Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
220.407
Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – substantieel vormgebrek – bestreden beslissing vermeld geen naam, graad of handtekening van ambtenaar – blijkt niet uit administratief dossier – geen poging tot regularisatie of remediëring – vernietiging

De thans bestreden beslissing zoals deze aan verzoekster ter kennis werd gebracht, bevat geen naam, geen graad en geen handtekening van de ambtenaar die de thans beslissing heeft genomen. In het administratief dossier bevindt zich ook een exemplaar van de thans bestreden beslissing. Maar ook hierop wordt geen naam, geen graad en geen handtekening van de ambtenaar die de thans bestreden beslissing heeft genomen, vermeld.

 

De Raad stelt, gelet op hetgeen voorafgaat, vast dat de in casu bestreden beslissing een substantieel vormgebrek vertoont (RvS 8 mei 2009, nr. 193.106) waardoor de Raad niet in de mogelijkheid is wettelijk te controleren wie de werkelijke auteur is van de bestreden beslissing en of deze hiertoe de vereiste bevoegdheid heeft.

 

In het hedendaags privaat en publiek procesrecht wordt het ontbreken van een handtekening beschouwd als een vormgebrek dat kan worden geregulariseerd (RvS 14 juli 2015, nr. 231.943). De Raad kan evenwel slechts vaststellen dat de verwerende partij geen nota met opmerkingen heeft neergelegd en geen enkele ondernomen actie blijkt om het aangevoerde vormgebrek te regulariseren of remediëren.