Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 244.494 - 20-11-2020

  Gezinshereniging – kind van Belgische vader – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – invaliditeitsuitkering – bestaansmiddelen echtgenote en zoon van referentiepersoon – geen rekening houden met bestaansmiddelen van derden – GwH 24 oktober 2019, nr. 149/2019 – behoefteanalyse – art. 42, § 1 Vw. – rekening houden met bestaansmiddelen van inwonende gezinsleden bij behoefteanalyse - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-238/19 - 19-11-2020

  (EZ t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asielbeleid – Richtlijn 2011/95/EU – Voorwaarden voor toekenning van de vluchtelingenstatus – Weigering militaire dienst te vervullen – Artikel 9, lid 2, onder e) – Recht van het land van herkomst waarin niet is voorzien in het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaren – Bescherming van personen die hun land van herkomst zijn ontvlucht na het verstrijken van de termijn voor uitstel van militaire dienst – Artikel 9, lid 3 – Verband tussen de in artikel 10 van deze richtlijn genoemde gronden en de in artikel 9, lid 2, onder e), van deze richtlijn bedoelde vervolging en bestraffing – Bewijs

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 244.375 - 18-11-2020

  Opheffing vluchtelingenstatus – Afghanistan – art. 55/3 Vw. - vrees voor vervolging niet langer actueel – fundamenteel, duurzaam gewijzigde situatie – opheffing bevestigd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 244.376 - 18-11-2020

  Opheffing subsidiaire bescherming – Afghanistan – art. 55/5 Vw. – intern vestigingsalternatief in Kabul – art. 48/5, § 3 Vw. – bevestiging opheffing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 244.323 - 17-11-2020

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – art. 40ter Vw. – beslissingstermijn 6 maanden – art. 52, § 4 Verblijfsbesluit – recht op ambtshalve afgifte F kaart – Diallo-arrest niet van toepassing op familielid van een statische Belg - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 889/19 en 43987/16 - 17-11-2020

  (B. en C. t. Zwitserland) Artikel 3 (verbod op foltering) - Uitzetting - Ontoereikende beoordeling van het risico en de beschikbaarheid van bescherming van de staat tegen mishandeling op grond van seksuele geaardheid door niet-overheidsactoren in Gambia - Uitzetting zonder nieuwe beoordeling van deze aspecten zou een schending vormen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.975 - 13-11-2020

  BGV – covid-19 – corona – verbod op niet-essentiële reizen – staat afgifte BGV niet in de weg – tijdelijke belemmering om uitvoering te geven aan BGV - verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Luik - 20/2313/A - 12-11-2020

  OCMW-steun – onwettig verblijf – vluchtelingenstatus ingetrokken – BGV – art. 57, § 2 OCMW-wet – schorsende werking beroep – art. 47 EU-Handvest – prejudiciële vraag aan HvJ

 • Rechtbank van eerste aanleg / Veurne - 18/227/B - 10-11-2020

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis WBN – gewichtige feiten eigen aan persoon – verkeersovertredingen – intrafamiliaal geweld – boetes afbetaald – ware proportie van de feiten – behoorlijke kennis taal – vast werk – drinken pintjes in vrije tijd wijst op een zekere Belgische attitude – gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.874 - 10-11-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Marokko – ganse leven in België gewoond – uitsluiting subsidiaire bescherming – openbare orde – deelname aan terroristische organisatie - terreurverdachte in Marokko – geen bewijs dat mensenrechten geschonden zullen worden – art. 3 EVRM – COI-informatie over Marokko – verbetering mensenrechtensituatie – rechtspraak EHRM – art. 55/4 Vw. – weigering vluchtelingenstatus – uitsluiting subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.796 - 09-11-2020

  BGV – bijlage 13quinquies – gezondheidstoestand verzoeker – zelfmoordpogingen – bijzondere omstandigheden – hoorrecht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.788 - 09-11-2020

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – art. 40ter Vw. – openbare orde – art. 43 Vw. – actueel gevaar – verslag OCAD – leider terroristische organisatie – verlies Belgische nationaliteit – opgesloten in gevangenis – verslagen medewerker CAW, psycholoog en imam - art. 8 EVRM – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.716 - 06-11-2020

  Art. 9ter Vw. – uitsluiting – art. 9ter, § 3 Vw. – art. 55/4 Vw. – ernstig misdrijf – veroordelingen – tijdsverloop – niet noodzakelijk dat het om actuele ernstige misdrijven gaat – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.676 - 05-11-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – art. 48/5, § 2 Vw. – vervolging of ernstige schade uitgaande van niet-overheidsactoren – geen overheidsbescherming – aantonen in individueel geval – verblijf in het buitenland volstaat niet als dusdanig - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.705 - 05-11-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – art. 48/5, § 2 Vw. – vervolging of ernstige schade uitgaande van niet-overheidsactoren – geen overheidsbescherming – aantonen in individueel geval – verblijf in het buitenland volstaat niet als dusdanig - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.704 - 05-11-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – art. 48/5, § 2 Vw. – vervolging of ernstige schade uitgaande van niet-overheidsactoren – geen overheidsbescherming – aantonen in individueel geval – verblijf in het buitenland volstaat niet als dusdanig - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.678 - 05-11-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Venezuela – art. 48/5, § 2 Vw. – vervolging of ernstige schade uitgaande van niet-overheidsactoren – geen overheidsbescherming – aantonen in individueel geval – verblijf in het buitenland volstaat niet als dusdanig - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.697 - 05-11-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – Covid-19 – wereldwijde pandemie - art. 3 EVRM – verblijf in Pakistan – ongeloofwaardige verklaringen - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.631 - 04-11-2020

  Inreisverbod – bijlage 13sexies – 8 jaar – Unieburger – art. 44nonies Vw. - openbare orde – uit vrije wil naar België gekomen om mee te werken met gerecht – verblijf als gevangene – rekening houden met omstandigheden van het geval – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 243.504 - 30-10-2020

  Gezinshereniging – wettelijke samenwonende partner van een Belg – art. 40ter Vw. – wil van de wetgever om gezinshereniging met Belgen te onderwerpen aan dezelfde voorwaarden als met derdelanders - HvJ 3 oktober 2019, nr. C-302/18, X/ Belgische staat – herkomst bestaansmiddelen – geen beslissend criterium – vernietiging

Pagina's