Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 71321/17 (en 9 anderen) - 14-09-2021

  (M.D. en anderen t. Rusland) Schending artikel 2 EVRM (recht op leven) en 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling) – uitzetting naar Syrië momenteel en althans in de nabije toekomst niet haalbaar wegens de onstabiele veiligheidssituatie – Ontoereikende beoordeling van het risico op basis van internationale rapporten – Schending artikel 5 §1 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) en artikel 5 §4 EVRM (recht op daadwerkelijk rechtsmiddel over rechtmatigheid van detentie) –– 2 jaar detentie met het oog op uitzetting – onredelijke duur – geen toegang tot de rechter – 5.000 euro morele schadevergoeding

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 41643/19 - 14-09-2021

  (Abdi t. Denemarken) Schending Artikel 8 - Uitzetting - Privé-leven - Onevenredige uitzetting gecombineerd met levenslang inreisverbod - Ontbreken van relevante eerdere veroordelingen en waarschuwingen voor uitzettingen - Oplegging van relatief milde straf - Zeer sterke banden met Denemarken en vrijwel onbestaande banden met land van herkomst

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.518 - 10-09-2021

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – hoger belang van het kind – art. 8 EVRM – meerderjarig geworden tijdens procedure – nog in middelbaar – als kind beschouwen – sterke banden met België – praktische haalbaarheid – proportionaliteit – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.517 - 10-09-2021

  Bijlage 26 – aanpassing geboortedatum – art. 39/1 Vw. – geen aanvechtbare rechtshandeling – loutere registratie – beroep onontvankelijk

 • Raad van State - 251.458 - 10-09-2021

  Unieburger – art. 40 Vw. – werkzoekende – reële kans op tewerkstelling –HvJ 17 december 2020, nr. C-710/19, G.M.A. – artikel 45 VWEU – redelijke termijn – bewijs werk zoeken – pas na redelijke termijn kan bewijs reële kans op tewerkstelling geëist worden – redelijke termijn niet minder dan zes maanden – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-18/20 - 09-09-2021

  (XY, in tegenwoordigheid van: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) Prejudiciële verwijzing – Grenscontroles, asiel en immigratie – Asielbeleid – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 40 – Volgend verzoek – Nieuwe elementen of bevindingen – Begrip – Omstandigheden die reeds bestonden vóór de definitieve beëindiging van een procedure die betrekking heeft op een vorig verzoek om internationale bescherming – Gezag van gewijsde – Eigen toedoen van de verzoeker

 • Hof van Justitie - C-768/19 - 09-09-2021

  (Bundesrepublik Deutschland t. SE) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 2, onder j), derde streepje – Begrip ‚gezinslid’ – Meerderjarige die om internationale bescherming verzoekt op grond van een gezinsband met een minderjarige die reeds subsidiaire bescherming heeft verkregen – Datum die relevant is voor de beoordeling of de betrokkene ‚minderjarig’ is

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.450 - 09-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Kameroen – politiek engagement – situatie in Engelstalig Kameroen – nieuwe elementen – interview voor televisiezender – beslissing CGVS in op eerste zicht gelijkaardig profiel – grenzen van ondervraging ter terechtzitting - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.330 - 07-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – contra-indicatie voor nood aan intern vestigingsalternatief – twijfels bij authenticiteit documenten – gebrek aan landeninformatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.333 - 07-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – uitsluiting – art. 1F Vluchtelingenverdrag – ernstig niet-politiek misdrijf - gehuwd met minderjarige verwante – familiale en sociale druk – context in herkomstland – zelf minderjarig op ogenblik huwelijk – onredelijk – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.227 - 06-09-2021

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – inreisverbod – art. 74/11 Vw. - geen obstakel – arrest K.A. enkel van toepassing op statische Unieburgers, niet op Unieburgers die gebruik maken van vrij verkeer – beperking enkel mogelijk omwille van openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid, gebruik valse documenten of fraude – art. 44nonies en 44decies Vw. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.192 - 06-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – niet-ontvankelijk – art. 57/6, § 3, eerste lid, 3° Vw. – beschermingsstatus in Griekenland – volgend verzoek – art. 57/6/2, § 1 Vw. - nieuwe elementen – psychische kwetsbaarheid – begeleidende brief NANSEN - grondig onderzoek vereist - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.169 - 06-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Gambia – geaardheid – verklaringen vergeleken met die van partner – verklaringen ongeloofwaardig – CGVS dient juist beeld te vormen van situatie – alle gegevens onderzoeken die nodig geacht worden voor beslissing – objectieve criteria – van partners kan verwacht worden dat zij eensluidende verklaringen afleggen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.134 - 03-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – niet-ontvankelijk – art. 57/6, § 3, eerste lid, 3° Vw. – beschermingsstatus in Griekenland – volgend verzoek – art. 57/6/2, § 1 Vw. - nieuwe elementen – psychische kwetsbaarheid – begeleidende brief NANSEN - grondig onderzoek vereist - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.135 - 03-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – geen objectieve landeninformatie over afpersing in dossier – aanvullende nota met nieuwe informatie - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-930/19 - 02-09-2021

  (X t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 13, lid 2 – Verblijfsrecht van familieleden van een Unieburger – Huwelijk tussen een Unieburger en een derdelander – Behoud, in geval van scheiding, van het verblijfsrecht van een derdelander die het slachtoffer is van huiselijk geweld door zijn echtgenoot – Verplichting om het bestaan van toereikende bestaansmiddelen aan te tonen – Geen dergelijke verplichting in richtlijn 2003/86/EG – Geldigheid – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 20 en 21 – Gelijke behandeling – Verschil in behandeling naargelang de gezinshereniger Unieburger dan wel derdelander is – Geen vergelijkbare situaties

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.062 - 02-09-2021

  BGV – geen termijn voor vrijwillig vertrek – art. 74/14 Vw. – risico op onderduiking – herhaalde aanvragen – misbruik van procedure – verzoeker wist dat nieuwe aanvraag geen slaagkans zou hebben - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.000 - 02-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Iran – bekering – réfugié surplace – berichten op sociale media – opportunistisch karakter van religieuze activiteiten in België – nieuwe verklaring over geaardheid – allerminst ernstig - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 259.869 - 01-09-2021

  Art. 9ter – ongegrond – Armenië – beschikbaarheid medische zorg – gespecialiseerde multidisciplinaire behandeling – bestreden beslissing verwijst enkel naar afzonderlijke behandelingen – systematische tekortkoming – gezocht door politie – toegankelijkheid psychische zorg in gevangenis – onderzoeksplicht - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 21/538/K - 31-08-2021

  Opvang – vijfde verzoek om internationale bescherming – beperking materiële hulp is uitzondering en vereist individuele motivering – recht op opvang – art. 6 Opvangwet – art. 4, § 3 Opvangwet – rekening houden met specifieke situatie – covid-19 – verplichting Fedasil om opvang te voorzien

Pagina's