Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.142 - 17-12-2018

  Gezinshereniging –ouder van een Belgisch minderjarig kind – inreisverbod - HvJ 2 mei 2018, C-82/16, K.A – prejudiciële vraag gesteld – BGV bevat beslissing om aanvraag gezinshereniging niet in aanmerking te nemen – art. 20 VWEU – afhankelijkheidsverhouding beoordelen - rekening houden met individuele omstandigheden – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.022 - 14-12-2018

  BGV – bijlage 13 – inreisverbod - geen termijn – risico op onderduiken – zwartwerk – geen motivatie voor afwezigheid termijn vrijwillig vertrek – enkel weerslag op inreisverbod – rechtmatigheid BGV – vernietiging inreisverbod

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.045 - 14-12-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – coherente verklaringen – bedreigingen via facebookgesprekken – compromitterende foto – buitenhuwelijkse relatie – voordeel van de twijfel – alleenstaande vrouw – geen voldoende sociaal netwerk – kwetsbaar profiel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Hof van Justitie - C-412/17 en C-474/17 - 13-12-2018

  (Bundesrepublik Deutschland t. Touring Tours und Travel GmbH (C-412/17), Sociedad de Transportes SA (C-474/17)) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening (EG) nr. 562/2006 – Communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) – Artikelen 20 en 21 – Afschaffing van het grenstoezicht aan de Schengenbinnengrenzen – Controles binnen het grondgebied van een lidstaat – Maatregelen met hetzelfde effect als grenscontroles – Regeling van een lidstaat op grond waarvan een touringcaronderneming die busverbindingen verzorgt waarbij Schengenbinnengrenzen worden overschreden verplicht is om de paspoorten en verblijfsvergunningen van de passagiers te controleren – Sanctie – Dreiging met oplegging van een dwangsom

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.976 - 13-12-2018

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – identiteitsbewijs – paspoort voorgelegd dat niet meer geldig is – paspoort was wel geldig op ogenblik aanvraag – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 12-12-2018

  IPR - erkenning buitenlandse akte – echtscheiding – Marokkaanse authentieke akte – verstoting – Marokkaans recht – Franse vrouw met verblijfplaats in België – geen toepassing art. 57 WIPR – art. 25 WIPR – geen weigeringsgronden – gegrond – erkenning echtscheidingsakte

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.789 - 12-12-2018

  Student – visum type D – niet-erkende onderwijsinstelling – art. 58 en 59 Vw. niet van toepassing – art. 9 en 13 Vw. – geen voorzetting van vroegere studies of aansluiting op beroepsactiviteiten – GwH 16 december 2010, nr. 145/2010 – verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 59793/17 - 11-12-2018

  (M.A. en anderen t. Litouwen) Schending art. 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling) – gezin Tsjetsjeense asielzoekers – geen toegang tot asielprocedure aan de grens – schending art. 13 EVRM (recht op daadwerkelijk rechtsmiddel)

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.658 - 10-12-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – identiteitsdocument – consulaire identiteitskaart – kan worden verkregen na voorleggen andere documenten dan identiteitsdocumenten – identiteit niet met zekerheid aangetoond - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.714 - 10-12-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – langdurig verblijf in Iran en herkomst Afghanistan niet aannemelijk – broer heeft subsidiaire bescherming – gehoorverslag broer niet toegevoegd aan dossier – naam teruggevonden in Iraanse Amayesh-vluchtelingendatabank – bevestiging UNHCR - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 18/122/A - 07-12-2018

  Opvang – asielzoeker – collectieve opvang – vraag tot overplaatsing naar LOI – art. 12, § 1 Opvangwet – motiveringsplicht – discretionaire bevoegdheid – geen tegenindicaties – gegrond

 • Hof van beroep / Brussel - 2017/FA/747 - 06-12-2018

  Wettelijke samenwoning – gemeentelijke praktijk – woonstcontrole door wijkagent – ondertekening verklaring en afgifte ontvangstbewijs – opvragen informatie bij DVZ - artificiële vertraging – wettelijke termijnen – art. 1476quater BW - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.584 - 06-12-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Marokko – uit informatie blijkt niet dat sjiieten in Marokko actief geviseerd of vervolgd worden – discriminatie – belang kinderen – eenheid van gezin – echtgenoot heeft subsidiaire bescherming – individuele beoordeling - weigering

 • Raad van State - 243.123 - 06-12-2018

  Gezinshereniging – termijn beslissing – zes maanden – aflevering F-kaart – declaratief karakter aanvraag gezinshereniging – afgifte F-kaart is geen rechtscheppende handeling – geen voor vernietiging vatbare beslissing – recht van verdediging - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.472 - 04-12-2018

  Gezinshereniging – einde verblijf – intrafamiliaal geweld – art. 42quater, § 4, 4° Vw. – psychisch geweld – niet enkel fysiek geweld beoordelen – geen rekening gehouden met specifieke situatie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.342 - 30-11-2018

  BGV – bijlage 13septies – Ethiopië – land van bestemming – geen confrontatie met informatie over Ethiopië – niet duidelijk of verzoeker gehoord werd over mogelijke terugleiding naar Ethiopië – politieke problemen - Oromo gemeenschap - art. 3 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.146 - 29-11-2018

  Asielzoekster – Guinée – FGM – slachtoffer vrouwelijke genitale verminking – gebrek aan geloofwaardigheid identiteit – geen afbreuk aan objectieve risico op vervolging – omkering bewijslast – slachtoffer van vervolging - art. 48/7 Vw. – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.169 - 29-11-2018

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 43 Vw. – openbare orde – uitgesloten van vluchtelingenstatus in Nederland – geen automatische bedreiging voor de samenleving – verzoeker weigert DVZ toestemming te geven om informatie te vragen aan Nederlandse autoriteiten – verhindering onderzoek - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.010 - 27-11-2018

  Aanvraag statuut langdurig ingezetene – art. 15 bis Vw. – ononderbroken legaal verblijf van 5 jaar – onderbreking – 9ter heeft geen terugwerkende kracht – AI is geen verblijfstitel – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.980 - 27-11-2018

  Gezinshereniging – beschikking – geen belang – in bezit gesteld van verblijfskaart na nieuwe tweede aanvraag - art. 42quinquies Vw. – declaratief karakter – start periode van 5 jaar voor onvoorwaardelijk verblijfsrecht – behoud belang – heropening debatten

Pagina's