Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.124 - 29-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Jemen – internationale bescherming in Griekenland – geldigheidsduur Griekse verblijfskaart verstreken – landeninformatie – AIDA-rapporten – hinderpaal - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.156 - 29-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – huiselijk geweld – geweld tegen vrouwen – risicoprofiel – geloofwaardig relaas over huiselijk geweld door echtgenoot – fysiek geweld ondergaan dat gekwalificeerd wordt als vervolging – geen daadwerkelijke overheidsbescherming – erkenning vluchtelingenstatus

 • Hof van Justitie - C-368/20 en C-369/20 - 26-04-2022

  (NW t. Landespolizeidirektion Steiermark (C 368/20) en Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (C 369/20)) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Vrij verkeer van personen – Verordening (EU) 2016/399 – Schengengrenscode – Artikel 25, lid 4 – Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen voor een totale periode van ten hoogste zes maanden – Nationale regeling die voorziet in verschillende opeenvolgende perioden van grenstoezicht waardoor deze periode wordt overschreden – Onverenigbaarheid van een dergelijke regeling met artikel 25, lid 4, van de Schengengrenscode wanneer de opeenvolgende perioden gebaseerd zijn op dezelfde bedreiging of dezelfde bedreigingen – Nationale regeling op grond waarvan op straffe van een sanctie een paspoort of identiteitskaart moet worden getoond bij het grenstoezicht aan de binnengrens – Onverenigbaarheid van deze verplichting met artikel 25, lid 4, van de Schengengrenscode wanneer het toezicht zelf in strijd is met deze bepaling

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 29836/20 (en 9 anderen) - 26-04-2022

  (M.A.M. t. Zwitserland) Schending artikel 2 EVRM (recht op leven) en 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling) – uitzetting naar Pakistan – Bekering tot het christendom in Zwitserland – ontoereikend onderzoek door interne rechtbank – ex-nunc beoordeling nodig

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.922 - 26-04-2022

  BGV – au pair – beëindiging au-pair overeenkomst – arbeidskaart B verbonden aan bepaalde werkgever – art. 13, § 3 Vw. – bestaansreden voor verblijfsmachtiging vervallen – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.937 - 26-04-2022

  Gezinshereniging – bijlage 20 zonder BGV – echtgenoot van een Belg – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – behoefteanalyse – geen volledig zicht op actuele beschikbare bestaansmiddelen – bewijs van arbeidsongeschiktheidsuitkering en arbeidsongevallenvergoeding voor 2020 – geen bewijs voor 2021 – foutieve of onvolledige redenering - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.913 - 26-04-2022

  Einde verblijf - gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 42quater Vw – uitzonderingsbepaling – getrapte bepaling die correspondeert met beëindigingsgrond – gezinscel of minimum aan relatie – geen procedure ontbinding huwelijk opgestart – gezamenlijke vestiging - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.814 - 25-04-2022

  Gezinshereniging – bijlage 20 zonder BGV – ouder van minderjarige Unieburger – inreisverbod - HvJ 8 mei 2018, nr. C82/16, K.A. – art. 8 EVRM – belangenafweging – geen onoverkomelijke hinderpalen – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.818 - 25-04-2022

  Gezinshereniging – familielid van een Belg die gebruik heeft gemaakt van vrij verkeer – schoonbroer – art. 47/1 Vw. – art. 20 en 21 VWEU – HvJ 27 juni 2018, nr. C-230/17, Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn t. Udlændingestyrelsen – twee afzonderlijke cumulatieve voorwaarden – verblijf in andere lidstaat en daar gezinsleven opgebouwd of bestendigd – voorwaarden niet voldaan - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.821 - 25-04-2022

  Einde verblijf – art. 22, § 1, 2° Vw. – inreisverbod – status langdurig ingezetene – openbare orde - nota’s staatsveiligheid – Salafistische propaganda – vrijgesproken voor deelname aan activiteiten terroristische groepering – woont en werkt in Nederland – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.004 - 07-04-2022

  Gezinshereniging – bijlage 20 zonder BGV – ouder van Belgisch minderjarig kind – identiteitsdocument – Hongaars reisdocument en Hongaarse verblijfskaart – subsidiair beschermde in Hongarije – geen identiteitsdocument uit land van herkomst – geen vereiste in art. 40ter Vw. – geen geldig reisdocument vereist – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 271.006 - 07-04-2022

  Art. 10, § 1, 2° Vw. – voorwaarden om Belgische nationaliteit te herkrijgen – verzoeker heeft in 2000 de Belgische nationaliteit verworven, maar verloren omdat hij geen verklaring heeft afgelegd tot behoud nationaliteit bij Belgische ambassade in Casablanca – van rechtswege toegelaten tot verblijf – geen procedure opgestart – art. 24 WBN vereist dit niet – geen ononderbroken verblijf sedert twaalf maanden – niet verplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.998 - 07-04-2022

  Gezinshereniging – ander familielid van Brit – ten laste – Brexit – terugtrekkingsakkoord – art. 47/1 Vw. – geen begunstigden – verzoeker kan zich niet op terugtrekkingsakkoord beroepen – art. 3 EVR% - territoriale rechtsmacht – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.968 - 05-04-2022

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – aanvraag voor minderjarig kind, niet voor ouders – minderjarigheid als buitengewone omstandigheid – belang van het kind – eenheid van gezin – afhankelijkheid van ouders – aanvraag kan niet los bekeken worden van ouders – verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 21/382/A - 01-04-2022

  Humanitair visum – art. 9 Vw. – geen termijn voor behandeling – principe van redelijke termijn – nog geen nieuwe beslissing vijf maanden na vernietigingsarrest RvV – dringendheid van de zaak – onredelijk – art. 1382 Ger. W. - beslissing nemen binnen de 45 dagen na vonnis – dwangsom

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.813 - 31-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vierde verzoek – onontvankelijk – nieuwe elementen – individuele beoordeling – gewijzigde situatie in Afghanistan - machtsovername taliban – geen nieuw gehoor plaatsgevonden – situatie Hazara – EASO rapport – situatie terugkeerders – socio-economische en humanitaire situatie in Afghanistan – summiere analyse door CGVS – onderzoeksbevoegdheid – veiligheidssituatie in Afghanistan – onstabiele situatie - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-231/21 - 31-03-2022

  (IA t. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Dublin-systeem – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Artikel 29, lid 2 – Overdracht van een asielzoeker aan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming – Overdrachtstermijn van zes maanden – Mogelijkheid van verlenging van deze termijn tot maximaal één jaar in geval van gevangenzetting – Begrip ‚gevangenzetting’ – Gedwongen opname van de asielzoeker in de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis met rechterlijke toestemming

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 49775/20 - 31-03-2022

  (N.B. e.a. t. Frankrijk) Art. 3 EVRM (materieel) - Onmenselijke en vernederende behandeling - Administratieve detentie gedurende veertien dagen met het doel een buitenlands kind vergezeld door zijn ouders uit te zetten – detentie in een ongeschikt centrum - Klacht betreffende het lijden van de ouders niet gegrond – art. 34 EVRM - Belemmering van de uitoefening van het recht om beroep in te stellen - Geen rechtvaardiging voor het niet naleven (gedurende zeven dagen) van de voorlopige maatregel tot stopzetting van de detentie van het kind

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.812 - 31-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – NBMV – Afghanistan - onvoldoende onderzoek CGVS – inspanningsverbintenis en samenwerkingsplicht CGVS – hoger belang van het kind – bijzonder kwetsbare minderjarige – verstandelijke beperking – bijzondere procedurele waarborgen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.813 - 31-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – radicale verandering van politieke situatie en conflictdynamiek in Afghanistan – Taliban – nieuw element – onvoldoende ex nunc onderzoek – ongeloofwaardig vluchtrelaas – situatie terugkeerders – groot gebrek aan informatie – toekomstgerichte beoordeling – vernietiging

Pagina's