Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 80982/12 - 15-10-2020

  (Muhammad en Muhammad t. Roemenië) Schending artikel 1 Protocol 7 (Procedurele waarborgen met betrekking tot de uitzetting van vreemdelingen) – uitzetting om redenen van nationale veiligheid – niet op de hoogte van feitelijke beschuldigingen – geen doeltreffende compenserende maatregelen - Recht om op de hoogte te worden gesteld van de relevante feitelijke elementen die aan het verwijderingsbesluit ten grondslag liggen - Recht op toegang tot de inhoud van de documenten en de informatie waarop de bevoegde nationale autoriteit zich beroept - Vereiste dat beperkingen van deze rechten naar behoren worden gemotiveerd door de bevoegde onafhankelijke autoriteit en voldoende worden gecompenseerd door tegenwichtmaatregelen, met inbegrip van procedurele waarborgen - Ondoeltreffende verdediging door advocaten zonder toegang tot informatie over het dossier - Betrokkenheid van de hoogste gerechtelijke instantie een aanzienlijke waarborg, maar onvoldoende bij gebrek aan informatie over de aard en de omvang van het toegepaste toezicht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 242.296 - 15-10-2020

  Arbeidsmigrant - weigering gecombineerde vergunning – bijlage 48 – art. 61/25-4 en 61/25-5 Vw. – geen verblijfsvergunning – aanvraag vanuit België niet mogelijk – artikel 6, eerste lid Associatieovereenkomst EG-Turkije (besluit nr. 1/80) – niet voldaan aan voorwaarde legale arbeid – AI ikv VIB – weigeringsbeslissing CG – artikel 5 van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden - HvJ 26 november 1998, nr. C-1-97, Birden – verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 39495/18 - 15-10-2020

  (T.K. t. België) Verzoek om internationale bescherming - asiel - medische stukken - bewijswaarde - kennelijk ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 242.217 - 14-10-2020

  Derdelands student – BGV – overdreven verlenging studies – art. 61 Vw. – niet gehoord – audi alteram partem – hoorrecht – geen elementen die aanleiding hadden kunnen geven tot andere beslissing – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 242.087 - 12-10-2020

  Gezinshereniging – familielid van erkende vluchteling – weigering visum – art. 10 Vw. – uitzondering op voorwaarden bestaansmiddelen en huisvesting bij aanvraag binnen het jaar – aanvraag na verstrijken periode van een jaar - overmacht – sluiting ‘Maison Schengen’ in Congo – onmogelijkheid aanvraag in te dienen – HvJ 7 november 2018, C-380/17 - individuele omstandigheden onderzoeken - vernietiging

 • Hof van Cassatie - S.18.0065.F - 12-10-2020

  OCMW - referentieadres bij OCMW – onwettig verblijf – dakloze – art. 1, § 2 van de Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten – personeel toepassingsgebied – verblijfsvoorwaarde moet vervuld zijn - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 242.057 - 09-10-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Pakistan – Eurodac M markering - internationale bescherming in Griekenland – art. 4 Handvest – art. 3 EVRM – ook M markering in Zwitserland – situatie in Griekenland - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 242.059 - 09-10-2020

  Intrekking vluchtelingenstatus – asiel – Kameroen – vluchtelingenstatus toegekend omwille van homoseksuele geaardheid – wettelijke samenwoning met een vrouw aangevraagd – verschillende keren teruggekeerd naar land van herkomst – art. 55/3/1, § 2 Vw. – terugkeer naar herkomstland was voor erkenning – seksuele voorkeur is evolutief – psychologische attesten met betrekking tot biseksuele geaardheid – behoud vluchtelingenstatus

 • Hof van Justitie - C-568/19 - 08-10-2020

  (MO t. Subdelegación del Gobierno en Toledo) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen – Artikel 6, lid 1, en artikel 8, lid 1 – Illegaal verblijf – Nationale regeling op grond waarvan, naargelang van de omstandigheden, ofwel een geldboete wordt opgelegd ofwel de verwijdering wordt gelast – Gevolgen van het arrest van 23 april 2015, Zaizoune (C‑38/14, EU:C:2015:260) – Nationale wettelijke regeling die gunstiger is voor de betrokkene – Rechtstreekse werking van de richtlijnen – Grenzen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 242.036 - 08-10-2020

  BGV – bijlage 13 – verblijf om humanitair redenen – art. 13, § 3, 2° Vw. – verblijfsvoorwaarden – tewerkstelling op basis van art. 60, § 7 OCMW-wet – maatschappelijke dienstverlening – art. 3 EVRM – geen land van herkomst in bestreden beslissing – partner heeft subsidiaire bescherming – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-181/19 - 06-10-2020

  (Jobcenter Krefeld – Widerspruchsstelle t. JD) Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van personen – Werknemers – Verordening (EU) nr. 492/2011 – Artikel 7, lid 2 – Gelijke behandeling – Sociale voordelen – Artikel 10 – Schoolgaande kinderen – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 24 – Sociale bijstand – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikel 4 – Artikel 70 – Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties – Migrerend werknemer met kinderen te zijnen laste die in het gastland naar school gaan

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 241.885 - 06-10-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Pakistan – biseksuele geaardheid – ondoorleefde verklaringen – seksuele contacten tussen mannen in Pakistan – algemeen aanvaarde en verspreide praktijk - weigering

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2020/105/C - 05-10-2020

  Opvang – verzoekers om internationale bescherming – online afspraakformulier – invullen online formulier is uiten van nood aan internationale bescherming – formulier exclusief bedoeld voor verzoekers internationale bescherming – doen van verzoek – recht op opvang – veroordeling Belgische staat – termijn van 30 dagen om maatregelen te nemen - dwangsom

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 241.838 - 02-10-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – verwesterde vrouw – zeer actief op sociale media – modieuze foto’s – niet aannemelijk gemaakt dat verwestersing dermate fundamenteel is – verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 128/2020 - 01-10-2020

  Burgerlijk recht - Personen - Huwelijk - Formaliteiten betreffende het huwelijk - Aangifte van het huwelijk - Vervanging van de geboorteakte door een akte van bekendheid - Niet toepasselijkheid bij een verklaring van wettelijke samenwoning

 • Raad van State - 248.424 - 01-10-2020

  Detentie – vasthouding gezinnen met kinderen – gesloten gezinswoningen – art. 13 KB 22 juli 2018 – onvoorwaardelijke toegang tot woning gezin tussen 06.00 uur en 22.00 uur – toegang tot buitenruimtes – isolatie – gedeeltelijk onwettig – heropening debatten

 • Arbeidshof / Antwerpen - 2020/AA/90 - 01-10-2020

  Dringende medische hulp – DMH – onwettig verblijf – maatschappelijke dienstverlening – kind lijdt aan ernstige vorm diabetes – art. 57, § 2 OCMW-wet – bewijs dat het dringende medische hulp betreft – niet vereist dat ziekte een bedreiging voor overleven betrokkene vormt – geen bewijs ziekteverzekering – mensonwaardig bestaan – geen borgstelling – gegrond – toekenning dringende medische hulp

 • Hof van Justitie - C-233/19 - 30-09-2020

  (B. t. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Luik) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Derdelander die aan een ernstige ziekte lijdt – Terugkeerbesluit – Beroep in rechte – Schorsende werking van rechtswege – Voorwaarden – Verlening van sociale bijstand – Artikelen 19 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

 • Hof van Justitie - C-402/19 - 30-09-2020

  (LM t. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Seraing) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Ouder van een meerderjarig kind dat aan een ernstige ziekte lijdt – Terugkeerbesluit – Beroep in rechte – Schorsende werking van rechtswege – Waarborgen in afwachting van terugkeer – Elementaire levensbehoeften – Artikelen 7, 19 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 241.656 - 29-09-2020

  Art. 9ter Vw. – uitsluiting – ernstig misdrijf – art. 55/4 Vw. – inbreuk op wetgeving inzake drugs en verdovende middelen – eenmalige veroordeling uit 2007 –openbare orde – proportionaliteitstoets – vernietiging

Pagina's