Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.246 - 19-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Congo – religieuze – slachtoffer van misbruik tijdens religieuze opleiding in Spanje – geen geloof aan terugkeer naar Congo in 2017 – onvoldoende onderzoek - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 47/2021 - 18-03-2021

  Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Verkrijging door nationaliteitsverklaring - Voorwaarden - Bewijs van de maatschappelijke integratie - Het met succes volgen van een inburgeringstraject, onthaaltraject of integratieparcours – Bevoegdheidsverdeling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.206 - 18-03-2021

  BGV – bijlage 13septies – art. 74/13 Vw. – hoger belang van het kind – art. 8 EVRM – kind met ex-partner – recht op regelmatig persoonlijk contact - HvJ 11 maart 2021, nr. C-112/20, M.A. t. Belgische Staat – HvJ 13 maart 2019, nr. C-635/17, E. t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.239 - 18-03-2021

  Beslissing tot terugdrijving – Albanië - verblijfsomstandigheden niet gestaafd – openbare orde – UDN – motiveringsplicht – art. 62 Vw. – essentiële reis – Covid-19 – MB 26 januari 2021 en MB 28 oktober 2020 – humanitaire reden – zwangere schoondochter – formele motiveringsplicht – prima facie – MTHEN – schorsing

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 19/3562/B - 12-03-2021

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring - art. 12bis §1, 5° WBN – deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap – participatie niet aangetoond – negatief advies gegrond – Belgische nationaliteit niet toegekend

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 20/1177/B - 12-03-2021

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring - art. 12bis §1, 5° WBN – deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap – participatie niet aangetoond – negatief advies gegrond – Belgische nationaliteit niet toegekend

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.901 - 12-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Sierra Leone – land van gewoonlijk verblijf – Guinée – geen geloof aan verklaringen over verleden als kindsoldaat – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.868 - 11-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijns origine – Gaza – ernstige financiële problemen UNRWA – Covid-19 – art. 55/2 Vw. – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – erkenning vluchtelingenstatus

 • Hof van Justitie - C-112/20 - 11-03-2021

  (M. A. t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 5 – Terugkeerbesluit – Vader van een minderjarig kind dat Unieburger is – Inaanmerkingneming van het belang van het kind bij de vaststelling van het terugkeerbesluit

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 6865/19 - 11-03-2021

  (Feilazoo t. Malta) Schending art. 34 - Belemmering van de uitoefening van het recht op een individueel verzoekschrift voor het EHRM - Belemmering van de correspondentie tussen het EHRM en verzoeker door gevangenisautoriteiten, en ondoeltreffende vertegenwoordiging in rechte - Schending art 3 EVRM (materieel) - mensonterende behandeling - Inadequate detentieomstandigheden, in het bijzonder door de buitensporig strenge en lange periode van de facto isolatie, en blootstelling van verzoeker aan gezondheidsrisico's door onnodige plaatsing bij nieuwkomers in Covid-19 quarantaine – Schending artikel 5, lid 1 - Rechtmatige detentie - Gronden voor verzoekers detentie niet gedurende gehele periode geldig, gelet op later ontbreken van vooruitzicht op uitzetting - Gebrek aan actieve en zorgvuldige stappen van autoriteiten met het oog op uitzetting van verzoeker tijdens detentieperiode

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.820 - 11-03-2021

  BGV – bijlage 13 – art. 74/13 Vw. – hoger belang van het kind – summier verhoor – onnauwkeurig – zorgvuldigheidsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.751 - 10-03-2021

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – voorwaarde ten laste zijn – HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman - financiële afhankelijkheid ontstaan nadat referentiepersoon zich in gastland heeft gevestigd – geen schending recht op vrij verkeer – art. 3, lid 2 Richtlijn 2004/38 – geen onderzoek naar afhankelijkheid – vernietiging

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2020/FE/49 - 09-03-2021

  Erkenning huwelijk – Pakistaanse huwelijksakte – Ahmadi moslims – art. 47 WIPR – huwelijk niet conform Pakistaanse Moslim Familiewet – discriminatie Ahmadi – onmogelijkheid om volgens Pakistaanse regelgeving rechtsgeldig te huwen – afgeleverde huwelijksakte wel de facto bewijs van huwelijk – impliciete erkenning door Pakistaanse overheid - erkenning

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.535 - 08-03-2021

  Art. 9ter Vw. – zonder voorwerp – reeds in bezit van diplomatiek verblijf – beperkte verblijfsduur – verblijf op meerdere gronden niet mogelijk – belang – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.525 - 08-03-2021

  Intrekking verblijf – geen werkelijk huwelijksleven – uitzondering intrafamiliaal geweld – art. 11, § 2 Vw. – slagen en verwondingen toegebracht door nieuwe partner van echtgenoot en haar dochter – omzendbrief – geen leden van eenzelfde familie – verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 20/1717/B - 05-03-2021

  Nationaliteit - akte van bekendheid – art. 5, § 3 en 4 WBN – onmogelijkheid om geboorteakte te bekomen – Somalië – getuigen onvoldoende op de hoogte van de feiten waartoe zij als getuige optreden – geen homologatie akte van bekendheid – machtiging tot afleggen beëdigde verklaring

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.507 - 05-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – NBMV – onduidelijk over welk netwerk verzoeker beschikt in Mogadishu – kwetsbaar profiel – Mahdibaan – minderheidsclan - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-193/19 - 04-03-2021

  (A t. Migrationsverket) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Grenscontroles, asiel en immigratie – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Raadpleging van het Schengeninformatiesysteem (SIS) bij de behandeling van een verblijfsaanvraag die is ingediend door een onderdaan van een derde land die in dat systeem is gesignaleerd ter fine van weigering van toegang – Artikel 25, lid 1 – Schengengrenscode – Toegangsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen – Artikel 6, leden 1 en 5 – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 7 en artikel 24, lid 2 – Weigering om een verblijfstitel met het oog op gezinshereniging te verlengen omdat de identiteit van de aanvrager niet ondubbelzinnig is aangetoond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.474 - 04-03-2021

  Dublin III – verzoeker wenst niet terug te keren naar verantwoordelijke lidstaat – HvJ 19 maart 2019, C-163/17, Jawo – onderduiking – woonplaats kenbaar gemaakt – foutieve toepassing art. 29.2 Dublin III-Vo. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.438 - 04-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Iran – bekering tot christendom – geen geloof aan ernst en oprechtheid – activiteiten in België en op Facebook – opportunistisch karakter - weigering

Pagina's