Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 258.555 - 22-07-2021

  Gezinshereniging – wettelijk partner en ouder van een Unieburger – inreisverbod - HvJ 8 mei 2018, nr. C82/16, K.A. – afhankelijkheid – art. 8 EVRM – geen actuele beoordeling – kind geboren na nemen inreisverbod – daadwerkelijke zorg – hoger belang van het kind - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 258.361 - 19-07-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – aanvullende nota met geactualiseerde analyse over situatie LGBTQI-gemeenschap – art. 39/76, § 1 Vw. – nieuwe gegevens – rechten van verdediging - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 258.387 - 19-07-2021

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Unieburger – art. 43, § 1, 2° Vw. – openbare orde – termijn beslissing - HvJ 27 juni 2018, nr. C-246/17, Diallo – geen automatische afgifte – doelstelling richtlijn 2004/38 – nationale regeling buiten toepassing laten – arrest K.A. niet van toepassing - verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 111/2021 - 15-07-2021

  Huisvesting - Vlaams Gewest - Sociale huisvesting - Verplichting voor de huurders betreffende een taalvaardigheid van het Nederlands - Vrijstelling - Beperkte cognitieve vaardigheden - Delegatie aan de Vlaamse Regering

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25244/18 - 13-07-2021

  (N.A. t. Finland) Rechtsmisbruik (artikel 35 § 3 (a) van het EHRM) – Herziening van een arrest van het EHRM (artikel 80 van het Procedurereglement) – toen vastgestelde schending van art. 2 EVRM (recht op leven) en 3 (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling) door overlijden na verwijdering van uitgeprocedeerde asielzoeker naar Irak – Fraude en gebruik van valse documenten (overlijdensakte) – Feit doorslaggevend en onbekend door het Hof bij oorspronkelijk arrest – Arrest van 14 november 2019 vernietigd – verzoekschrift onontvankelijk verklaard

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 258.139 - 13-07-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia – geaardheid – homoseksualiteit – zelfmoordpoging – psychologische problemen - onvoldoende onderzoek - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 258.129 - 13-07-2021

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – psychische gezondheid – nood aan stabiele sociale omgeving en nabijheid familie – geen medische zorg – “behandeling” in art. 9ter is niet enkel medicamenteuze behandeling – hangende aanvragen gezinshereniging van ouders - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 258.130 - 13-07-2021

  Beëindiging verblijf – BGV – bijlage 21 – beslissing pas 6 jaar na datum ter kennis gebracht aan verzoeker – elementen na bestreden beslissing – bewoording art. 7 Vw. – wettigheidstoets – plaatsen op moment afgeven van het bevel - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 6697/18 - 09-07-2021

  (M.A tegen Denemarken) Schending Artikel 8 EVRM – wachttijd gezinshereniging – geen evenwichtige belangenafweging - Ongerechtvaardigde wettelijke wachttijd van drie jaar voor gezinshereniging van personen met de subsidiaire of tijdelijke beschermingsstatus, zonder dat individuele beoordeling mogelijk is - Ruime beoordelingsmarge voor staten bij beslissing over opleggen van wachttijd - Onoverkomelijke belemmeringen voor gezinsleven belangrijker bij afweging van billijkheid voor wachttijd van meer dan twee jaar

 • Rechtbank van eerste aanleg / Hasselt - 17/448/B - 09-07-2021

  Staatloze – Palestina – Palestijnse vluchteling – Verdrag van New York 28 september 1954 – UNRWA - België erkent Palestijnse Staat niet – toekenning

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 12625/17 - 08-07-2021

  (Shahzad tegen Hongarije) Art 3 - Uitzetting - Herhaaldelijke weigering van toegang tot de asielprocedure aan de Pools-Wit-Russische grens, waardoor asielzoekers worden blootgesteld aan het risico van kettinguitzetting naar Syrië en onmenselijke en vernederende behandeling en foltering Art 4 P4 - Collectieve uitzetting van vreemdelingen door een ruimer beleid van weigering van inreis, ongeacht de intentie van de verzoeker om internationale bescherming aan te vragen bescherming aan te vragen Art 13 (+ art. 3 en art. 4 P4) - Ontbreken van een daadwerkelijk rechtsmiddel voor het indienen van klachten bij de binnenlandse autoriteiten Art 34 - Belemmering van de uitoefening van het recht om een verzoek in te dienen - Niet-inachtneming van voorlopige maatregel krachtens artikel 39 Art. 4 P4 - Verbod van collectieve verwijdering van vreemdelingen - Terugdringen van migrant op smalle strook van grondgebied van staat aan buitenzijde van grensversperring staat gelijk met verwijdering - Collectief karakter van verwijdering van verzoeker, na onregelmatige maar niet-verstorende binnenkomst, zonder individuele beslissing, ondanks beperkte toegang tot middelen van legale binnenkomst zonder formele procedure en waarborgen - Ontbreken van individuele verwijderingsbeslissing niet het gevolg van verzoekers eigen gedrag ; Art 13 (+ Art 4 P4) - Ontbreken van een daadwerkelijk rechtsmiddel tegen uitzetting

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 51246/17 - 08-07-2021

  (D.A en andere tegen Polen) Art 3 - Uitzetting - Herhaaldelijke weigering van toegang tot de asielprocedure aan de Pools-Wit-Russische grens, waardoor asielzoekers worden blootgesteld aan het risico van kettinguitzetting naar Syrië en onmenselijke en vernederende behandeling en foltering Art 4 P4 - Collectieve uitzetting van vreemdelingen door een ruimer beleid van weigering van inreis, ongeacht de intentie van de verzoeker om internationale bescherming aan te vragen bescherming aan te vragen Art 13 (+ art. 3 en art. 4 P4) - Ontbreken van een daadwerkelijk rechtsmiddel voor het indienen van klachten bij de binnenlandse autoriteiten Art 34 - Belemmering van de uitoefening van het recht om een verzoek in te dienen - Niet-inachtneming van voorlopige maatregel krachtens artikel 39 Art. 4 P4 - Verbod van collectieve verwijdering van vreemdelingen - Terugdringen van migrant op smalle strook van grondgebied van staat aan buitenzijde van grensversperring staat gelijk met verwijdering - Collectief karakter van verwijdering van verzoeker, na onregelmatige maar niet-verstorende binnenkomst, zonder individuele beslissing, ondanks beperkte toegang tot middelen van legale binnenkomst zonder formele procedure en waarborgen - Ontbreken van individuele verwijderingsbeslissing niet het gevolg van verzoekers eigen gedrag ; Art 13 (+ Art 4 P4) - Ontbreken van een daadwerkelijk rechtsmiddel tegen uitzetting

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 257.815 - 08-07-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – dubbele nationaliteit Syrië en Turkije – geen vrees voor vervolging ten aanzien van Turkije – in Turkije gewoond – geen geloof aan verklaring dat verzoeker geen band heeft met Turkije - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 257.818 - 08-07-2021

  Intrekking vluchtelingenstatus – Syrië – openbare orde – veroordeling voor ernstig misdrijf – aanranding minderjarige – probatievoorwaarden niet nageleefd – persoonlijk gedrag – art. 55/3/1, § 1 Vw. – bevestiging intrekking

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 257.730 - 07-07-2021

  BGV – bijlage 13quinquies – medische en psychologische problemen – art. 74/13 Vw. – motiveringsplicht – wapengelijkheid – bestreden beslissing niet op afdoende wijze gemotiveerd - vernietiging

 • Hof van beroep / Brussel - 2020/FQ/14 - 29-06-2021

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art 12bis, § 1, 1° Vw. - ononderbroken wettelijk verblijf – art. 7bis, § 2 WBN - bewijs wettelijk verblijf – bijzondere identiteitskaart – protocolkaart - lijst in KB 14 januari 2013 – E+ kaart op ogenblik indiening verzoek – gegrond – nationaliteit toegekend

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 21/654/B - 28-06-2021

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – gewichtige feiten eigen aan de persoon – overtreding Covid-19 maatregelen – minnelijke schikking aanvaard en voldaan – geen gewichtig feit – GwH 20 mei 2021, nr. 72/2021 - kosten ten laste van de staat – toekenning nationaliteit

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 257.338 - 28-06-2021

  Dublin – Dublin III-Vo. – bijlage 26quater – moeder heeft tijdelijke verblijfstitel in Spanje – vader verdwenen met onbekende bestemming – kind achtergelaten – eenheid van gezin – geen belang – geen indicatie dat moeder niet voor kind kan zorgen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 257.339 - 28-06-2021

  BGV – bijlage 13septies – openbare orde – arrest Hof van Beroep – voorlopige invrijheidstelling – verbod om Belgisch grondgebied te verlaten – omzendbrief COL nr. 13/2010 – Belgische federale overheid is één en ondeelbaar – art. 6 EVRM – rechten van verdediging - vernietiging

 • Raad van State - 251.051 - 24-06-2021

  Detentie – vasthouding gezinnen met kinderen – gesloten gezinswoningen – art. 13 KB 22 juli 2018 – regime en werkingsmaatregelen van gesloten gezinswoningen – gedeeltelijke vernietiging art. 13 KB 22 juli 2018

Pagina's