Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 21/978/B - 27-06-2022

  Verbetering akte van burgerlijke stand – geboorteakte – IPR – art. 35 oud BW – vaderlijke afstamming – verbetering gegevens moeder – toepassing Pakistaans recht - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.651 - 27-06-2022

  Gezinshereniging – kind van een Unieburger – ouder dan 21 jaar – voorwaarde ten laste zijn – land van herkomst verlaten voor 21e verjaardag – aanvraag na 21e verjaardag – voorwaarde ten laste van toepassing, maar niet ten opzichte van periode waarin verzoeker nog geen 21 was - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.680 - 27-06-2022

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – inreisverbod - HvJ 8 mei 2018, nr. C82/16, K.A. – afhankelijkheidsrelatie – kind woont duurzaam samen met ouders – gedeelde lasten – art. 20 VWEU – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-2/21 - 24-06-2022

  (Rzecznik Praw Obywatelskich, in tegenwoordigheid van: K.S., S.V.D., Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie M. C., Prokuratura Krajowa, Kierownik Urzędu Stanu cywilnego w Krakowie) Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven – Geboorteakte die is afgegeven door de lidstaat waar het kind is geboren en waarin voor dat kind twee moeders worden vermeld – Weigering door de lidstaat van herkomst van een van deze twee moeders om deze geboorteakte in te schrijven in het nationale register van de burgerlijke stand – Inschrijving van die akte die de voorwaarde vormt voor de afgifte van identiteitsbewijzen – Nationale regeling van deze lidstaat van herkomst die het ouderschap van personen van hetzelfde geslacht niet toestaat

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.606 - 24-06-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – uitsluiting – UNRWA registratie als ‘non-refugee wife’ – vermelding op UNRWA-familiekaart van echtgenoot – valt niet onder personeel toepassingsgebied art. 1 D – art. 55/2 Vw. niet van toepassing – onderzoek in het licht van art. 48/3 en 48/4 Vw. - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.528 - 23-06-2022

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – signalisatie op grond van art. 24 SIS II-Vo. – declaratoir recht – begunstigde vrij verkeer – inreisverbod in de zin van de Terugkeerrichtlijn – niet van toepassing op personen die onder Unierecht inzake vrij verkeer vallen – arrest K.A. enkel van toepassing op statische Unieburgers, niet op Unieburgers die gebruik maken van vrij verkeer – weigering niet gemotiveerd op grond van openbare orde - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.580 - 23-06-2022

  Weigering toegang aan de grens met terugdrijving – bijlage 11 – reisdoel – kort verblijf overschreden – UDN – art. 8 EVRM – art. 3 Vw. – gezinsleven met in Frankrijk verblijvende echtgenoot – veelvuldig heen en weer gereisd tussen land van herkomst en Parijs – beschermenswaardig gezinsleven aangetoond – uitnodiging vereisen tussen echtgenoten is absurd – uiterst beknopt verslag grenspolitie – geen kans gekregen specifieke elementen van gezinsleven toe te lichten – onzorgvuldig onderzoek – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.509 - 22-06-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Rusland – Tsjetsjenië – verwestering - twaalf jaar gewacht om nieuwe asielaanvraag in te dienen – islamitische regime in Tsjetsjenië – geen bewijst dat reintegratie niet mogelijk zou zijn of tot problemen zou kunnen leiden – militaire dienstplicht - verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 1557/19 - 21-06-2022

  (Akkad t. Turkije) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – verwijdering naar Syrië zonder onderzoek van het risico op slechte behandeling – begunstigde van bescherming in Turkije – geen formele verwijderingsbeslissing – ondertekening verklaring van “vrijwillige” terugkeer zonder voldoende garanties – terugkeer niet vrijwillig – positieve procedurele verplichtingen – Schending artikel 5 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) §1, 2, 4 (rechtsmiddel) en § 5 (geen mogelijkheid op vergoeding) - willekeurige de facto detentie – Tweede schending artikel 3 EVRM – handboeien in een bus transfer gedurende 20 uur –vernederende behandeling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.435 - 21-06-2022

  Intrekking vluchtelingenstatus – openbare orde – art. 55/3/1, § 1 Vw. – gevaar voor de samenleving – ernstig misdrijf – restrictief interpreteren – poging tot doodslag - uitstel gevangenisstraf – resultaten geestesonderzoek stellen dat er geen gevaar is dat verzoeker opnieuw soortgelijke misdrijven pleegt – relevante elementen – behoud vluchtelingenstatus

 • Hof van Cassatie - C.20.0448.F - 17-06-2022

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 15, § 3 WBN - gewichtige feiten eigen aan de persoon – art. 1, § 2, 4° WBN – lijst KB 14 januari 2013 – lijst is limitatief

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.205 - 17-06-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië - vrouwelijke genitale verminking – FGM – medische attesten – begin van bewijs – onvoldoende onderzocht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.160 - 16-06-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – minderjarige – art. 57/6, § 3, 6° Vw. – geen eigen feiten ingeroepen – onontvankelijk – reeds beoordeeld in eerdere aanvraag door moeder – nieuwe documenten – verwesterd profiel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.134 - 16-06-2022

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Unieburger – art. 40bis Vw. – financieel ten laste – uitzendarbeid niet uitgesloten – regelmatig en stabiel – zorg voor het kind – daadwerkelijke zorg - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.150 - 16-06-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – uitsluiting – ernstig niet-politiek misdrijf – foltering – niet bestraffing in herkomstland verhindert toepassing uitsluitingsclausule niet – strafrechtelijke veroordeling niet noodzakelijk – bevel van een meerdere - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.047 - 14-06-2022

  Gezinshereniging – gezinshereniging met subsidiair beschermde – Afghanistan – vrouw en kinderen – ontbreken uittreksel strafregister – Afghaanse context – machtsovername Taliban – gebrek aan procedurele bescherming wanneer visum geweigerd wordt in afwachting van DNA-test - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 38121/20 - 14-06-2022

  (L.B. t. Litouwen) Artikel 2 Protocol 4 EVRM (Vrijheid om het land te verlaten) - Formalistische weigering om vreemdelingenpaspoort opnieuw af te leveren aan langdurig ingezetene van Tsjetsjeense afkomst, voormalig begunstigde van subsidiaire bescherming en bang om contact op te nemen met Russische autoriteiten - Verzuim om afweging te maken en ervoor te zorgen dat maatregel gerechtvaardigd en evenredig is in individuele omstandigheden - Geen onderzoek naar situatie in land van herkomst en naar mogelijkheid om Russisch paspoort te verkrijgen in de praktijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.044 - 14-06-2022

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – schrijnende gevallen – art. 6.4 Terugkeerrichtlijn – geen rechtstreekse werking – geen verplichting – invulling begrip buitengewone omstandigheden - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.953 - 13-06-2022

  Gezinshereniging – ouder van minderjarige Belg – art. 40ter Vw. – begrip ‘vervoegen’ – gezinsleven – art. 8 EVRM – zowel affectieve als financiële band vereisen is niet conform rechtspraak EHRM – financiële band niet determinerend – verblijfsregeling – bedoeling verzoeker om financieel bij te dragen – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 75/2022 - 09-06-2022

  Publiek recht - Zeevaart - Opvarenden - Verstekelingen aan boord van Belgische schepen - Verstekelingen in een Belgische haven - 1. Gelijke behandeling van verstekelingen - 2. Vasthouden van verstekelingen aan boord van een schip - 3. Verschil in behandeling tussen verstekelingen en personen die worden teruggedreven aan een landgrens en tussen verstekelingen en vliegtuigpassagiers - 4. Herinschepen van een verstekeling - 5. Verwijdering van de verstekelingen door de reder - 6. Inlichtingen die door de gezagvoerder aan de autoriteiten worden meegedeeld - 7. Optreden van de scheepvaartpolitie - 8. Machtiging aan de Koning

Pagina's