Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.509 - 18-12-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – Gazastrook – art. 1 D Vluchtelingenstatus – art. 55/2 Vw. – UNRWA – financiële problemen UNRWA – organisatie festival – reclamespot – parkour – bekendheid – progressieve ingesteldheid en publiek karakter - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Kortrijk - 20/564/B - 17-12-2020

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – voorwaarde maatschappelijke integratie – 5 jaar onafgebroken gewerkt – niet vereist dat tewerkstelling volledig in België dient plaats te vinden – deeltijdse arbeid meerekenen – onderscheid met voorwaarde economische integratie – gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Hof van Justitie - C-808/18 - 17-12-2020

  (Europese Commissie t. Hongarije) Niet-nakoming – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Beleid inzake grenscontroles, asiel en immigratie – Richtlijnen 2008/115/EG, 2013/32/EU en 2013/33/EU – Procedure voor de toekenning van internationale bescherming – Daadwerkelijke toegang – Grensprocedure – Procedurele waarborgen – Verplichte plaatsing in transitzones – Bewaring – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Rechtsmiddel dat is ingesteld tegen de bestuurlijke besluiten waarbij het verzoek om internationale bescherming is afgewezen – Recht om op het grondgebied te blijven

 • Raad van State - 249.263 - 16-12-2020

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – stabiele en toerekende bestaansmiddelen – IGO – inkomensgarantie voor ouderen – financiële maatschappelijke dienstverlening – aanvullende bijstand – geen rekening mee houden bij beoordelen bestaansmiddelen – vernietiging

 • Raad van State - 249.264 - 16-12-2020

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – stabiele en toerekende bestaansmiddelen – IGO – inkomensgarantie voor ouderen – financiële maatschappelijke dienstverlening – aanvullende bijstand – geen rekening mee houden bij beoordelen bestaansmiddelen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.221 - 16-12-2020

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – dienstplicht in Armenië – risico op gevangenisstraf – toegankelijkheid medische zorgen in gevangenis – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.153 - 15-12-2020

  BGV – bijlage 13quinquies – relatie – geen aanvraag gezinshereniging ingediend – beschermenswaardig gezinsleven is feitenkwestie, los van aanvraag gezinshereniging – art. 8 EVRM – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.131 - 15-12-2020

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – adequate behandeling – equivalent medicijn – bijwerkingen – RvS 5 juni 2020, nr. 247.716 - werkzame behandeling mogelijk - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 20/240/B - 14-12-2020

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 1° WBN – hoofdverblijfsplaats in België sedert geboorte op grond van een wettig verblijf – art. 7bis WBN – art. 4 KB 14 januari 2013 – historiek rijksregister – attest van DVZ waaruit blijkt dat verzoekster steeds regelmatig verbleven heeft – verblijfsdocumenten zelf niet concreet voorgelegd – negatief advies ongegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.948 - 10-12-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onontvankelijk - vluchtelingenstatus in Griekenland – art. 57/6, § 3 Vw. - algemene situatie in Griekenland – individuele omstandigheden – HvJ 19 maart 2019, C-297/17, Ibrahim - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-616/19 - 10-12-2020

  (M.S., M.W., G.S. t. Minister for Justice and Equality) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asielbeleid – Procedure voor toekenning en intrekking van de vluchtelingenstatus – Richtlijn 2005/85/EG – Artikel 25, lid 2 – Niet-ontvankelijkheidsgronden – Niet-ontvankelijkverklaring door een lidstaat van een verzoek om internationale bescherming op grond dat aan de verzoeker tevoren in een andere lidstaat subsidiaire bescherming is toegekend – Verordening (EG) nr. 343/2003 – Verordening (EU) nr. 604/2013

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 56751/16 en 33762/17 - 10-12-2020

  (Shiksaitov t. Slovakije) Schending Art. 5, lid 1, sub f - Uitlevering - Gebrek aan zorgvuldigheid van de autoriteiten bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de uitlevering van verzoeker aan zijn land van herkomst, ondanks de toekenning van de vluchtelingenstatus door een andere EU-lidstaat - Uitlevering gevraagd door het land waar verzoeker zou zijn vervolgd - Onderzoek van de Slowaakse autoriteiten gewettigd in het licht van de uitsluitingen van het Verdrag van Genève van 1951 met betrekking tot de extraterritoriale werking van de door Zweden toegekende vluchtelingenstatus - Algehele detentie van verzoeker in afwachting van zijn uitlevering heeft meer dan 21 maanden geduurd – Schending Art 5, § 5 - Schadeloosstelling - Geen afdwingbaar recht op schadeloosstelling voor buitensporig lange detentie in strijd met art. 5, § 1 – 8.500 euro morele schadevergoeding

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.985 - 10-12-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – NBMV – ongeloofwaardige verklaringen – afkomst niet aannemelijk – geen onderzoek naar Somalische nationaliteit – gewijzigde omstandigheden – FGM – hersteloperatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.894 - 10-12-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Sri Lanka – uitsluiting – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – art. 55/2 Vw. - Tamiltijger – gedetailleerde en doorleefde verklaringen – takenpakket beperkt tot bewaken kamp – landeninformatie – erkenning vluchtelingenstatus

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 26764/12 - 08-12-2020

  (Rotaru t. Moldavië) Schending artikel 2 Protocol 4 (vrijheid van verplaatsing) – weigering verlenging paspoort door ambtenaar van burgerlijke stand – wettelijke rechtsgrond summier – gebrek aan procedurele waarborgen tegen willekeur – geen onderzoek van juridische argumenten van verzoeker – geen evenredigheidstoets door nationale rechters – 3.000 euro morele schadevergoeding

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.701 - 08-12-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – verzoeker voert gelijkaardige dossiers aan waarbij 9bis wel werd toegekend – gelijkheidsbeginsel – discretionaire bevoegdheid DVZ – objectief en redelijk criterium – ongelijke situaties – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.697 - 08-12-2020

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – adequate behandeling – nieuwe behandeling – duur medicijn – onzorgvuldig onderzoek – toegang tot medische behandeling – financiële toegankelijkheid – Roma in Macedonië – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.700 - 08-12-2020

  Gezinshereniging – weigering visum – eerder visum toegestaan in 2009 – voorwaarden art. 40ter moeten voldaan zijn – bewijslast bij verzoeker – zorgvuldigheidsbeginsel – verwerping

 • Raad van State - 249.163 - 07-12-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – videogehoren in open opvangcentra – KB 11 juli 2003 – kort geding – UDN – dringendheid – ernstig middel – komt niet toe aan CGVS om zelf deze beslissing te nemen – geen wettelijke of reglementaire bepaling - schorsing

 • Arbeidshof / Gent - 2019/AG/284 - 07-12-2020

  OCMW-steun – onwettig verblijf – medische problematiek – beroep tegen weigering art. 9ter Vw. - HvJ 18 december 2014, C-562/13, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve t. Moussa Abdida – medische overmacht – gegrond – toekenning financiële steun

Pagina's