Rechtbank van eerste aanleg
Luik
09/1245/B
Eenzijdig verzoekschrift – Somalisch asielzoeker – uitwijzing naar Griekenland in toepassing van Dublin-verordening – art. 3 EVRM – documenten BCHV – rechtspraak EHRM – verbod uit te wijzen tot definitief arrest RvV

De Belgische overheid besliste om verzoeker uit te wijzen naar Griekenland in toepassing van art. 10 van het reglement 343/2003. Verzoeker vraagt het verbod om hem uit te wijzen tot de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een definitieve beslissing ten aanzien van hem heeft gewezen. Hij roept de onmenselijke behandeling in die hij zou ondergaan in Griekenland en de onnuttigheid van zijn beroep in geval van uitwijzing. De uiterste hoogdringendheid wordt gerechtvaardigd door een mogelijke schending van het art. 3 van het EVRM. De situatie van asielzoekers in Griekenland wordt bekritiseerd als zijnde in strijd met de fundamentele rechten. Gezien de uiterste hoogdringendheid en de absolute noodzakelijkheid om te handelen op eenzijdig verzoekschrift, verbiedt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg aan eenieder om over te gaan tot de uitwijzing van verzoeker tot de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een definitieve uitspraak heeft gedaan over het beroep ingesteld door verzoeker.