Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.327 - 19-12-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – coherente verklaringen – gedetailleerd relaas – oprechte inspanning geleverd op verzoek te staven aan de hand van geloofwaardige verklaringen en door het voorleggen van documenten – psychologische kwetsbaarheid – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.242 - 19-12-2018

  Verzoeker om internationale bescherming - asiel - Irak - soenniet - vrees niet actueel - ongeloofwaardig - art. 3 EVRM - veiligheidssituatie Bagdad - dochter van verzoekers aangerand door vrijwilliger in asielcentrum - psychische problemen - cumulatief effect van traumatische ervaringen - sterk verhoogde kwetsbaarheid - toekenning subsidiaire bescherming

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 76550/13 en 45938/14 - 18-12-2018

  (Saber en Boughassai t. Spanje) Schending art. 8 EVRM – recht op privéleven – verwijdering - openbare orde - belangenafweging – Spanje – Marokkaanse nationaliteit

 • Hof van beroep / Brussel - 2018/FQ/13 - 18-12-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 5° WBN – voorwaarde van 10 jaar hoofdverblijfplaats in België – hoedanigheid van echtgenote van een personeelslid van de Europese Commissie – protocolkaart – art. 7bis WBN – art. 10 Vw. – KB 14 januari 2013 – limitatief - verblijf onder protocolkaart valt hier niet onder – ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.142 - 17-12-2018

  Gezinshereniging –ouder van een Belgisch minderjarig kind – inreisverbod - HvJ 2 mei 2018, C-82/16, K.A – prejudiciële vraag gesteld – BGV bevat beslissing om aanvraag gezinshereniging niet in aanmerking te nemen – art. 20 VWEU – afhankelijkheidsverhouding beoordelen - rekening houden met individuele omstandigheden – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.022 - 14-12-2018

  BGV – bijlage 13 – inreisverbod - geen termijn – risico op onderduiken – zwartwerk – geen motivatie voor afwezigheid termijn vrijwillig vertrek – enkel weerslag op inreisverbod – rechtmatigheid BGV – vernietiging inreisverbod

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.045 - 14-12-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – coherente verklaringen – bedreigingen via facebookgesprekken – compromitterende foto – buitenhuwelijkse relatie – voordeel van de twijfel – alleenstaande vrouw – geen voldoende sociaal netwerk – kwetsbaar profiel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Hof van Justitie - C-412/17 en C-474/17 - 13-12-2018

  (Bundesrepublik Deutschland t. Touring Tours und Travel GmbH (C-412/17), Sociedad de Transportes SA (C-474/17)) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening (EG) nr. 562/2006 – Communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) – Artikelen 20 en 21 – Afschaffing van het grenstoezicht aan de Schengenbinnengrenzen – Controles binnen het grondgebied van een lidstaat – Maatregelen met hetzelfde effect als grenscontroles – Regeling van een lidstaat op grond waarvan een touringcaronderneming die busverbindingen verzorgt waarbij Schengenbinnengrenzen worden overschreden verplicht is om de paspoorten en verblijfsvergunningen van de passagiers te controleren – Sanctie – Dreiging met oplegging van een dwangsom

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.976 - 13-12-2018

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – identiteitsbewijs – paspoort voorgelegd dat niet meer geldig is – paspoort was wel geldig op ogenblik aanvraag – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 12-12-2018

  IPR - erkenning buitenlandse akte – echtscheiding – Marokkaanse authentieke akte – verstoting – Marokkaans recht – Franse vrouw met verblijfplaats in België – geen toepassing art. 57 WIPR – art. 25 WIPR – geen weigeringsgronden – gegrond – erkenning echtscheidingsakte

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.789 - 12-12-2018

  Student – visum type D – niet-erkende onderwijsinstelling – art. 58 en 59 Vw. niet van toepassing – art. 9 en 13 Vw. – geen voorzetting van vroegere studies of aansluiting op beroepsactiviteiten – GwH 16 december 2010, nr. 145/2010 – verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 59793/17 - 11-12-2018

  (M.A. en anderen t. Litouwen) Schending art. 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling) – gezin Tsjetsjeense asielzoekers – geen toegang tot asielprocedure aan de grens – schending art. 13 EVRM (recht op daadwerkelijk rechtsmiddel)

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.658 - 10-12-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – identiteitsdocument – consulaire identiteitskaart – kan worden verkregen na voorleggen andere documenten dan identiteitsdocumenten – identiteit niet met zekerheid aangetoond - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.714 - 10-12-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – langdurig verblijf in Iran en herkomst Afghanistan niet aannemelijk – broer heeft subsidiaire bescherming – gehoorverslag broer niet toegevoegd aan dossier – naam teruggevonden in Iraanse Amayesh-vluchtelingendatabank – bevestiging UNHCR - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 18/122/A - 07-12-2018

  Opvang – asielzoeker – collectieve opvang – vraag tot overplaatsing naar LOI – art. 12, § 1 Opvangwet – motiveringsplicht – discretionaire bevoegdheid – geen tegenindicaties – gegrond

 • Hof van beroep / Brussel - 2017/FA/747 - 06-12-2018

  Wettelijke samenwoning – gemeentelijke praktijk – woonstcontrole door wijkagent – ondertekening verklaring en afgifte ontvangstbewijs – opvragen informatie bij DVZ - artificiële vertraging – wettelijke termijnen – art. 1476quater BW - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.584 - 06-12-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Marokko – uit informatie blijkt niet dat sjiieten in Marokko actief geviseerd of vervolgd worden – discriminatie – belang kinderen – eenheid van gezin – echtgenoot heeft subsidiaire bescherming – individuele beoordeling - weigering

 • Raad van State - 243.123 - 06-12-2018

  Gezinshereniging – termijn beslissing – zes maanden – aflevering F-kaart – declaratief karakter aanvraag gezinshereniging – afgifte F-kaart is geen rechtscheppende handeling – geen voor vernietiging vatbare beslissing – recht van verdediging - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.472 - 04-12-2018

  Gezinshereniging – einde verblijf – intrafamiliaal geweld – art. 42quater, § 4, 4° Vw. – psychisch geweld – niet enkel fysiek geweld beoordelen – geen rekening gehouden met specifieke situatie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.342 - 30-11-2018

  BGV – bijlage 13septies – Ethiopië – land van bestemming – geen confrontatie met informatie over Ethiopië – niet duidelijk of verzoeker gehoord werd over mogelijke terugleiding naar Ethiopië – politieke problemen - Oromo gemeenschap - art. 3 EVRM - vernietiging

Pagina's