Hof van Cassatie
P.22.1208.F
Detentie - verzoek tot invrijheidsstelling - art. 5.4 EVRM - opeenvolgende autonome detentiebeslissingen - art. 71 Vw. - vrijlating of uitwijzing - verwerping