Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.425 - 09-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – kopie van gehoorverslag opgevraagd – termijn van 8 werkdagen waarbinnen opmerkingen kunnen geformuleerd worden niet gerespecteerd – tekortkoming aan verplichting art. 57/5quater Vw. – te betreuren vanuit optiek behoorlijk bestuur – geen sanctie voorzien – opmerkingen mogelijk in kader van beroep volle rechtsmacht – problemen met tolk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.357 - 08-04-2021

  Gezinshereniging – ouder van Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – geen gezamenlijke vestiging – bewijs financiële band – omgangsregeling – alimentatie soms via derden betaald – geen objectieve motivering – kennelijk onredelijk – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.202 - 06-04-2021

  BGV – bijlage 13quinquies – art. 74/13 Vw. – belang van het kind – enkel onderzocht in functie van de moeder – langdurig legaal verblijf – recht om gehoord te worden – familie erkend als vluchteling – eenheid van gezin – 9bis aanvraag ingediend – hoorrecht – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.257 - 06-04-2021

  Weigering visum gezinshereniging en humanitair visum – moeder van erkende vluchteling en haar minderjarige kinderen - referentiepersoon werd beschouwd als NBMV ondanks huwelijk – kindhuwelijk niet erkend in België – openbare orde – prejudiciële vragen aan HvJ

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.199 - 06-04-2021

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – bewijs verwantschap – uittreksel geboorteakte – Marokko – geen partij bij Verdrag van Wenen betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand – art. 27 WIPR – geboorteakte reeds voorgelegd in eerdere aanvragen – geen schending zorgvuldigheidsbeginsel – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.217 - 06-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Albanië – technische weigering – beëindiging behandeling verzoek – art. 57/6/5, § 1, 2° Vw. – geen gevolg aan schriftelijk verzoek om inlichtingen – minderjarige – verzoeker is doofstom – procedurereglement CGVS – enkel aan verzoeker zelf gestuurd, niet aan wettelijke vertegenwoordiger of advocaat – substantiële onregelmatigheid – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.150 - 02-04-2021

  BGV – bijlage 13septies – erkenning als staatloze geweigerd – identificatie – onwillige houding – initieel gesteld Oekraïense nationaliteit te hebben – verwijderbaar – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.187 - 02-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia – intra-familiaal geweld – geweld tegen vrouwen – bescherming door nationale autoriteiten – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 252.141 - 02-04-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – erkend als vluchteling in Roemenië – CGVS bevoegd om vrees ten opzichte van Irak opnieuw te onderzoeken – art. 49/3 Vw. – ander resultaat dan procedure in Roemenië is gevolg van verzoekers keuze – geen gebruik gemaakt van procedure bevestiging vluchtelingenstatus – art. 93 Vb. - verwerping

 • Hof van beroep / Brussel - 2020/FA/366 - 30-03-2021

  Gerechtelijke vaststelling vaderschap – uit DNA test blijkt dat Belgische man biologische vader is – intentie moeder – verblijfsrechtelijk voordeel – belang van het kind – geëvolueerde verblijfsrechtelijke situatie moeder en kind – onderzoek vaderschap heeft niet langer weerslag op verblijfssituatie – negatieve invulling belang van het kind – recht op identiteit van het kind – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.770 - 29-03-2021

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Unieburger – art. 40bis Vw. – voorwaarde van ten laste zijn – land van herkomst is niet noodzakelijk land van nationaliteit – vermoeden verblijf in andere lidstaat – fictief bewijs – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.748 - 26-03-2021

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – weigering door gemeente – geen paspoort met geldig inreisvisum voorgelegd - HvJ 25 juli 2002, Brax, C-459/99 - HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman – art. 41, § 2 Vw. – niet kennelijk onredelijk – art. 8 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.704 - 26-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia – geaardheid – geen algemene vervolging – verklaringen over FARC-leden – plaatselijke situatie in Jamundi – beschermingsmogelijkheden – onzorgvuldig onderzoek – toekomstgericht onderzoek –vernietiging

 • Hof van Justitie - C-134/21 - 26-03-2021

  (EV t. Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil)) Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Grenstoezicht, asiel en immigratie – Asielbeleid – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Verordening (EU) nr. 604/2013 (Dublin III) – Artikel 27 – Rechtsmiddelen tegen het overdrachtsbesluit – Opschortende karakter van het beroep – Artikel 29 – Werkwijzen en termijnen voor de overdracht – Normen voor de opvang van personen die om internationale bescherming verzoeken – Richtlijn 2013/33/EU – Artikel 18 – Nationale maatregel waarbij aan een asielzoeker ten aanzien van wie een overdrachtsbesluit is genomen, een plaats wordt toegewezen in een specifieke opvangstructuur waar de opgevangen personen worden begeleid bij de voorbereiding van hun overdracht

 • Hof van Justitie - C-92/21 - 26-03-2021

  (VW t. Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil)) Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Grenstoezicht, asiel en immigratie – Asielbeleid – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Verordening (EU) nr. 604/2013 (Dublin III) – Artikel 27 – Rechtsmiddelen tegen het overdrachtsbesluit – Opschortende karakter van het beroep – Artikel 29 – Werkwijzen en termijnen voor de overdracht – Normen voor de opvang van personen die om internationale bescherming verzoeken – Richtlijn 2013/33/EU – Artikel 18 – Nationale maatregel waarbij aan een asielzoeker ten aanzien van wie een overdrachtsbesluit is genomen, een plaats wordt toegewezen in een specifieke opvangstructuur waar de opgevangen personen worden begeleid bij de voorbereiding van hun overdracht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.654 - 25-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijns origine – Libanon – ernstige financiële problemen UNRWA – Covid-19 – art. 55/2 Vw. – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – erkenning vluchtelingenstatus

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 40324/16 en 12623/17 - 25-03-2021

  (Bivolaru en Moldovan t. Frankrijk) Artikel 3 (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandelingen) – uitlevering aan Roemenië op basis van Europees aanhoudingsbevel – geen schending op basis van toekenning vluchtelingenstatus door Zweden 10 jaar eerder – vrees voor vervolging niet meer gegrond en actueel – geen schending wegens vluchtelingenstatuut – vermoeden van gelijkwaardige bescherming in de EU rechtsorde – fundamentele en structurele gebreken i.v.m. detentieomstandigheden in Roemenië – onvoldoende minimale individuele ruimte in de cel – Voldoende feitelijke basis om het vermoeden weer te leggen – schending artikel 3 wegens detentieomstandigheden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.631 - 25-03-2021

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – bewijs verwantschap – art. 44 Vb. – discrepantie tussen naam op geboorteakte en paspoort - wet 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen – opdracht tot rechtzetting identiteit in rijksregister – verwantschap blijkt uit rijksregister en geboorteakte – initiatief verbetering fout akte burgerlijke stand ligt bij autoriteiten – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.642 - 25-03-2021

  BGV – bijlage 13sexies – inreisverbod – 10 jaar – openbare orde – art. 74/11 Vw. – kind van 3 jaar – vonnis over erkenning vaderschap daterend na bestreden beslissing – art. 8 EVRM – wekelijks bezoek partner en kind in gevangenis – belangenafweging – fair balance - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.546 - 24-03-2021

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw/ - bewijs verwantschap – art. 27 WIPR – uittreksel geboorteakte – Marokko – geen partij bij Verdrag van Wenen betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand – mogelijkheid om afstamming te bewijzen via gelegaliseerde uittreksels – geboorteakten uit eerder aanvraag komen nog in aanmerking – vertrouwensbeginsel – vernietiging

Pagina's