Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.104 - 24-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – algemene precaire socio-economische en humanitaire situatie – toepassingsgebied subsidiaire bescherming – coronacrisis niet veroorzaakt door een actor van vervolging of ernstige schade – art. 48/5 Vw. - verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 116/2021 - 23-09-2021

  Publiek recht - Nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Vervallenverklaring - Rechtspleging - Bevoegdheid van het hof van beroep - Ontstentenis van een dubbele aanleg

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.995 - 23-09-2021

  BGV – bijlage 13 - Afghanistan – uitgesloten van vluchtelingenstatus - onverwijderbaar – niet-terugleidingsclausule CGVS – art. 3 EVRM – non-refoulement beginsel – in concreto beoordeling – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.983 - 23-09-2021

  Gezinshereniging – wettelijk partner van een Belg – hangende asielaanvraag – inreisverbod in Oostenrijk – gebrek aan afhankelijkheidsrelatie - HvJ 8 mei 2018, nr. C82/16, K.A. – art. 52, §4 Vb. – art. 42 Vw. – termijn beslissing - HvJ 27 juni 2018, nr. C-246/17, Diallo – art. 8 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.068 - 23-09-2021

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. – bijlage 20 – BGV – onvoldoende bestaansmiddelen – behoefteanalyse – vermeldingen op bijlage 19ter – duidelijke vermelding van bewijzen die verzoeker moet aanbrengen - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 261.016 - 23-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – internationale bescherming in Griekenland – nieuwe gegevens – recente informatie – AIDA rapport – brief van 6 Europese ministers aan Europese Commissie, waaronder Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie - vernietiging

 • Raad van State - 251.567 - 22-09-2021

  Aanvraag gecombineerde vergunning – onontvankelijk – arbeidsmarktonderzoek – art. 18, § 1 Vlaams besluit 7 december 2018 – discretionaire bevoegdheid – vacature zes weken openstellen via VDAB – voorwaarde toegevoegd aan de wet – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.718 - 16-09-2021

  Unieburger – einde verblijf – art. 42bis Vw. – niet meer aan voorwaarden voldaan – reële kans op tewerkstelling – persoonlijke situatie – rekening houden met situatie op nationale arbeidsmarkt in sector betrokkene – art. 14, lid 4, b) richtlijn 2004/38 – HvJ 17 december 2020, nr. C710/19, G.M.A. – verzoeker net bevallen en alleenstaande moeder – coronapandemie – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 21/430/B - 14-09-2021

  Nationaliteit – herkrijging Belgische nationaliteit – art. 24 WBN – geen verklaring afgelegd tussen 18 en 28 jaar – laattijdig negatief advies parket – termijn 4 maanden – toekenning Belgische nationaliteit

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 71321/17 (en 9 anderen) - 14-09-2021

  (M.D. en anderen t. Rusland) Schending artikel 2 EVRM (recht op leven) en 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling) – uitzetting naar Syrië momenteel en althans in de nabije toekomst niet haalbaar wegens de onstabiele veiligheidssituatie – Ontoereikende beoordeling van het risico op basis van internationale rapporten – Schending artikel 5 §1 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) en artikel 5 §4 EVRM (recht op daadwerkelijk rechtsmiddel over rechtmatigheid van detentie) –– 2 jaar detentie met het oog op uitzetting – onredelijke duur – geen toegang tot de rechter – 5.000 euro morele schadevergoeding

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 41643/19 - 14-09-2021

  (Abdi t. Denemarken) Schending Artikel 8 - Uitzetting - Privé-leven - Onevenredige uitzetting gecombineerd met levenslang inreisverbod - Ontbreken van relevante eerdere veroordelingen en waarschuwingen voor uitzettingen - Oplegging van relatief milde straf - Zeer sterke banden met Denemarken en vrijwel onbestaande banden met land van herkomst

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.518 - 10-09-2021

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – hoger belang van het kind – art. 8 EVRM – meerderjarig geworden tijdens procedure – nog in middelbaar – als kind beschouwen – sterke banden met België – praktische haalbaarheid – proportionaliteit – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.517 - 10-09-2021

  Bijlage 26 – aanpassing geboortedatum – art. 39/1 Vw. – geen aanvechtbare rechtshandeling – loutere registratie – beroep onontvankelijk

 • Raad van State - 251.458 - 10-09-2021

  Unieburger – art. 40 Vw. – werkzoekende – reële kans op tewerkstelling –HvJ 17 december 2020, nr. C-710/19, G.M.A. – artikel 45 VWEU – redelijke termijn – bewijs werk zoeken – pas na redelijke termijn kan bewijs reële kans op tewerkstelling geëist worden – redelijke termijn niet minder dan zes maanden – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-18/20 - 09-09-2021

  (XY, in tegenwoordigheid van: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) Prejudiciële verwijzing – Grenscontroles, asiel en immigratie – Asielbeleid – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 40 – Volgend verzoek – Nieuwe elementen of bevindingen – Begrip – Omstandigheden die reeds bestonden vóór de definitieve beëindiging van een procedure die betrekking heeft op een vorig verzoek om internationale bescherming – Gezag van gewijsde – Eigen toedoen van de verzoeker

 • Hof van Justitie - C-768/19 - 09-09-2021

  (Bundesrepublik Deutschland t. SE) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 2, onder j), derde streepje – Begrip ‚gezinslid’ – Meerderjarige die om internationale bescherming verzoekt op grond van een gezinsband met een minderjarige die reeds subsidiaire bescherming heeft verkregen – Datum die relevant is voor de beoordeling of de betrokkene ‚minderjarig’ is

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.450 - 09-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Kameroen – politiek engagement – situatie in Engelstalig Kameroen – nieuwe elementen – interview voor televisiezender – beslissing CGVS in op eerste zicht gelijkaardig profiel – grenzen van ondervraging ter terechtzitting - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.330 - 07-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – contra-indicatie voor nood aan intern vestigingsalternatief – twijfels bij authenticiteit documenten – gebrek aan landeninformatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.333 - 07-09-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – uitsluiting – art. 1F Vluchtelingenverdrag – ernstig niet-politiek misdrijf - gehuwd met minderjarige verwante – familiale en sociale druk – context in herkomstland – zelf minderjarig op ogenblik huwelijk – onredelijk – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 260.227 - 06-09-2021

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – inreisverbod – art. 74/11 Vw. - geen obstakel – arrest K.A. enkel van toepassing op statische Unieburgers, niet op Unieburgers die gebruik maken van vrij verkeer – beperking enkel mogelijk omwille van openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid, gebruik valse documenten of fraude – art. 44nonies en 44decies Vw. – vernietiging

Pagina's