Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.257 - 31-08-2020

  Art. 9ter Vw. – weigering verlenging verblijf – geen motivering over behandelings- en opvolgingsmogelijkheden in Marokko – verwijzing naar stuk in administratief dossier – Med-COI niet publiek toegankelijk - GWH 12 juli 2012, nr. 88/2012 – RvS 17 juni 2020, nr. 247.821 – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.127 - 27-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Jemen - NBMV – niet-begeleide minderjarige – beschermingsstatuut in Griekenland – interstatelijk vertrouwensbeginsel – individuele beoordeling – kwetsbaar profiel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.123 - 27-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Myanmar – bescherming in Tsjechië – e-mail UNHCR – mogelijks verlies verblijfsvergunning in Tsjechië door verblijf in buitenland – niet aangetoond – situatie in Tsjechië – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.057 - 26-08-2020

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – Venezuela - medische behandeling beschikbaar – economische crisis – relevante bronnen aangebracht door verzoeker – geen werkelijke toegankelijkheid medische zorg – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.061 - 26-08-2020

  Gezinshereniging – aanvraag per volmacht vanuit gesloten centrum Brugge – art. 52 Vb. - wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters – KB van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister – feitelijke situatie -– vasthouding in gesloten centrum heeft een tijdelijk en bewarend karakter – geen hoofdverblijfplaats – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.062 - 26-08-2020

  Gezinshereniging – aanvraag per volmacht vanuit gesloten centrum Brugge – art. 52 Vb. – overmacht – woonplaatscontrole - vasthouding in gesloten centrum met het oog op verwijdering kan niet worden beschouwd als tijdelijke afwezigheid – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.068 - 26-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – gezondheidssituatie – verzoeker dient zich regelmatig naar specifieke ziekenhuizen in Kabul stad – onveilige route – veiligheidssituatie Kabul - toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.039 - 25-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Nicaragua – loopbaan als politieagent en lijfwacht van de president – ongeloofwaardige verklaringen over einde loopbaan – tegenstrijdige verklaringen – vrees voor gedwongen inlijving bij speciale eenheden – risicoprofiel volstaat niet voor gegronde vrees – legaal vertrek – geen gewapend conflict in de zin van art. 48/4 Vw. – art. 3 EVRM – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.032 - 25-08-2020

  BGV – bijlage 13septies – geen termijn – art. 74/13, § 3 Vw. – openbare orde – drugs – recedivisme – gedrag in gevangenis – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.003 - 25-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – subsidiaire bescherming in andere EU-lidstaat – minderjarig – medische problematiek – art. 4 Handvest – levensomstandigheden – niet duidelijk welke lidstaat bescherming verleende – M markering Eurodac – kwetsbare positie – aan CGVS om twijfel weg te nemen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.910 - 21-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan - NBMV – niet-begeleide minderjarige – beschermingsstatuut in Griekenland – interstatelijk vertrouwensbeginsel – individuele beoordeling – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.866 - 19-08-2020

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – kind van een Belg – ouder dan 21 jaar – voorwaarde ten laste – ouder ontving leefloon – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.883 - 19-08-2020

  Gezinshereniging – einde verblijf – referentiepersoon overleden tijdens visumprocedure – overlijdensakte pas voorgelegd na aankomst in België – art. 74/20 Vw. - fraude – fraus omnia corrumpit – intentie – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.884 - 19-08-2020

  Gezinshereniging – einde verblijf – referentiepersoon overleden tijdens visumprocedure – overlijdensakte pas voorgelegd na aankomst in België – art. 74/20 Vw. - fraude – fraus omnia corrumpit – geen intentie – aanvraag visum door moeder terwijl verzoeker minderjarig was – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.729 - 17-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Kameroen – verontrustende situatie in Engelstalig Kameroen – censuur – lid van organisatie die opkomt voor juridische problemen en mensenrechten – profiel van verzoeker – hervestiging in Franstalig Kameroen niet redelijk – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.710 - 17-08-2020

  Inreisverbod – bijlage 13sexies – art. 1, § 1, 8° Vw. – twee modaliteiten voor inreisverbod - nationaal inreisverbod – art. 11, vierde lid Terugkeerrichtlijn – formulering betreden beslissing – geen schending zorgvuldigheidsbeginsel - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.574 - 11-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – art. 55/2 Vw. – lidmaatschap IS – medeplichtig aan door IS gepleegde misdrijven – minderjarig - weerlegbaar vermoeden van schuldbekwaamheid vanaf 12 jaar in jeugddelinquentierecht - voldoende maturiteit en verstandelijke vermogens - individuele verantwoordelijkheid – uitsluiting

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.571 - 11-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Libanon – Syrische kinderen met subsidiaire bescherming – HvJ 4 oktober 2018, C-652/16, Ahmedbekova – individueel onderzoek internationale bescherming – geen uitbreiding status tot gezinsleden – art. 23 Richtlijn 2011/95/EU – standpunt UNHCR heeft geen juridisch bindend karakter – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.572 - 11-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – minderjarig – aanvraag door ouders – familie heeft subsidiaire bescherming in Spanje – geen onderzoek naar reële bescherming – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.473 - 05-08-2020

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – visumweigering – verzoeker stelt adoptiezoon te zijn van tante – gezinshereniging met tante niet mogelijk - humanitair visum – art. 9 en 13 Vw. – internationale bescherming in Oeganda – tegenstrijdige motivering over mogelijke terugkeer naar Somalië – verzoeker woont samen met oom – visumweigering oom vernietigd – vernietiging

Pagina's