Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Grondwettelijk Hof - 6/2019 - 23-01-2019

  Sociale bijstand - Inkomensgarantie voor ouderen - Gerechtigden - Voorwaarden - Voorwaarde van hoofdverblijfplaats in België en minimale duur van het werkelijke verblijf

 • Hof van Justitie - C-661/17 - 23-01-2019

  (M.A., S.A., A.Z., t. International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland) Prejudiciële verwijzing – Asielbeleid – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Discretionaire bepalingen – Beoordelingscriteria

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 215.441 - 22-01-2019

  Inreisverbod – art. 74/11 Vw. – openbare orde – vermoeden van onschuld – drugsgerelateerde feiten - bevel tot aanhouding ingetrokken – verzoeker in verband gebracht met strafbare feiten – niet buiten vervolging gesteld - verblijfsrechtelijke gevolgen – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 215.224 - 16-01-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijnse origine – Gaza – nieuwe informatie neergelegd ter terechtzitting – huidige toestand aan grensovergang te Rafah – toegankelijkheid – wezenlijk element – diepgaand onderzoek nodig - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 215.169 - 15-01-2019

  Dublin III – Italië – termijn van 6 maanden voor overdracht – verlenging termijn – ex nunc beoordeling nieuwe stukken - lange debatten - afzonderlijke behandeling schorsing en annulatie buiten UDN – HvJ 16 februari 2017, nr. C-578/16, C.K. t. Republika Slovenija - medische problematiek – zware hernia – heelkundige ingreep vereist – art. 3 EVRM – toegang tot gezondheidszorg in Italië – hangt samen met formele registratie – problemen met registratie - AIDA-rapport - EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel t. Zwitserland – effectief rechtsmiddel – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 215.180 - 15-01-2019

  Verzoeker om internationale bescherming - asiel – Venezuela – volatiele situatie inzake veiligheid en socio-economische situatie – landeninformatie van recentere datum – weerlegbaar vermoeden van behoefte tot internationale bescherming – vernietiging

 • Hof van Cassatie - P.18.1304.N - 15-01-2019

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – inreisverbod – beroep heeft schorsende werking – art. 39/79 Vw. – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 215.126 - 14-01-2019

  Verzoeker om internationale bescherming - asiel – Guinée – FGM – vrees voor besnijdenis dochter – ongeloofwaardige verklaringen over visum en reisweg – persartikel – geen objectieve bewijswaarde – verzoeksters echtgenoot is tegen besnijdenis – verzoekster vreest zelf geen vervolging - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.936 - 09-01-2019

  Verzoeker om internationale bescherming - asiel – Sri Lanka – meervoudige asielaanvraag – nieuwe elementen – verzoeker wordt beschuldigd in zaak over terrorisme – nieuwe documenten niet inhoudelijk onderzocht – art. 48/6, § 5 Vw. - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.832 - 08-01-2019

  Art. 9ter Vw. – uitsluiting – art. 9ter, § 4 Vw. – geen rekening gehouden met gezondheidstoestand – inhoudelijke beoordeling alvorens uit te sluiten – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.825 - 08-01-2019

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – beschikbaarheid medische behandeling in herkomstland – zeldzame ziekte – gespecialiseerde geneesheer in België – ziekte noodzaakt zekere expertise – geen motivering – geen verplichting tot inwinnen bijkomende informatie – opportuun - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.849 - 08-01-2019

  Gezinshereniging – visum type D – echtgenote van een Belg – art. 40ter Vw. – bestaansmiddelen – portefeuilleverslag evolutie zichtrekening – aanvullende documenten – per e-mail overgemaakt aan DVZ – ontvangstbevestiging – geen rekening mee gehouden – grootheid van vermogen – rentenier – kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad van State - 243.306 - 20-12-2018

  Asielaanvraag – verzoek om internationale bescherming – limiet 50 aanvragen per dag – quota – mondelinge instructie staatssecretaris – uiterst dringende noodzakelijkheid – fundamenteel recht om asiel aan te vragen - schorsing

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 18706/16 - 20-12-2018

  (Cabucak t. Duitsland) Geen schending art. 8 EVRM – recht op familieleven – belangenafweging – verwijdering – Duitsland – openbare orde – strafrechtelijke veroordelingen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.217 - 19-12-2018

  Student – aanvraag vanuit onwettig verblijf – BGV – brief ombudsman ter terechtzitting neergelegd – procedure van inquisitoriale aard – nieuwe feiten – brief kon niet eerder voorgelegd worden – geen belang – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.315 - 19-12-2018

  Intrekking subsidiaire bescherming – art. 55/5/1, § 2, 1 Vw. – Afghanistan – status ingetrokken, maar geen einde gesteld aan verblijf – ernstig misdrijf – evenredigheids- en proportionaliteitstoets – diefstal – geen ernstig misdrijf in de zin van art. 55/4 Vw. – toekenning subsidiaire beschermingsstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.327 - 19-12-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – coherente verklaringen – gedetailleerd relaas – oprechte inspanning geleverd op verzoek te staven aan de hand van geloofwaardige verklaringen en door het voorleggen van documenten – psychologische kwetsbaarheid – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.242 - 19-12-2018

  Verzoeker om internationale bescherming - asiel - Irak - soenniet - vrees niet actueel - ongeloofwaardig - art. 3 EVRM - veiligheidssituatie Bagdad - dochter van verzoekers aangerand door vrijwilliger in asielcentrum - psychische problemen - cumulatief effect van traumatische ervaringen - sterk verhoogde kwetsbaarheid - toekenning subsidiaire bescherming

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 76550/13 en 45938/14 - 18-12-2018

  (Saber en Boughassai t. Spanje) Schending art. 8 EVRM – recht op privéleven – verwijdering - openbare orde - belangenafweging – Spanje – Marokkaanse nationaliteit

 • Hof van beroep / Brussel - 2018/FQ/13 - 18-12-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 5° WBN – voorwaarde van 10 jaar hoofdverblijfplaats in België – hoedanigheid van echtgenote van een personeelslid van de Europese Commissie – protocolkaart – art. 7bis WBN – art. 10 Vw. – KB 14 januari 2013 – limitatief - verblijf onder protocolkaart valt hier niet onder – ongegrond

Pagina's