Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.572 - 11-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – minderjarig – aanvraag door ouders – familie heeft subsidiaire bescherming in Spanje – geen onderzoek naar reële bescherming – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.473 - 05-08-2020

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – visumweigering – verzoeker stelt adoptiezoon te zijn van tante – gezinshereniging met tante niet mogelijk - humanitair visum – art. 9 en 13 Vw. – internationale bescherming in Oeganda – tegenstrijdige motivering over mogelijke terugkeer naar Somalië – verzoeker woont samen met oom – visumweigering oom vernietigd – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.439 - 04-08-2020

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – voorgelegde documenten onvoldoende recent – meest recente aanslagbiljet waar Belgische referentiepersoon over kon beschikken – kennelijk onredelijk – aanzienlijk bedrag op spaarrekening – geen loutere momentopname - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.443 - 04-08-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – art. 55/2 Vw. – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – bescherming UNRWA – registratiekaart – nooit hulp ontvangen – beoordeling in het licht van art. 48/3 en 48/4 Vw. - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.307 - 30-07-2020

  BGV – bijlage 13 – art. 7 en 8 MB 23 maart 2020 houdende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken – Covid-19 – pandemie - essentiële reizen – vrijwillig vertrek onmogelijk – geen verzoek verlenging BGV ingediend – art. 74/11 Vw. – risico op inreisverbod – eerdere bevelen niet uitgevoerd - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 239.137 - 29-07-2020

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – aanvraag ingediend tijdens hangende Dublinprocedure – beoordeling ten opzichte van land van overname en niet ten opzichte land van herkomst – had in ondergeschikte orde onderzocht moeten worden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 238.909 - 24-07-2020

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. – art. 43, § 1 Vw. – openbare orde – verslag staatsveiligheid – salafist – art. 39/79, § 1 Vw. – schorsend beroep – verwijdering enkel mogelijk bij dwingende redenen van nationale veiligheid – niet kennelijk onredelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 238.960 - 24-07-2020

  BGV – bijlage 13septies – termijn om grondgebied te verlaten – 30 dagen – uitzondering bij gevaar voor openbare orde – niet zomaar gelijk stellen met dringende omstandigheden – art. 44ter Vw. – vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 20/497/K - 23-07-2020

  Opvang - verzoeker om internationale bescherming – online afsprakensysteem voor verzoek om internationale bescherming - eerder negatieve Dublinbeslissing, maar bijlage 26quater verstreken zonder transfer - wettelijke taak Fedasil - Coronacrisis - pandemie - risico op besmetting - precaire daklozenopvang - hoger belang van het kind - organisatorische redenen eigen aan de aangepaste werking DVZ niet afwentelen op gezin - volksgezondheid - gegrond – verplichting Fedasil om opvang te verlenen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 40503/17, 42902/17 en 43643/17 - 23-07-2020

  (M.K. en anderen t. Polen) Schending art. 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling) – gezin Tsjetsjeense asielzoekers – geen toegang tot asielprocedure aan de grens – schending artikel 4, Protocol nr. 4 EVRM (verbod op collectieve uitzetting) – verklaringen en documenten van asielzoekers meermaals genegeerd door de grenspolitie – schending art. 13 EVRM (recht op daadwerkelijk rechtsmiddel) – geen schorsend beroep – schending art. 34 EVRM – uitwijzing en weigering behandeling asielaanvraag ondanks voorlopige maatregelen (art. 39 Procedurereglement)

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 238.870 - 23-07-2020

  Gezinshereniging – familielid van een derdelander – aanvraag vanuit België – buitengewone omstandigheden – coronavirus – covid-19 – beslissing legt geen terugkeerverplichting op – art. 3 EVRM – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 238.760 - 22-07-2020

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – motivering door verwijzing – niet-openbare MedCOI-informatiebronnen – enkel conclusie weergegeven – schending formele motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 238.759 - 22-07-2020

  Einde verblijf – wettelijk samenwonende partner van een Unieburger – art. 42quater, § 4 Vw. – uitzondering op 5 jaar voorwaardelijk verblijf – geregistreerd partnerschap of gezamenlijke vestiging van 3 jaar – RvS 29 februari 2012, nr. 218.238 - enkel rekening gehouden met periode wettig verblijf – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 238.733 - 17-07-2020

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – coronavirus – covid-19 – impact corona op Afghaanse gezondheidszorg – arts-adviseur moet niet uit eigen beweging motiveren hieromtrent – verwerping

 • Hof van Justitie - C-517/17 - 16-07-2020

  (Milkiyas Addis t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asielbeleid – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikelen 14 en 34 – Verplichting om een persoon die om internationale bescherming verzoekt in de gelegenheid te stellen persoonlijk gehoord te worden voordat zijn verzoek niet-ontvankelijk wordt verklaard – Niet-nakoming van de verplichting tijdens de procedure in eerste aanleg – Gevolgen

 • Hof van Justitie - C-199/19, C-136/19 en C-137/19 - 16-07-2020

  (B. M. M., B. S., B. M., B. M. O. t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 4, lid 1 – Begrip ,minderjarig kind’ – Artikel 24, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Belangen van het kind – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Kinderen van de gezinshereniger die meerderjarig zijn geworden tijdens de beslissingsprocedure of de gerechtelijke procedure tegen de beslissing tot afwijzing van het verzoek om gezinshereniging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 238.431 - 13-07-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – openbare orde – zeer langdurig verblijf – beoordeling ten gronde doorgevoerd in het kader van ontvankelijkheidsonderzoek – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 237.911 - 03-07-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – art. 57/6 Vw. – onontvankelijk – internationale bescherming in Griekenland – kwetsbaar profiel – slachtoffer van ernstige incidenten met derden in Griekenland – mensenhandel – doorleefde verklaringen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 237.915 - 03-07-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – art. 57/6 Vw. – onontvankelijk – internationale bescherming in andere EU-lidstaat – onduidelijkheid over welke lidstaat het gaat – voldaan aan medewerkingsplicht – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 237.903 - 02-07-2020

  Dublin III – Oostenrijk – verlenging termijn – art. 29.2 Dublin III-Vo. – onderduiking – risico op onderduiken - niet ondertekenen ‘verklaring vrijwillige terugkeer’ staat niet gelijk aan zich doelbewust onttrekken aan de overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat - HvJ 19 maart 2019, C-163/17, Jawo – intentioneel element vereist – verzoekers hebben hun woonplaats niet verlaten – vernietiging

Pagina's