Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 277.962 - 27-09-2022

  Tijdelijke bescherming – Oekraïne – visum voor Polen – gemachtigd tot verblijf in andere EU-lidstaat – art. 57/30 Vw. – visum is geen verblijf op basis van tijdelijke bescherming – verkeerde interpretatie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 277.981 - 27-09-2022

  Tijdelijke bescherming – Oekraïne – visum voor Duitsland – gemachtigd tot verblijf in andere EU-lidstaat – art. 57/30 Vw. – verwerping

 • Hof van Justitie - C-497/21 - 22-09-2022

  (SI, TL, ND, VH, YT, HN t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Grenscontroles, asiel en immigratie – Asielbeleid – Richtlijn 2013/32/EU – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Verzoek om internationale bescherming – Niet-ontvankelijkheidsgronden – Artikel 2, onder q) – Begrip ‚volgend verzoek’ – Artikel 33, lid 2, onder d) – Niet-ontvankelijkverklaring van een verzoek om internationale bescherming door een lidstaat omdat een eerder verzoek van de betrokkene in Denemarken is afgewezen – Definitieve beslissing van het Koninkrijk Denemarken

 • Hof van Justitie - C-159/21 - 22-09-2022

  (GM t. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid – Richtlijn 2011/95/EU – Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Intrekking van de status – Richtlijn 2013/32/EU – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van internationale bescherming – Gevaar voor de nationale veiligheid – Stellingname door een gespecialiseerd adviesorgaan – Toegang tot het dossier

 • Hof van Justitie - C-245/21 en C-248/21 - 22-09-2022

  (Bundesrepublik Deutschland t. MA (C 245/21), PB (C 245/21), LE (C 248/21)) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Aanwijzing van de voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming verantwoordelijke lidstaat – Artikelen 27 en 29 – Overdracht van de betrokkene aan de voor de behandeling van zijn verzoek verantwoordelijke lidstaat – Opschorting van de overdracht als gevolg van de COVID-19-pandemie – Onmogelijkheid van de overdracht – Rechterlijke bescherming – Gevolgen voor de overdrachtstermijn

 • Grondwettelijk Hof - 113/2022 - 22-09-2022

  Publiek recht - Nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Vervallenverklaring - Cassatieberoep - Middelen ontvankelijk naar gelang van de procedure

 • Rechtbank van eerste aanleg / Dendermonde - 21/875/B - 21-09-2022

  Erkenning huwelijk – Eritrees huwelijk – huwelijk voltrokken in Soedan – huwelijksattest van Eritrean Orthodox Church – geverifieerd door Soedanese rechtbank – authenticiteit – huwelijk gesloten voordat een van beide partners in België is aangekomen – geen louter verblijfsrechtelijk voordeel – geen schijnhuwelijk – gegrond – erkenning

 • Raad van State - 15.025 - 19-09-2022

  BGV – art. 74/13 Vw. – formele motiveringsplicht – art. 74/13 Vw. doet geen afbreuk aan verplichtingen die voortvloeien uit art. 2 en 3 Wet 29 juli 1991 – niet-toelaatbaar

 • Hof van Justitie - C-420/20 - 15-09-2022

  (HN, in tegenwoordigheid van: Sofiyska rayonna prokuratura) Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in strafzaken – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 47 en 48 – Verdrag tot bescherming van de rechten van mens en de fundamentele vrijheden – Artikel 6 – Richtlijn (EU) 2016/343 – Versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn – Artikel 8 – Recht om aanwezig te zijn bij de terechtzitting – Terugkeerbesluit dat gepaard gaat met een voor een periode van vijf jaar geldend inreisverbod – Voorwaarden voor het voeren van een proces in afwezigheid van de betrokkene – De in het nationale recht neergelegde verplichting om bij de terechtzitting aanwezig te zijn

 • Hof van Justitie - C-675/20 - 15-09-2022

  (Colin Brown, andere partijen in de procedure: Europese Commissie, Raad van de Europese Unie) Hogere voorziening – Openbare dienst – Bijlage VII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie – Artikel 4, lid 1, onder a) en b) – Ambtenaar van de Unie die onderdaan is van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en die gedurende de tien jaar vóór zijn indiensttreding zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied van het land van zijn standplaats had – Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie – Aanname door deze ambtenaar van de nationaliteit van het land van zijn standplaats – Intrekking van het recht op de ontheemdingstoelage – Beroep tot nietigverklaring

 • Hof van Justitie - C-22/21 - 15-09-2022

  (SRS, AA t. Minister for Justice and Equality) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/38/EG – Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden – Artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder a) – Begrip ‚andere familieleden die inwonen bij de burger van de Unie die het verblijfsrecht in eerste instantie geniet’ – Beoordelingscriteria

 • Hof van Justitie - C-624/20 - 07-09-2022

  (E. K. t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2003/109/EG – Status van langdurig ingezeten derdelanders – Werkingssfeer – Derdelander die beschikt over een verblijfsrecht op grond van artikel 20 VWEU – Artikel 3, lid 2, onder e) – Verblijf uitsluitend om redenen van tijdelijke aard – Autonoom Unierechtelijk begrip

 • Hof van Cassatie - P.22.1013.F - 30-08-2022

  Detentie - verzoek tot invrijheidsstelling - zonder voorwerp - art. 5.4 en 13 EVRM - art. 13 en 15 richtlijn 2008/115/EG - art. 47 Handvest - effectief rechtsmiddel - verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 49857/20 - 30-08-2022

  (R. t. Frankrijk) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandelingen) – uitwijzing naar Rusland na beëindiging vluchtelingenstatuut – Behouden hoedanigheid vluchteling na beëindiging statuut (R. t. Rusland) – Opheffing statuut en verlies hoedanigheid vluchteling (W. t. Rusland) – onvoldoende ex-nunc onderzoek van het non-refoulement beginsel – behoren tot geviseerde groep door Russische autoriteiten – schending procedurele verplichtingen artikel 3 EVRM (R. t. Rusland) – schending materiële vlak artikel 3 EVRM (W. t. Rusland) met 4 stemmen tegen 3 – Afwijkende opinie (W. t. Rusland)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 1348/21 - 30-08-2022

  (W. t. Frankrijk) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandelingen) – uitwijzing naar Rusland na beëindiging vluchtelingenstatuut – Behouden hoedanigheid vluchteling na beëindiging statuut (R. t. Rusland) – Opheffing statuut en verlies hoedanigheid vluchteling (W. t. Rusland) – onvoldoende ex-nunc onderzoek van het non-refoulement beginsel – behoren tot geviseerde groep door Russische autoriteiten – schending procedurele verplichtingen artikel 3 EVRM (R. t. Rusland) – schending materiële vlak artikel 3 EVRM (W. t. Rusland) met 4 stemmen tegen 3 – Afwijkende opinie (W. t. Rusland)

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 22/3209/K - 18-08-2022

  Opvang – verzoeker om internationale bescherming – homoseksuele geaardheid – verkracht in opvangcentrum – overplaatsing naar LOI geweigerd door Fedasil – gegrond – gepaste opvang verlenen in LOI of kleinschalig opvangcentrum

 • Hof van Cassatie - P.22.1047.N - 09-08-2022

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – schending art. 72, tweede lid Vw. – beschikking niet gemotiveerd – arrest beantwoordt niet aan verweer – gegrond - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 275.823 - 09-08-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Burundi – réfugié sur place – indiening verzoek om internationale bescherming als grond voor vrees voor vervolging – concreet aantonen – sinds 2019 geen problemen vermeld in internationale rapporten - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 275.746 - 04-08-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Burundi – réfugié sur place – indiening verzoek om internationale bescherming als grond voor vrees voor vervolging – concreet aantonen - verwerping

 • Hof van Justitie - C-19/21 - 01-08-2022

  (I, S t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Artikel 8, lid 2, en artikel 27, lid 1 – Niet-begeleide minderjarige met een familielid dat zich wettig in een andere lidstaat ophoudt – Afwijzing door die lidstaat van het verzoek tot overname van deze minderjarige – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel van deze minderjarige of dit familielid tegen de afwijzing van het verzoek – Artikelen 7, 24 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Belang van het kind

Pagina's