Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.599 - 24-03-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Nigeria – verblijf als student in Oekraïne – beoordeling ten aanzien van land van nationaliteit - verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 53/2023 - 23-03-2023

  Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Verkrijging door nationaliteitsverklaring - Voorwaarden - Kennis van één van de drie landstalen - Vereist niveau en bewijs - Vreemdelingen die analfabeet zijn

 • Hof van Cassatie - P.23.0222.F - 22-03-2023

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – art. 5.4 EVRM – art. 71 Vw. – spoedige beslissing over rechtmatigheid detentie – opeenvolgende beslissingen tot detentie – zonder voorwerp verklaren ontneemt recht op rechterlijke controle van beslissing uit - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.545 - 22-03-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Pakistan – duurzame liefdesrelatie met Belgische vrouw – aanvraag tot wettelijke samenwoning ingediend – zina – onwettige seksuele betrekkingen – jonge leeftijd bij aankomst in België - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.304 - 20-03-2023

  Tijdelijke bescherming – Oekraïne verlaten op 20 november 2021 met Pools visum type D – toepassingsgebied – Uitvoeringsbesluit 2022/382 – geruime tijd voor 24 februari 2022 – asielprocedure is alternatief - verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 22/1120/A - 17-03-2023

  Opvang – opheffing code 207 – tewerkstelling – professionele activiteit – beroepsinkomsten - art. 9 KB 12 januari 2011 – evenredigheidsbeginsel – risico op dakloosheid – tijdelijk verblijfsrecht als struikelblok – art. 13 Opvangwet – bijzondere omstandigheden – zelfredzaamheid – gegrond – vernietiging beslissing tot opheffing

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 22/1118/A - 17-03-2023

  Opvang – opheffing code 207 – tewerkstelling – professionele activiteit – beroepsinkomsten - art. 9 KB 12 januari 2011 – kortlopende contracten via interimkantoor - niet voldaan aan voorwaarden voor opheffing - niet meer aan het werk - psychische problemen - kwetsbaarheid - art. 13 Opvangwet - bijzondere omstandigheden - zelfredzaamheid - gegrond - vernietiging beslissing tot opheffing

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 22/1117/A - 17-03-2023

  Opvang – opheffing code 207 – tewerkstelling – professionele activiteit – beroepsinkomsten - art. 9 KB 12 januari 2011 – kortlopende contracten via interimkantoor - leefloon niet overschreden - art. 9 KB 12 januari 2011 – risico op dakloosheid – art. 13 Opvangwet – bijzondere omstandigheden – zelfredzaamheid – gegrond – vernietiging beslissing tot opheffing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.260 - 17-03-2023

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – weigering omwille van Zwitsers inreisverbod – aanvraag dateert van na geldigheid inreisverbod - HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami – Schengengrondgebied niet verlaten – wel verwijderd uit Zwitserland – geen onderzoek naar hoe Zwitserse autoriteiten Ouhrami lezen - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Turnhout - 22/290/A - 16-03-2023

  Sociale zekerheid – tegemoetkoming voor personen met een handicap – Kazachse nationaliteit – tegemoetkoming geweigerd – eigen inschrijving bij ziekenfonds – art. 1 KB 17 juli 2006 – definitie ten laste zijn - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.200 - 15-03-2023

  Gezinshereniging – art. 10bis Vw. – buitengewone omstandigheden – hoger belang van het kind – DVZ raadt aan dat verzoeker en kind terugkeren naar Venezuela, daar 90 dagen verblijven en vervolgens terugkeren om aanvraag vanuit wettig kort verblijf in te dienen – aangeraden om terug te keren tijdens schoolvakantie – beslissing van 6 september 2022 – aanmoediging om 10 maand in onwettig verblijf te verblijven – onredelijk – beoordeling buitengewone omstandigheden om ogenblik beslissing – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 22/6407/A - 10-03-2023

  Internationale kinderontvoering – vader in Frankrijk, moeder in België - Verdrag van Den Haag van 1980 – gezamenlijk ouderlijk gezag – niet onafgebroken in Frankrijk gewoond – sinds geboorte hoofdzakelijke verblijfplaats in België - gewoonlijke verblijfplaats kinderen in België

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 22/279/B - 10-03-2023

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – gewichtig feit eigen aan de persoon – verklaring over leeftijd tijdens asielprocedure – lijst KB 14 januari 2013 niet exhaustief – geen aanwijzingen dat identiteit onjuist zou zijn – leeftijdsonderzoek uitgevoerd door Dienst Voogdij – niet op frauduleuze wijze getracht Belgische staat te misleiden – toekenning Belgische nationaliteit

 • Grondwettelijk Hof - 38/2023 - 09-03-2023

  Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Voorwaarden tot gezinshereniging - Familieleden van een Belgische onderdaan die geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer - Meerderjarige herenigde ten laste van de gezinshereniger

 • Raad van State - 15.275 - 09-03-2023

  Gezinshereniging – kind van een Belg – art. 40ter Vw. – zuiver interne situatie – art. 42, § 1 Vw. – art. 52, § 4, Vb. - termijn – 6 maanden – kennelijk ongegrond – niet-toelaatbaar

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.868 - 09-03-2023

  Gezinshereniging – familie van erkend vluchteling – referentiepersoon heeft F kaart verkregen als vader van een Belgisch kind – voorwaarden inkomsten, huisvesting en ziekteverzekering – aanvraag gezinshereniging binnen het jaar na erkenning als vluchteling - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.920 - 09-03-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Filipijnen – homoseksualiteit – lid van LGBT-gemeenschap – bescherming lokale autoriteiten – antidiscriminatiewetgeving aangenomen – geen concrete incidenten vermeld - verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 54003/20 - 07-03-2023

  (Kogan en andere t. Rusland) Schending artikel 8 (Privé- en gezinsleven) - Ongerechtvaardigde intrekking van verblijfsvergunning van mensenrechtenadvocaat om niet bekendgemaakte redenen van nationale veiligheid - Zuiver formele toetsing van intrekkingsbesluit door nationale rechterlijke instanties - Intrekkingsprocedure aangetast door ernstige procedurele gebreken Schending artikel 18 (+ artikel 8) - Beperking voor ongeoorloofde doeleinden - Intrekking van de verblijfsvergunning van verzoekster, hoofdzakelijk bedoeld om de mensenrechtengerelateerde activiteiten van haar en haar echtgenoot te bestraffen en de voortzetting ervan te verhinderen - Algemene context van toename van strenge beperkingen voor NGO's, mensenrechtenverdedigers en andere actoren van het maatschappelijk middenveld in Rusland, met als gevolg een "chilling effect" op hun activiteiten - Schending artikel 38 - Niet-nakoming van de verplichting van de staat om alle nodige faciliteiten te verstrekken

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.719 - 06-03-2023

  Humanitaire visa – weigering visa D – Afghanistan – verblijf in Pakistan – familie in België – persoonlijke situatie – veiligheidssituatie – linken met voormalige overheid, Afghaans leger en internationale organisaties – machtsovername Taliban – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.731 - 06-03-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Iran – homoseksualiteit – doorleefde verklaringen – landeninformatie – sociale groep - voordeel van de twijfel – erkenning vluchtelingenstatus

Pagina's