Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.702 - 30-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – geen geloof aan verzoekers homoseksuele geaardheid – Irak – laattijdige verklaringen – geen voldoende draagkrachtig motief – bijkomende bevindingen vereist – toekomstgerichte beoordeling - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.601 - 29-03-2022

  Gezinshereniging – ouder van erkend vluchteling – Afghanistan – andere ouder heeft eerder gezinshereniging gedaan – niet langer niet-begeleid minderjarige – art. 8 EVRM – kind met ernstige beperking – art. 10 Vw. – hoger belang van het kind – art. 12bis Vw. – rekening houden met specifieke omstandigheden van het geval - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.660 - 29-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – geweldincidenten omwille van homoseksuele geaardheid – voldoende zwaarwichtig – zorgvuldigheidsbeginsel – toekomstgerichte beoordeling – fysiek en geestelijk geweld – onvoldoende onderzoek CGVS – motivering – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.544 - 28-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel - internationale bescherming binnen EU – Statushouders in Griekenland – risico bij terugkeer – materiële deprivatie – Afghanistan – bijzondere kwetsbaarheid – drempel van artikel 3 EVRM – specifieke behoeften kind – onvoldoende onderzoek – onderscheid verleende beschermingsstatus en daaraan gekoppelde verblijfstitel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.560 - 28-03-2022

  Intrekking vluchtelingenstatus – gevaar voor de samenleving – Irak – mensensmokkel – schuldinzicht – oorzakelijk verband tussen het bijzonder ernstig misdrijf en de bedreiging die daaruit voortvloeit – rekening houdend met de aard en de omstandigheden van het misdrijf – andere relevante factoren – geen nieuwe elementen bij heroverweging vluchtelingenstatus – verwerping

 • Raad van State - 253.374 - 28-03-2022

  BGV – art. 74/13 Vw. – hoger belang van het kind – gezinsleven – gezondheidstoestand - motivering – administratief dossier – andere elementen waaruit belangenafweging kan blijken – 9ter beslissing niet betekend – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.271 - 22-03-2022

  Einde verblijf – Unieburger – Slowakije – ernstig gevaar voor de openbare orde – handel in harddrugs – gezin met meerderjarige en minderjarige kinderen – weinig contact – gezinsleven verderzetten in herkomstland of via moderne communicatiemiddelen – art. 8 EVRM – redelijke belangenafweging –hoger belang van het kind – rechtvaardiging inmenging gezinsleven – proportionaliteit – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.231 - 22-03-2022

  Gezinshereniging – ander familielid van Unieburger – schoonvader - referentiepersoon is geboren in België – statische Unieburger – geen gebruik gemaakt van vrij verkeer – ten laste zijn of deel van het gezin – artikel 8 EVRM – ononderbroken verblijf in België – geen schending vrij verkeer – zelfstandig leven in herkomstland – geen deel van kerngezin – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.856 - 16-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Georgië – versnelde procedure – kennelijk ongegrond – veilig land van herkomst – bijzondere procedurele noden – slachtoffer partnergeweld – bijzondere nood niet aangeduid op vragenlijst – geen belemmering om verklaringen af te leggen – geen opmerkingen tijdens gehoor door verzoeker of advocaat – art. 60 Verdrag van Istanbul – gendersensitieve procedure – daadwerkelijke bescherming nationale overheid – bescherming slachtoffers huiselijk geweld door Georgische autoriteiten – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.793 - 15-03-2022

  Einde verblijf – gezinshereniging – familielid Unieburger – geen gezamenlijk verblijf meer – art. 42quater Vw. – uitzonderingsgrond – minstens 3 jaar samenwonend waarvan 1 jaar in België – werknemer, zelfstandige of voldoende bestaansmiddelen en ziektekostenverzekering – aanwijzing arbeidsovereenkomst – zorgvuldigheidsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.663 - 14-03-2022

  Gezinshereniging – familielid van erkend vluchteling – weigering visum type D – Eritrea – aanvraag laattijdig ingediend – voldoen aan bijkomende materiële voorwaarden – gezag van gewijsde arrest RvV – vereiste van behoorlijke huisvesting – huurovereenkomst studio voor 2 personen – kinderen – materiële motiveringsplicht – vaststelling verwantschap – communicatieprobleem – niet uitgesloten dat documenten werden neergelegd, maar niet doorgestuurd naar DVZ – niet verder onderzocht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.671 - 14-03-2022

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Unieburger – art. 40bis Vw. – Armenië – bewijs familieband – officiële documenten – geboorteakte laten corrigeren – DNA onderzoek niet in aanmerking– wettelijk ouderschap primeert boven biologisch ouderschap – twijfels juridisch moederschap verzoekster – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.646 - 11-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Libanon – geaardheid – homoseksualiteit – partner erkend als vluchteling – relatie en geaardheid niet betwist – HvJ 4 oktober 2018, C-652/16, Ahmedbekova – gezinslid omvat ook de facto gezinsbanden - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-519/20 - 10-03-2022

  (K in tegenwoordigheid van: Landkreis Gifhorn) Prejudiciële verwijzing – Immigratiebeleid – Richtlijn 2008/115/EG – Bewaring met het oog op verwijdering – Artikel 16, lid 1 – Rechtstreekse werking – Speciale inrichting voor bewaring – Begrip – Bewaring in een gevangenis – Voorwaarden – Artikel 18 – Noodsituatie – Begrip – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Doeltreffende rechterlijke toetsing

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 53069/15 - 08-03-2022

  (Sabani t. België) Schending art. 8 EVRM (recht op eerbiediging van de woning) – binnentreden van politie zonder toestemming van persoon zonder wettig verblijf – geen duidelijke wettelijke basis – Schending art. 8 EVRM (recht op privéleven) – gebruik van handboeien – geen nood aangetoond door de autoriteiten – geen schending art. 5§4 (recht op een effectief rechtsmiddel bij detentie) – kennelijk ongegrond en onontvankelijk – 5.000 euro morele schadevergoeding

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.516 - 08-03-2022

  Einde verblijf – gezinshereniging – ouderlijk gezag over zus – vereiste bekwaamheid om een beroep in te dienen – minderjarige – Marokko – notariële kafala – afhankelijkheid – pleegvoogdij – bevel tot terugbrenging – bijlage 38 – strijdige besluitvorming – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.526 - 08-03-2022

  Gezinshereniging – familielid Unieburger – Nederlandse stiefvader – Suriname – ouder dan 21 jaar – ten laste – kennelijk onredelijke bewijslast – stukken waaruit blijkt dat verzoeker geen belastbaar inkomen heeft – zorgvuldigheidbeginsel – redelijkheidsbeginsel – DVZ had bijkomende stukken moeten vragen - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-349/20 - 03-03-2022

  (NB, AB t. Secretary of State for the Home Department, in tegenwoordigheid van: United Nations High Commissioner for Refugees (UK)) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid – Normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als personen die internationale bescherming genieten – Richtlijn 2004/83/EG – Artikel 12 – Uitsluiting van de vluchtelingenstatus – Bij de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA) geregistreerde staatloze Palestijn – Voorwaarden om zich op grond van die hoedanigheid te beroepen op richtlijn 2004/83/EG – Ophouden van de bescherming of bijstand van de UNRWA

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.334 - 03-03-2022

  BGV – geen gevolg gegeven aan inreisverbod van 10 jaar - gezinshereniging – afgeleid verblijfsrecht – ouderschapsband – zodanige afhankelijkheidsrelatie – minderjarige kinderen – hoger belang van het kind – art. 8 EVRM) – openbare orde – niet kennelijk onredelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 269.336 - 03-03-2022

  Art. 9bis Vw. – ongegrond – gunstmaatregel – gevaar voor openbare orde – belangenafweging – gezin met minderjarige kinderen – artikel 8 EVRM – intrekking subsidiaire bescherming – Afghanistan – nog hangende VIB – verwerping

Pagina's