Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.993 - 31-03-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Burundi – dubbele nationaliteit – valse informatie – autoriteiten misleid – zonder binnenkomstdocumenten aangekomen - detentie – versnelde procedure gerechtvaardigd – ongeloofwaardige verklaringen over Keniaanse nationaliteit - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 287.053 - 31-03-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – mentale gezondheidsproblemen – risicoprofiel – psychologische problemen – stottertherapie – onvoldoende onderzoek – individuele beoordeling - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 287.055 - 31-03-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Aghanistan - art. 48/3, §4, d) Vw. – verwestering – terugkeerders – sociale groep – politieke overtuiging – godsdienst – individuele beoordeling - internaliseren van westerse waarden – onvoldoende aangetoond – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.973 - 31-03-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan - art. 48/3, §4, d) Vw. – verwestering – terugkeerders – sociale groep – politieke overtuiging – individuele beoordeling - minderjarig – jonge leeftijd – vormende jaren in Europa – actieve deelname aan de samenleving - erkenning vluchtelingenstatus

 • Hof van Justitie - C-338/21 - 30-03-2023

  (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. S.S., N.Z., S.S.) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Aanwijzing van de voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming verantwoordelijke lidstaat – Artikel 27 – Rechtsmiddel tegen een jegens een asielzoeker genomen overdrachtsbesluit – Artikel 29 – Opschorting van de uitvoering van het overdrachtsbesluit – Overdrachtstermijn – Stuiting van de termijn waarbinnen de overdracht moet plaatsvinden – Richtlijn 2004/81/EG – Verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan derdelanders die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie – Artikel 6 – Bedenktijd – Verbod op uitvoering van een verwijderingsmaatregel – Rechtsgangen

 • Hof van Justitie - C-556/21 - 30-03-2023

  (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. E.N., S.S., J.Y.) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming verantwoordelijke lidstaat – Artikel 27 – Rechtsmiddel tegen een jegens een asielzoeker genomen overdrachtsbesluit – Artikel 29 – Overdrachtstermijn – Opschorting van deze termijn tijdens het hoger beroep – Door de overheidsinstantie gevraagde voorlopige voorziening

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 21329/18 - 30-03-2023

  (J.A. en andere t. Italië) Artikel 3 EVRM - onmenselijke en vernederende behandeling – Tunesische migranten tien dagen vastgehouden in hotspotcentrum (Lampedusa) in slechte materiële omstandigheden- Artikel 5, §§ 1, onder f), 2 en 4 - Willekeurige vrijheidsberoving ter voorkoming van illegale binnenkomst in het land - detentie zonder duidelijke en toegankelijke rechtsgrondslag en gebrek aan gemotiveerde beslissing - Verzoekers niet op de hoogte gesteld van wettelijke redenen voor detentie - Onvermogen om rechtmatigheid van feitelijke detentie aan te vechten wegens gebrek aan voldoende informatie - Artikel 4 Protocol 4 (Verbod op collectieve uitzetting van vreemdelingen) - Verwijdering naar Tunesië zonder naar behoren rekening te houden met individuele situaties van verzoekers

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.893 - 30-03-2023

  Bijlage 41ter – niet-inaanmerkingname van aanvraag gezinshereniging – referentiepersoon is medisch geregulariseerd (art. 9ter Vw.) – bewijsstukken – vrijstelling van bepaalde voorwaarden – Omzendbrief 13 december 2013 – GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – geen rekening gehouden met begeleidende brief – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.870 - 30-03-2023

  Art. 9ter Vw. – zonder voorwerp – verblijfsrecht op basis van art. 9bis Vw. – verschil in voorwaarden voor verlenging verblijf – RvS 13 september 2021, nr. 14.572 – behoud belang – geen inhoudelijke beoordeling in bestreden beslissing - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.865 - 30-03-2023

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – referentiepersoon heeft dubbele nationaliteit - HvJ 14 november 2017, C-165/16, Lounes – art. 21 VWEU – gebruik gemaakt van recht op vrij verkeer als Italiaan – latere naturalisatie kan er niet voor zorgen dat hij verworven rechten verliest - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.933 - 30-03-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Sierra Leone – geen geloof aan minderjarigheid – leeftijdsonderzoek – geboortedatum in paspoort – vals paspoort kan bij uitbreiding tot gebolg hebben dat stavingstukken visumdossier vals zijn – onzorgvuldig en onvolledig onderzoek - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.784 - 29-03-2023

  Derdelands student – weigering hernieuwing verblijf – geen hoger onderwijs – wel visum gekregen op basis van studie in dezelfde school – onderwijsopleiding gestart – discretionaire bevoegdheid – redelijkheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.785 - 29-03-2023

  Gezinshereniging – kleinkind van een Belg – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – vorige aanvraag geweigerd omdat grootmoeder IGO krijgt – inkomsten uit zelfstandige activiteit naast IGO – jaargrenzen voor inkomen – niet gecontroleerd – kennelijk onredelijk – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Arbeidshof / Brussel - 2022/CB/15 - 28-03-2023

  Opvang – recht op eerlijk proces – toegang tot de rechter – art. 6 EVRM – verzadiging opvangnetwerk – geen overmacht – Fedasil in gebreke Opvangwet correct toe te passen - manifest misbruik van juridische procedures door Fedasil – art. 780bis, al 1 Ger. W. - boete van 2500 euro

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.771 - 28-03-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – meervoudig verzoek – onontvankelijk – Hazara – sjiitische moslim – wijziging algemene situatie in Afghanistan – verblijf in Westen sinds 2015 – mentale gezondheidstoestand – individuele omstandigheden – erkenning vluchtelingenstatus

 • Arbeidshof / Brussel - 2019/AB/760 - 28-03-2023

  Internationaal publiek recht – diplomatieke vertegenwoordiging – ontslag werknemer Indische ambassade in Brussel – art. 17 Ger. W. – diplomatieke missie – geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid te onderscheiden van zendstaat – inschrijving in KBO - ambassade kan niet optreden als eiser of verweerder – geen hoedanigheid - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.669 - 27-03-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – verwestering – individuele risico-bepalende elementen – Engelse lessen gevolgd in Afghanistan – standpunt inzake recht op onderwijs voor zus - minderjarigheid bij aankomst in België – geen elementen die persoonlijk uiterst moeilijk of nagenoeg onmogelijk te veranderen of te verhullen kenmerken of gedragingen betreffen – netwerk in regio van herkomst – Tadjiekse afkomst – geen systematische vervolging - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.644 - 27-03-2023

  Gezinshereniging – einde verblijf – ander familielid van een Unieburger – Nederlandse schoonzus – geen gezamenlijke vestiging – uitzonderingen – drie jaar gezamenlijke vestiging, waarvan minstens een jaar in het rijk – eerste aanvraag gezinshereniging al op 28 november 2016 – indienen opeenvolgende aanvragen - omzeiling wetgeving – doel art. 42quater Vw. - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.679 - 27-03-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Iran – protesten inzake hoofddoekenverplichting – vestimentaire beperkingen volstaan niet - niet politiek actief - minderjarige – beslissing zonder persoonlijk onderhoud – geen gevolg gegeven aan oproepingen wegens medische redenen – verzoek om inlichtingen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.597 - 24-03-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – Hazara – geen systematische vervolging – zeer precaire situatie – machtsovername Taliban – individuele elementen – kwetsbaar profiel – medische en psychische problematiek – verwestering – taliban is geen actor van bescherming – erkenning vluchtelingenstatus

Pagina's