Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 247.822 - 17-06-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – aanvraag onontvankelijk verklaard door CGVS - vluchtelingenstatus in Griekenland – art. 3 EVRM – medische en psychologisch attesten – in overweging genomen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 237.072 - 17-06-2020

  Inreisverbod – verloofd met erkende vluchteling – art. 8 en 12 EVRM – huwelijksaanvraag geweigerd door ambtenaar burgerlijke stand – beroepsprocedure lopende – standaardformulering – art. 74/11 Vw. – onmogelijkheid om te huwen in Albanië - humanitair omstandigheden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 236.998 - 16-06-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – LSP – kwetsbaar profiel – minderjarig – volledig afhankelijk van moeder die in België erkend werd als vluchteling – geweld door vader – ruime toepassing voordeel van de twijfel gerechtvaardigd – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 236.793 - 12-06-2020

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – weigering door gemeente – geen paspoort met geldig inreisvisum voorgelegd – wil van de wetgever - bepalingen art. 40bis van toepassing – Art 58 Vb. – art. 41, § 2 Vw. – ook andere documenten kunnen aanvaard worden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 236.800 - 12-06-2020

  Gezinshereniging – art. 40bis Vw. – echtgenoot van een Unieburger – inreisverbod van 10 jaar – afhankelijkheidsrelatie – kind geboren na afnemen interview door DVZ – bewijslast in beginsel bij aanvrager – bewijs afhankelijkheidsrelatie vloeit niet voort uit wetgeving, maar uit rechtspraak Hof van Justitie – staat niet vast dat verzoeker dit diende te weten – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 20/258/K - 08-06-2020

  Opvang - verzoeker om internationale bescherming – online afsprakensysteem voor verzoek om internationale bescherming - geen uitnodiging na verschillende weken - wettelijke taak Fedasil - Coronacrisis - pandemie - risico op besmetting door verblijf op straat - fysieke integriteit - volksgezondheid - gegrond – verplichting Fedasil om opvang te verlenen

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 20/52/B - 08-06-2020

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 11bis WBN – nationaliteitsverklaring door ouders voor kind – ouders gekend bij staatsveiligheid – nationaliteitsverklaring in belang van het kind – kind kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gedrag van ouders – geen verblijfsrechtelijk voordeel – negatief advies ongegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 20/60/B - 08-06-2020

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 11bis WBN – nationaliteitsverklaring door ouders voor kind – ouders gekend bij staatsveiligheid – nationaliteitsverklaring in belang van het kind – kind kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gedrag van ouders – geen verblijfsrechtelijk voordeel – negatief advies ongegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 20/59/B - 08-06-2020

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 11bis WBN – nationaliteitsverklaring door ouders voor kind – ouders gekend bij staatsveiligheid – nationaliteitsverklaring in belang van het kind – kind kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gedrag van ouders – geen verblijfsrechtelijk voordeel – negatief advies ongegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Raad van State - 247.716 - 05-06-2020

  Art. 9ter Vw. – posttraumatisch stress-syndroom – toegankelijkheid medische zorg in Algerije – alternatieve medicatie – appreciatiebevoegdheid ambtenaar-geneesheer – werkzame behandeling mogelijk – begrip “adequate behandeling” - niet vereist dat deze behandeling op zelfde niveau staat als behandeling in België – niet verplicht rekening te houden met eventuele bijwerkingen van equivalente medicijnen – gegrond - vernietiging

 • Hof van Cassatie - P.20.0499.F - 03-06-2020

  Detentie – verzoek tot invrijheidstelling - rechten van verdediging – hoorrecht – recht om te verschijnen op hoorzitting – recht om zich in persoon te verdedigen - corona – covid-19 instructies – geen wet of interne rechtsregel – art. 15, lid 1 EVRM - cassatie

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 49773/15 - 02-06-2020

  (S.A. t. Nederland) Geen schending artikel 3 EVRM bij uitwijzing naar Soedan – geen schending artikel 13 EVRM – Soedan – geloofwaardigheid - Algemene situatie die op zich geen risico van mishandeling in strijd met het Verdrag inhoudt - Niet-Arabische etnische afkomst: op zich geen risico van vervolging of ernstige schade in Khartoem - Geen betrokkenheid bij verzet tegen het huidige regime of andere individuele factoren of aanwijzingen voor een negatief belang van de autoriteiten

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 3138/16 - 02-06-2020

  (Azerkane t. Nederland) Artikel 8 EVRM - Uitzetting - Gerechtvaardigde beslissingen om een verblijfsvergunning in te trekken en een inreisverbod van tien jaar op te leggen, geboren en getogen in Nederland - Bedreiging van de openbare orde en veiligheid - Geen bewijs voor de onmogelijkheid of uitzonderlijke moeilijkheid om zich in Marokko te vestigen - Zeer ernstige gevolgen van de bestreden maatregelen voor het gezin en het privéleven van verzoeker, gelet op de duur van zijn verblijf in Nederland en de beperkte banden met Marokko - Billijk evenwicht

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 20/229/K - 29-05-2020

  Opvang - verzoeker om internationale bescherming – online afsprakensysteem voor verzoek om internationale bescherming - geen uitnodiging na verschillende weken - wettelijke taak Fedasil - Coronacrisis - pandemie - risico op besmetting door verblijf op straat - fysieke integriteit - volksgezondheid - gegrond – verplichting Fedasil om opvang te verlenen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 236.223 - 29-05-2020

  BGV – bijlage 13quinquies – art. 74/13 Vw. – rekening houden met gezondheidstoestand – geen administratief dossier neergelegd door DVZ - vernietiging

 • Raad van State - 247.685 - 29-05-2020

  Beëindiging verblijf – schending art. 41bis bestuurstaalwet – aanvraag, beslissing en F kaart opgesteld in het Frans – beslissing tot beëindiging in het Nederlands - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 236.222 - 29-05-2020

  BGV – bijlage 13 – verblijf om humanitaire redenen in Italië – verblijfskaart recent vervallen – EHRM 27 april 2010, nr. 16318/07, Moretti en Benedetti / Italië – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – kind erkend door vader van Belgische nationaliteit – rekening houden met gezinssamenstelling – kind zou worden gescheiden van vader – specifieke situatie onderzoeken – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 236.230 - 29-05-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – verzoeker heeft 5 jaar lang bijlage 35 gehad – lange duur behandeling beroep – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 236.220 - 29-05-2020

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – ouder van een Nederlands minderjarig kind - inreisverbod 8 jaar - HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A. – daadwerkelijke zorg – brief procureur des konings waaruit blijkt dat alibi verzoeker voor moord klopt – DVZ kan zich hier niet op beroepen – art. 24 Handvest – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 236.128 - 28-05-2020

  Gezinshereniging – familielid van erkende vluchteling – niet naleven beslissingstermijn – automatische afgifte - art. 12bis, § 2 Vw. - HvJ 20 november 2019, nr. C-706/18, X t. België – verzet tegen afgifte verblijfskaart zonder daadwerkelijk voldoen aan verblijfsvoorwaarden – voorrang EU-recht – geen afgifte visum - verwerping

Pagina's