Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 235.742 - 04-05-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – psychische toestand – bijzondere procedurele noden – kennelijke beoordelingsfout – zorgvuldigheidsbeginsel – art. 48/9 Vw. – art. 57/6/2 Vw. – seksuele geaardheid – nieuw element - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 235.685 - 29-04-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Soedan – begeleide minderjarigen – bijzondere procedurele noden – art. 48/9 Vw. – vrees voor besnijdenis – FGM – reeds over geoordeeld in asielprocedure ouders – gezag van gewijsde – familie verzoeksters gekant tegen besnijdenis – landeninformatie – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 235.636 - 28-04-2020

  Humanitair visum – art. 9 Vw. – ontvankelijkheid beroep – vertegenwoordiging kind door moeder en oom waarvan verwantschap nog niet vaststaat – hoger belang van het kind – beroep ontvankelijk – ongegrond - verwerping

 • Arbeidshof / Brussel - 2020/CB/9 - 24-04-2020

  Opvang - verzoeker om internationale bescherming – Dublin – Coronacrisis – Covid-19 – risico op besmetting door verblijf op straat – gegrond – verplichting Fedasil om opvang te verlenen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 235.479 - 22-04-2020

  Gezinshereniging – stiefzoon van een Belg – art. 40ter Vw. – beslissingstermijn – zuiver interne situatie – Richtlijn 2004/38 en Diallo niet van toepassing – vervaltermijn heeft betrekking op nemen beslissing, niet op betekening – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 235.478 - 22-04-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Eritrea – niet-ontvankelijk – internationale bescherming in Griekenland – precaire leefomstandigheden – omstandigheden inmiddels gewijzigd – verzoekster bevallen van baby waarvoor zij alleen de zorg draagt – kwetsbaar profiel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 235.451 - 21-04-2020

  BGV – geen termijn vrijwillig vertrek – lopende procedure erkenning vaderschap – hoger belang van het kind – BGV verlengd na schrijven van advocaat – art. 74/13 Vw. – art. 8 EVRM – geen rekening met hoger belang kind en erkenningsprocedure in bestreden beslissing – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 235.459 - 21-04-2020

  NBMV – niet-begeleide minderjarige – bijlage 38 – duurzame oplossing – hoger belang van het kind – eenheid van gezin – socio-economische situatie ouders in Marokko – algemene rapporten – onderzoek ter plaatse – garanties voor opvang en zorg – niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 235.450 - 21-04-2020

  Intrekking vluchtelingenstatus – Iran – bijzonder ernstig misdrijf – art. 55/3/1, § 1 Vw. – gevaar voor de samenleving – veroordeling voor verboden wapens en lidmaatschap vereniging – bevestiging intrekking

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 235.273 - 17-04-2020

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – weigering door gemeente – geen paspoort met geldig inreisvisum voorgelegd - HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman – art. 41, § 2 Vw. – niet kennelijk onredelijk – art. 8 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 235.213 - 16-04-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – laissez-passer met visum D – echtgenoot erkend als vluchteling – herkomst ongeloofwaardig – beslissing tot erkenning echtgenoot is relevant element – verklaringen echtgenoot - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 235.105 - 14-04-2020

  Art. 9ter Vw. – ongegrond - toegankelijkheid adequate behandeling – Noord-Macedonië – Roma – rapport Europese Commissie – tekortkomingen inclusie Roma in de gezondheidszorg – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 235.038 - 10-04-2020

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – Marokkaans huwelijk niet erkend – deugdelijk bewezen duurzame relatie - HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman – verschillende documenten voorgelegd inzake duurzaam karakter relatie – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 234.963 - 08-04-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onontvankelijk - subsidiaire bescherming in Griekenland – art. 57/6, § 3 Vw. - algemene situatie in Griekenland – individuele omstandigheden – HvJ 19 maart 2019, C-297/17, Ibrahim - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 234.969 - 08-04-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – uitsluiting – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – art. 55/2 Vw. – bescherming UNRWA – mogelijkheid tot terugkeer – Gaza – veiligheidssituatie – psychiatrisch verslag – kwetsbare persoon – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 234.797 - 02-04-2020

  Gezinshereniging – familielid van derdelander – art. 10 Vw. – moeder van een NBMV – meerderjarig geworden tijdens beroepsprocedure – behoud belang – HvJ 12 april 2018, nr. C-550/16, A, S t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie - weigering wegens hoger belang van het kind – kind tegen betaling door ouders uitgehuwelijkt – art. 12bis, § 7 Vw. – art. 5, lid 5 Gezinsherenigingsrichtlijn – art. 24 EU-Handvest - nauwkeurige belangenafweging – meer nauwgezette zorgvuldigheidsplicht – DVZ had in deze context de dochter moeten horen - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-802/18 - 02-04-2020

  (Caisse pour l’avenir des enfants t. FV en GW) Prejudiciële verwijzing – Artikel 45 VWEU – Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikel 1, onder i) – Vrij verkeer van werknemers – Gelijke behandeling – Sociale voordelen – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 2, punt 2 – Verordening (EU) nr. 492/2011 – Artikel 7, lid 2 – Kinderbijslag – Begrip ,gezinsleden’ – Uitsluiting van het kind van de echtgenoot van een niet-ingezeten werknemer – Verschil in behandeling met het kind van de echtgenoot van ingezeten werknemers – Rechtvaardiging

 • Hof van Justitie - C-715/17, C-718/17 en C-719/17 - 02-04-2020

  (Europese Commissie t. Republiek Polen, Hongarije en Tsjechische Republiek) Niet-nakoming – Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 – Artikel 5, leden 2 en 4 tot en met 11, van deze besluiten – Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van de Helleense Republiek en de Italiaanse Republiek – Noodsituatie ten gevolge van een plotselinge toestroom van onderdanen van derde landen op het grondgebied van bepaalde lidstaten – Herplaatsing van die onderdanen op het grondgebied van de andere lidstaten – Herplaatsingsprocedure – Verplichting van de lidstaten om op gezette tijden en ten minste om de drie maanden mee te delen hoeveel aanvragers van internationale bescherming snel op hun grondgebied konden worden herplaatst – Daaropvolgende verplichtingen tot daadwerkelijke herplaatsing – Belangen van de lidstaten inzake nationale veiligheid en openbare orde – Mogelijkheid voor een lidstaat om artikel 72 VWEU in te roepen om bindende handelingen van Unierecht niet uit te voeren

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 234.811 - 02-04-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Jemen – niet-ontvankelijk – subsidiaire bescherming in Griekenland – rekening gehouden met medische problematiek – toegang tot medische zorg in Griekenland - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 234.621 - 30-03-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – gedogen verblijf – geen nieuw BGV afgeleverd nadat eerder BGV vernietigd werd – familieleven – gezag van gewijsde – gedoogsituatie - vernietiging

Pagina's