Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 249.163 - 07-12-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – videogehoren in open opvangcentra – KB 11 juli 2003 – kort geding – UDN – dringendheid – ernstig middel – komt niet toe aan CGVS om zelf deze beslissing te nemen – geen wettelijke of reglementaire bepaling - schorsing

 • Arbeidshof / Gent - 2019/AG/284 - 07-12-2020

  OCMW-steun – onwettig verblijf – medische problematiek – beroep tegen weigering art. 9ter Vw. - HvJ 18 december 2014, C-562/13, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve t. Moussa Abdida – medische overmacht – gegrond – toekenning financiële steun

 • Hof van Cassatie - P.20.0224.N - 07-12-2020

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – protocolkaart – art. 12bis, § 1 WBN – wettelijk verblijf –verblijf overeenkomstig de vreemdelingenwet – art. 4 KB 14 januari 2013 – bezit verblijfsdocument geen voorwaarde voor wettelijk verblijf van een Unieburger – lijst niet limitatief voor Unieburgers – cassatie

 • Raad van State - 249.122 - 03-12-2020

  Verzoeker om internationale bescherming – asiel – uitsluiting – art. 1 F Vluchtelingenconventie – geen oordeel over vluchtelingenstatus noodzakelijk – geen insluiting voor uitsluiting - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.378 - 02-12-2020

  Inreisverbod – 6 jaar – transmigrant – art. 74/11 Vw. – openbare orde – binnendringen in havengebied – art. 1 en 546/1 Strafwetboek – geen criminele straf – wanbedrijf - gebrek criminele ingesteldheid – disproportioneel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.354 - 01-12-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Marokko – geaardheid – voldoende aannemelijk gemaakt – voordeel van de twijfel – geen geloof aan persoonlijke problemen omwille van geaardheid – geen onderzoek of verzoeker louter omwille van geaardheid vrees voor vervolging heeft – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.117 - 30-11-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigeheden – langdurig verblijf – foutieve invulling begrip – geen onderzoek of langdurig verblijf indienen van aanvraag in buitenland bemoeilijkt – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.116 - 30-11-2020

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – wijziging van job – van uitzendkracht naar vaste tewerkstelling – bestaansmiddelen moeten stabiel zijn, niet tewerkstelling – kennelijk onredelijk – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.077 - 30-11-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – ouder van minderjarig kind met vluchtelingenstatus – twijfel over afkomst – gezag van gewijsde – art. 23 Richtlijn 2011/95/EU – medewerkingsplicht – gebruik maken van geëigende procedures - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.086 - 30-11-2020

  Intrekking subsidiaire beschermingsstatus – Irak – stempels in paspoort – herhaaldelijke terugkeer naar land van herkomst – art. 55/5/1 Vw. – veiligheidssituatie Bagdad – medische problematiek kind - vernietiging

 • Raad van State - 249.080 - 27-11-2020

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – inreisverbod –beslissing volgend op een aanvraag – beslissing gestoeld op argument dat verzoeker niet kon voorzien - hoorrecht – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.004 - 27-11-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – verwestersing – als jongvolwassene in België geleefd – buddyproject – adoptieprocedure – hechte band met adoptiemoeder – liefdesrelatie – geen redelijk intern vestigingsalternatief in Jalalabad – voordeel van de twijfel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.006 - 27-11-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – internationale bescherming in Griekenland – art. 57/6 Vw. – beginsel van wederzijds vertrouwen – zorgvuldigheidsbeginsel – familie met vier minderjarige kinderen – landeninformatie Griekenland – art. 4 EU Handvest – art. 3 EVRM – medische problematiek - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 244.908 - 26-11-2020

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – pensioen – fiscale fiche 281.11 – onduidelijkheid of het rustpensioen of IGO is – IGO in aanmerking nemen – art. 42, §1, tweede lid Vw. – behoefteanalyse – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 244.904 - 26-11-2020

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. – geen relatie – verklaringen echtgenoot bij gemeente – vestigingsrecht vereist minimum aan relatie – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 244.774 - 25-11-2020

  BGV – bijlage 13 – art. 74/13 Vw. – gezinshereniging aangevraagd – traag handelen gemeentebestuur – kan verzoeker niet kwalijk worden genomen – retributie betaald – DVZ had zich kunnen informeren – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-225/19 en C-229/19 - 24-11-2020

  (R.N.N.S en K.A. t. Minister van Buitenlandse Zaken) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Gemeenschappelijke visumcode – Verordening (EG) nr. 810/2009 – Artikel 32, leden 1 tot en met 3 – Beslissing tot weigering van een visum – Bijlage VI – Standaardformulier – Motivering – Gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de volksgezondheid, of voor de internationale betrekkingen van een of meer lidstaten – Artikel 22 – Procedure van voorafgaande raadpleging van de centrale autoriteiten van andere lidstaten – Bezwaar tegen de afgifte van een visum – Beroep tegen een beslissing tot weigering van een visum – Omvang van de rechterlijke toetsing – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 244.736 - 24-11-2020

  BGV – covid-19 – corona – verbod op niet-essentiële reizen – staat afgifte BGV niet in de weg – tijdelijke belemmering om uitvoering te geven aan BGV - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 244.569 - 23-11-2020

  BGV – bijlage 13 – inreisverbod – bijlage 13sexies – Covid-19 – corona – grenscontrole – art. 16, § 1, 7° Vlaams Besluit 7 december 2018 – detachering – Pools visum type D – werk in Frankrijk – geen limosa aangifte – geen gecombineerde vergunning – MB 23 maart 2020 – samenscholingsverbod – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 244.566 - 23-11-2020

  Art. 9bis Vw. – weigering verlenging verblijf – openbare orde – erkende staatloze – meer dan 10 jaar in België – minderjarig kind in legaal verblijf – voorwaarden verlenging – zorgvuldigheidsbeginsel – art. 8 EVRM – vernietiging

Pagina's