13 september 2019

In arrest nr. 220.509 van 30 april 2019 oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat een vreemdeling die een attest van immatriculatie kreeg in het kader van een gezinsherenigingsaanvraag nog steeds een belang heeft bij een eerder ingesteld annulatie- en schorsingsberoep tegen een uitwijzingsbevel (BGV).

De gevolgen van het indienen van een nieuwe verblijfsaanvraag op een eerder afgeleverd BGV worden bepaald in artikel 1/3 Verblijfswet (Vw):

  • Het indienen van een gezinsherenigingsaanvraag leidt enkel tot de tijdelijke opschorting van de uitvoerbaarheid van het BGV.
  • Het BGV verdwijnt door de gezinsherenigingsaanvraag en de afgifte van een attest van immatriculatie niet uit het rechtsverkeer.
  • Indien de aanvraag tot gezinshereniging wordt geweigerd, wordt het BGV opnieuw uitvoerbaar.

Een eventuele vernietiging van het BGV kan de betrokkene dus nog steeds een duidelijk voordeel verschaffen. Door een vernietiging moet het BGV worden geacht nooit te zijn genomen omdat zij uit het rechtsverkeer verdwijnt en kan de betrokkene niet langer verwacht worden het BGV uit te voeren.