlies daarvan

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.202 - 02-05-2022

  Detentie – weigering toegang aan de grens met terugdrijving – bijlage 11 – niet in bezit van reisdocument – UDN – art. 8 EVRM – art. 3 Vw. – enkel fotokopieën van stukken - verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 28492/15 en 49975/15 - 29-04-2022

  (Khasanov en Rakhmanov t. Rusland) Artikel 3 EVRM - Uitlevering - Geen reëel individueel risico van mishandeling in geval van uitlevering van etnische Oezbeken aan Kirgizië - Risicobeoordeling ex nunc op drie niveaus van situatie in land van bestemming, in het algemeen en met betrekking tot de betrokken groep - Ex nunc-beginsel vormt waarborg wanneer aanzienlijke tijd is verstreken tussen de nationale beslissingen en het onderzoek door het EHRM van een klacht ex artikel 3 - Risicobeoordeling vatbaar voor herziening door het EHRM in het licht van veranderende omstandigheden - Individuele omstandigheden van verzoekers naar behoren onderzocht door nationale rechterlijke instanties

Pagina's