Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 237.902 - 02-07-2020

  Dublin III – Oostenrijk – formulier vrijwillige terugkeer – geen uitvoerbare beslissing – geen aanvechtbare rechtshandeling – beroep onontvankelijk - verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 28820/13, 75547/13 en 13114/15 - 02-07-2020

  (N.H. en anderen t. Frankrijk) Verzoekers om internationale bescherming - asiel - opvang - gebrekkige leefomstandigheden van nog niet geregistreerde verzoekers - elementaire behoeften - verwijzing naar EHRM 28 februari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland - schending art. 3 EVRM

 • Hof van Justitie - C-18/19 - 02-07-2020

  (WM t. Stadt Frankfurt am Main) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven – Omstandigheden van bewaring – Artikel 16, lid 1 – Inbewaringstelling in een gevangenis met het oog op verwijdering – Onderdaan van een derde land die een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de openbare veiligheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 237.847 - 02-07-2020

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – art. 42, § 1 Vw. – behoefteanalyse – inkomsten waarover Belgische referentiepersoon beschikt – inkomsten gezin – geen inlichtingen gevraagd over inkomsten meerderjarige zoon – vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 20/525/A - 01-07-2020

  OCMW-steun – beroep tegen weigering art. 9ter Vw. - HvJ 18 december 2014, C-562/13, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve t. Moussa Abdida – medische overmacht – gegrond – toekenning financiële steun

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 237.764 - 01-07-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – LSP – Somalië – FGM – genitale verminking – niet betwist – goede redenen om aan te nemen dat vervolging zich niet opnieuw zal voordoen – art. 48/7 Vw. – psychische problemen – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 237.597 - 30-06-2020

  Humanitair visum – art. 9 Vw. – adoptie niet erkend door België – familieleven is niet uitgesloten – art. 8 EVRM – feitelijke beoordeling - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 54962/18 - 30-06-2020

  (Muhammad Saqawat t. België) Detentie - repatriëring - periode van detentie - art. 5, § 1 EVRM - geen redelijke termijn - art. 5, § 4 EHRM - arbitraire detentie - geen effectief beroep - schending art. 5, § 1 en § 4 EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 237.619 - 30-06-2020

  Bijlage 13septies – inreisverbod – geldige verblijfskaart in Spanje – art. 1, § 1, 8° Vw. – twee soorten inreisverboden - duidelijk dat het om nationaal inreisverbod gaat – verwerping

 • Raad van State - 247.946 - 29-06-2020

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – vernietiging door RvV – MedCOI – motiveringsplicht – redenering van ambtenaar-geneesheer moet begrijpelijk zijn - verwerping

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Brussel - 2020/2080 - 26-06-2020

  Detentie - vasthouding - terugkeerbeslissing - uitvoerbaarheid - corona - gegrond - invrijheidstelling

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 9347/14 - 25-06-2020

  (Moustahi t. Frankrijk) Niet-begeleide minderjarigen – terugdrijving aan de grens van Mayotte naar de Comoren – geen voogd aangesteld – willekeurige verbinding met onbekende volwassene – schending art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – schending art. 5§1 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) – schending art. 5 §4 (recht op een effectief rechtsmiddel tegen detentiebeslissing) – schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – schending artikel 4, Protocol nr. 4 EVRM – verbod op collectieve uitzetting– schending art. 13 EVRM (recht op daadwerkelijk rechtsmiddel) – geen schorsend rechtsmiddel

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 237.483 - 25-06-2020

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – echtgenoot van een Belg – stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – IGO – inkomensgarantie voor ouderen – maandelijkse steun familie – GwH 1492019 – HvJ 3 oktober 2019, nr. C-302/18 – familiale steun is niet stabiel en regelmatig – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 237.408 - 24-06-2020

  Gezinshereniging – visumaanvraag – UDN – geen verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel – wil van de wetgever – gewone schorsings- en annulatieprocedure is daadwerkelijk rechtsmiddel - verwerping

 • Raad van State - 247.889 - 24-06-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – Koerden – art. 39/65 Vw. – antwoorden op argumenten partijen – politiek engagement in België - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 18/858/B - 18-06-2020

  Staatloze – art. 1 Verdrag van New York - Angolese afkomst - registratie geboorte in Angola – niet aanvaard als bewijs Angolese nationaliteit – al het mogelijke gedaan om Angolese nationaliteit te verkrijgen – theoretisch bezit Angolese nationaliteit – feitelijk staatloze – erkenning als staatloze

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 237.127 - 18-06-2020

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. - weigering door gemeente – geen geldig paspoort voorgelegd – verzoeker heeft Iraakse identiteitskaart neergelegd - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-754/18 - 18-06-2020

  (Ryanair Designated Activity Company t. Országos Rendőr-főkapitányság) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Europese Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Artikelen 5, 10 en 20 – Recht van een derdelander die familielid is van een Unieburger, om een lidstaat binnen te komen – Bewijs dat de betrokkene dit recht geniet – Bezit van een verblijfskaart als familielid van een Unieburger – Bezit van een duurzame verblijfskaart

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 237.116 - 18-06-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – privéleven – art. 8 EVRM – bijna 30 jaar wettig verblijf in België – herinschrijving geweigerd – sociale en professionele relaties ontwikkeld – schending motiveringsplicht en zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 237.121 - 18-06-2020

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – toegankelijkheid medische behandeling – Kaboel aangeduid als intern vestigingsalternatief in asielprocedure – verzoeker legt recentere rapporten neer over Kaboel – niet langer intern vestigingsalternatief – geen rekening gehouden met recentere rapporten door arts-adviseur – vernietiging

Pagina's