Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Arbeidshof / Brussel - 2017/AB/277 - 07-10-2021

  Opvang – NBMV – sanctionering – uitsluiting van de opvang - HvJ 12 november 2019, nr. C-233/18, Zubair Haqbin t. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers – symbolische schadevergoeding van 1 euro

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.780 - 07-10-2021

  BGV – bijlage 13 – legaal verblijvende jonge kinderen – vaderschap niet betwist – moderne communicatiemiddelen – tijdelijk aanvaardbaar tussen partners - niet mogelijk gezinsleven met minderjarige kinderen te onderhouden – vernietiging

 • Hof van Cassatie - P.21.0757.F - 06-10-2021

  Unieburger – onwettig verblijf – bestraffing – art. 54 tot 57bis Sw. – recidive – art. 27 en 28 Burgerschapsrichtlijn - art. 75 Vw. – geen schending burgerschapsrichtlijn

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.727 - 06-10-2021

  Intrekking verblijf – bijlage 14ter – referentiepersoon gezinshereniging overleden – art. 11, § 2 Vw. – verlenging verblijf na overlijden – vertrouwensbeginsel – DVZ niet op de hoogte van alle elementen – geen schending vertrouwensbeginsel – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.447 - 30-09-2021

  Einde verblijf – familielid van een Unieburger – bijlage 21 – feitelijke scheiding – geen gezamenlijke vestiging – echtscheidingsprocedure opgestart – verzoeningsgesprekken – geen positieve wil beide echtgenoten - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.334 - 29-09-2021

  BGV – art. 22 en 23 Vw. – openbare orde – werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging – al 30 jaar in België – vier veroordelingen voor partnergeweld, slagen en verwondingen – opheffing vluchtelingenstatus in 2021 – 6 jaar na laatste feiten – geen nieuwe feiten – formele motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.335 - 29-09-2021

  Unieburger – werkzoekende – redelijke termijn – gastland kan eisen dat verzoeker bewijst werk te zoeken – pas na redelijke termijn bewijs van reële kans op tewerkstelling eisen – art. 50, § 2, 3° Vb. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.278 - 28-09-2021

  Gezinshereniging – art. 47/1 Vw. – bewijs ziekteverzekering – referentiepersoon is werknemer – geen bewijze ziekteverzekering vereist – art. 40bis Vw. - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.181 - 27-09-2021

  Beslissing tot terugdrijving – visum type D student – grenscontrole – art. 3, lid 3° Vw. – UDN – staving doel van de reis – prima facie geen schending motiveringsplicht – niet kennelijk onredelijk – zorgvuldigheidsplicht – visum type D geeft geen automatisch recht op binnenkomst – discretionaire beoordeling – binnenkomstvoorwaarden – art. 8 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.148 - 27-09-2021

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – Covid-19 – corona – geen consultatie bij verzoeker wegens pandemie – korte tijdsbestek om te voldoen aan extra medische vragen – kennelijk onredelijk – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.085 - 24-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia – FARC – statuut intern ontheemde – bescherming van de nationale autoriteiten – effectiviteit van de bescherming - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.104 - 24-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – algemene precaire socio-economische en humanitaire situatie – toepassingsgebied subsidiaire bescherming – coronacrisis niet veroorzaakt door een actor van vervolging of ernstige schade – art. 48/5 Vw. - verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 116/2021 - 23-09-2021

  Publiek recht - Nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Vervallenverklaring - Rechtspleging - Bevoegdheid van het hof van beroep - Ontstentenis van een dubbele aanleg

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.995 - 23-09-2021

  BGV – bijlage 13 - Afghanistan – uitgesloten van vluchtelingenstatus - onverwijderbaar – niet-terugleidingsclausule CGVS – art. 3 EVRM – non-refoulement beginsel – in concreto beoordeling – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.983 - 23-09-2021

  Gezinshereniging – wettelijk partner van een Belg – hangende asielaanvraag – inreisverbod in Oostenrijk – gebrek aan afhankelijkheidsrelatie - HvJ 8 mei 2018, nr. C82/16, K.A. – art. 52, §4 Vb. – art. 42 Vw. – termijn beslissing - HvJ 27 juni 2018, nr. C-246/17, Diallo – art. 8 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.068 - 23-09-2021

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. – bijlage 20 – BGV – onvoldoende bestaansmiddelen – behoefteanalyse – vermeldingen op bijlage 19ter – duidelijke vermelding van bewijzen die verzoeker moet aanbrengen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.016 - 23-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – internationale bescherming in Griekenland – nieuwe gegevens – recente informatie – AIDA rapport – brief van 6 Europese ministers aan Europese Commissie, waaronder Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie - vernietiging

 • Raad van State - 251.567 - 22-09-2021

  Aanvraag gecombineerde vergunning – onontvankelijk – arbeidsmarktonderzoek – art. 18, § 1 Vlaams besluit 7 december 2018 – discretionaire bevoegdheid – vacature zes weken openstellen via VDAB – voorwaarde toegevoegd aan de wet – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.718 - 16-09-2021

  Unieburger – einde verblijf – art. 42bis Vw. – niet meer aan voorwaarden voldaan – reële kans op tewerkstelling – persoonlijke situatie – rekening houden met situatie op nationale arbeidsmarkt in sector betrokkene – art. 14, lid 4, b) richtlijn 2004/38 – HvJ 17 december 2020, nr. C710/19, G.M.A. – verzoeker net bevallen en alleenstaande moeder – coronapandemie – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 21/430/B - 14-09-2021

  Nationaliteit – herkrijging Belgische nationaliteit – art. 24 WBN – geen verklaring afgelegd tussen 18 en 28 jaar – laattijdig negatief advies parket – termijn 4 maanden – toekenning Belgische nationaliteit

Pagina's