Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.223 - 18-10-2018

  BGV – inreisverbod – verzoeker heeft verblijfstitel in andere lidstaat – overleg met lidstaat- verblijfstitel wordt niet ingetrokken – omzetten in zuiver nationaal inreisverbod – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.109 - 17-10-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – relatie met erkende vluchteling – ‘geijkte procedure’ gezinshereniging in art. 10 Vw. – ook 9bis is een ‘geijkte procedure’ – traditioneel huwelijk – hypothetische situatie – kennelijk onredelijk – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.074 - 17-10-2018

  Unieburger – Bulgarije – zelfstandige – veroordeeld tot levenslange opsluiting voor moord – einde verblijf – inreisverbod 20 jaar – gevaar openbare orde – art. 3 EVRM – gevangenisstelsel in Bulgarije – geen concreet onderzoek naar risico op onmenselijke behandeling in Bulgaarse gevangenissen – absoluut verbod - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.953 - 15-10-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Djibouti – politiek engagement – vrees voor herinfibulatie – niet doorleefd en coherent – tegenstrijdige verklaringen – activisme in België – geen specifieke negatieve aandacht van Djiboutiaanse autoriteiten – mogelijkheid om vrij te reizen - geen systematische en automatische toepassing herinfibulatie – zelfstandige zakenvrouw - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.897 - 12-10-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – financiële toegang tot medicatie in land van herkomst – individueel onderzoek – veronderstelling dat verzoeker financiële middelen heeft doordat hij 17 jaar lang in onwettig verblijf in onderhoud kon voorzien – motiveringsplicht – zorgvuldigheidsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.900 - 12-10-2018

  Gezinshereniging – familie van subsidiair beschermde – weigering visum – art. 10, § 2, 5e lid Vw. – uitzondering op voorwaarden bestaansmiddelen en huisvesting bij aanvraag binnen het jaar – overmacht – oorlogssituatie – moeilijkheden om diplomatieke post te bereiken – vraag advocaat om uitzondering op termijn te krijgen – motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad van State - 242.623 - 11-10-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – minderjarigheid blijkt, maar aanpassing leeftijd naar leeftijd die blijkt uit leeftijdsonderzoek - enkel bepalen of persoon al dan niet minderjarig is – rekening houden met opgegeven leeftijd - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.788 - 11-10-2018

  Unieburger – BGV – bijlage 13 – geen termijn – verzoeker opgesloten in gevangenis – tussenstaatse overbrenging – art. 44ter Vw. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.770 - 11-10-2018

  BGV – werk als zelfstandige zonder vereiste machtiging – beroepskaart – vrijstellingen – visum kort verblijf – vrijstelling beroepskaart voor zakenreis - DVZ ging niet na of verzoeker onder vrijstelling viel – schending zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.809 - 11-10-2018

  BGV – inreisverbod – 8 jaar – art. 74/11 Vw. – specifieke omstandigheden van het geval – werk als internationaal vrachtwagenchauffeur – impact op werk verzoeker - vernietiging

 • Raad van State - 242.591 - 10-10-2018

  BGV – art. 74/13 Vw. – belangenafweging – rechtsbescherming – elementen van belangenafweging niet uitdrukkelijk opgenomen in bestreden beslissing – formele motiveringsplicht – geen bijzondere motiveringsplicht in art. 74/13 Vw. – synthesenota – gegrond - cassatie

 • Raad van State - 242.567 - 09-10-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – in geval van twijfel rekening houden met jongste leeftijd – meervoudig onderzoek - conclusie niet in overeenstemming - schorsing

 • Raad van State - 242.568 - 09-10-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – in geval van twijfel rekening houden met jongste leeftijd – meervoudig onderzoek - conclusie niet in overeenstemming - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.727 - 09-10-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Djibouti – 60 jarige vrouw met zwakke gezondheid – geen geloof aan asielrelaas – tegenstrijdige verklaringen – mogelijkheid om te reizen – art. 8 EVRM – zoon en stiefdochter erkend – geen individuele nood aan bescherming aangetoond – art. 3 EVRM - weigering

 • Grondwettelijk Hof - 126/2018 - 04-10-2018

  Vreemdelingenrecht - Machtiging tot verblijf - Inspanningen tot integratie - Criteria

 • Hof van Justitie - C-652/16 - 04-10-2018

  (Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov t. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Normen voor de erkenning van derdelanders of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten – Richtlijn 2011/95/EU – Artikelen 3, 4, 10 en 23 – Verzoeken om internationale bescherming die afzonderlijk zijn ingediend door leden van hetzelfde gezin – Individuele beoordeling – In aanmerking nemen van bedreigingen jegens het ene gezinslid in het kader van de individuele beoordeling van het verzoek van een ander gezinslid – Gunstiger normen die door de lidstaten kunnen worden gehandhaafd of vastgesteld teneinde asiel of subsidiaire bescherming uit te breiden tot de gezinsleden van degene die internationale bescherming geniet – Beoordeling van de gronden van vervolging – Deelname van een Azerbeidzjaans staatsburger aan het indienen van een klacht tegen zijn land bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Gemeenschappelijke procedureregels – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 46 – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Volledig en ex nunc onderzoek – Gronden van vervolging of feitelijke gegevens die zijn verzwegen voor de beslissingsautoriteit maar zijn aangevoerd in het kader van het rechtsmiddel tegen de door die autoriteit gegeven beslissing

 • Hof van Justitie - C-56/17 - 04-10-2018

  (Bahtiyar Fathi t. Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Grenzen, asiel en immigratie – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Artikel 3 – Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend – Behandeling van een verzoek om internationale bescherming zonder dat uitdrukkelijk is beslist welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling – Richtlijn 2011/95/EU – Artikelen 9 en 10 – Vervolging op grond van godsdienst – Bewijs – Iraanse wettelijke regeling inzake apostasie – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 46, lid 3 – Daadwerkelijk rechtsmiddel

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 04-10-2018

  Doctoraatstudent – BGV – inreisverbod 8 jaar – openbare orde – detentie – risico op onderduiken - UDN – art. 47 EU-Handvest – effectief rechtmiddel – MTHEN – schorsing

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2018/EV/6 - 03-10-2018

  Staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – Palestijnse nationaliteit – Montevideo Conventie – internationaal gewoonterecht – bepaald grondgebied – niet-betwist grondgebied geen voorwaarde - permanente bevolking – regering – capaciteit om relaties aan te gaan met andere staten – gebrek aan officiële erkenning door België geen pijnpunt – ondanks het ontbreken van nationaliteitswetgeving voldoende bewijs dat Palestina betrokkene als onderdaan beschouwd - Cass. 23 januari 2017 – ongegrond - geen erkenning als staatloze

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.455 - 03-10-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Servië – Roma origine – veilig land van herkomst – art. 57/6/1 Vw. - aangevoerde schending gelijkheidsbeginsel en non-discriminatiebeginsel niet pertinent – geen substantiële redenen aangevoerd – socio-economische situatie Roma in Servië – weigering

Pagina's