Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
26.661
Aanvraag gezinshereniging (oud) art. 40 Vreemdelingenwet – echtgenote van een in België gevestigde vreemdeling – weigering – niet voldaan aan voorwaarde art. 10§1, 4° Vreemdelingenwet – tewerkstellingsovereenkomst België-Marokko niet van toepassing – bilateraal verdrag - beroep verworpen

De bestreden beslissing is voldoende gemotiveerd en schendt de zorgvuldigheidsplicht niet . Er is geen schending van de Vreemdelingenwet en van de overeenkomst tussen België en Marokko betreffende de tewerkstelling van Marokkaanse werknemers in België. Verzoekster heeft niet de leeftijdsgrens van 21 jaar bereikt en de tewerkstellingsovereenkomst tussen België en Marokko is niet van toepassing. De Raad verwerpt het beroep tot nietigverklaring.