Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-118/20 - 18-01-2022

  (JY t. Wiener Landesregierung) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Werkingssfeer – Afstand van de nationaliteit van een lidstaat met het oog op het verkrijgen van de nationaliteit van een andere lidstaat overeenkomstig de toezegging van laatstgenoemde lidstaat om de betrokkene te naturaliseren – Intrekking van die toezegging om redenen van openbare orde of openbare veiligheid – Evenredigheidsbeginsel – Staatloosheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 266.912 - 18-01-2022

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – identiteitsbewijs – identiteitskaart van Federale Republiek Joegoeslavië – onduidelijkheid over nationaliteit – niet onredelijk – geen vrijstelling - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 266.715 - 17-01-2022

  Intrekking F kaart – art. 44, § 1 Vw. – valse of misleidende informatie – fraude – sedert 2018 geen gezinsleven, maar pas in 2020 echtscheiding aangevraagd - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 266.706 - 14-01-2022

  BGV – bijlage art. 74/13 Vw. – psychiatrie – gezondheidstoestand – art. 3 EVRM – onderzoek omtrent medische toestand onvolledig en uitgesteld naar later, niet bepaald tijdstip – intentie om onderzoek te voeren – niet conform – beoordeling vereist op ogenblik nemen van beslissing – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Hof van beroep / Brussel - 2019/CO/283 - 12-01-2022

  Art. 77 Vw. – hulp aan mensen zonder wettig verblijf – mensensmokkel – geen vermogensvoordeel – menslievendheid en humanitaire redenen – vrijspraak

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 266.283 - 07-01-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Soedan – activisme op facebook – politieke activiteiten in het buitenland – risico’s bij terugkeer – geen informatie aangebracht door CGVS - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 266231 - 24-12-2021

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – langdurig verblijf in België – gezinsleven – economische banden – tewerkstelling – tijdelijke inschrijving in vreemdelingenregister – zorgvuldigheidsbeginsel – motiveringsplicht – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 187/2021 - 23-12-2021

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Toegang en verblijf - Bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid – Hervormingen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 266.146 - 23-12-2021

  Opheffing subsidiaire bescherming – art. 55/5 Vw. – veroordeling – openbare orde – onbeperkt verblijfsrecht als gevestigde vreemdeling – art. 22 Vw. – opheffing beschermingsstatus mogelijk – bevestiging opheffing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 266.097 - 23-12-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – partner heeft bescherming in Griekenland – verzoek partner onontvankelijk verklaard – verwijdering naar Syrië louter hypothetisch – bescherming tegen verwijdering gezin naar Syrië omwille van vluchtelingenstatus partner in Griekenland – geen automatisch recht op beschermingsstatus gezinsleden – geen informatie in administratief dossier over uitbreiding status naar gezin in Griekenland – kwetsbaar profiel – minderjarige – geen informatie over hoe Griekse recht met dit huwelijk omgaat - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 266.139 - 23-12-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Venezuela – volgend verzoek – onontvankelijk – nieuwe elementen – politieke activiteiten in België - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 266.071 - 23-12-2021

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Unieburger – gehuwd in Denemarken – wetsontduiking – art. 43, §1, 1° Vw. – art. 18 WIPR – omzeiling procedure en regels omtrent huwelijk in België – niet bevraagd omtrent Deense huwelijksakte – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.987 - 21-12-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – zorgvuldigheidsbeginsel – een van aangehaalde vluchtmotieven zijn feiten die enkel minderjarige dochter heeft meegemaakt – art. 57/1 Vw. – niet gehoord – minderjarige kan gehoord worden – voldoende onderscheidingsvermogen – grenzen bevraging ter terechtzitting - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.781 - 20-12-2021

  Gezinshereniging – feitelijk partner van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – incorrecte gegevens in bestreden beslissing – essentiële gegevens – verkeerde referentiepersoon is geen materiële vergissing - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.784 - 20-12-2021

  Gezinshereniging – meerderjarig kind van een Belg – verzoeker was in België als student – vader betaalde aanzienlijke bedragen tijdens verblijf als student – voorwaarde ten laste zijn – onvoldoende gemotiveerd – bewijs van onvermogen bijkomend - vernietiging

 • Raad van State - 252.462 - 17-12-2021

  Dublin – Dublin III-Vo. – rekening houden met elementen van na bestreden beslissing – HvJ 15 april 2021, nr. C-194/19, HA t. België - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.707 - 17-12-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Angola – bijzondere procedurele noden – steunmaatregelen toegekend - medische en psychologische attesten – bewijswaarde medische attesten – feitelijke appreciatie – geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin problemen werden opgelopen – ongeloofwaardige verklaringen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.742 - 17-12-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – verzoekers zijn koppel afkomstig uit rivaliserende wijken – bendegeweld – onvoldoende onderzoek – coherente en specifieke verklaringen – quasi ‘Romeo en Julia’ situatie – gebrek aan informatie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.593 - 16-12-2021

  Beëindiging verblijf – BGV – inreisverbod 15 jaar – ernstig gevaar voor de nationale veiligheid – Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM) – strafvervolging niet-ontvankelijk verklaard omwille van onherstelbare inbreuk op het recht op een eerlijk proces – beslissing gebaseerd op rapporten inlichtingendiensten - geen solide feitelijke basis – zorgvuldigheidsbeginsel – geen concrete en bewezen handelingen vermeld in rapporten inlichtingendiensten – onduidelijk in hoeverre elementen uit de GICM-strafzaak daadwerkelijk buiten beschouwing werden gelaten - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.602 - 16-12-2021

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – standaard medisch getuigschrift – art. 9ter, §1, vierde lid en §3, 3° Vw. – geen vermelding noodzakelijk geachte behandeling – autisme – bijzonder onderwijs vereist – verzoeker kan weergegeven opvolgingsnood niet zelf herkwalificeren naar een behandeling – verwerping

Pagina's