Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 249.456 - 22-02-2021

  Einde verblijf – art. 22 Vw. – openbare orde – drugshandel – art. 26 Vw. – mogelijkheid om verplichting op te leggen om bepaalde plaatsen te verlaten, ervan verwijderd te blijven of in een bepaalde plaats te verblijven – GwH 18 juli 2019, nr. 112/2019 – geen verplichting voor DVZ om te motiveren waarom niet voor deze optie gekozen werd – verwerping

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Brussel - 2021/760 - 18-02-2021

  Detentie – BGV – risico op onderduiken – inreisverbod – Marokko – geen laissez-passer – art. 7, tweede lid Vw. – art. 15 Terugkeerrichtlijn - geen redelijk vooruitzicht op een reële verwijdering - vrijlating

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 249.210 - 17-02-2021

  BGV – bijlage 13 – inreisverbod – hoorplicht – belang van het kind – tegenstrijdige motivering – art. 8 EVRM - politieverhoor in kader van partnergeweld is geen nuttig verhoor in kader van terugkeermaatregel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 249.214 - 17-02-2021

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – verkeersongeval – burgerlijke procedure – mogelijke ingrepen indien toestand verergert – tussenkomst verzekering bij behandeling in Marokko – valt buiten toepassingsgebied 9ter – momenteel geen medische behandeling vereist – onzekere gebeurtenis - verwerping

 • Raad van State - 249.844 - 16-02-2021

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – stabiele en toerekende bestaansmiddelen – IGO – inkomensgarantie voor ouderen – financiële maatschappelijke dienstverlening – aanvullende bijstand – geen rekening mee houden bij beoordelen bestaansmiddelen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 249.173 - 16-02-2021

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – toegankelijkheid medische zorg – kwetsbaar profiel – alleenstaande vrouw – lange afwezigheid uit land van herkomst – geen sociaal netwerk – kosten behandeling - EHRM 13 december 2016 (GK), nr. 41738/10, Paposhvili – ernstige longproblematiek – Covid-19 - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 249.172 - 16-02-2021

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – bewijs bestaansmiddelen – IGO – GwH 2019/006 – RvS 16 december 2020, nr. 249.263 en nr. 249.264 – financiële maatschappelijke dienstverlening – IGO niet in aanmerking nemen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 249.056 - 15-02-2021

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – herkomst van de bestaansmiddelen – beschikken – doet wetgever - GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – gelijke behandeling Belgen en derdelanders – HvJ 3 oktober 2019, nr. C-302/18 – herkomst van de middelen is geen beslissend criterium – HvJ 12 december 2019, nrs. C-381/18 en C-382/19, G.S en V.G – HVJ 17 juli 1997, nr. C-28/95, Leur-Bloem – RvS 24 oktober 2017, nr. 239.533 – RvS 17 januari 2017, nr. 237.044 – vermijden uiteenlopende uitleggingen – richtlijnconforme uitlegging – GWH 24 oktober 2019, nr. 149/2019 kon nog geen rekening houden met HvJ 3 oktober 2019, nr. C-302/18 – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 249.058 - 15-02-2021

  BGV – bijlage 13quinquies – NBMV bij aankomst – op ogenblik beslissing net meerderjarig – banden met ouders of andere familieleden – geen motivering – art. 74/13 Vw. - art. 8 EVRM – motieven – doeltreffende rechtsbescherming – inzage dossier – motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 249.026 - 15-02-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Ethiopië – vrees voor besnijdenis – FGM – geen algemeen risico – culturele aard – niet geografisch verbonden aan de grenzen van Etiopië – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 249.002 - 12-02-2021

  Intrekking vluchtelingenstatus – Palestijnse origine – terugkeer naar Gaza – art. 55/3/1, § 2 Vw. – geregistreerd bij UNRWA – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – bijstand UNRWA opgehouden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.967 - 11-02-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Iran – NBMV – bekering – feit dat verzoeker naar de kerk gaat toont niet aan dat er sprake is van oprechte bekering – ongeloofwaardige verklaringen – opportunistisch karakter - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.812 - 09-02-2021

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – art. 40ter Vw. – (fictieve) moeder/zoon relatie – geen liefdesrelatie – art. 40bis, § 2, 2° Vw. – samenlevingsproject dat vergelijkbaar is met dat van echtgenoten – GwH 28 januari 2021, nr. 13/2021 – huwelijksbeletsel – niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 20/770/B - 05-02-2021

  Staatloosheid – staatloze - Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – Palestijnse staat niet erkend door België – Montevideo conventie – tegenstrijdige rechtspraak – positie federale overheid doorslaggevend – gegrond – toekenning statuut staatloze

 • Raad van State - 249.734 - 05-02-2021

  Art. 9bis Vw. – zonder voorwerp - inreisverbod – art. 74/11 en 74/12 Vw. - HvJ 26 juli 2017, C-225/16, Ouhrami – rechtsgevolgen inreisverbod – HvJ 8 mei 2018, C-82/16, K.A. – art. 20 VWEU niet relevant voor 9bis aanvraag – vernietiging

 • Raad van State - 249.735 - 05-02-2021

  Art. 9bis Vw. – zonder voorwerp - inreisverbod – art. 74/11 en 74/12 Vw. - HvJ 26 juli 2017, C-225/16, Ouhrami – rechtsgevolgen inreisverbod – HvJ 8 mei 2018, C-82/16, K.A. – art. 20 VWEU niet relevant voor 9bis aanvraag – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.730 - 05-02-2021

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – aanvraag in België - buitengewone omstandigheden – art. 12bis, § 7 Vw. – hoger belang van het kind – belangenafweging – jonge kinderen – tijdelijke scheiding – art. 8 EVRM – art. 7 Handvest – ruime beoordelingsmarge vereist nauwgezette motiveringsplicht – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 17/2021 - 04-02-2021

  Sociale zekerheid - Kinderbijslag - Toekenning van verhoogde gewaarborgde gezinsbijslag - Voorwaarden - Begrip « feitelijk gezin » - Illegaal op het grondgebied verblijvende persoon

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.720 - 04-02-2021

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – Dublin – bijlage 26quater – onderzoek 9ter in functie van Frankrijk – België toch verantwoordelijk voor asielaanvraag – beoordeling ex-tunc – mogelijkheid om nieuwe 9ter aanvraag in te dienen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 248.693 - 04-02-2021

  BGV – bijlage 13sexies – inreisverbod 15 jaar – openbare orde – terrorisme – art. 74/11, § 1, vierde lid Vw. – rechten van verdediging – verslagen OCAD en VSSE – actualiteit – leidende rol – jihadistische propaganda – niet volledig afgestapt van radicale overtuiging – verwerping

Pagina's