Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 15670/18 en 43115/18 - 18-11-2021

  (M.H. e.a. t. Kroatië) Schending artikel 2 EVRM (recht op leven) - procedureel - Ondoeltreffend onderzoek naar dood van kind; schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) - materieel – Kinderen meer dan twee maanden vastgehouden in immigratiecentrum met gevangenisachtige elementen in materiële omstandigheden die gelijkaardig zijn aan die van volwassenen – schending artikel 5, lid 1 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) - Verzuim om blijk te geven van de vereiste beoordeling, waakzaamheid en voortvarendheid in de procedures om de bewaring van gezinnen zoveel mogelijk te beperken; Schending artikel 34 EVRM - Effectieve uitoefening van individueel verzoek belemmerd door beperking van contact met gekozen advocaat, en druk op advocaat uitgeoefend om voortzetting van zaak te ontmoedigen; Schending artikel 4 Protocol 4 (verbod op collectieve uitzetting) - Gedwongen terugkeer van ouder en zes kinderen door de Kroatische politie buiten de officiële grensdoorlaatpost en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Servische autoriteiten

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.864 - 18-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – litteken op aangezicht – medisch attest – beoordeling in samenhang met verklaringen – bewijskracht – psychologische aandoening – geen coherent en geloofwaardig vluchtrelaas – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.847 - 18-11-2021

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – ouderdom – palliatieve zorg – geen actieve ziekte – geen actuele behandeling – verzoeker wil geen levensverlengende behandelingen – negatieve wilsverklaring – geen psychologische problematiek - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.795 - 17-11-2021

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – signalisatie op grond van art. 24 SIS II-Vo. – declaratoir recht – begunstigde vrij verkeer – weigering enkel mogelijk omwille van redenen van openbare orde – arrest K.A. enkel van toepassing op statische Unieburgers, niet op Unieburgers die gebruik maken van vrij verkeer – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Namen - 2021/615/B - 17-11-2021

  IPR – geboorteakte – vervangend vonnis - verlies of vernietiging – art. 26, 27 en 35 BW - onmogelijkheid tot voorlegging geboorteakte – bewijs – voormalig erkend vluchteling – bewijs burgerlijke staat – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.792 - 17-11-2021

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 40bis Vw. – inreisverbod - HvJ 8 mei 2018, nr. C82/16, K.A. – afhankelijkheidsverhouding – art. 8 EVRM – geen toetsing of aan grondvoorwaarden is voldaan – art. 74/11 Vw. – art. 11 Terugkeerrichtlijn – niet van toepassing op Unieburgers en familieleden – enkel weigering mogelijk indien redenen van openbare orde – art. 43 Vw. - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-821/19 - 16-11-2021

  (Europese Commissie t. Hongarije) Beroep wegens niet-nakoming – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asielbeleid – Richtlijnen 2013/32/EU en 2013/33/EU – Procedure voor de toekenning van internationale bescherming – Gronden voor niet-ontvankelijkheid – Begrippen ‚veilig derde land’ en ‚eerste land van asiel’ – Hulpverlening aan asielzoekers – Strafbaarstelling – Inreisverbod voor de grenszone van de betrokken lidstaat

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.741 - 16-11-2021

  Gezinshereniging – familielid van erkend vluchteling – termijn 12 maanden – art. 10, § 2, 5e lid Vw. – laattijdige indiening visumaanvraag – overmacht – zorgvuldigheidsplicht – gebrek aan transparantie bij visumpartner TLS – onveilig situatie tussen Somalië en Kenia – hoger belang van het kind - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.748 - 16-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Brazilië – vrees voor broer – Capinho bende – mogelijkheid tot overheidsbescherming – nooit klacht ingediend - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.745 - 16-11-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – geaardheid – homoseksualiteit – ongeloofwaardige verklaringen – UNHCR richtlijnen – rechtspraak HvJ – integrale geloofwaardigheidsbeoordeling - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.727 - 16-11-2021

  Unieburger – art. 40 Vw. – werkzoekende – reële kans op tewerkstelling – art. 14 richtlijn 2004/38 – art. 50 Vb. - HvJ 17 december 2020, nr. C710/19, G.M.A. – artikel 45VWEU – redelijke termijn – bewijs werk zoeken – pas na redelijke termijn kan bewijs reële kans op tewerkstelling geëist worden – redelijke termijn niet minder dan zes maanden – RvS 10 september 2021, nr. 251.458 - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.627 - 10-11-2021

  Beslissing tot terugdrijving – visum type D - derdelands student – grenscontrole – art. 3, lid 3° Vw. – UDN – staving doel van de reis – toegelaten voor academiejaar – geen bewijs dat school op de hoogte is van laattijdige aankomst – onduidelijkheid over verblijfplaats na de eerste drie nachten op hotel - kennelijk onredelijk – zorgvuldigheid – prima facie schending materiële motiveringsplicht - schorsing

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 21/51/K - 09-11-2021

  Opvang – recht op opvang – registratie verzoek om internationale bescherming in aanmeldcentrum – geen opvangplaats toegewezen – verzoeker leeft op straat – urgente situatie – art. 2, 1° Opvangwet – art. 2, b) Opvangrichtlijn – geen antwoord van Fedasil op mails advocaat – gegrond – veroordeling Fedasil tot opvang in een opvangcentrum, een LOI, of een hotel of elke andere aangepaste plaats - dwangsom

 • Hof van Justitie - C-91/20 - 09-11-2021

  (LW t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten – Richtlijn 2011/95/EU – Artikelen 3 en 23 – Gunstiger normen die door de lidstaten kunnen worden gehandhaafd of vastgesteld om het recht op asiel of subsidiaire bescherming uit te breiden tot de gezinsleden van de persoon die internationale bescherming geniet – Toekenning aan een minderjarig kind van de vluchtelingenstatus die is afgeleid van die van een van zijn ouders – Instandhouding van het gezin – Belang van het kind

 • Raad van State - 252.072 - 09-11-2021

  Verzoeker om internationale bescherming - NBMV – leeftijdsbepaling – twijfel omtrent leeftijd - medisch onderzoek – art. 7, §3 Voogdijwet NBMV – drie tests – uiteenlopende resultaten – niet af te leiden hoe eindresultaat bereikt werd – motiveringsplicht – schorsing

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 21/633/K - 05-11-2021

  Opvang – recht op opvang – registratie verzoek om internationale bescherming in aanmeldcentrum – geen opvangplaats toegewezen – art. 2, 1° Opvangwet – art. 2, b) Opvangrichtlijn – aantonen dat individuele vraag tot opvang aan Fedasil werd gericht - weigeringsbeslissing of aanvraag niet beantwoord binnen redelijke termijn - geen aanvraag gedaan - onontvankelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.359 - 05-11-2021

  Weigering verlenging verblijf – verblijf op basis van humanitair visum – art. 9 Vw. – voorwaarde niet ten laste zijn van de openbare overheden – leefloon – niet actief naar werk zoeken – zeven kinderen – geen BGV – hoger belang minderjarige kinderen niet geschonden – aanvraag gezinshereniging mogelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.382 - 05-11-2021

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – art. 8 EVRM – verwantschap met kind niet bewezen – feitelijke vormen van gezinsleven kunnen ook bescherming genieten – effectieve beleefde gezinsbanden – gebrek aan onderzoek – bezit van staat – art. 331nonies BW – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad van State - 252.042 - 04-11-2021

  Verzoeker om internationale bescherming – asiel – detentie – UDN beroepstermijn – HvJ 11 februari 2021, nr. C-755/19 – art. 39/57 Vw. – niet blind toepassen – eerste advocaat weigerde beroep in te dienen – tweede advocaat kreeg geen toegang tot dossier voor verstrijken beroepstermijn – gegrond – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 263.352 - 04-11-2021

  Beslissing tot terugdrijving – visum type D - derdelands student – grenscontrole – art. 3, lid 3° Vw. – UDN – staving doel van de reis – kennelijk onredelijk – visum type D geeft geen automatisch recht op binnenkomst – administratieve formaliteiten – voldoende stukken voorgelegd om reisdoel te staven discretionaire beoordeling – binnenkomstvoorwaarden – prima facie schending materiële motiveringsplicht - schorsing

Pagina's