Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.623 - 31-01-2022

  Bijlage 26quater – Dublin – akkoord overname door Roemenië – verzoeker heeft intussen asiel aangevraagd in Frankrijk – overnameverzoek door Frankrijk aan België – weigering met verwijzing naar Roemenië als verantwoordelijke lidstaat – vraag verantwoordelijke lidstaat is kwestie tussen Frankrijk en Roemenië – geen actueel belang – onontvankelijk beroep - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.553 - 31-01-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Iran – deelname aan protest voor kantoor staatssecretaris – niet vermeld in verzoekschrift – nooit eerder melding gemaakt van politiek engagement of activisme – opportunistisch karakter – niet aannemelijk dat Iraanse autoriteiten hiervan op de hoogte zijn - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.499 - 28-01-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia – landeninformatie – enkel beschikbaar via hyperlink – niet afgedrukt en bij aanvullende nota gevoegd – akkoord tussen de RvV en de Ordes van Advocaten over al dan niet afdrukken van internetbronnen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.496 - 28-01-2022

  Intrekking vluchtelingenstatus – Irak – asielinstanties misleid – verklaringen ex-echtgenote – originele documenten – geen belang bij onware verklaringen – medische attesten – gebrek aan medewerking – situatie in Bagdad – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.453 - 28-01-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – UNRWA - registratie – kopie van bewijs van registratie bij aanvullende nota – niet eerder voorgelegd uit vrees uitgesloten te worden – nieuwe elementen – verder onderzoek – gebrek aan onderzoeksbevoegdheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.495 - 28-01-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia - COI Focus bij aanvullende nota toegevoegd – rechten van verdediging – art. 46, lid 3 richtlijn 2013/32 – ex nunc onderzoek – RvV moet zich verzekeren dat hij beschikt over volledige, nauwkeurige en actuele informatie betreffende overheidsbescherming – GwH 29 april 2010, nr. 45/2010 – art. 39/60 Vw. – mondelinge opmerkingen op zitting mogelijk – duidelijk en inhoudelijk verweer geformuleerd in aanvullende nota door verzoeker – COI Focus mee in beraad genomen - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.452 - 28-01-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – toekenning vluchtelingenstatus aan (schoon)zus - HvJ, 4 oktober 2018, nr. C-652/16, Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov t. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite – geen automatische toekenning – toekomstgerichte beoordeling – gelieerde aanvragen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.340 - 27-01-2022

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Unieburger – art. 43, § 1, 2° Vw. – openbare orde – veroordeling – grootschalige fraude – zeer ernstige feiten volgens rechtbank – Europees aanhoudingsbevel door Frankijk voor gelijkaardige feiten – art. 8 EVRM – minderjarig kind – geen uitzonderlijk omstandigheden - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.301 - 27-01-2022

  Einde verblijf – BGV en inreisverbod – art. 44bis Vw. – ernstige redenen van nationale veiligheid – staatsveiligheid – extremisme – salafistische Roma-gemeenschap – geen veroordelingen – geen zicht op achterliggende informatie – assumpties – werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging – motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.236 - 25-01-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Albanië – onontvankelijk – internetartikels en internetvideo – persoonlijke weergave – objectieve bewijswaarde moet gerelativeerd worden - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.210 - 25-01-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Noord-Macedonië – veilig land van herkomst – homoseksuele geaardheid – relatie met transgender – partner erkend vluchteling – individuele beoordeling – Rom-origine - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.222 - 25-01-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador - COI Focus bij aanvullende nota toegevoegd – rechten van verdediging – geen informatie in administratief dossier – determinerend motief – bijgevoegde informatie bij aanvullende nota bevat geen relevante informatie met betrekking tot benderekrutering - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.223 - 25-01-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – homoseksuele geaardheid niet betwist – HIV-positief – problematische situatie seksuele minderheden – individuele beoordeling noodzakelijk – onvoldoende onderzoek – niet ingegaan op verklaringen verzoeker - vernietiging

 • Hof van Cassatie - C.19.0281.N - 24-01-2022

  Staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York van 28 september 1954 betreffende de Status van Staatlozen – Verdrag van Montevideo van 26 december 1993 – elementen van een staat – niet afhankelijk van erkenning door België – voorwaarden voldaan – regering die gezag uitoefent over grondgebied – Palestina als staat beschouwen – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.099 - 24-01-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – alleenstaande vrouw – landeninformatie – geen algemene vervolging – individuele beoordeling – bendegeweld - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.093 - 24-01-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – UNRWA - registratie – tegenstrijdige verklaringen over registratie bij UNRWA – geen overtuigende bewijsstukken – kopie - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 21/1466/B - 21-01-2022

  Aanpassing geboorteakte – erkende vluchteling – kind geboren in België – huwelijk ouders door CGVS gehomologeerd na geboorte kind – vaderschap van rechtswege en met terugwerkende kracht vastgesteld – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 266.996 - 21-01-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Verenigde Staten – Amerikaanse en Russische nationaliteit – vrees voor oneerlijk proces – strafrechtelijke vervolging – UNHCR Handboek – geen vluchtelingenrechtelijke vervolging – enkel indien onevenredige of discriminatoire bestraffing of tenuitvoerlegging van de straf - verwerping

 • Hof van Justitie - C-432/20 - 20-01-2022

  (ZK, in tegenwoordigheid van: Landeshauptmann von Wien) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Richtlijn 2003/109/EG – Artikel 9, lid 1, onder c) – Verlies van de status van langdurig ingezeten derdelander – Afwezigheid van het grondgebied van de Europese Unie gedurende een aaneengesloten periode van twaalf maanden – Onderbreking van deze afwezigheid – Onregelmatige en korte verblijven op het grondgebied van de Unie

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2021/164/C - 19-01-2022

  Opvang – recht op opvang – toegang tot asielprocedure en opvang vanaf aanmelding – Procedurerichtlijn – Opvangrichtlijn - dwangsom

Pagina's