Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 245.263 - 31-10-2019

  Intrekking verblijf – art. 11, § 2, al. 1, 4° Vw. – fraude in hoofde van referentiepersoon – geen beperking in tijd – GwH 22 november 2018, nr. 156/2018 – individuele situatie – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.290 - 30-10-2019

  Weigering verblijf als arbeidsmigrant – bijlage 48 - artikel 61/25-5, §1, 3° Vw. – aanvraag vanuit België met Attest van Immatriculatie – geen toelating of machtiging tot verblijf – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.190 - 29-10-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – India als land van verblijf – Tibetanen – individuele beoordeling – Tibetaanse partner heeft geen ‘registration certificate for Tibetans’ – risico op seksueel geweld – art. 8 EVRM – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.189 - 29-10-2019

  Gezinshereniging – familielid van een erkende vluchteling – art. 10 Vw. – bewijs bestaansmiddelen en huisvesting – niet van toepassing op aanvragen binnen jaar na erkenning als vluchteling – bijzondere omstandigheden – HvJ 7 november 2018, C-380/17, K, B t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie - praktijk DVZ – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 228.084 - 28-10-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – Belgische vader – art. 40ter Vw. – verzoeker is ouder dan 21 jaar – ten laste – herkomstland – periode voorafgaand aan komst naar België – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 149/2019 - 24-10-2019

  Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Voorwaarden tot gezinshereniging - Familieleden van een Belgische onderdaan die geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer - Stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen

 • Grondwettelijk Hof - 150/2019 - 24-10-2019

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Rechtspleging - Geldboete wegens kennelijk onrechtmatig beroep - Wijzigingen - Vereenvoudiging van de procedure

 • Grondwettelijk Hof - 151/2019 - 24-10-2019

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Vreemdeling familielid van een burger van de Unie tegen wie een ministerieel besluit tot terugwijzing werd genomen - Wetswijziging - Onmogelijkheid tot schorsing of opheffing van het besluit

 • Hof van beroep / Brussel - 2019/FQ/3 - 24-10-2019

  Nationaliteit - nationaliteitsverklaring - verklaring in buitenland - art. 8, §1, 2°,b WBN - termijn 5 jaar na geboorte - vervaltermijn, geen verjaringstermijn - hoger belang van het kind - overmacht - bijkomende termijn van 6 maanden verleend

 • Hof van Cassatie - C.19.0159.N - 24-10-2019

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – gewichtige feiten eigen aan de persoon – art. 15, § 3n eerste lid WBN – opsomming in art. 1, § 2, 4° WBN en art. 2 KB 14 januari 2013 is niet exhaustief - valse identiteit – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.796 - 23-10-2019

  BGV – bijlage 13septies – openbare orde – drugsfeiten – art. 74/13 Vw. – zoon verblijft in jeugdinstelling – verzoeker in gevangenis – gezinsleven – begin van bewijs – art. 8 EVRM – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.764 - 22-10-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – fotografie en filmen van clips – sociale groep – non-conformistische levensstijl – als homoseksueel gepercipieerd door conservatieve religieuzen – niet in overeenstemming met landeninformatie - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.765 - 22-10-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – rapper en DJ – tatoeages - sociale groep – non-conformistische levensstijl – aannemelijk dat verzoeker deel uitmaakt van subcultuur - overeenstemming met landeninformatie – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.622 - 21-10-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – provincie Nangarhar – adviesnota EASO – hoog niveau van willekeurig geweld – reëel risico op ernstige schade – minimale individuele omstandigheden vereist in provinciehoofdstad Jalalabad - aanbevelingen EASO zijn niet-bindende richtlijnen – op basis van beschikbare informatie maakt RvV analyse van EASO tot de zijne – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.623 - 21-10-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – provincie Nangarhar – adviesnota EASO – hoog niveau van willekeurig geweld – reëel risico op ernstige schade – minimale individue-le omstandigheden vereist in provinciehoofdstad Jalalabad - aanbevelingen EASO zijn niet-bindende richtlijnen – op basis van beschikbare informatie maakt RvV analyse van EASO tot de zijne – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.624 - 21-10-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – provincie Nangarhar – adviesnota EASO – hoog niveau van willekeurig geweld – reëel risico op ernstige schade – minimale individue-le omstandigheden vereist in provinciehoofdstad Jalalabad - aanbevelingen EASO zijn niet-bindende richtlijnen – op basis van beschikbare informatie maakt RvV analyse van EASO tot de zijne – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.621 - 21-10-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – provincie Nangarhar – adviesnota EASO – hoog niveau van willekeurig geweld – reëel risico op ernstige schade – minimale individuele omstandigheden vereist in provinciehoofdstad Jalalabad - aanbevelingen EASO zijn niet-bindende richtlijnen – op basis van beschikbare informatie maakt RvV analyse van EASO tot de zijne – verwerping

 • Raad van State - 245.826 - 21-10-2019

  BGV – inreisverbod – geen termijn vrijwillig vertrek – openbare orde – art. 74/11, § 1 Vw. – verblijfstitel afgegeven door Italië – uitzonderingsgeval van art. 6.2 Richtlijn 2008/115 – DVZ was verplicht terugkeerbesluit met inreisverbod op te leggen - vernietiging

 • Raad van State - 245.827 - 21-10-2019

  Art. 8 EVRM – geen uitdrukkelijke motiveringsplicht – belangenafweging – fair balance toets – geen eis dat belangenafweging uitdrukkelijk moest worden opgenomen in aanvankelijk bestreden beslissing - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 227.664 - 21-10-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Venezuela – ontegensprekelijke band met een regeringskritisch mediabedrijf – politiek profiel – art. 48/6 Vw. – voordeel van de twijfel – erkenning vluchtelingenstatus

Pagina's