Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 19/345/B - 17-06-2019

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN - economische participatie – aftrek opleidingsdagen – diploma secundair beroepsonderwijs via examencommissie – niet enkel diploma’s behaald na ‘reguliere studies met volledig leerplan’ – Omzendbrief 8 maart 2013 – gewichtige feiten eigen aan persoon – eenmalige veroordeling voor verkeersovertredingen – geen gewichtig feit – gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 14165/16 - 13-06-2019

  (Sh.D. e.a. t. Griekenland, Oostenrijk, Kroatië, Hongarije, Noord-Macedonië, Servië en Slovenië) Griekenland – detentie – schending artikel 5§1 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) - schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) - Geen schendingen ten aanzien van Oostenrijk, Kroatië, Hongarije, Noord-Macedonië, Servië en Slovenië

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.606 - 13-06-2019

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – ouder van een minderjarige Belg – samenwoning niet noodzakelijk – financiële en/of affectieve banden – bijzondere omstandigheden – referentiepersoon verblijft in centrum voor personen met mentale beperking – art. 8 EVRM – volgens EHRM wordt gezinsband tussen ouder en minderjarig kind in principe verondersteld – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.502 - 12-06-2019

  BGV – verblijfsvergunning in Italië – art. 2 Vw. – art. 6 Schengengrenscode – niet-visumplichtig – niet in bezit van geldig paspoort – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.504 - 12-06-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – Kosovo – buitengewone omstandigheden – geen ambassade in Kosovo – administratieve en financiële onmogelijkheid om naar Bulgarije te reizen om daar visum aan te vragen – kringredenering – ingeroepen element is geen buitengewone omstandigheid omdat verzoeker geen buitengewone omstandigheden aantoont – geen concreet antwoord op ingeroepen elementen – formele motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad van State - 13.359 - 11-06-2019

  Beschikking - ontvankelijk - Gaza - niet kennelijk onontvankelijk - cassatieberoep toelaatbaar

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 42305/18 - 11-06-2019

  (Ozdil e.a. t. Moldavië) Schending art. 5 §1 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) – Turkse asielzoekers – vermoedelijke leden van de Gülen-beweging – onrechtmatige arrestatie en uitwijzing naar Turkije voor beslissing asiel – operatie van geheime diensten – Schending art. 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – onrechtmatige uitlevering – niet voorzien door de wet

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 18/165/A - 07-06-2019

  OCMW – equivalent leefloon – geweigerd omdat verzoeker geen geldige verblijfsdocumenten heeft – moeder van een Belgisch kind – aanvraag gezinshereniging niet in overweging genomen wegens inreisverbod – geen automatisch verblijfsrecht – geen automatisch recht op equivalent leefloon - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.302 - 06-06-2019

  Gezinshereniging – niet-inoverwegingname wegens inreisverbod - HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami – start inreisverbod – verzoeker werd gerepatrieerd – duur inreisverbod was verstreken op ogenblik nemen van bestreden beslissing – vernietiging

 • Raad van State - 244.696 - 05-06-2019

  Intrekking vluchtelingenstatus – art. 57/6 Vw. – fraude of persoonlijk gedrag – terugkeer naar Albanië – andere grond dan zich opnieuw vestigen in land van herkomst – geloofwaardigheid voorgehouden vrees voor vervolging – hoorrecht - verwerping

 • Raad van State - 244.688 - 04-06-2019

  Art. 9bis Vw. – buitengewone omstandigheden – verblijf op basis van ontvankelijke 9ter-aanvraag – retroactieve toepassing door vernietiging ongegrondheidsbeslissing 9ter door RvV – gezag van gewijsde – legaal verblijf is op zichzelf een buitengewone omstandigheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.122 - 29-05-2019

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – verwijzing naar MedCOI-documenten – niet ter kennis gebracht van verzoeker – niet-publieke databank – stukken zijn aanwezig in dossier – verzoeker kon inzage vragen in dossier – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 222.049 - 28-05-2019

  Student – BGV – art. 61, § 2, 1° Vw. – art. 58 Vw. – voorbereidend taaljaar kan enkel voor zover het een voorbereiding is op een specifieke opleiding aan een hogere onderwijsinstelling - verwerping

 • Hof van Justitie - C-720/17 - 23-05-2019

  (Mohammed Bilali t. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asielbeleid – Subsidiaire bescherming – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 19 – Intrekking van de subsidiairebeschermingsstatus – Vergissing van de overheid ten aanzien van de feitelijke omstandigheden

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 49450/17 - 21-05-2019

  (O.C.I. en anderen t. Roemenië) Schending artikel 8 EVRM (recht op familie- en privéleven) - onderzoek risico op intra-familiaal geweld bij terugkeer van kinderen naar vader in Italië - Verdrag betreffende burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering (Verdrag van Den Haag) - Brussel II Bis Verordening - beginsel van wederzijds vertrouwen – belang van het kind

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 221.533 - 21-05-2019

  BGV – Nederland – openbare orde – art. 43 Vw. – strafrechtelijke veroordeling voor drugsgerelateerde feiten – actuele bedreiging – tijd verstreken tussen plegen misdrijf en veroordeling – HvJ 27 oktober 1977, nr. C-30/77, Bouchereau – HvJ 23 november 2010, nr. C-145/09, Tsakouridis - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 221.508 - 21-05-2019

  BGV – inreisverbod – 3 jaar – art. 74/11, § 1 Vw. – openbare orde – betrapping op heterdaad – wapens aangetroffen bij huiszoeking – verzoeker was niet bewoner van het huis en wapens waren niet van hem – vermeldingen in proces-verbaal voor interpretatie vatbaar – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-391/16, C-77/17 en C-78/17 - 14-05-2019

  (M t. Ministerstvo vnitra en X. en X. t. Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asielbeleid – Internationale bescherming – Richtlijn 2011/95/EU – Vluchtelingenstatus – Artikel 14, leden 4 tot en met 6 – Weigering van verlening of intrekking van de vluchtelingenstatus wanneer er sprake is van een gevaar voor de veiligheid of de samenleving van de lidstaat van toevlucht – Geldigheid – Artikel 18 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 78, lid 1, VWEU – Artikel 6, lid 3, VEU – Verdrag van Genève

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 221.123 - 14-05-2019

  BGV – inreisverbod – poging tot doodslag – voorwaardelijke invrijheidsstelling – aanwezigheid in België vereist voor gerechtelijk onderzoek – mogelijkheid om terug te keren naar België teneinde te voldoen aan gerechtelijk onderzoek – schending formele motiveringsplicht – vernietiging

Pagina's