Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Grondwettelijk Hof - 156/2018 - 22-11-2018

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Beslissing om het verblijfsrecht in te trekken - Termijn - Ontstentenis van beperking in de tijd voor het nemen van de beslissing om het verblijfsrecht in te trekken wanneer er fraude is gepleegd om de verblijfstitel te verkrijgen, zelfs indien de betrokken vreemdeling niet de dader van de fraude is – geen schending

 • Hof van beroep / Brussel - 2017/FA/545 - 22-11-2018

  Wettelijke samenwoning – gemeentelijke praktijk – woonstcontrole door wijkagent – ondertekening verklaring en afgifte ontvangstbewijs – opvragen informatie bij DVZ - artificiële vertraging – wettelijke termijnen – art. 1476quater BW - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.763 - 22-11-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Venezuela – broer als vluchteling erkend – verklaringen in grote lijnen samenhangend en aannemelijk – voordeel van de twijfel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Hof van Justitie - C-713/17 - 21-11-2018

  (Ahmad Shah Ayubi t. Bezirkshauptmannschaft Linz-Land) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2011/95/EU – Normen voor de inhoud van de internationale bescherming – Vluchtelingenstatus – Artikel 29 – Sociale voorzieningen – Verschil in behandeling – Vluchtelingen met een tijdelijk verblijfsrecht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.617 - 21-11-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – bewijs identiteit – paspoort moeder waarin verzoekster vermeld wordt met foto – zelfde situatie als broers – broers wel gemachtigd tot verblijf – paspoort ook geldig voor verzoekster – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.610 - 21-11-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Pakistan – Ahmadi – actief lid van Belgische Ahmadiyya-gemeenschap – documenten afgeleverd door Ahmadiyya-gemeenschap zijn zeer betrouwbare bron – EHRM 13 september 2018, Basra t. België – documenten afkomstig van zelfde organisatie – geen onderzoeksbevoegdheid - vernietiging

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2018/AR/1541 - 21-11-2018

  Art. 9bis Vw. – vrijstelling administratieve bijdrage door bureau juridische bijstand – kosteloze rechtspleging – art. 1/1 Vw. – art. 664, 665, 6° en art. 668, d Ger. W. – retributie is administratieve kost – procedure 9bis valt onder buitengerechtelijke procedures zoals opgenomen in Ger. W. – retributie moet betaald worden op straffe van niet-ontvankelijkheid - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.586 - 20-11-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Venezuela – aangehaalde feiten houden geen verband met criteria vluchtelingenverdrag – uit deelname studentenmanifestaties blijkt niet dat verzoeker hierdoor problemen zal kennen – geen staat van burgeroorlog – crimineel geweld – geen gewapend conflict in de zin van art. 48/4, § 2, c Vw. - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.384 - 19-11-2018

  Art. 9bis Vw. – ongegrond – gezin erkend als vluchteling – uitsluiting verzoeker wegens oorlogsmisdaden – belangenafweging – fair balance - hoger belang van het kind – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.450 - 19-11-2018

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. - feitelijke partner – België-route – rechtsmisbruik – wetsontduiking - verhuis is geen rechtsmisbruik – schijnrelatie – geen uitspraak over oprechtheid relatie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.473 - 19-11-2018

  Art. 9bis Vw. – studies aan private onderwijsinstelling – BGV – UDN – schooljaar reeds gestart – verzoeker niet in detentie – art. 74/8 en 74/9 Vw. - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.327 - 14-11-2018

  Unieburger – BGV – geen termijn – inreisverbod – tussenstaatse overbrenging – geen instemming - art. 44ter Vw. - uitzettings- of terugleidingsmaatregel - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-247/17 - 13-11-2018

  (Denis Raugevicius) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Europese Unie – Artikelen 18 en 21 VWEU – Door een derde land aan een lidstaat gericht verzoek tot uitlevering van een Unieburger die onderdaan is van een andere lidstaat en die in eerstgenoemde lidstaat zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend – Verzoek dat is ingediend met het oog op de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf en niet met het oog op strafvervolging – Uitleveringsverbod dat alleen geldt voor eigen staatsburgers – Beperking van het vrije verkeer – Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid – Evenredigheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.122 - 08-11-2018

  Gezinshereniging – echtgenote van een erkende vluchteling – art. 10 Vw. – termijn – gevolg niet naleving – automatische afgifte verblijfskaart – richtlijn 2003/86/EG – HvJ 27 juni 2018, nr. C-246/17, Diallo – prejudiciële vraag

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.145 - 08-11-2018

  Gezinshereniging – vader van een minderjarige Belg – gezinscel – financiële en/ affectieve banden – bewijsstukken – verklaringen moeder – factuur kinderopvang – geldstortingen – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.135 - 08-11-2018

  Beëindiging verblijf – familielid van een Unieburger – art. 44bis, § 2 Vw. – ernstige feiten – openbare orde – actualiteit van de bedreiging – seksueel misbruik minderjarigen - HvJ 22 mei 2012, C-348/09, P.I – verwerping

 • Hof van Justitie - C-380/17 - 07-11-2018

  (K, B t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Bevoegdheid van het Hof – Richtlijn 2003/86/EG – Recht op gezinshereniging – Artikel 12 – Niet-inachtneming van de termijn van drie maanden na de toekenning van internationale bescherming – Subsidiair beschermde persoon – Afwijzing van een visumaanvraag

 • Hof van Justitie - C-257/17 - 07-11-2018

  (C, A t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Bevoegdheid van het Hof – Richtlijn 2003/86/EG – Recht op gezinshereniging – Artikel 15 – Weigering om een autonome verblijfstitel te verlenen – Nationale regeling op grond waarvan een inburgeringsexamen moet worden behaald

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 52548/15 - 06-11-2018

  (K.G. t. België) Geen schending art. 5 §1 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) – administratieve detentie gedurende asielprocedure – “hangende uitwijzingsprocedure” in de zin van art. 5 §1 f) EVRM – terbeschikkingstelling van de regering – oud artikel 54 §2 Vw. – openbare veiligheid – (mentale) gezondheidsproblemen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.023 - 06-11-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Sri Lanka – Tamil – ongeloofwaardige verklaringen over activiteiten bij LTTE – verzoeker kon zonder problemen Sri Lanka in- en uitreizen – art. 3 EVRM – psychologische problemen – medisch attest – geen exlusief causaal verband – weigering

Pagina's