Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
273.279
Intrekking verblijf – aanvraag tot vestiging als arbeider in 2004 – Franse identiteitskaart – art. 74/20 Vw. – fraude – valse identiteitskaart – reeds in 2008 vermoedens – verblijf van 21 jaar in België – gezinsleven – disproportionele belangenafweging – verweerder zelf nalatig – motiveringsplicht – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging