Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.200 - 15-03-2023

  Gezinshereniging – art. 10bis Vw. – buitengewone omstandigheden – hoger belang van het kind – DVZ raadt aan dat verzoeker en kind terugkeren naar Venezuela, daar 90 dagen verblijven en vervolgens terugkeren om aanvraag vanuit wettig kort verblijf in te dienen – aangeraden om terug te keren tijdens schoolvakantie – beslissing van 6 september 2022 – aanmoediging om 10 maand in onwettig verblijf te verblijven – onredelijk – beoordeling buitengewone omstandigheden om ogenblik beslissing – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 22/6407/A - 10-03-2023

  Internationale kinderontvoering – vader in Frankrijk, moeder in België - Verdrag van Den Haag van 1980 – gezamenlijk ouderlijk gezag – niet onafgebroken in Frankrijk gewoond – sinds geboorte hoofdzakelijke verblijfplaats in België - gewoonlijke verblijfplaats kinderen in België

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 22/279/B - 10-03-2023

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – gewichtig feit eigen aan de persoon – verklaring over leeftijd tijdens asielprocedure – lijst KB 14 januari 2013 niet exhaustief – geen aanwijzingen dat identiteit onjuist zou zijn – leeftijdsonderzoek uitgevoerd door Dienst Voogdij – niet op frauduleuze wijze getracht Belgische staat te misleiden – toekenning Belgische nationaliteit

 • Grondwettelijk Hof - 38/2023 - 09-03-2023

  Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Voorwaarden tot gezinshereniging - Familieleden van een Belgische onderdaan die geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer - Meerderjarige herenigde ten laste van de gezinshereniger

 • Raad van State - 15.275 - 09-03-2023

  Gezinshereniging – kind van een Belg – art. 40ter Vw. – zuiver interne situatie – art. 42, § 1 Vw. – art. 52, § 4, Vb. - termijn – 6 maanden – kennelijk ongegrond – niet-toelaatbaar

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.868 - 09-03-2023

  Gezinshereniging – familie van erkend vluchteling – referentiepersoon heeft F kaart verkregen als vader van een Belgisch kind – voorwaarden inkomsten, huisvesting en ziekteverzekering – aanvraag gezinshereniging binnen het jaar na erkenning als vluchteling - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.920 - 09-03-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Filipijnen – homoseksualiteit – lid van LGBT-gemeenschap – bescherming lokale autoriteiten – antidiscriminatiewetgeving aangenomen – geen concrete incidenten vermeld - verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 54003/20 - 07-03-2023

  (Kogan en andere t. Rusland) Schending artikel 8 (Privé- en gezinsleven) - Ongerechtvaardigde intrekking van verblijfsvergunning van mensenrechtenadvocaat om niet bekendgemaakte redenen van nationale veiligheid - Zuiver formele toetsing van intrekkingsbesluit door nationale rechterlijke instanties - Intrekkingsprocedure aangetast door ernstige procedurele gebreken Schending artikel 18 (+ artikel 8) - Beperking voor ongeoorloofde doeleinden - Intrekking van de verblijfsvergunning van verzoekster, hoofdzakelijk bedoeld om de mensenrechtengerelateerde activiteiten van haar en haar echtgenoot te bestraffen en de voortzetting ervan te verhinderen - Algemene context van toename van strenge beperkingen voor NGO's, mensenrechtenverdedigers en andere actoren van het maatschappelijk middenveld in Rusland, met als gevolg een "chilling effect" op hun activiteiten - Schending artikel 38 - Niet-nakoming van de verplichting van de staat om alle nodige faciliteiten te verstrekken

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.719 - 06-03-2023

  Humanitaire visa – weigering visa D – Afghanistan – verblijf in Pakistan – familie in België – persoonlijke situatie – veiligheidssituatie – linken met voormalige overheid, Afghaans leger en internationale organisaties – machtsovername Taliban – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.731 - 06-03-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Iran – homoseksualiteit – doorleefde verklaringen – landeninformatie – sociale groep - voordeel van de twijfel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.718 - 06-03-2023

  Gecombineerde vergunning - vernieuwing – laattijdige aanvraag – wettig verblijf reeds verlopen – bijlage 48 – overmacht – werkgever in voorhechtenis – aanvraag wel vanuit gevangenschap ingediend – overmacht niet aannemelijk - verwerping

 • Raad van State - 255.938 - 02-03-2023

  Kort verblijf – aanvraag visum type C – Afghanistan – intussen visum D en F kaart gekregen – belang – verzoeker kan geen voordeel putten uit onderzoek wettigheid van weigering visum C – niet-ontvankelijk

 • Raad van State - 255.940 - 02-03-2023

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – voldoende en toereikende bestaansmiddelen - behoefteanalyse – afkomst bestaansmiddelen – inkomen van verzoeker zelf – art. 40ter Vw. – behoefteanalyse strekt er niet toe om bestaansmiddelen die niet in aanmerking komen toch in aanmerking te nemen – gegrond - cassatie

 • Raad van State - 255.939 - 02-03-2023

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – kind ondertussen meerderjarig geworden – moment beoordeling leeftijdsvoorwaarde – DVZ zou na vernietiging door RvV moeten verwerpen doordat referentiepersoon intussen meerderjarig is – bewust verschil in behandeling tussen familieleden Belgen en familieleden Unieburgers – GwH 26 september 2023, nr. 121/2023 – GwH 7 mei 2021, nr. 77/2021 - geen schending gelijkheidsbeginsel of rechtszekerheidsbeginsel – ongegrond - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.582 - 28-02-2023

  Beslissing tot terugdrijving – kennelijk onrechtmatig beroep – art. 39/73-1 Vw. – bedoeling om tenuitvoerlegging beslissing te vertragen – ook van toepassing bij UDN-beroep – laattijdig ingediend – vertragingsmanoeuver – misbruik van procedure – oplegging geldboete

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.531 - 28-02-2023

  BGV – bijlage 13quinquies – Palestina – Gaza – art. 7 Vw. – art. 3 EVRM – verzoeker geregisteerd bij UNRWA – uitsluiting door CGVS op basis van art. 1 D Vluchtelingenverdrag – dienstverlening UNRWA – ernstige operationele moeilijkheden - art. 3 EVRM – vaste rechtspraak RvV - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.363 - 27-02-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Albanië – psychologische problemen – veilig land van herkomst – bijzondere procedurele noden – geen persoonlijk onderhoud – geen schriftelijke inlichtingen – kennelijk ongegrond – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.399 - 27-02-2023

  Dublin – Dublin III-Vo. – Malta – AIDA rapport 2021 – impliciete intrekking asielaanvraag – langdurige detentie Dublin-terugkeerders – detentieomstandigheden - EHRM 11 maart 2021, Feilazoo t. Malta – geen individuele garanties – art. 3 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.247 - 23-02-2023

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – familieleden van erkend vluchteling – visum D – Eritrea – aanvraag na meer dan 1 jaar – objectieve verschoonbaarheid – bijzondere omstandigheden – administratieve barrières – verzoeker kreeg paspoort – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – inkomens- en huisvestingsvereiste – niet aannemelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 285.202 - 21-02-2023

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – geweigerde aanvraag gezinshereniging – huiselijk geweld – art. 59 Conventie van Istanbul – geen “verkregen verblijfsrecht” – verwerping

Pagina's