Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.609 - 16-12-2021

  Einde verblijf – BGV en inreisverbod – openbare orde – correctionele straffen – art. 22, § 1, 3° Vw. – GwH 18 juli 2019, nr. 112/2019 – vreemdelingen geboren in België of aangekomen voor 12e verjaardag – verwijdering enkel mogelijk in geval van terrorisme of zware criminaliteit – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.616 - 16-12-2021

  Gezinshereniging – feitelijk partner van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – bewijs duurzame relatie – geheel elementen in aanmerking nemen – dossier van 180 pagina’s aan chatberichten, foto’s en bewijs van gemeenschappelijke verblijfsplaats – niet afdoen als ‘nietszeggend’ – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad van State (Nederland) - 202104510/1/V3 - 15-12-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Sudan – onontvankelijk – eerder verzoek ingediend in Malta - interstatelijk vertrouwensbeginsel – detentie en detentieomstandigheden in Malta – Dublin – toegang tot effectief rechtsmiddel – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.578 - 15-12-2021

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – geen stabiele en toereikende bestaansmiddelen – behoefteanalyse – art. 42, § 1, lid 2 Vw. – initiatief moet uitgaan van DVZ – onzorgvuldigheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.572 - 15-12-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – afpersing – bende MS 13 – art. 3 EVRM – geen effectieve toegang tot doeltreffende en niet-tijdelijke overheidsbescherming – geen intern vestigingsalternatief – art. 48/4; § 2, b Vw. – toekenning subsidiaire bescherming

 • Hof van Justitie - C-490/20 - 14-12-2021

  (V.М.А. t. Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo”) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven – Kind dat is geboren in het gastland van zijn ouders – Door deze lidstaat afgegeven geboorteakte waarin voor dat kind twee moeders vermeld staan – Weigering door de lidstaat van herkomst van een van deze twee moeders om voor dat kind een geboorteakte af te geven bij gebreke van informatie over de identiteit van zijn biologische moeder – Bezit van een dergelijke akte dat de voorwaarde vormt voor afgifte van een identiteitskaart of een paspoort – Nationale regeling van deze lidstaat van herkomst waarin het ouderschap van personen van hetzelfde geslacht niet wordt erkend

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.495 - 14-12-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Libanon – UNRWA – registratie is toereikend bewijs – UNRWA niet meer operationeel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.480 - 14-12-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – afwezigheid op persoonlijk onderhoud – beslissing op basis van elementen in administratief dossier – onontvankelijk verklaard – bescherming in Griekenland - geen beslissing tot beëindiging – incorrecte toepassing art. 57/6/5, § 2 Vw. – gevolgen voor volgend verzoek – belang – vernietiging

 • Hof van Cassatie - S.17.0054.F - 13-12-2021

  Art. 9ter Vw. – art. 6 en 8 richtlijn 2008/115 – HvJ 19 juni 2018, nr. C181-16, Gnandi – HvJ 15 februari 2016, nr. C-601/15, J.N. – impliciete intrekking BGV door aflevering attest van immatriculatie? – prejudiciële vraag aan HvJ

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.380 - 13-12-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – verzoeker verklaart in volgend verzoek geregistreerd te zijn bij UNRWA – medewerkingsplicht – geen bewijs van registratie – terugkeer naar Gaza mogelijk - verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 21/881/K - 10-12-2021

  Opvang – recht op opvang – NBMV – geen verzoek om internationale bescherming kunnen indienen tijdens de kantooruren – wens geuit om verzoek in te dienen via mail - geen bijlage 26 – onvoldoende aangetoond dat het onmogelijk is om bijlage 26 te verkrijgen – geen actie ondernomen om van DVZ bevel tot inschrijving van het verzoek om internationale bescherming te krijgen – ongegrond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 21/261/B - 10-12-2021

  Akte van bekendheid – homologatie – verkrijgen Nederlandse nationaliteit niet mogelijk door niet-gelegaliseerde Jemenitische geboorteakte – overmacht – situatie in Jemen - erkenning als vluchteling in Nederland – art. 26 oud BW – gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 15379/16 - 10-12-2021

  (Abdi Ibrahim t. Noorwegen) Schending artikel 8 EVRM (recht op eerbiediging van privé-leven, familie- en gezinsleven) gelezen in samenhang met artikel 9 EVRM (vrijheid van godsdienst) - Tekortkomingen in besluitvormingsproces dat heeft geleid tot verbreking van de band tussen moeder en kind, in een context van verschillende culturele en religieuze achtergronden van moeder en adoptieouders - onvoldoende belang gehecht aan het belang van moeder en kind om door contact de familiebanden en persoonlijke relaties in stand te houden - Niet naar behoren rekening gehouden met het belang van de moeder om het kind in staat te stellen een zekere band met zijn culturele en religieuze oorsprong te behouden.

 • Grondwettelijk Hof - 179/2021 - 09-12-2021

  Vreemdelingenrecht - Toegang tot het grondgebied - Verplichtingen van luchtvervoerders - Identiteitscontrole bij het inschepen - Burger van de Europese Unie buiten de Schengenzone - Sanctie - Administratieve geldboete

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.147 - 09-12-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – internationale bescherming in Griekenland – onontvankelijk – seksueel zwaar belaagd – kwetsbaar profiel – geaardheid – psychiatrische problemen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.110 - 08-12-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – geregistreerd bij UNRWA – verblijfsrecht gehad in Verenigde Arabische Emiraten – HvJ 13 januari 2021, nr. C-507/19, Bundesrepublik Deutschland t. XT – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – geen mogelijkheid tot terugkeer naar VAE – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 265.069 - 07-12-2021

  Beëindiging verblijf - gezinshereniging – ouder van een minderjarig Belgisch kind – schijnerkenning - erkenning van het kind door Belgische man strijdig met de openbare orde – kind nooit de Belgische nationaliteit bezeten – belangenafweging – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – kind in België geboren – kennelijk onredelijk – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 57467/15 - 07-12-2021

  (Savran t. Denemarken) Geen schending art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – ernstig zieke vreemdelingen – criteria Paposhvili ook van toepassing bij psychische aandoening – ernstdrempel bij gebrek aan zorgen doorslaggevend – intens lijden of ernstige beperking van de levensverwachting – drempel art. 3 EVRM in casu niet bereikt – geen onderzoek naar de toegang tot de zorgen nodig – Schending art. 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – gepleegde feiten gerelativeerd door gebrek aan strafrechtelijke aansprakelijkheid (internering) – sterke banden met Denemarken – onvoldoende belangenafweging door interne rechters

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.881 - 03-12-2021

  Slachtoffer mensenhandel – weigering verlening verblijf – art. 61, § 4 Vw. – openbare orde – geen concrete motivering – vzw PAG-ASA via brief op de hoogte gesteld – geen persoonlijke betekening – a posteriori motivering – advies arbeidsauditeur – schending motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 264.879 - 03-12-2021

  Einde verblijf – BGV en inreisverbod – openbare orde – intrafamiliaal geweld – drugsgebruik – geweld tegen ordediensten – verkeersinbreuken - veel veroordelingen – afgifte C-kaart loutere beslissing tot herinschrijving zonder beoordeling openbare orde – art. 8 EVRM – in België geboren – langdurig verblijf in gevangenis – geen minimumvereiste met betrekking tot straf of ernst misdrijf - verwerping

Pagina's