Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Grondwettelijk Hof - 79/2022 - 09-06-2022

  Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Verkrijging door nationaliteitsverklaring - Voorwaarden - Bewijs van de maatschappelijke integratie - Onafgebroken tewerkstelling gedurende vijf jaar - Onderbreking door ouderschapsverlof - ouderschap is geen onderbreking van de tewerkstelling

 • Hof van Justitie - C-673/20 - 09-06-2022

  (EP t. Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), in tegenwoordigheid van: Maire de Thoux) Prejudiciële verwijzing – Unieburgerschap – In een lidstaat verblijvende onderdaan van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland – Artikel 9 VEU – Artikelen 20 en 22 VWEU – Actief en passief stemrecht bij gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat van verblijf – Artikel 50 VEU – Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie – Gevolgen van de terugtrekking van een lidstaat uit de Unie – Schrapping van de kiezerslijsten in de lidstaat van verblijf – Artikelen 39 en 40 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Geldigheid van besluit (EU) 2020/135

 • Raad van State - 253.942 - 09-06-2022

  BGV – art. 74/13 Vw. – samenhang met 9bis – verschillende beslissing - hoger belang van het kind – gezinsleven – gezondheidstoestand – motivering met betrekking tot grondrechten art. 74/13 in BGV – cassatie

 • Hof van beroep / Brussel - 2022/AR/209 - 09-06-2022

  Vrijstelling administratieve bijdrage – art. 9bis Vw. – beslissing tot vrijstelling door bureau juridische bijstand – beslissing onontvankelijk verklaard door DVZ wegens niet betaling retributie – derdenverzet door DVZ – nieuwe beslissing BJB: geen vrijstelling retributie – art. 664 en 665 Ger. W. – administratieve procedure inbegrepen – art. 667 Ger. W. – behoeftigheid – 9bis procedure valt onder juridische bijstand – heropening debatten

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.777 - 08-06-2022

  Gezinshereniging – echtgenote van erkend vluchteling – art. 10 Vw. - Zuid-Soedan - bewijs huwelijk – schijnhuwelijk – schending gezag van gewijsde eerder vernietigingsarrest – minimale wijzigingen ten aanzien van vernietigde beslissing – louter rechtstheoretische toelichtingen - motiveringsplicht – zorgvuldigheidsplicht – hoger belang van het kind – DVZ wist dat verzoekster reeds bevallen moest zijn – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.737 - 08-06-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – medische problematiek – gevorderde leeftijd – noodzakelijke verplaatsingen – veiligheidssituatie – groter risico – persoonlijke omstandigheden – toekenning subsidiaire bescherming

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 22/1217/K - 07-06-2022

  Opvang – verzoeker om internationale bescherming – uiterst dringende noodzakelijkheid – eenzijdig verzoekschrift – algemene praktijk Fedasil om geen opvang te verlenen – dwangsommen – doelbewuste en systematische schending door Fedasil – schending strafwetboek – melding aan openbaar ministerie – veroordeling met dwangsom van 1000 euro per dag

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.662 - 03-06-2022

  Gezinshereniging – kind van Belg – art. 43 Vw. – fraus omnia corrumpit – bewijslast bij DVZ – betwisting inhoud geboorteakte – laattijdige registratie geboorteakte toegestaan in Ghana – gedrag verzoekende partij – motiveringsplicht - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Mechelen - 21/447/B - 02-06-2022

  Erkenning buitenlandse huwelijksakte – Ghanese huwelijksakte – schijnhuwelijk – art. 27 WIPR – art. 46 WIPR – samenwoonst sinds 2016 - niet enkel en alleen gericht op verblijfsrechtelijk voordeel - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.534 - 01-06-2022

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – ernstige psychische aandoening – erkend vluchteling in Griekenland – art. 3 EVRM – vertrouwensbeginsel – kwetsbaar profiel – niet louter verwijzen naar algemene situatie in Griekenland – toegang tot adequate zorg – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.526 - 31-05-2022

  Einde verblijf – gezinshereniging – bijlage 21 – kind in pleegzorg – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – beschermingswaardige band tussen kind en moeder wordt vermoed – gezinscel vereist geen samenwoning – fair balance test – ouderlijk gezag blijft bewaard tijdens pleegzorg – DVZ heeft geen contact opgenomen met pleegzorg – onderzoeksplicht – zorgvuldigheidsplicht – kennelijk onredelijk – geen objectieve aanwijzingen dat verzoekster via pleegzorg geregelde bezoek niet daadwerkelijk zou hebben uitgeoefend - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.495 - 31-05-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaalde nationaliteit – geboren in België – moeder heeft internationale bescherming in Bulgarije – geëigende procedures – art. 23 Richtlijn 2011/95/EU – geen Dublin overnameverzoek overgemaakt aan Bulgarije – eigen verzoek om internationale bescherming – geen afdoende onderzoek - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.497 - 31-05-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia – geaardheid – voor het eerst aangehaald op persoonlijk onderhoud – niet grondig bevraagd – toekomstgerichte beoordeling – zorgvuldigheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.470 - 30-05-2022

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch kind – geen samenwoonst – affectieve banden – DVZ kent geen bewijswaarde toe aan schriftelijke verklaringen – bewijswaarde – correctheid verklaringen kan worden nagegaan – verklaringen niet los zien van foto’s – verklaringen huisarts hebben zekere bewijswaarde gezien professionele band – motiveringsplicht – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Hof van Cassatie - P.22.0616.F - 25-05-2022

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – minderjarige kinderen – art. 7, al. 3 Vw. – minder dwingende maatregelen – art. 74/9 Vw. – detentie aangepast aan noden gezinnen met minderjarige kinderen – risico op onderduiken – objectieve motivering – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.278 - 24-05-2022

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – medische problematiek – eerder ingeroepen in 9ter aanvragen – recente medische attesten – bevestiging van eerder aangehaalde problematiek – niet aangetoond dat ziekte zodanig geëvolueerd is dat bevindingen in medische regularisatieprocedure niet langer opgaan - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.252 - 24-05-2022

  Gezinshereniging – kind van een Belg – art. 40ter Vw. – voorwaarde ten laste zijn – verzoeker tewerkgesteld op ogenblik van bestreden beslissing – interne situatie, Unierecht niet van toepassing – richtlijnconforme interpretatie niet aan de orde – wetgever heeft uitdrukkelijk gekozen voor strengere toepassing ten aanzien van Belgen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.316 - 24-05-2022

  Gezinshereniging – kind van een Belg – meerderjarig – nationale veiligheid – veroordelingen voor terroristische misdrijven – contacten met Trabelsi – meerdere familieleden naar Syrië – radicaalislamisme – nota’s VSSE en OCAD – actuele bedreiging – voldoende banden met Marokko – art. 3 EVRM – art. 8 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.279 - 24-05-2022

  Intrekking verblijf – aanvraag tot vestiging als arbeider in 2004 – Franse identiteitskaart – art. 74/20 Vw. – fraude – valse identiteitskaart – reeds in 2008 vermoedens – verblijf van 21 jaar in België – gezinsleven – disproportionele belangenafweging – verweerder zelf nalatig – motiveringsplicht – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.097 - 23-05-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Soedan – COI Focus bij aanvullende nota toegevoegd – rechten van verdediging – recht op inzage in administratief dossier – substantiële onregelmatigheid - vernietiging

Pagina's