Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 241.523 - 28-09-2020

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch kind – openbare orde – art. 43 Vw. – radicaal islamitisch gedachtegoed – veroordeling – valse verklaringen – geweldpleging – actueel gevaar – vrijheid onder voorwaarden – niet kennelijk onredelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 241.426 - 25-09-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – foutieve vaststellingen ten aanzien van Rusland – verzoekers geboren in Armenië – materiële motiveringsplicht – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 117/2020 - 24-09-2020

  Consulair Wetboek - Consulaire bijstand - Belgen en niet-vertegenwoordigde Unieburgers - 1. Modaliteiten van toekenning - 2. Uitsluitingen

 • Grondwettelijk Hof - 118/2020 - 24-09-2020

  Gerechtelijk recht - Juridische tweedelijnsbijstand - Machtiging aan de Koning - 1. Vergoeding van de advocaten - 2. Persoonsgegevens - 3. Retroactief karakter van de nieuwe maatregelen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 241.367 - 24-09-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – NBMV – profiel van ongeschoolde minderjarige – vragen inzake eenvoudige, direct waarneembare en elementaire zaken in verband met aangehaalde vervolgingsfeiten – medewerkingsplicht – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 241.392 - 24-09-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – NBMV – rekening gehouden met jeugdige leeftijd – ongeloofwaardige verklaringen – Hazara – geen veralgemeende vervolging – verzoekster spreekt perfect Engels – vader werkte voor Amerikaans bedrijf - niet verder onderzocht – deelname aan cultureel evenement in Lissabon – geen onderzoek naar gevolgen bij terugkeer voor weggelopen ongehuwd Afghaans meisje – vernietiging

 • Raad van State - 248.332 - 23-09-2020

  NBMV – leeftijdsbepaling – leeftijdsonderzoek - motivering – medisch onderzoek als bewijsmiddel ingesteld door de wet – geen schending zorgvuldigheidsplicht – onnauwkeurigheid medisch onderzoek – standaarddeviatie – meervoudig onderzoek – eindconclusie is bepalend – verklaarde leeftijd onder ondergrens leeftijdstest - bevoegdheid Dienst Voogdij - leeftijdsbepaling binnen minderjarigheid - ongegrond - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 241.346 - 23-09-2020

  Gezinshereniging – schoonmoeder van een Unieburger – art. 40bis Vw. – voorwaarde ten laste – bewijs van afhankelijkheid – financiële steun in periode 2015 tot 2018 – onvoldoende bewijs van onvermogen – kennelijk redelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 241.264 - 21-09-2020

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – art. 40ter Vw. – bewijs bestaansmiddelen – nieuwe tewerkstelling referentiepersoon – nog geen loonfiches ter beschikking – raadpleging Dolsis-gegevens – kennelijk onredelijk – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 241.272 - 21-09-2020

  BGV – inreisverbod – bijlage 13sexies – art. 74/11 Vw. – zwartwerk – summier rapport FEDPOL – geen verhoor – geen tolk – beslissing voorbarig genomen – geen onderzoek naar alle relevante feiten – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-806/18 - 17-09-2020

  (JZ) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 11 – Inreisverbod – Onderdaan van een derde land jegens wie een dergelijk verbod is uitgevaardigd, maar die de betrokken lidstaat nooit heeft verlaten – Nationale regeling die het verblijf van deze onderdaan in die lidstaat terwijl hij kennis heeft van het jegens hem uitgevaardigde inreisverbod met een gevangenisstraf bedreigt

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 241.134 - 17-09-2020

  Gezinshereniging – art. 10, § 1, eerste lid, 7° Vw. – ouders van erkende vluchteling – aanvraag 4 dagen na meerderjarigheid – intentie om aanvraag voor meerderjarigheid in te dienen – overmacht - HvJ 12 april 2018, nr. C-550/18 – datum aankomst betrokkene en datum indienen asielverzoek is bepalend voor beoordeling minderjarigheid – HvJ 7 november 2018, nr. C-380/17 – beoordeling objectieve verschoonbare omstandigheden bij gezinshereniging met een erkend vluchteling – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 241.130 - 17-09-2020

  Einde verblijf – openbare orde – deelname aan mensensmokkel - art. 21 en 23 Vw. – jonge kinderen – art. 8 EVRM – geen concreet onderzoek – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 241.120 - 17-09-2020

  Einde verblijf – gezinshereniging – art. 42quater Vw. – geen gezamenlijke vestiging met zoon – minderjarige zoon verblijft in instelling wegens handicap – geen documenten voorgelegd na vraag DVZ om situatie toe te lichten – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 241.021 - 16-09-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – geaardheid – stereotiepe verklaringen over homoseksualiteit – ondoorleefd - verklaringen niet aannemelijk – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.814 - 14-09-2020

  BGV – verzoeker om internationale bescherming – bijlage 13 quinquies – art. 74/13 Vw. – aanvraag 9ter na BGV – mentale gezondheid – België behandelde asielaanvraag omwille van gezondheidsproblemen, hoewel Polen verantwoordelijke lidstaat was – onzorgvuldig onderzoek – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.808 - 14-09-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – geen identiteitsdocument voorgelegd – documentaire ontvankelijkheidvoorwaarde – geen BGV – geen toetsing art. 8 EVRM – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.821 - 14-09-2020

  Art. 9ter Vw. – weigering verlenging verblijf – belangenafweging – hoger belang van het kind – geboren in België – langdurig legaal verblijf – sterkere banden met België dan met Georgië – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 240.702 - 10-09-2020

  Intrekking vluchtelingenstatus – asiel – gevangenisstraf voor inbraak – art. 55/3/1, § 1 Vw. – veroordeling voor bijzonder ernstig misdrijf – geen strijdigheid met Vluchtelingenverdrag – HvJ 14 mei 2019, C-391/16, C77/17 en C-78/17, M. tegen Tsjechië en X. en X. tegen België – geen strafbare feiten meer sinds 2014 – laakbaar gedrag – geen ernstig misdrijf in de zin van art. 55/3/1, § 1 Vw. – behoud vluchtelingenstatus

 • Hof van Justitie - C-651/19 - 09-09-2020

  (JP t. Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen) Prejudiciële verwijzing – Asielbeleid – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 46 – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 47 – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Beroep tegen een beslissing waarbij een volgend verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk wordt verklaard – Beroepstermijn – Wijze van kennisgeving

Pagina's