Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 19/747/B - 07-10-2019

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – gewichtig feit eigen aan de persoon – werkstraf inmiddels uitgevoerd – eenmalig karakter – context – spijt betuigd – stavingstukken dat verzoeker zich actief en geëngageerd dienstbaar maakt van de samenleving – geen gerechtelijk of opsporingsonderzoek lopende – OM heeft ter zitting gunstig advies geformuleerd – toekenning Belgische nationaliteit

 • Hof van Justitie - C-302/18 - 03-10-2019

  (X t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Immigratiebeleid – Status van langdurig ingezeten derdelanders – Richtlijn 2003/109/EG – Voorwaarden voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene – Artikel 5, lid 1, onder a) – Vaste, regelmatige en voldoende inkomsten

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 34215/16 - 03-10-2019

  (Kaak e.a. tegen Griekenland) Griekenland – detentie – EU-Turkije Verklaring - recht op een effectief rechtsmiddel –schending art. 5 § 4 - geen schending art. 5§1 f) EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) - Geen schending art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) - J.R. en anderen t. Griekenland

 • Hof van Justitie - C-93/18 - 02-10-2019

  (Ermira Bajratari t. Secretary of State for the Home Department) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Verblijfsrecht van een onderdaan van een derde land die een rechtstreekse bloedverwant in opgaande lijn is van minderjarige burgers van de Unie – Artikel 7, lid 1, onder b) – Voorwaarde van voldoende bestaansmiddelen – Bestaansmiddelen die voortvloeien uit inkomsten uit arbeid die wordt verricht zonder verblijfs- en arbeidsvergunning

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 57467/15 - 01-10-2019

  (Savran t. Denemarken) Schending art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitwijzing naar Turkije – zwaar zieke vreemdelingen – effectieve toegang tot behandeling in herkomstland – risico op gebrekkige opvolging voor psychische aandoening

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.888 - 30-09-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Guinée – FGM – gedwongen huwelijk – verzoeker verzette zich tegen besnijdenis en gedwongen huwelijk van zijn nicht – politieke overtuiging – vervolging – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.872 - 30-09-2019

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – feitelijke partner – art. 47/3 Vw. - bewijs duurzame relatie – overtuigende stukken – geen rekening gehouden met inhoud en hoeveelheid WhatsApp gesprekken – respect voor privéleven – verregaande intensiteit – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.924 - 30-09-2019

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – beschikbaarheid en toegankelijkheid medische zorg in Kosovo – door rechtbank erkende onmogelijkheid om terug te keren – vonnis arbeidsrechtbank – OSAR-rapport – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.775 - 27-09-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – staatloos – contact opgenomen met Servische en Kroatische autoriteiten – doorlaatbewijs kan niet worden afgeleverd – aan DVZ om verder navraag te doen bij betrokken autoriteiten – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.710 - 26-09-2019

  BGV – inreisverbod – risico op onderduiken – openbare orde – winkeldiefstal – verzoek om internationale bescherming ingediend – Dublin III – Spanje – inreisverbod onverenigbaar met overdrachtbesluit op basis van Dublin III-Vo. – inreisverbod impliciet opgeheven – RvS 25 juni 2009, nr. 194.637 – beroep zonder voorwerp

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 51705/18 - 26-09-2019

  (A.A. t. België) Art. 3 EVRM (verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – art. 13 EVRM (daadwerkelijk rechtsmiddel) – asielaanvraag – procedurele verplichtingen – geloofwaardigheid – Ahmadi in Pakistan– onvoldoende rekening gehouden met nieuwe documenten – schijn van gebrek aan daadwerkelijk rechtsmiddel – nieuw onderzoek van alle bewijzen bij nieuwe asielaanvraag – schrapping van de rol

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.707 - 26-09-2019

  Dublin – bijlage 26quater – eerste verzoek om internationale bescherming in België – nadien tweede verzoek in Duitsland – art. 51/5, § 4 Vw. – art. 18, 1, d Dublin III-Vo. – feitelijkheden van de zaak – niet voldoende om Duitsland als bevoegd aan te wijzen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.555 - 24-09-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – China – Oeigoerse etnie – moslim – Kazachse paspoorten – verzoekers beschikken over Kazachse nationaliteit – geen stukken voorgelegd ter staving van Chinese nationaliteit - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.423 - 20-09-2019

  Vasthouding – bijlage 13septies - transmigrant – Vietnam – geen verzoek om internationale bescherming ingediend – art. 3 EVRM – algemene rapporten – geen melding gemaakt van vrees – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.449 - 20-09-2019

  Dublin III – Eritrea – UDN – terugkeer naar Zwitserland – COI Focus – gebrekkige toegang tot kosteloze juridische bijstand – beslissing UNCAT van december 2018 – effectieve toegang tot internationale bescherming – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.271 - 19-09-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – Palestijn - buitengewone omstandigheden – asiel aangevraagd – Schengenvisum afgeleverd door Frankrijk – overnameverzoek in het kader van Dublin procedure – op datum bestreden beslissing nog geen definitieve beslissing inzake overdracht naar Frankrijk – geen voorafname op deze beslissing doen – schending materiële motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.232 - 18-09-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – ouder van een minderjarige Unieburger – begrip ten laste – herkomst van de bestaansmiddelen – niet afkomstig van gezinshereniger zelf – herkomst irrelevant – art. 7 Richtlijn 2004/38/EG – HvJ 9 oktober 2004, nr. C-200/02, Kunquian Catherine Zhu en Man Lavette Chen t. Secretary of State for the Home Department - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.086 - 13-09-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – veiligheidssituatie in Venezuela – art. 3 EVRM – art. 4 Handvest – begrip buitengewone omstandigheden is ruimer dan verbod op foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing - vernietiging

 • Hof van beroep / Gent - 2018/FA/497 - 12-09-2019

  Wettelijke samenwoning – schijnwettelijke samenwoning – art. 1479quater BW – intentie duurzame en stabiele relatie aan te gaan – samenwoning sinds januari 2016 – politieverslag woonstcontrole – beiden vermeld in huurcontract en verklaring verhuurder – gezinscel – celibaatsattest – ongegrond – wettelijke samenwoning goedgekeurd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 226.037 - 12-09-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 27 WIPR – bigamie naar Nederlands recht – weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte – referentiepersoon heeft wettelijke samenwoning in België – niet verbonden door huwelijk met andere persoon – definitie bigamie in Nederland - foutieve beoordeling – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

Pagina's