Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 19951/16 - 21-02-2019

  (H.A. e.a. t. Griekenland) Griekenland – detentie – schending art. 5 § 4 - schending artikel 5§1 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) - schending art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 217.115 - 20-02-2019

  Verzoeker om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – genetisch onderzoek – broer erkend als vluchteling – verwantschap niet langer betwist – zelfde vluchtmotieven – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.993 - 18-02-2019

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – NION – niet inoverwegingname – inreisverbod – onwettige afgifte bijlage 19ter en AI – art. 74/12 Vw. – opheffing of schorsing aanvragen in buitenland – HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A. – afhankelijkheidsverhouding onderzoeken - vernietiging

 • Hof van Cassatie - C.18.0400.N - 18-02-2019

  Staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – Palestijnse nationaliteit – Montevideo Conventie – internationaal gewoonterecht – bevolking - bepaald grondgebied – regering – capaciteit om relaties aan te gaan met andere staten – niet afhankelijk van erkenning door andere staten - verwerping

 • Raad van State - 243.676 - 12-02-2019

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – tegemoetkoming voor personen met een handicap – in rekening brengen – art. 8 EVRM - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.632 - 12-02-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – NBMV – vier minderjarige broers – ongeloofwaardige en tegenstrijdige verklaringen – taskara – geloofwaardigheid documenten – bijkomende documenten – vraagstelling door CGVS niet aangepast aan minderjarigen – veiligheidssituatie in regio van oorsprong – kwetsbaarheid – toekenning subsidiaire beschermingsstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.698 - 12-02-2019

  Gezinshereniging – ouder Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – bewijs vaderschap – negatief advies parket over erkenning ongeboren kind – DNA-test – niet aanvaard als vervangend bewijs omdat geboorteakte nog niet werd aangepast – geen toepassing cascadesysteem art. 44 Vw. – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.638 - 12-02-2019

  Verzoeker om internationale bescherming – asiel – Venezuela – homoseksuele geaardheid – uit verklaringen blijkt dat familie van verzoeker homofoob is – toekomstgerichte beoordeling – landeninformatie – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.551 - 11-02-2019

  BGV – inreisverbod – aanvraag gezinshereniging – art 40ter Vw. – Belgisch minderjarig kind – afhankelijkgeidsrelatie – HvJ 8 mei 2018, C-82/16, K.A. ea. - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 08-02-2019

  Correctioneel vonnis - schijnwettelijke samenwoning – wettelijke samenwoning nietig verklaard - art. 79ter Vw. – art. 66 Sw. – feitelijke gegevens die dateren van na de weigeringsbeslissing – effectieve samenwoning sinds 2016 – onvoldoende belastende elementen - vrijspraak

 • Grondwettelijk Hof - 17/2019 - 07-02-2019

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Gezinshereniging - Scheiding - Slachtoffer van huiselijk geweld - Behoud van het verblijfsrecht - Verschil in behandeling tussen onderdanen van een derde land die uit de echt zijn gescheiden en binnen het huwelijk het slachtoffer zijn geweest van echtelijk geweld, naargelang zij gehuwd waren met een andere onderdaan van een derde land, dan wel met een Belg

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.455 - 07-02-2019

  Gezinshereniging – moeder van een Nederlands kind – EU-kind – behoeftigheid – ten laste zijn – geen regelmatige stortingen – omvang financiële steun – groot bedrag – schending materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.428 - 07-02-2019

  BGV – art. 39/56 Vw. – belang – medewerkingsplicht – vraag of verzoeker nog op Belgisch grondgebied verblijft – advocaat kan ter terechtzitting geen duidelijk antwoord geven – onontvankelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.474 - 07-02-2019

  Verzoeker om internationale bescherming - asiel – onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – art. 1D Vluchtelingenverdrag – ongeloofwaardige verklaringen – broer erkend als vluchteling – individuele beoordeling – toegankelijkheid Gaza – grensovergang in Rafah – wezenlijk element - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.509 - 07-02-2019

  Subsidiair beschermde – Afghanistan – gevangenisstraf wegens drugsfeiten – art. 55/5/1 Vw. – intrekking subsidiaire bescherming – geen beperking in de tijd – termijn van orde – ernst van de gestelde daden – rekening houden met alle omstandigheden – proportionaliteitstoetsing – geen ernstig misdrijf – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.389 - 05-02-2019

  BGV – Eritrea – art. 3 EVRM – rapporten internationale organisaties – zeer alarmerende mensenrechtensituatie – geen onderzoek naar risico op schending art. 3 EVRM – hoorrecht – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 13/2019 - 31-01-2019

  Sociaal recht - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Tewerkstelling van buitenlandse werknemers - Inbreuken - Invoering van strafsancties - 1. Bevoegdheid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - 2. Territoriaal toepassingsgebied

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.168 - 31-01-2019

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – geldig identiteitsdocument – Brax-arrest niet van toepassing - geen gebruik gemaakt van vrij verkeer - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.270 - 31-01-2019

  Verzoeker om internationale bescherming - asiel – Afghanistan – ongeloofwaardige en tegenstrijdige verklaringen – chemotherapie – geen attest dat dit cognitief geheugen dermate aantast dat geen waarheidsgetrouwe verklaringen over kern vluchtrelaas kunnen worden afgelegd – subsidiaire bescherming – regelmatig bezoek aan ziekenhuis in Kaboel noodzakelijk – geen informatie over precieze ligging ziekenhuizen en of zij mogelijk doelwitten zijn – weigering vluchtelingenstatus – vernietiging voor wat betreft subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.082 - 30-01-2019

  Inreisverbod – vroeger BGV niet uitgevoerd – gezinsleven – art. 8 EVRM – wettelijke samenwoning – schijnwettelijke samenwoning – weigering wettelijke samenwoning door ambtenaar van de burgerlijke stand – geen beschermenswaardig gezinsleven – niet kennelijk onredelijk – verwerping

Pagina's