Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.581 - 21-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Bulgarije – EU-onderdaan – niet ontvankelijk – art. 57/6, § 3 Vw. – transvrouw van Noord-Macedonische en Bulgaarse nationaliteit – geen systematische vervolging – discriminatie niet dusdanig dan zij gelijkgeschakeld kan worden met daad van vervolging of ernstige schade – beschermingsmogelijkheden - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.433 - 16-02-2022

  Intrekking vluchtelingenstatus – Irak – essentiële informatie en documenten achtergehouden – intern vestigingsalternatief – Dohuk – niet te beschouwen als verzoekers regio van herkomst – Yezidi - - niet nagegaan of verzoeker op zich op wettige en permanente wijze kan vestigen in Dohuk – humanitaire situatie – UNHCR rapport – intern vestigingsalternatief algemeen niet redelijk – nader onderzoek noodzakelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.153 - 11-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Guatemala – homoseksualiteit – bendegeweld – discriminatie – geen zwaarwegend persoonlijk incident – geen daden van vervolging – geen gewapend conflict – geen willekeurig geweld - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.111 - 11-02-2022

  Humanitair visum – visum gezinshereniging gevraagd, maar geherkwalificeerd door DVZ – art. 10 Vw. – art. 9 Vw. – Somalische documenten – niet-legaliseerbaar – art. 11, §1 en 12bis, § 5 en 6 Vw. – gezinsherenigingsrichtlijn – familielid erkende vluchteling of subsidiair beschermde – zorgvuldig onderzoek naar andere bewijsmiddelen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.141 - 11-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – litteken dat compatibel is met schotwonde – medisch attest – geen objectief en causaal verband – integrale geloofwaardigheidsbeoordeling – geen coherent en geloofwaardig vluchtrelaas - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.145 - 11-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – Gaza – gewapend conflict – tegenstrijdige motivering over bestaan gewapend conflict door CGVS – precaire ligging van familiewoning – intern vestigingsalternatief – veiligheid en redelijkheid niet onderzocht - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 22/2022 - 10-02-2022

  Sociale zekerheid - OCMW - Dringende medische hulp - Terugvordering en terugbetaling via de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Controle van de naleving van de voorwaarden inzake dringende medische hulp door de controlearts van de HZIV - 1. Voorwaarden van de controles - Delegatie aan de Koning - 2. Bescherming van de persoonsgegevens.

 • Hof van Justitie - C-522/20 - 10-02-2022

  (OE t. VY) Prejudiciële verwijzing – Geldigheid – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid om kennis te nemen van een echtscheidingsverzoek – Artikel 18 VWEU – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 3, lid 1, onder a), vijfde en zesde streepje – Verschil in de verblijfsduur die vereist is om de bevoegde rechter te bepalen – Onderscheid tussen een ingezetene die onderdaan van de lidstaat van het aangezochte gerecht is en een ingezetene die geen onderdaan van die lidstaat is – Discriminatie op grond van nationaliteit – Geen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.005 - 08-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – Gaza – extreme armoede – art. 48/f, § 2, b) Vw. – socio-economische en humanitaire situatie – individuele beoordeling – art. 3 EVRM – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.011 - 08-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – bescherming in Griekenland – Hepatitis B – slachtoffer seksueel geweld – AIDA rapport – effectieve toegang tot gezondheidszorg – bijzondere kwetsbaarheid – art. 4 Handvest – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.016 - 08-02-2022

  Gezinshereniging – ouder van minderjarige Unieburger – art. 43, § 1, 2° Vw. – openbare orde – actueel karakter gevaar – onzorgvuldig onderzoek – positief advies gevangenisdirecteur – slechts een uitgangsvergunning toegestaan – reden waarom niet meer uitgangsvergunningen werden toegestaan - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 268.001 - 08-02-2022

  BGV – bijlage 13sexies – openbare orde – drugs en bendevorming - aanhoudingsbevel opgeheven – beoordeling verblijfsrechtelijke consequenties ongeacht opheffing – niet zonder meer parallel tussen strafrecht en vreemdelingenrecht – geen specifieke motivatie over vermelding onderzoeksrechter in verband met openbare veiligheid noodzakelijk - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 21/1733/B - 07-02-2022

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – handicap – art. 12bis, § 1, 4° WBN – 66% arbeidsongeschikt – attest van erkenning handicap niet voldoende – attest van invaliditeit mutualiteit onvoldoende – combinatie van beide attesten wel voldoende – gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 21/750/B - 07-02-2022

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – bewijs maatschappelijke integratie en talenkennis – vrijstelling van inburgering wegens OKAN – inschrijving in niveau 2.3 impliceert niveau 2.2 – voldoende aangetoond – gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.928 - 07-02-2022

  Gezinshereniging – Belgische adoptievader – ouder dan 21 – voorwaarde ten laste zijn – geldt ook bij adoptie – afstammingsband vond in België plaats – België is niet land van herkomst – afhankelijkheid in land van herkomst - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.820 - 03-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen – verzoeker verklaart aan het einde van gehoor dat hij marihuana heeft gerookt – regelmatig drugsgebruik – voldoende indicaties van ernstige psychologische problemen – kwetsbaarheid – niet in staat risico’s objectief in te schatten – zeer summiere landeninformatie over modus operandi van bendes in El Salvador bij afpersing en over rekrutering jongeren - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.725 - 03-02-2022

  NBMV – bijlage 38 – bevel tot terugbrenging – geaardheid – kwetsbaar profiel – verklaring van de voogd – resultaten family assessment – situatie van homoseksuelen in Tunesië onvoldoende onderzocht – onzorgvuldig – art. 61/18 Vw. - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.689 - 02-02-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – onontvankelijk – minderjarige zonder eigen feiten – attest van zwangerschap moeder verzoeker – nieuwe elementen – eenheid van gezin – belang van het kind – gezin met kwetsbaar profiel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.656 - 01-02-2022

  Langdurig ingezetene – art. 15bis Vw. – geweigerd op basis van studentenverblijf – verzoeker heeft zoekjaar – foutieve interpretatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 267.666 - 01-02-2022

  BGV na weigering 9ter – covid-19 – corona – overbelasting ziekenhuizen – beschikbaarheid onmiddellijke en tijdige nierdialyse bij terugkeer – art. 3 EVRM - vernietiging

Pagina's