Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.740 - 03-12-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – verwesterd – op jonge leeftijd naar België gekomen – jarenlange verblijf in integratie in Belgische samenleving en Belgisch pleeggezin – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.622 - 02-12-2019

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – toegankelijkheid adequate medische behandeling – psychische aandoening niet erkend in Armenië – opgeroepen voor legerdienst – geen rekening met medische toestand – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.692 - 02-12-2019

  Intrekking vluchtelingenstatus – Syrië – gevaar voor de samenleving – bijzonder ernstig misdrijf – art. 55/3/1 Vw. – omzetting art. 14.4 Richtlijn 2011/95/EU – geen prejudiciële vraag aan GwH – non-refoulement – intrekking vluchtelingenstatus is louter intrekking van de formele erkenning van hoedanigheid als vluchteling – voldaan aan probatievoorwaarden – geen redenen voor intrekking – behoud vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.619 - 29-11-2019

  Dublin III – bijlage 26quater – Finland – terugname – art. 2, g en 9 Dublin III-Vo. – religieus huwelijk met een vluchteling in België – niet erkend – geen duurzame relatie – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.469 - 28-11-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Democratische Republiek Congo – verzoeker heeft vluchtelingenstatus in Zuid-Afrika – art. 57/6, § 3, 1° Vw. – eerste land van asiel – geen reële bescherming – beoordeling ten aanzien van Congo – eenmalig incident – geen actuele vrees – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.178 - 25-11-2019

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – kind ondertussen meerderjarig geworden – belang bij vernietiging – verzoekende partij komt niet langer in aanmerking voor gezinshereniging – verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 47287/15 - 21-11-2019

  (Ilias en Ahmed t. Hongarije) Grote Kamer - Schending artikel 3 EVRM voor de verwijdering naar Servië (unaniem) – geen schending artikel 3 EVRM voor de omstandigheden in de transitzone van Röszke (unaniem) – klachten onder Artikel 5 (1) en (4) over het verblijf in de transitzone onontvankelijk ratione materiae (bij meerderheid)

 • Hof van Justitie - C-706/18 - 20-11-2019

  (X tegen Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 5, lid 4 – Beslissing inzake het verzoek tot gezinshereniging – Gevolgen van de niet-naleving van de beslissingstermijn – Automatische afgifte van een verblijfstitel

 • Grondwettelijk Hof - 186/2019 - 20-11-2019

  Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Rechtspleging - Beroep tegen een beslissing tot weigering van een machtiging tot verblijf om medische redenen - Onderzoek ex tunc van de situatie van de verzoekende partij

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.068 - 20-11-2019

  BGV – bijlage 13septies – geen termijn – detentie – gevaar voor nationale veiligheid – terrorisme - UDN – art. 8 EVRM – grote impact op privé- en gezinsleven – terrorisme en radicalisering stelt DVZ niet vrij van individueel onderzoek – concreet aantonen – zorgvuldigheidsbeginsel – fair balance toets – MTHEN - schorsing

 • Rechtbank van eerste aanleg / Namen - 20-11-2019

  Nationaliteit - nationaliteitsverklaring - gebrek aan geboorteakte - mogelijkheid akte van bekendheid neer te leggen binnen 2 maanden - informatieplicht ambtenaar burgerlijke stand

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.946 - 19-11-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaald – Palestijnse origine – Gaza – geregi-streerd bij UNRWA – art. 55/2 Vw. – UNRWA is operationeel in Gaza – veiligheidssituatie precair – terugkeer mogelijk – individuele omstandigheden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.949 - 19-11-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaald – Palestijnse origine – Gaza – geregi-streerd bij UNRWA – art. 55/2 Vw. – UNRWA is operationeel in Gaza – veiligheidssituatie precair – terugkeer mogelijk – individuele omstandigheden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.971 - 19-11-2019

  Gezinshereniging – einde verblijf – nog geen echtscheiding – woont nog in hetzelfde huis – geen gezinscel meer – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.889 - 18-11-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaald – Palestijnse origine – Gaza – geregistreerd bij UNRWA – art. 55/2 Vw. – UNRWA is operationeel in Gaza – veiligheidssituatie precair – terugkeer mogelijk – individuele omstandigheden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.888 - 18-11-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaald – Palestijnse origine – Gaza – geregi-streerd bij UNRWA – art. 55/2 Vw. – UNRWA is operationeel in Gaza – veiligheidssituatie precair – terugkeer mogelijk – individuele omstandigheden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.822 - 18-11-2019

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – kennelijk ongegrond – medische filter – art. 9ter, §3, 4° Vw. – onderzoek wanneer medische toestand niet duidelijk is – geen banale situatie – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.858 - 18-11-2019

  Gezinshereniging – familielid van een derdelander – art. 10 Vw. – retributie – administratieve bijdrage – art. 1/1 Vw. – vernietiging door RvS 11 september 2019, nrs. 245.303 en 245.404 – bevoegdheid attaché DVZ – art. 1/1/1 Vb. – bedrag retributie – geen juridische grond – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.816 - 18-11-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Kosovo – Roma – kinderen erkend als vluchteling – onverenigbaar met inhoud bestreden beslissing - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25244/18 - 14-11-2019

  (N.A. t. Finland) Schending art. 2 (recht op leven) en 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – Soennitische Irakees vermoord na terugkeer – weigering asielaanvraag na twee levensbedreigende incidenten – geen adequaat onderzoek – terugkeer niet echt vrijwillig

Pagina's