Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 231.466 - 20-01-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijn – uitsluiting art. 1 D Vluchtelingenverdrag – art. 55/2 Vw. – UNRWA – mogelijkheid tot terugkeer – actuele veiligheidssituatie in Gazastrook – socio-economische situatie – uitsluiting vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 231.395 - 17-01-2020

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – termijn 6 maanden – gevolgen niet-naleving termijn - HvJ 27 juni 2018, nr. C-246/17, Diallo – art. 10 richtlijn 2004/38 – art. 52, §4, tweede lid Vb. – buiten toepassing laten - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 231.394 - 17-01-2020

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – voldoende bestaansmiddelen – geen rekening houden met bestaansmiddelen van derde – term ‘beschikken’ – art. 42, § 1 Vw. – behoeftenanalyse – rekening houden met samenwoonst met andere familieleden – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 75953/16 - 14-01-2020

  (D. en anderen t. Roemenië) Geen schending art. 2 (recht op leven) en art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitwijzing van Soenniet naar Irak na veroordeling gerelateerd aan terrorisme – onvoldoende individueel risico – schending art. 13 EVRM (daadwerkelijk rechtsmiddel) – Beroep niet van rechtswege schorsend – geen schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven)

 • Hof van beroep / Brussel - 2018/FA/904 - 14-01-2020

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1 WBN – functionaris Europese Commissie – protocolkaart – wettelijk verblijf – art. 10, § 1 Vw. – verblijf overeenkomstig de vreemdelingenwet – art. 4 KB 14 januari 2013 – limitatief – documentair systeem – Omzendbrief 8 maart 2013 – toekenning Belgische nationaliteit niet ingewilligd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 231.198 - 14-01-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – deelname aan film – documentaire over leven als asielzoeker in België – réfugié sur place – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 231.013 - 09-01-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Albanië – veroordeling in Albanië – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – uitsluiting - art. 55/2 en 55/4 Vw. – poging tot moord – bloedwraak – uitsluiting vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.909 - 08-01-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – erkenning door UNHCR in Syrië – geen automatische erkenning – vage en algemene verklaringen - weigering

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 19/106/A - 03-01-2020

  OCMW – equivalent leefloon – referentieadres – vrijgelaten uit gesloten centrum Merksplas – effectief verblijf op grondgebied Ieper – op geen enkel ogenblik aangetroffen - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.783 - 23-12-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Venezuela – geaardheid – niet in twijfel getrokken door CGVS – homo-onvriendelijk klimaat in Venezuela – landeninformatie – partner erkend als vluchteling - politiek profiel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.654 - 20-12-2019

  Einde verblijf – gevaar voor nationale veiligheid – valse identiteit – DVZ al jaren op de hoogte – geen belemmering voor verkrijgen en verlengen verblijf – verdenking van contacten met radicale individuen – geen concrete en zwaarwichtige bewijzen – loutere verdenkingen en vermoedens – art. 21 en 23 Vw. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.683 - 20-12-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – uitsluiting – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – ernstig misdrijf – werkzaamheden bij militaire inlichtingendienst – geen materiële bijdrage aan foltering – niet medeplichtig – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.765 - 20-12-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – volgend verzoek – onontvankelijk – nieuwe elementen – brief van UNHCR – begin van bewijs van verblijf in Tadzjikistan - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 206/2019 - 19-12-2019

  Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Rechtspleging - Beroep tegen een beslissing tot weigering van een machtiging tot verblijf om medische redenen - Onderzoek ex tunc van de situatie van de verzoekende partij

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.556 - 19-12-2019

  BGV – medische problematiek – gezondheidstoestand – aanvraag 9ter negatief – niet enkel bij aanvraag 9ter rekening houden met de gezondheidstoestand – art. 74/13 Vw. - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Hasselt - 19/1895/A - 18-12-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. - termijn 6 maanden – aflevering F kaart – art. 42 Vw. – geen automatisch recht op verblijfskaart – verschil tussen Belg en burger van de Unie in de zin van de vreemdelingenwet – art. 52, § 4 Vb. - beslissing genomen binnen termijn, maar betekend buiten termijn – statische Belg – HvJ 27 juni 2018, nr. C-246/17, Diallo – geen reden om schrapping uit vreemdelingenregister ongedaan te maken – bijlage 35 ontvangen - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.498 - 18-12-2019

  BGV – bijlage 13septies – aangehouden bij aangifte geboorte kind – hoger belang van het kind – zorgvuldigheidsbeginsel – art. 8 EVRM – art. 74/13 Vw. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.511 - 18-12-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – meervoudige asielaanvraag – buitenechtelijk kind in België – discriminatie buitenechtelijke kinderen – onvoldoende onderzocht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.420 - 17-12-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – medische elementen – erkend staatloze – toegankelijkheid – onzorgvuldig onderzoek naar toegankelijkheid voor staatslozen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.356 - 17-12-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak –geen geloof aan vluchtverhaal inzake mishandeling en verkrachting – geen victim blaming door CGVS – alleenstaande laaggeschoolde vrouw – feitelijke scheiding van echtgenoot – exclusief ouderlijk gezag - vernietiging

Pagina's