5 september 2014

Bij de aanvraag van een school- of studietoelage bij de Vlaamse Gemeenschap kijkt het Ministerie van Onderwijs naar de inkomsten van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin het school- of academiejaar begint. Dat is het refertejaar. Dat was een probleem voor vreemdelingen die nog geen twee jaar in België verbleven.

Voor de volgende vreemdelingen is er voortaan een afwijkende regel (artikel 9, § 2, 4°, 5° of 6° Vlaams Decreet Studiefinanciering):

  • leerlingen of studenten met een buitenlandse nationaliteit met een “toelating of machtiging tot een verblijf van onbeperkte duur” in België (dat is een beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken of soms van de gemeente, waarna deze mensen een B kaart, E kaart, of F kaart krijgen)
  • slachtoffers van mensenhandel met een “attest van een erkend centrum voor onthaal van slachtoffers van mensenhandel”: Payoke, Pag-Asa of Sürya
  • leerlingen of studenten met een “machtiging tot verblijf als subsidiair beschermde” (dat is een beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken nadat de subsidiaire bescherming toegekend is door de asielinstanties; deze mensen krijgen een A kaart, en 5 jaar na hun asielaanvraag een B kaart)

De afwijkende regel is bepaald in een Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 14-04-2014, dat het BVR van 07-09-2007 wijzigt:

  • Wanneer de vreemde leerling of student een van de bovenstaande verblijfstitels pas gekregen heeft in de loop van of na het refertejaar, houdt het Ministerie voortaan rekening met de inkomsten van het eerste kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de verblijfstitel werd toegekend.

Vanaf 1 augustus 2014 kan je een aanvraag indienen voor het schooljaar 2014-2015.