Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 243.962 - 18-03-2019

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – tegemoetkoming voor personen met een handicap – niet uitgesloten door wetgever – ratio legis – IVT niet uitgesloten

 • Raad van State - 243.963 - 18-03-2019

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – tegemoetkoming voor personen met een handicap – niet uitgesloten door wetgever – ratio legis – IVT niet uitgesloten

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 218.336 - 15-03-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – eerder vernietigingsarrest – geen beroep ingesteld door DVZ tegen eerder vernietigingsarrest – DVZ is niet tegemoetgekomen aan eerder arrest – geen informatie gevraagd aan Italiaanse autoriteiten - schending kracht van gewijsde – substantiële onregelmatigheid – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-557/17 - 14-03-2019

  (Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie t. Y. Z., Z. Z., en Y. Y.) Prejudiciële verwijzing – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 16, lid 2, onder a) – Artikel 17 – Intrekking van de verblijfstitel van een gezinslid van een onderdaan van een derde land – Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen – Richtlijn 2003/109/EG – Artikel 9, lid 1, onder a) – Verlies van deze status – Fraude – Geen kennis van fraude

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 218.283 - 14-03-2019

  BGV – kennisgeving bestreden beslissing – aangetekende brief – rechtsgeldig – niet vereist dat aangetekende brief persoonlijk wordt overhandigd, noch dat betrokkene de brief afhaalt indien hij afwezig was – beslissing wel degelijk ontvangen – beroep laattijdig en onontvankelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 218.198 - 14-03-2019

  BGV – schoolgaande kinderen – recht op onderwijs – hoger belang van het kind – art. 24 Handvest – art. 74/13 Vw. – langdurig ingezetene in Italië – aan de ouders om het nodige te doen om scholing verder te kunnen zetten in Italië – verwerping

 • Hof van Justitie - C-635/17 - 13-03-2019

  (E. t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Uitsluitingen van de werkingssfeer van de richtlijn – Artikel 3, lid 2, onder c) – Uitsluiting van subsidiair beschermden – Uitbreiding door het nationale recht van het recht op gezinshereniging tot die personen – Bevoegdheid van het Hof – Artikel 11, lid 2 – Ontbreken van officiële bewijsstukken waaruit de gezinsband blijkt – Gegeven uitleg onvoldoende plausibel geacht – Op de autoriteiten van de lidstaten rustende verplichtingen om aanvullende stappen te ondernemen – Grenzen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 218.135 - 12-03-2019

  BGV – gezinsleven – feitelijke partner van een Unieburger – minderjarig kind – erkenningsprocedure loopt – partner is zwanger – geen automatisch recht op verblijf – geen zorgvuldige en redelijke belangenafweging – rekening houden met specifieke elementen van de zaak – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 26763/18 - 07-03-2019

  (H.G.S. t. België) Art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – art. 13 EVRM (daadwerkelijk rechtsmiddel) – asielaanvraag – procedurele verplichtingen – geloofwaardigheid – post traumatische stoornis – onvoldoende rekening gehouden met medische attesten – schijn van gebrek aan daadwerkelijk rechtsmiddel – nieuw onderzoek van alle bewijzen bij nieuwe asielaanvraag – schrapping van de rol

 • Hof van beroep / Brussel - 2018/FA/294 - 05-03-2019

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 3° WBN – geen eensluidend afschrift geboorteakte voorgelegd – art. 5, 1°, a KB 14 januari 2013 – art. 5, § 1 WBN – gelijkwaardig document – lijst in KB 17 januari 2013 – Irak niet op deze lijst – exhaustieve lijst – beroep gegrond – geen toekenning Belgische nationaliteit

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 12267/16 - 28-02-2019

  (Khan t. Frankrijk) Art. 3 EVRM - NBMV - opvang - 'jungle' van Calais - bescherming - morele schadevergoeding - omstandigheden onaangepast aan kinderen - gebrek aan hygiëne en veiligheid - gebrek aan medewerking - geen excuus voor Franse overheid om niet op te treden - schending artikel 3 EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 217.728 - 28-02-2019

  BGV – beëindiging verblijf – art. 44bis, § 2 Vw. – openbare orde – Syriëstrijder – terroristische bedreiging – OCAD – staatsveiligheid – SIS-seining – geen verplichting voor politie- en veiligheidsdiensten om bronnen openbaar te maken – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 217.642 - 28-02-2019

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – NION – niet inoverwegingname – inreisverbod – onwettige afgifte bijlage 19ter en AI – art. 74/12 Vw. – opheffing of schorsing aanvragen in buitenland – HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A. – afhankelijkheidsverhouding onderzoeken - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 12267/16 - 28-02-2019

  (Khan t. Frankrijk) Schending art. 3 EVRM – verbod op foltering – NBMV – Calais - pro-actieve verplichtingen tav minderjarigen - Frankrijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 217.609 - 27-02-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – bedreigingen taliban niet aannemelijk - Kabul – subsidiaire bescherming – art. 48/5, § 3 Vw. - intern vestigingsalternatief – IVA – geen situatie van willekeurig geweld - persoonlijke situatie – actuele omstandigheden – redelijkheid – toekenning subsidiaire beschermingsstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 217.598 - 27-02-2019

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – NION – niet inoverwegingname – inreisverbod – onwettige afgifte bijlage 19ter – art. 8 EVRM - belangenafweging - HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A. – afhankelijkheidsverhouding onderzoeken - art. 7 EU-Handvest - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 217.479 - 26-02-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Sierra Leone – meervoudige asielaanvraag – kopie administratief dossier werd opgevraagd maar niet afgeleverd – door verhuis administratie was inzage of raadpleging niet gegarandeerd – onmogelijkheid om administratief dossier te raadplegen tijdens beroepstermijn – effectief rechtsmiddel ontbreekt - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 217.481 - 26-02-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Nigeria – communicatie notities van persoonlijk onderhoud – art. 57/5quater Vw. – notities verstuurd samen met beslissing – geen opmerkingen kunnen overmaken – substantiële onregelmatigheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 217.392 - 25-02-2019

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – NION – niet inoverwegingname – inreisverbod – onwettige afgifte bijlage 19ter en AI – art. 74/12 Vw. – opheffing of schorsing aanvragen in buitenland – HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A. – afhankelijkheidsverhouding onderzoeken - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 217.299 - 22-02-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – uitsluiting vluchtelingenstatus – art. 55/2 Vw. – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – foltering – minimalisering eigen handelen – uitsluiting subsidiaire beschermingsstatus – art. 55/4 Vw. – art. 3 EVRM - uitsluiting

Pagina's