Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.036 - 06-11-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Eritrea – art. 57/5quater Vw. – opvragen notities CGVS door advocaat – versnelde procedure - notities niet ontvangen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.038 - 06-11-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Pakistan – Ahmadi – geen systematische vervolging – individuele omstandigheden – meest recente informatie – laattijdige indiening verzoek – geen geloof aan voorgehouden profiel - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.919 - 05-11-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Burundi – Tutsi – ongeloofwaardige verklaringen – meerdere malen ongemoeid en legaal Burundi in- en uitgereisd – uit documenten blijkt dat verzoekster vertrek organiseerde voor haar beweerde problemen met autoriteiten – COI Focus – relatie tussen België en Burundi - weigering

 • Raad van State - 242.828 - 30-10-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – minderjarige kinderen als vluchteling erkend – niet-gemotiveerd – eenheid van gezin – geen automatische erkenning vluchtelingenstatus ouder - verwerping

 • Hof van beroep / Gent - 2017/FE/28 - 29-10-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis WBN – negatief advies OM – onvoldoende bewijs talenkennis, maatschappelijke integratie en economische participatie – gewichtige feiten eigen aan persoon – samentellen beroepsopleidingen mogelijk – geen voorwaarde toevoegen aan de wet – voldoende werkdagen – gewichtige feiten wel weerhouden – slagen en verwondingen – herhaaldelijke verkeersinbreuken - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.633 - 26-10-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – bekering tot christendom – geloofwaardigheid bekering – selectieve lezing van verzoekers verklaringen – gradueel proces van geloofsgroei – niet kwalijk genomen dat verzoeker dit bij DVZ nog niet vermeld heeft – geen duidelijk beginpunt bekering – geen puur rationele of verstandelijke afweging – doop – begrip godsdienst – voldoende samenhangende verklaringen – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.650 - 26-10-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Eritrea – ongeloofwaardige verklaringen – onduidelijke verklaringen over reisweg – exit visum – geen negatieve aandacht van autoriteiten – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.726 - 26-10-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Burundi – Tutsi origine – profiel als restauranthouder niet geloofwaardig – politieke overtuiging – Tutsis geviseerd door overheid – politieke evolutie in Burundi – verslechtering relatie tussen Burundi en België - Burundi ziet België als vijand – voordeel van de twijfel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.536 - 25-10-2018

  Niet inoverwegingname 9bis aanvraag – woont niet in gemeente – woonstcontrole – verwijzing – niet noodzakelijk om uiteen te zetten welke initiatieven betrokken ambtenaar nam – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.436 - 24-10-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – hoorplicht is geen verwittigingsplicht – verzoeker dient niet op voorhand in kennis gesteld te worden van redenen waarop aangevoerde argumenten niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheden – verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 7841/14 - 23-10-2018

  (Levakovic t. Denemarken) Geen schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – openbare orde – (jeugd)criminaliteit – ernst van de feiten – vestiging in Denemarken sinds de leeftijd van 9 maanden – belangenafweging – zeer ernstige redenen om uitwijzing te rechtvaardigen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25593/14 - 23-10-2018

  (Assem Hassan Ali t. Denemarken) Geen schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – openbare orde – ernst van de feiten – belang van het kind – belangenafweging – zeer ernstige redenen om uitwijzing te rechtvaardigen

 • Hof van Cassatie - C.18.0193.N - 22-10-2018

  Nationaliteit - nationaliteitsverklaring - termijn - art. 15 WBN - beroepstermijn begint te lopen vanaf ontvangst negatief advies, niet vanaf kennisgeving - verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 141/2018 - 18-10-2018

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Rechtspleging - Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Inreisverbod

 • Hof van Justitie - C-662/17 - 18-10-2018

  (E. G. t. Republika Slovenija) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk Europees asielstelsel – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 46, lid 2 – Rechtsmiddel tegen een beslissing waarbij is geweigerd de vluchtelingenstatus te verlenen, maar waarbij wel de subsidiairebeschermingsstatus is verleend – Ontvankelijkheid – Geen voldoende belang wanneer de door een lidstaat verleende subsidiairebeschermingsstatus dezelfde rechten en voordelen biedt als die welke krachtens het Unierecht en het nationale recht worden geboden uit hoofde van de vluchtelingenstatus – Relevantie van de individuele situatie van de verzoeker voor het onderzoek van de gelijkheid van die rechten en voordelen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.223 - 18-10-2018

  BGV – inreisverbod – verzoeker heeft verblijfstitel in andere lidstaat – overleg met lidstaat- verblijfstitel wordt niet ingetrokken – omzetten in zuiver nationaal inreisverbod – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.109 - 17-10-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – relatie met erkende vluchteling – ‘geijkte procedure’ gezinshereniging in art. 10 Vw. – ook 9bis is een ‘geijkte procedure’ – traditioneel huwelijk – hypothetische situatie – kennelijk onredelijk – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.074 - 17-10-2018

  Unieburger – Bulgarije – zelfstandige – veroordeeld tot levenslange opsluiting voor moord – einde verblijf – inreisverbod 20 jaar – gevaar openbare orde – art. 3 EVRM – gevangenisstelsel in Bulgarije – geen concreet onderzoek naar risico op onmenselijke behandeling in Bulgaarse gevangenissen – absoluut verbod - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.953 - 15-10-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Djibouti – politiek engagement – vrees voor herinfibulatie – niet doorleefd en coherent – tegenstrijdige verklaringen – activisme in België – geen specifieke negatieve aandacht van Djiboutiaanse autoriteiten – mogelijkheid om vrij te reizen - geen systematische en automatische toepassing herinfibulatie – zelfstandige zakenvrouw - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.897 - 12-10-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – financiële toegang tot medicatie in land van herkomst – individueel onderzoek – veronderstelling dat verzoeker financiële middelen heeft doordat hij 17 jaar lang in onwettig verblijf in onderhoud kon voorzien – motiveringsplicht – zorgvuldigheidsplicht – vernietiging

Pagina's