Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 245.266 - 01-08-2019

  Verzoek om internationale bescherming – beroep tegen onontvankelijkheidsbeslissing – termijn 10 dagen – recht op effectief beroep – art. 47 Handvest – vermoeden van woonplaats – woonplaats bij CGVS – prejudiciële vraag

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.532 - 31-07-2019

  Unieburger – beschikker over voldoende bestaansmiddelen - art. 40, §4, eerste lid, 2° Vw. – werk in Nederland – interim-arbeid – contracten bepaalde duur – persoonlijke situatie – aard en regelmaat inkomsten – redelijkheidsbeginsel – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-680/17 - 29-07-2019

  (Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, en Kamalaranee Vethanayagam t. Minister van Buitenlandse Zaken) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Gemeenschappelijke visumcode – Verordening (EG) nr. 810/2009 – Artikel 5 – Lidstaat die bevoegd is om een visumaanvraag te onderzoeken en daarover te beslissen – Artikel 8 – Vertegenwoordigingsregeling – Artikel 32, lid 3 – Beroep tegen een besluit tot weigering van een visum – Lidstaat die bevoegd is om in geval van een vertegenwoordigingsregeling over het beroep te beslissen – Houders van het recht om beroep in te stellen

 • Hof van Justitie - C-556/17 - 29-07-2019

  (Alekszij Torubarov t. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 46, lid 3 – Volledig en ex nunc onderzoek – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Omvang van de bevoegdheden van de rechter in eerste aanleg – Geen wijzigingsbevoegdheid – Weigering van het bevoegde semirechterlijke of administratieve orgaan om zich te schikken naar een beslissing van deze rechter

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.344 - 29-07-2019

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – niet-inoverwegingname - inreisverbod – termijn inreisverbod loopt vanaf moment dat verzoeker grondgebied verlaat – verzoeker verliet grondgebied en keerde terug – vergissing – impact binnenkomst die zich gedurende tijdvak inreisverbod voordoen – noch uit beslissing noch uit rechtspraak Hof van Justitie op te maken – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.337 - 29-07-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – kwetsbaar profiel – psychische problemen – medisch attest – geen melding van gemaakt tijdens gehoor – verzoekster duidt niet aan welke motieven gestoeld zouden zijn op verklaringen waarbij zij geheugenproblemen kan inroepen als rechtvaardiging – alleenstaande gescheiden vrouw – rekening houden met profiel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.253 - 24-07-2019

  Art. 9ter Vw. – uitsluiting – ernstig misdrijf – openbare orde – art. 55/4 Vw. – ratio legis – proportionaliteit – zwaarwichtige redenen vereist – schending motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.142 - 19-07-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – verzoeker bezit zowel Syrische als Turkse nationaliteit – dienstplicht in Turkije - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 224.147 - 19-07-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – persoonlijke en concrete omstandigheden – in direct contact met Amerikanen gewerkt – roddels omtrent spionage - politieke overtuiging – erkenning vluchtelingenstatus

 • Grondwettelijk Hof - 111/2019 - 18-07-2019

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Toegang en verblijf - Bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid - Opschortend beroep

 • Grondwettelijk Hof - 112/2019 - 18-07-2019

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Toegang en verblijf - Bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid - Hervormingen

 • Raad van State - 245.187 - 16-07-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – inkomensgarantie voor ouderen – IGO – financiële steun – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.990 - 15-07-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Haïti – geaardheid – tegenstrijdige en ondoorleefde verklaringen – geen geloof aan voorgehouden homoseksuele geaardheid - weigering

 • Hof van Justitie - C-89/18 - 10-07-2019

  (A. t. Udlændinge- og Integrationsministeriet) Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Besluit nr. 1/80 – Artikel 13 – Standstillbepaling – Gezinshereniging tussen echtgenoten – Nieuwe beperking – Dwingende reden van algemeen belang – Geslaagde integratie – Efficiënt beheer van de migratiestromen – Evenredigheid

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 8351/17 - 09-07-2019

  (Romeo Castaño t. België) Europees aanhoudingsbevel – Weigering van de tenuitvoerlegging in Spanje door Belgische rechtbanken – te snelle conclusie bestaand risico op schending art. 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke of vernederende behandeling) – Moordverdachte – Slachtofferrechten op daadwerkelijk onderzoek – schending art. 2 EVRM (recht op leven, procedureel vlak) – positieve verplichting tot internationale samenwerking

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.686 - 08-07-2019

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. - stabiele en toereikende bestaansmiddelen – werkloosheidsuitkering – voorwaarde van actief zoeken naar werk – art. 56, § 3 en 58 , § 1, eerste lid KB 25 november 1991 houden de werkloosheidsuitkering – vrijstelling van voorwaarde actief werk zoeken voor 60 plussers - GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.671 - 08-07-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Sierra Leone – FGM – besnijdenis dochters – bescherming door aanwezigheid verzoekster – afnemende praktijk en gewijzigde mentaliteit - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.642 - 05-07-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – psychologische toestand – ongeloofwaardige verklaringen – alleenstaande ongeletterde vrouw – stappen ondernomen om echtscheiding te bekomen van haar echtgenoot – geen informatie in administratief dossier - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 108/2019 - 03-07-2019

  Publiek recht - Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Verkrijging door nationaliteitsverklaring - Beletsel - Gewichtige feiten eigen aan de persoon

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 223.577 - 03-07-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – aanvraag aan de grens – Palestijnse origine – uitsluiting art. 1 D Vluchtelingenverdrag – paspoort – informatie op facebookprofiel – onzorgvuldig en onvolledig onderzoek - vernietiging

Pagina's