Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.384 - 01-10-2018

  Dublin III – Griekenland – UDN – art. 3 EVRM –AIDA-rapport – kwetsbare verzoekster – verblijf in opvangcentrum in Samos – seksueel geweld - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.319 - 28-09-2018

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – identiteitsbewijs – kaart subsidiaire bescherming in Duitsland – geen identiteitsbewijs - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.344 - 28-09-2018

  Einde verblijf – art. 44bis, § 2 Vw. – openbare orde – belang van het kind – zorgvuldigheidsplicht – geen rekening gehouden met dochter – vragenlijst niet ingevuld door verzoeker – gefragmenteerd onderzoek – DVZ heeft onderzoek gedaan naar verblijfstoestand, strafrechtelijk verleden en familiale situatie – had op de hoogte moeten zijn – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.378 - 28-09-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Rusland – Tsjetsjeense origine – niet-inoverwegingname meervoudige asielaanvraag – geen nieuwe elementen – melding Staatsveiligheid – religieus radicalisme - niet aannemelijk dat hij in negatieve aandacht Russische autoriteiten zou komen te staan omwille van handelingen gesteld in België - weigering

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 17675/18 - 27-09-2018

  (Saidani t. Duitsland) Beslissing – kennelijk ongegrond – geen schending artikel 2 EVRM (recht op leven) - geen schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – nationale veiligheid – uitwijzing Tunesië

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.253 - 27-09-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – onmogelijkheid om te reizen – medische redenen – medisch advies – uit informatie blijkt niet dat aandoeningen contra-indicatie zijn om te reizen, maar individueel medisch onderzoek zou tot ander besluit kunnen leiden – motiveringsplicht – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-175/17 - 26-09-2018

  (X t. Belastingdienst/Toeslagen) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Richtlijn 2005/85/EG – Artikel 39 – Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 13 – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 18, artikel 19, lid 2, en artikel 47 – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Beginsel van non-refoulement – Besluit tot afwijzing van een verzoek om internationale bescherming en tot oplegging van een terugkeerverplichting – Nationale regeling die voorziet in rechtspraak in tweede aanleg – Schorsende werking van rechtswege die tot het beroep in eerste aanleg is beperkt

 • Raad van State - 242.435 - 26-09-2018

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – medisch attest niet bezorgd aan DVZ, maar via verzoekschrift naar RvV gestuurd – kennis van het stuk – ongegrond – verwerping

 • Raad van State - 242.437 - 26-09-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – situatie jongste kind – medische problematiek en schoollopen in België – art. 8 EVRM – art. 3 EVRM – schending bewijskracht aanvankelijk bestreden beslissing – uitlegging strijdig met de inhoud ervan – gegrond - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.955 - 25-09-2018

  Einde verblijf – ontbonden huwelijk met Belgische echtgenote – Turkije – associatieovereenkomst EEG-Turkije – Besluit 1/80 – tewerkstelling in België – art. 6 besluit 1/80 – geen ononderbroken tewerkstelling van een jaar – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.688 - 20-09-2018

  Gezinshereniging – familie van erkend vluchteling – art. 10, § 2, 5e lid Vw. – uitzondering op voorwaarden bestaansmiddelen en huisvesting bij aanvraag binnen het jaar – praktische problemen om aanvraag binnen het jaar in te dienen – geen verlenging mogelijk – praktische en financiële moeilijkheden – geen overmacht – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.585 - 19-09-2018

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – bestaansmiddelen – art. 60, § 7 OCMW-wet – geen maatschappelijke dienstverlening – maatschappelijke integratie – tijdelijk karakter sluit stabiel en toereikend karakter niet uit – prognose dat inkomsten redelijkerwijs beschikbaar zijn – effectieve tewerkstelling – geringe productiviteit, herkomst bestaansmiddelen, aard betrekking, bedrag verloning niet relevant in beoordeling of iemand als werknemer kan worden beschouwd – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.472 - 18-09-2018

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – descendent – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – IGO – leefloon – art. 40ter Vw. – sociale bijstand – maatschappelijke dienstverlening – IGO is geen financiële dienstverlening - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-369/17 - 13-09-2018

  (Shajin Ahmed t. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Grenzen, asiel en immigratie – Vluchtelingenstatus of subsidiaire-beschermingsstatus – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 17 – Uitsluiting van de subsidiaire-beschermingsstatus – Gronden – Veroordeling voor een ernstig misdrijf – Bepaling van de ernst aan de hand van de naar nationaal recht op het misdrijf gestelde straf – Toelaatbaarheid – Vereiste dat een individuele beoordeling plaatsvindt

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.281 - 13-09-2018

  Einde verblijf – niet meer samen met partner - art. 42quater Vw. – uitzondering art. 42quater, § 4 Vw. – huwelijk 3 jaar geduurd waarvan minimum 1 jaar in België – niet van toepassing omdat huwelijk nooit erkend werd door burgerlijke stand gemeente – art. 27 WIPR – de plano erkenning – art. 44 Vb. en art. 30 WIPR – DVZ erkende huwelijksakte door aflevering visum D – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.230 - 12-09-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – aanvraag aan de grens - Venezuela – medische attesten – humanitaire crisis en socio-economische situatie – geen persoonlijke risico - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.164 - 11-09-2018

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – identiteitsbewijs – militaire kaart – officieel document – niet verkregen louter op basis van verklaringen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.111 - 10-09-2018

  Gezinshereniging – art. 40bis - gezinshereniging met Belg die gebruik heeft gemaakt van vrij verkeer – begrip ten laste – land van herkomst – beoordeling ten aanzien van plaats waar derdelander verbleef op moment van aanvraag gezinshereniging – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.125 - 10-09-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – LSP - Palestijnse origine – Libanon – UNRWA – informatie door CGVS verkregen van ambassade – onduidelijkheid – telefonisch contact – informatie niet afkomstig van UNRWA zelf – geen garanties – precaire situatie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.991 - 06-09-2018

  Dublin III – Griekenland – UDN – art. 3 EVRM –AIDA-rapport – verzoeker valt niet onder akkoord met Turkije – uitdrukkelijke garanties – geen onderbreking in procedure van meer dan 9 maanden – situatie in hot-spots lamentabel – uitdrukkelijke individuele garanties dat verzoeker zal worden opgevangen op vasteland – geen schending - verwerping

Pagina's